YouTube

Opći uvjeti za nabavu u društvima INA Grupe

Opći uvjeti za nabavu usluga i radova u društvima INA Grupe (OU)  Opći uvjeti za nabavu roba u društvima INA Grupe (OU) Opći uvjeti za nabavu Usluga i Radova u društvima INA Grupe (u daljnjem tekstu: OU) sadrže opća pravila i uvjete pod kojima društva INA Grupe kao Naručitelji nabavljaju od Izvršitelja Usluge i Radove, temeljem posebnog Ugovora/Narudžbenica. OU se smatraju sastavnim dijelom sklopljenih Ugovora/Narudžbenica za nabavu Usluga/Radova i primjenjuju se za sva pitanja koja nisu regulirana Ugovorom/Narudžbenicom. U slučajevima gdje postoji proturječnost između odredbi Ugovora/Narudžbenice i odredbi OU, primjenjuju se odredbe Ugovora/Narudžbenice.

1. POJMOVI

Dispozicija: zahtjev za izvršenje određenih Usluga i/ili Radova koja se izdaje isključivo u okviru Okvirnog ugovora i predstavlja pojedinačnu obvezujuću Narudžbenicu za Naručitelja i Izvršitelja. Ukoliko je Dispozicija izdana elektronski iz SAP sustava, važeća je bez potpisa Naručitelja i bez potrebe za potpisom/prihvatom od strane Izvršitelja.

INA Grupa: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. i društva/pravne osobe u kojima INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. kao vladajuće društvo, ima vlasnički ili upravljački utjecaj sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, odnosno joint venture tvrtke u kojima članice INA Grupe imaju svoje udjele.

Izvršitelj: fizička/pravna osoba koja temeljem Ugovora/Narudžbenice izvršava Usluge i/ili Radove za potrebe Naručitelja. Izvršitelj može biti:

 • tuzemni Izvršitelj - pravna/fizička osoba s registriranim sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj;
 • izvršitelj iz Europske Unije (u daljnjem tekstu EU) - pravna/fizička osoba s registriranim sjedištem, odnosno prebivalištem u državi članici EU, a koja nije tuzemni Izvršitelj;
 • inozemni Izvršitelj - pravna/fizička osoba s registriranim sjedištem, odnosno prebivalištem izvan Republike Hrvatske odnosno izvan države članice EU.

Pojedina pravila ovih OU, odnosno Ugovora/Narudžbenice mogu se specifično odnositi na određenu vrstu Izvršitelja u kom slučaju iz dotične odredbe OU/Ugovora/Narudžbenice mora biti vidljivo na koju vrstu takvih Izvršitelja se ista odredba odnosi. Ukoliko se u odredbama OU/Ugovora/Narudžbenica koristi generalni pojam Izvršitelj, takvo pravilo vrijedi za sve Izvršitelje neovisno o mjestu registracije njihovog sjedišta, odnosno njihovom prebivalištu.

MOL Grupa: MOL Plc. i društva u kojima MOL Plc., kao vladajuće društvo, izravno ili neizravno ima više od 50% glasačkih prava ili u kojima MOL Plc., izravno ili neizravno, ima većinsko vlasništvo ili kontrolni udio na temelju ugovora sklopljenog s ostalim vlasnicima.

Nadzornik: ovlaštena osoba Naručitelja koja će vršiti nadzor prilikom izvršenja Usluga/Radova.

Naručitelj: društvo/pravna osoba koja je član INA Grupe i koja je navedena u Ugovoru/Narudžbenici kao Naručitelj Usluga i/ili Radova.

Ugovor/Narudžbenica: ugovorni odnos zaključen u pisanom obliku između Naručitelja i Izvršitelja, temeljem kojeg Izvršitelj izvršava ugovorene Usluge/Radove za potrebe Naručitelja, a Naručitelj za iste plaća Izvršitelju cijenu. Sastavni dio Ugovora/Narudžbenice minimalno predstavljaju ovi OU, kao i drugi uglavci i dokumenti potrebni za realizaciju Ugovora/Narudžbenice, a koji moraju biti posebno navedeni u samom Ugovoru/Narudžbenici, kao njegov sastavni dio. Posebnu vrstu Ugovora čine Okvirni ugovori kod kojih Naručitelj nije obvezan na izvršenje unaprijed utvrđenih i ugovorenih Usluga/Radova, već ovisno o stvarnim potrebama Naručitelja putem sklapanja posebnih Ugovora ili izdavanjem Dispozicija od strane Naručitelja.
Pojedina pravila ovih OU mogu se specifično odnositi na Okvirni ugovor, pri čemu će iz dotične odredbe OU biti vidljivo da se ista odredba specifično odnosi na takve Ugovore. Ukoliko se u odredbama OU koristi generalni pojam Ugovor/Narudžbenica, takvo pravilo vrijedi za sve Ugovore/Narudžbenice, uključivo i Okvirne ugovore.
Ugovor obvezuje Naručitelja i Izvršitelja samo ukoliko je obostrano potpisan.
Narudžbenica se izdaje temeljem prihvaćene ponude Izvršitelja i obvezuje Izvršitelja na izvršenje Usluge/Radova, bez potrebe potpisa/potvrde iste od strane Izvršitelja. Ukoliko Narudžbenica nije sukladna prihvaćenoj ponudi, Izvršitelj je dužan u roku od 3 dana od dana primitka Narudžbenice obavijestiti Naručitelja o tome prihvaća li Narudžbenicu ili ju odbija. Ukoliko se Izvršitelj ne očituje o prihvatu/odbijanju Narudžbenice, smatra se da je Izvršitelj odbio Narudžbenicu.

Usluge/Radovi: sve Usluge/Radovi osim građevinskih Radova, koje predstavljaju predmet činidbe Izvršitelja.

Ugovorne strane: Naručitelj i Izvršitelj zajedno.

2. CIJENA

Cijena Usluga/Radova predstavlja vrijednost Usluga/Radova koju Naručitelj isplaćuje Izvršitelju i navedena je u Ugovoru/Narudžbenici. Cijena se u Ugovoru/Narudžbenici može navesti ili u ukupnom iznosu ili u obliku jediničnih cijena bez navođenja ukupne cijene Usluga/Radova (kod Okvirnih ugovora kod kojih količina Usluga/Radova nije unaprijed poznata).

Cijenom (ukupnom ili jediničnom) Usluga/Radova obuhvaćeni svi zavisni troškovi, takse, davanja, odnosno svi ostali izdaci koji se mogu pojaviti u tijeku realizacije Ugovora/Narudžbenice, osim PDV-a.

Jedinična/ukupna cijena Usluga/Radova ne sadrži obračunat iznos PDV već se isti posebno obračunava i iskazuje na Ugovoru/Narudžbenici kao i računima kojeg Izvršitelj ispostavlja Naručitelju na dan nastanka porezne obveze.

Ako se izvršavaju Usluge/Radovi koji su oslobođeni plaćanja PDV, na računu treba biti navedeno da PDV nije zaračunat uz navođenje mjerodavne zakonske osnove.

U slučaju Izvoditelja iz EU, PDV se plaća sukladno primjeni instituta prijenosa porezne obveze. Račun mora sadržavati napomenu o prijenosu porezne obveze koja glasi: „Naručitelj plaća PDV (prijenos porezne obveze)“ sukladno Direktivi 2006/112/EZ - Načela ubiranja PDV-a na području EU.

Jedinična/ukupna cijena Usluga/Radova je fiksna/nepromjenjiva za vrijeme važenja Ugovora/Narudžbenice.

3. IZDAVANJE RAČUNA I PLAĆANJE

Isplata ugovorne cijene vrši se na temelju ispostavljenog 1 (jednog) original računa, nakon što je prethodno između ovlaštenih predstavnika Naručitelja i Izvršitelja obostrano potpisan Zapisnik o primopredaji Usluga/Radova.

U slučaju Okvirnog ugovora, Izvršitelj za svaku Dispoziciju izdaje zaseban račun.

Račun za izvedene Usluge/Radove Izvršitelj ispostavlja Naručitelju najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana obostranog potpisa Zapisnika o primopredaji Usluga/Radova.

Obračunski period za koji se izdaje račun ne može biti dulji od mjesec dana (osim ako nije drugačije utvrđeno Ugovorom/Narudžbenicom). Datum isporuke mora biti identičan datumu obostranog potpisa Zapisnika o primopredaji usluge/radova. U slučaju da se datumi potpisa na Zapisniku o primopredaji usluge/radova razlikuju, smatra se da je Zapisnik obostrano potpisan kasnijeg datuma.

Račun se dostavlja na adresu Naručitelja navedenu u Ugovoru/Narudžbenici/Dispoziciji. Prilikom kuvertiranja računa, na kuverti je potrebno staviti oznaku „RAČUN“ .

Račun mora, pored propisanih elemenata iz Zakona o PDV-u, sadržavati i sljedeće:

 • Mjesto, datum izdavanja računa, broj računa
 • Ime, adresu i OIB Izvršitelja
 • Ime, adresu i OIB Naručitelja
 • Datum isporuke
 • Datum primopredaje Usluga/Radova iz Zapisnika o primopredaji Usluga/Radova i rok plačanja
 • Broj Narudžbenice/Dispozicije (broj iz SAP sustava) po kojoj je račun ispostavljen
 • Broj SES-a iz SAP sustava ili u slučaju Naručitelja koji ne koriste SAP sustav - broj Zapisnika o primopredaji Usluga/Radova
 • Količinu i naziv izvršenih Usluga/Radova
 • Cijena izvršenih Usluga/Radova razvrstanih po poreznoj stopi
 • Ukupnu cijenu
 • Posebno iskazan PDV; iznos poreza razvrstan po poreznoj stopi
 • Potpis, odnosno ime i prezime osobe koja je odgovorna za izdavanje računa
 • Druge podatke određene Ugovorom/Narudžbenicom

Pod pretpostavkom da je račun ispravan odnosno da je izdan sukladno odredbama ovog Članka, Naručitelj će iznos računa isplatiti Izvršitelju u roku 60 (šezdeset) dana od  datuma isporuke.

U slučaju da račun nije ispravan ne nastaje obveza plaćanja, već će Naručitelj Izvršitelju vratiti original računa na ispravak, a Izvršitelj je dužan ispravan račun ponovo dostaviti na istu adresu u roku od 3 dana.

Računi izdani od strane Izvršitelja iz EU, moraju ispunjavati odredbe Članaka 219. a-240., Direktive 2006/112/EZ te račun mora sadržavati napomenu o „prijenosu porezne obveze“.

Računanje rokova plaćanja za tuzemne Izvršitelje
U slučaju da dospijeće novčane obveze pada na neradni dan (neradnim danom smatraju se: subota, nedjelja i blagdani utvrđenih zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj), isto će se podmiriti sljedeći radni dan.

Računanje rokova plaćanja za  inozemne Izvršitelje i Izvršitelje iz EU
U slučaju da dospijeće novčane obveze pada u subotu, obveza će se podmiriti prethodni radni dan. U slučaju da dospijeće novčane obveze pada u nedjelju ili bilo koji drugi neradni dan ili blagdan u Republici Hrvatskoj/ zemlji Izvršitelja, obveza će se podmiriti prvog sljedećeg radnog dana u Republici Hrvatskoj/ zemlji Izvršitelja.

Bankovne pristojbe nastale u Hrvatskoj snosit će Izvršitelj, a sve ostale bankovne pristojbe (uključujući naknade korespondentne banke, ako postoje) nastale izvan Hrvatske snosit će Izvršitelj. Svako plaćanje nakon ugovorenog roka plaćanja, sukladno prethodno navedenom, smatrat će se zakašnjelim plaćanjem.

U slučaju zakašnjelog plaćanja, Izvršitelj ima pravo obračunati zateznu kamatu u visini 1-mjesečnog EURIBOR-a + 2 p.p. u slučaju kada je valuta plaćanja EUR, odnosno u visini 1-mjesečnog LIBOR-a + 2 p.p. u slučaju kada je valuta plaćanja USD. U ovom kontekstu, EURIBOR/LIBOR označava stopu 1-mjesečnog  EURIBOR-a / LIBOR-a p.a. objavljenog na informacijskom sustavu Reuters prvog radnog dana mjeseca kašnjenja. Zatezna kamata obračunava se na temelju broja stvarno proteklih dana od datuma dospijeća plaćanja do datuma ispunjenja obveze plaćanja, uzimajući u obzir 360 dana u godini.

4. DISPOZICIJA

Kod Okvirnih ugovora, Naručitelj će za svako izvršenje određenih Usluga/Radova izdavati Izvršitelju posebnu Dispoziciju.

Dispozicija sadržava slijedeće podatke:

 • broj i datum Dispozicije,
 • broj Ugovora,
 • opis i količinu Usluga/Radova,
 • jediničnu i ukupnu cijenu Usluga/Radova,
 • vrijeme i rok izvršenja,
 • druge potrebne podatke.

Nakon što Naručitelj izda Dispoziciju, ista je neopoziva i konačna te je Izvršitelj obvezan izvršiti, a  Naručitelj preuzeti Uslugu/Radove naručene Dispozicijom. Naručitelj može iz opravdanog razloga zamijeniti ili povući izdanu Dispoziciju, ali samo uz pisanu suglasnost Izvršitelja. Izvršitelj neće bez opravdanog razloga uskratiti davanje navedene pisane suglasnosti.

Dispozicija se dostavlja Izvršitelju sukladno Članku 20. iz ovih OU.

5. RAČUNANJE OSTALIH ROKOVA

Utvrđuje se da se svi ostali rokovi prema Ugovoru/Narudžbenici/Dispoziciji računaju kalendarski, osim ako Ugovorom/ Narudžbenicom/Dispozicijom nije posebno regulirano da se računaju prema radnim danima.

Radnim danom se smatra svaki dan osim subote, nedjelje i blagdana utvrđenog zakonskim propisom u Republici Hrvatskoj. Ukoliko posljednji dan roka koji se računa kalendarski padne na dan koji se ne smatra radnim, rok za izvršenje ističe sljedeći radni dan.

6. UVOĐENJE IZVRŠITELJA U POSAO

Kod onih Usluga/Radova, kod kojih je potrebno da se prije početka izvršenja Usluga/Radova od strane Naručitelja izvrše određene predradnje kako bi se ugovorene Usluge/Radovi mogli izvršavati od strane Izvršitelja (primjerice Naručitelj mora predati Izvršitelju lokaciju na kojoj će se Usluga/Radovi izvršavati, i/ili Naručitelj mora predati Izvršitelju određenu dokumentaciju bez koje se iste Usluge/Radovi ne mogu izvršavati i sl.), Naručitelj je dužan uvesti Izvršitelja u posao sukladno roku definiranom u Ugovoru/ Narudžbenici.

Radi uvođenja u posao, Naručitelj će prethodno posebno pozvati Izvršitelja navodeći datum i sat uvođenja u posao. O uvođenju u posao sastavlja se poseban Zapisnik te od tog trenutka počinju teći svi rokovi vezano za izvršenje Usluge/Radova od strane Izvršitelja.

Ako Naručitelj nije u mogućnosti uvesti Izvršitelja u posao u roku iz stavka 1 ovog Članka,  Naručitelj će pristupiti uvođenju u posao čim to bude moguće, o čemu će pravodobno obavijestiti Izvršitelja, pri čemu rokovi za izvršenje ugovorenih Usluga/Radova ne teku.

Ako Izvršitelj ne pristupi uvođenju u posao ili ne započne s izvršenjem Usluga/Radova odmah po uvođenju u posao, Naručitelj će odrediti novi datum za uvođenje u posao ili za početak izvršenja Usluga/Radova. Ako Izvršitelj niti tada ne pristupi uvođenju u posao ili ne započne s izvršenjem Usluga/Radova odmah po uvođenju u posao, Naručitelj zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora/Narudžbenice bez potrebe ostavljanja daljnjih naknadnih rokova Izvršitelju.

7. ROK I DINAMIKA IZVRŠENJA USLUGA/RADOVA

Izvršitelj se obvezuje Usluge/Radove izvršavati u roku i prema dinamici navedenoj u Ugovoru/Narudžbenici/Dispoziciji.  Kada je Izvršitelj dužan izraditi posebni Terminski plan radi izvršenja Usluga/Radova, Izvršitelj je dužan pridržavati se i takvog Terminskog plana.

8. NADZOR

Naručitelj se obvezuje da će pravovremeno, prije početka započinjanja s izvršavanjem Usluge/Radova, pisanim putem obavijestiti Izvršitelja o imenima osobe/a koje će obavljati nadzor nad izvršenjem Usluga/Radova (u daljnjem tekstu: nadzornik) tj. da li se Usluge/Radova izvršavaju na način kako je to regulirano Ugovorom/Narudžbenicom. Izvršitelj je dužan omogućiti nesmetano obavljanje ovog nadzora te je dužan postupati po svim nalozima nadzornika.

Nadzornik je ovlašten djelovati isključivo u okviru Ugovora/Narudžbenice te je između ostalog ovlašten odobriti ili osporiti Zapisnik o primopredaji Usluga/Radova. Svaki nalog nadzornika koji bi značio prekoračenje opsega ugovorenog posla, nema pravne važnosti  i ne obavezuje Izvršitelja. Ukoliko bi Izvršitelj takav nalog izvršio, čini to na vlastiti rizik i trošak. Povećanje opsega ugovorenog posla, da bi bilo obvezujuće za ugovorne strane, mora prethodno biti regulirano kroz sklapanje posebnog Dodatka Ugovoru ili izdavanjem posebne Narudžbenice.

Nadzornik je ovlašten zaustaviti izvršavanje Usluge/Radova ukoliko utvrdi da Izvršitelj istu ne izvršava sukladno ugovornim uvjetima, mjerodavnim propisima, standardima i  pravilima struke.

Ukoliko Izvršitelj smatra da bi postupanje po nalozima nadzornika moglo biti nepovoljno po Naručitelja ili da bi u cilju kvalitetnog izvršenja Usluge/Radova, odnosno radi sprečavanja nastanka mogućih šteta, bilo potrebno drugačije izvršiti Uslugu/Radove, odnosno smatra da dio Usluga/Radova nije potrebno izvršiti (što bi moglo dovesti do značajne financijske uštede na strani Naručitelja), dužan je o tome, kao i o predloženim radnjama, odmah obavijestiti nadzornika te o istome zatražiti pisano očitovanje. Ukoliko isto ne učini, odgovara Naručitelju za time pretrpljenu štetu. Izvršitelj je dužan postupiti po pisanom očitovanju nadzornika, odnosno drugih odgovornih osoba Naručitelja. Ukoliko u roku od 7 radnih dana, od strane nadzornika, odnosno Naručitelja ne bude dostavljeno pisano očitovanje, smatrati će se da Naručitelj nije suglasan s predloženim od strane Izvršitelja.

Naručitelj ima pravo u svakom trenutku izvršiti promjenu nadzornika te je dužna o istoj promjeni u primjerenom roku obavijestiti Izvršitelja.

9. SUDJELOVANJE PODIZVRŠITELJA

Izvršitelj ima pravo ustupiti djelomično izvršenje Usluga/Radova samo onom podizvršitelju kojeg je naveo u svojoj ponudi, a koju je Naručitelj prihvatio.

Ukoliko Izvršitelj u svojoj ponudi nije naveo podizvršitelja, a u toku izvršenja Usluga/Radova se pokaže potreba za njegovim angažmanom ili ukoliko Izvršitelj odluči umjesto dotadašnjeg ili pored dotadašnjeg podizvršitelja, angažirati drugog/novog podizvršitelja, prije angažmana istog, Izvršitelj je dužan ishoditi pisanu suglasnost Naručitelja.

Dana suglasnost Izvršitelju na angažman podizvršitelja nema utjecaja na pravne odnose i međusobna prava i obveze između Izvršitelja i Naručitelja niti oslobađa Izvršitelja od odgovornosti za izvršenje Ugovora/Narudžbenice.

Izvršitelj odgovara za izbor i za rad podizvršitelja.

10. PRIMOPREDAJA

Izvršitelj je dužan odmah po ukupnom završetku Usluga/Radova, odnosno po završetku pojedine faze ili dijela Usluge/Radova sukladno Ugovoru/Narudžbenici/Dispoziciji, obavijestiti Naručitelja o izvršenoj  Usluzi/Radovima.

Po primitku navedene obavijesti, ugovorne strane će započeti postupak  primopredaje u prisutnosti nadzornika Naručitelja (po potrebi i drugih  odgovornih osoba Naručitelja) i ovlaštenog predstavnika Izvršitelja. U slučaju  da prilikom primopredaje ne budu utvrđeni nikakvi nedostaci, ovlašteni predstavnici ugovornih strana sastaviti će i obostrano potpisati Zapisnik o primopredaji Usluga/Radova.

Trenutkom obostranog potpisa Zapisnika o primopredaji Usluga/Radova, smatra se da su njime obuhvaćene Usluge/Radovi uredno i u potpunosti izvršeni te od tog trenutka počinju teći rokovi za plaćanje od strane Naručitelja.

Ukoliko se prilikom primopredaje ustanovi postojanje nedostataka, tada ne dolazi do primopredaje Usluga/Radova, već će u tom slučaju ovlašteni predstavnici ugovornih strana sastaviti i potpisati zaseban Zapisnik u kojem će utvrditi prirodu utvrđenih nedostataka te odrediti rok za njihovo otklanjanje. Navedeni rok smatra se naknadnim primjerenim rokom za izvršenje Usluga/Radova.

Izvršitelj je dužan odmah pristupiti otklanjanju utvrđenih nedostataka. Ukoliko je uslijed navedenog otklanjanja nedostataka Izvršitelj prekoračio prvotno ugovorene rokove za izvršenje Usluga/Radova, bit će dužan podmiriti Naručitelju i iznos ugovorne kazne za period kašnjenja, sukladno odredbama ovih OU.

Ukoliko Izvršitelj ne otkloni utvrđene nedostatke u roku utvrđenom u zasebnom Zapisniku, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu te bilo sam, bilo putem treće osobe otkloniti utvrđene nedostatke na trošak Izvršitelja. Naručitelj u tom slučaju Izvršitelju plaća cijenu Usluga/Radova umanjenu za trošak prouzročen otklanjanjem navedenih nedostataka.

11. RIZIK SLUČAJNE PROPASTI ILI OŠTEĆENJA

Rizik i posljedice slučajne propasti ili oštećenja nad opremom i materijalima koje Izvršitelj mora isporučiti Naručitelju u okviru Usluga/Radova (kao i nad opremom i materijalima koji su mu za potrebe izvršenja Usluge/Radova predani ili osigurani od strane Naručitelja) te nad izvršenim Uslugama/Radovima (odnosno njihovim dijelom kada se Usluge/Radovi izvršavaju u fazama/dijelovima), do trenutka uspješno izvršene primopredaje Usluga/Radova,  snosi Izvršitelj. 

12. IZJAVA O KVALITETI IZVRŠENIH USLUGA/RADOVA

Izvršitelj jamči/garantira kako će Uslugu/Radove koji su predmet Ugovora/Narudžbenice izvršiti pažnjom dobrog stručnjaka, uz primjenu i poštivanje svih meritornih standarda i pravila struke, kao i mjerodavnih propisa za ugovorenu vrstu Usluga/Radova.

13. OSIGURANJE

Bez prejudiciranja obveza strana iz Ugovora/Narudžbenica, Izvršitelj će na vlastiti trošak pribaviti i produžavati osiguranje na način da Izvršitelj materijalne promjene u policama osiguranja vrši samo uz prethodno pismeno odobrenje Naručitelja.

Osiguranje od odgovornosti prema zaposlenicima na iznos od najmanje 220.000,00 HRK (slovima: dvjestodvadesettisuća) po svakom osiguranom događaju.

Moguće ugovorena franšiza za osiguranje iz ovog Članka ide na teret Izvršitelja.

Izvršitelj se obvezuje 15 dana prije početka Usluge/Radova dostaviti Naručitelju Potvrdu o osiguranju naslovljenu na Naručitelja za osiguranje iz ovog Članka kojom se potvrđuje da je Izvršitelj s osigurateljem zaključio ugovor o tom osiguranju uz navođenje broja police, vrste i razdoblja osiguranja, limita, franšize i uvjeta osiguranja te obveznih uglavaka koji glase:

1. „Ako bi gore navedeno osiguranje, zbog bilo kakva razloga, trebalo biti prekinuto prije isteka police ili bi se trebalo materijalno promijeniti, osiguratelj se obvezuje obavijestiti nositelja ove potvrde 30 dana prije najavljenog prekida odnosno promjene.“
2. „Osiguratelj se odriče prava regresa prema Naručitelju“
Potvrda o osiguranju predstavlja bitan element Ugovora/Narudžbenice i čini njegov prilog.
          
14. UGOVORNA  KAZNA

Ako Izvršitelj kasni s izvršenjem Usluga/Radova pri čemu se pod kašnjenjem podrazumijeva ne započinjanje s izvršenjem Usluga/Radova ili ne dovršenje Usluga/Radova sukladno rokovima ugovorenim Ugovorom/Narudžbenicom/Dispozicijom, Izvršitelj će biti obvezan platiti Naručitelju ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja, u visini 0,5% od vrijednosti Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije. Maksimalan iznos ugovorne kazne kojeg Naručitelj ima pravo naplatiti od Izvršitelja iznosi ukupno 10% vrijednosti Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije.

Vremenski period u kojem se obračunava ugovorna kazna ujedno predstavlja naknadni primjereni rok za izvršenje ugovorne obveze Izvršitelja. Ukoliko niti po dosezanju maksimalnog iznosa ugovorne kazne Izvršitelj ne izvrši svoju obvezu, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu bez potrebe ostavljanja bilo kakvih daljnjih naknadnih rokova Izvršitelju.

Kod Ugovora/Narudžbenica s parcijalnim izvršenjem Usluge/Radova, ugovorna kazna obračunava se u visini od 0.5% od vrijednosti izvršenja, odnosno od vrijednosti Dispozicije kod Okvirnih ugovora. Maksimalan iznos ugovorne kazne po izvršenju/Dispoziciji iznosi 10% od vrijednosti izvršenja/Dispozicije. Ukoliko niti po dosezanju maksimalnog iznosa ugovorne kazne, Izvršitelj  ne izvrši Uslugu/Radove, Naručitelj ima pravo djelomično raskinuti Ugovor/Narudžbenicu za navedeno izvršenje, odnosno raskinuti Dispoziciju bez potrebe ostavljanja bilo kakvih daljnjih naknadnih rokova Izvršitelju. Kumulativni iznos ugovorne kazne kod parcijalnog izvršenja ne može prijeći iznos od 10% od vrijednosti Ugovora/Narudžbenice. Po dosezanju navedenog iznosa kumulativa, Naručitelj također ima pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu, bez potrebe ostavljanja bilo kakvih daljnjih naknadnih rokova za izvršenje Naručitelju.

Izvršitelju su poznati rokovi izvršenja Usluga/Radova te Naručitelj nije dužan posebno upozoriti Izvršitelja na njegovo kašnjenje u odnosu na ugovorene rokove niti je u slučaju kašnjenja dužan od Izvršitelja posebno zahtijevati izvršenje Usluga/Radova uz zadržavanje prava na naplatu ugovorne kazne. Naručitelj je međutim dužan za slučaj da izvršenje Usluge/Radova ne bude započeto ili dovršeno niti po dosezanju maksimalnog iznosa ugovorne kazne, obavijestiti Izvršitelja o tome raskida li Ugovor/Narudžbenicu/Dispoziciju ili nastavlja s njihovom realizacijom, pri čemu je dužan odrediti Izvršitelju novi naknadni rok za započinjanje, odnosno dovršenje Usluga/Radova.

U slučaju nastavka s realizacijom Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije, na novi naknadni rok za započinjanje, odnosno dovršenje Usluga/Radova, ne primjenjuje se ugovorna kazna, osim ukoliko se ugovorne strane posebno, pisanim putem o tome drugačije ne dogovore.

U odnosu na  obračunatu ugovornu kaznu, ista će se naplatiti od Izvršitelja na jedan od slijedećih načina:

 • Izvršitelj će ispostaviti račun za izvršenu Uslugu/Radove, umanjen za iznos obračunate ugovorne kazne ili
 • Izvršitelj ispostavlja knjižno odobrenje u roku od 5 dana od obostrano prihvaćene vrijednosti obračuna ugovorne kazne. Ukoliko to ne učini, Naručitelj isplaćuje ukupnu cijenu umanjenu za iznos obračunane ugovorne kazne ili
 • Naručitelj temeljem pokrenute reklamacije ispostavlja Izvršitelju račun za iznos ugovorne kazne koje je Izvršitelj dužan podmiriti u roku od 30 dana od primitka računa.

15. RASKID UGOVORA/NARUDŽBENICE/DISPOZICIJE

Svaka ugovorna strana ima pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu/Dispoziciju ukoliko druga ugovorna strana krši njihove odredbe, kao i odredbe ovih OU, a navede propuste/povrede ne otkloni niti u naknadnom primjerenom roku  određenom ovim OU, odnosno u slučaju kada isti nije definiran OU, u naknadnom primjerenom roku koji joj za to ostavi druga ugovorna strana.
Obavijest o propustu ugovorna strana dostavlja prekršitelju u pisanom obliku, na jedan od načina komunikacije definiranih odredbom „SLUŽBENA KOMUNIKACIJA“ iz ovih OU, čime naknadni rok počinje teći, osim u slučaju kada je naknadni rok zbog povrede ugovorne obveze neposredno određen ovim OU, jer tada za početak tijeka naknadnog roka nije potrebno slanje obavijesti. Ukoliko prekršitelj u naknadnom roku ne otkloni svoje propuste/povrede u izvršenju Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije, druga strana ima pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu/Dispoziciju, o čemu je dužna obavijestiti prekršitelja na isti način.

Pored navedenog u stavku 1. ovog Članka, Naručitelj zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora/Narudžbenice, kao i izdanih Dispozicija, s trenutačnim učinkom, u slučaju slijedećih skrivljenih ponašanja Izvršitelja koje se smatraju grubom povredom Ugovora/Narudžbenice:

 • Izvršitelj povrijedi obvezu o povjerljivosti podataka iz ovih OU, ili
 • Izvršitelj svojom izjavom ili ponašanjem/postupkom naruši poslovni ugled Naručitelja, ili
 • u slučaju višekratnih povreda (kašnjenja/neuredna ispunjenja) ugovornih obveza na strani Izvršitelja, ili
 • iz držanja Izvršitelja proizlazi kako isti neće ispuniti svoju ugovornu obvezu niti u naknadnom roku ili izjavi da svoju ugovornu obvezu neće uopće ispuniti, ili 
 • Izvršitelj postane nelikvidan i/ili insolventan, ili nad njim bude pokrenut  postupak predstečajne nagodbe, stečajni postupak ili postupak likvidacije ili Izvršitelj dođe pod posebnu upravu sukladno mjerodavnom propisu, ili
 • Izvršitelj ili od njega ovlaštena osoba teško povrijedi zakonske, ili interne propise Naručitelja vezane uz zaštitu zdravlja, sigurnosti i okoliša, a koji se primjenjuju na prostoru/lokaciji članica INA Grupe
16. VIŠA SILA

Pod višom silom podrazumijeva se slučaj kada ispunjenje ugovorne obveze jedne ugovorne strane postane nemoguće zbog izvanrednih vanjskih događaja nastalih nakon sklapanja Ugovora/prihvata Narudžbenice, a prije ispunjenja ugovorne obveze, koji se nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti.

Ukoliko je ispunjenje ugovorne obveze jedne ugovorne strane postalo nemoguće uslijed događaja prethodno opisanih kao viša sila, strana koju je zadesio takav događaj dužna je o nastupu kao i o prestanku takvog događaja, odmah usmenim putem (telefonski), a pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od dana nastanka/prestanka događaja više sile, izvijestiti o tome drugu ugovornu stranu te dati procjenu opsega i duljine trajanja nemogućnosti ispunjenja ugovorne obveze. Ugovorna strana koja ne postupi sukladno navedenom, odgovorna je drugoj ugovornoj strani za štetu koju ova pretrpi zbog propusta ovakve obavijesti. Odmah čim je to moguće, strana pogođena višom silom biti će dužna na zahtjev druge ugovorne strane predočiti istoj i druge relevantne dokaze iz kojih se može utvrditi nastupanje i trajanje događaja više sile.

Ukoliko je zbog nastupa događaja više sile Izvršitelj trajno onemogućen u ispunjenju svojih ugovornih obveza, Naručitelj ima pravo jednostranog raskida Ugovora/Narudžbenice, odmah po primitku obavijesti o nastanku događaja više sile s takvim učinkom.

17. BANKOVNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Ako se ugovara, bankovna garancija regulirana je u svakom pojedinačnom Ugovoru/Narudžbenici.
Osnovni kriteriji za prihvat bankovne garancije su:
 • prihvatljivost banke izdavatelja,
 • plativost na prvi pisani poziv,
 • da je bez prigovora,
 • bezuvjetna i neopoziva,
 • s minimalnim rokom valjanosti 30 dana dužim od ugovorenog roka isporuke / važenja ugovora.

18. USTUPANJE TRAŽBINE (CESIJA) I PRIJENOS UGOVORA/NARUDŽBENICE

Izvršitelj ne može ustupiti svoju novčanu tražbinu po Ugovoru/Narudžbenici/Dispoziciji, u cijelosti ili djelomično, trećoj strani bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja.

Ugovorna strana ne može prenijeti Ugovor/Narudžbenicu/Dispoziciju trećemu, bez prethodne pisane suglasnosti druge ugovorne strane.

Pisana suglasnost mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje ugovorne strane. U protivnom ista neće imati pravni značaj.

19. POVJERLJIVOST PODATAKA

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se dokumenti i informacije vezane realizaciju Ugovora/Narudžbenice, kao i dokumenti i informacije vezane za drugu ugovornu stranu i njeno poslovanje koje je jedna ugovorna strana primila ili dobila u bilo koje vrijeme od druge strane na bilo koji način, smatrati poslovnom tajnom i da se kao takve neće otkrivati ili učiniti dostupnima trećim stranama niti koristiti u svrhe koje izlaze izvan okvira izvršenja Ugovora/Narudžbenice.

Ova obveza čuvanja povjerljivosti podataka ne odnosi se na sljedeće informacije:

 • javno poznate informacije, ili naknadno javno obznanjene informacije – osim ukoliko je povjerljiva informacija objavljena namjerom ili propustom ugovorne strane koja je informaciju dobila ili
 • informacije koje je ugovorna strana koja dobiva informacije posjedovala prije datuma sklapanja Ugovora/Narudžbenice ili
 • informacije koje je ugovorna strana koja dobiva informacije dobila od neke treće strane koja nije vezana obvezom čuvanja povjerljivosti tih informacija ili
 • informacije koje se objavljuju ili otkrivaju u skladu sa zakonom, burzovnim propisima ili nalogom nekog drugog nadležnog tijela u mjeri u kojoj to otkrivanje propisuje zakon.
 • informacije koje Naručitelj/Izvršitelj daje trećim osobama koje pružaju financijsko-računovodstvene, osiguravajuće ili druge financijske Usluge, kao ni na informacije koje Naručitelj/Izvršitelj daje trećim osobama ako Ugovor propisuje pružanje financijske garancije, a informacija je nužna da bi odnosni Ugovor bio izvršen, odnosno izdana financijska garancija.
 • informacije koje se odnose na Ugovor/Narudžbenicu/Dispoziciju i njenu realizaciju, a koje Izvršitelj daje drugim društvima INA ili MOL Grupe.

Ugovorna strana koja je neovlašteno učinila dostupnom informaciju koja se smatra povjerljivom, odgovara drugoj ugovornoj strani za time pretrpljenu štetu.

Obveza čuvanja povjerljivosti podataka, ostaje na snazi 2 (dvije) godine nakon prestanka važenja, odnosno raskida Ugovora/Narudžbenice.

20. SLUŽBENA KOMUNIKACIJA

Sve službene obavijesti  koje ugovorne strane upućuju jedna drugoj po osnovi realizacije Ugovora/Narudžbenice, mogu se komunicirati isključivo u pisanom obliku, putem jednog od navedenih načina komunikacije:

 • poštom preporučeno na adresu sjedišta ugovorne strane
 • elektroničkom poštom na adrese kontakt osoba ugovornih strana naznačene na Ugovoru/Narudžbenici

Dostavom obavijesti na navedeni način drugoj ugovornoj strani, smatra se da je dostava uredno izvršena s datumom kada je obavijest odaslana.

21. IZMJENE I DOPUNE UGOVORA/NARUDŽBENICE

Izmjene i dopune Ugovora/Narudžbenice dobivaju pravnu snagu jedino ako su ugovorene u pisanoj formi i pravovaljano potpisane od ovlaštenih predstavnika obiju ugovornih strana. Bilo kakvi usmeni dogovori ili bilo kakve usmene izjave predstavnika ugovornih strana neće imati pravni značaj niti obvezivati bilo koju ugovornu stranu.

Promjena u podacima Naručitelja ili Izvršitelja zabilježena u sudskom registru, a koja se odnosi osobito na promjenu tvrtke, sjedišta, osnivača, banke Naručitelja/ Izvršitelja, tijekom zaključivanja i provedbe Ugovora/Narudžbenice kao i njihovih kontakt osoba naznačenih u Ugovoru/Narudžbenici, neće se smatrati izmjenom Ugovora/Narudžbenice. Ugovorna strana na koju se gore navedena promjena odnosi bit će obavezna pisano obavijestiti drugu Ugovornu stranu unutar 10 dana po nastupu promjene navedenih podataka.

22. RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO ZA TUZEMNE IZVRŠITELJE

Ugovorne strane suglasne su da će sve eventualne sporove iz Ugovora/Narudžbenice prvenstveno rješavati međusobnim dogovorom.

Ukoliko ugovorne strane u razumnom roku ne uspiju riješiti nastali spor međusobnim dogovorom, za rješavanje istog ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Utvrđuje se da se za važenje i tumačenje Ugovora/Narudžbenice i OU te u slučaju sudskog spora oko primjene istih, primjenjuje hrvatsko pravo.

23. RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO ZA IZVRŠITELJE IZ EU I INOZEMNE IZVRŠITELJE

Ovi OU i Ugovori/Narudžbenice, kao i svi sporovi koji iz njega proizađu, ravnati će se i tumačiti u skladu s hrvatskim materijalnim pravom uz isključenje bilo kojih kolizijskih pravila koja bi upućivala na pravo neke druge države. Ujedno, ugovorne strane isključuju primjenu odredbi Konvencije Ujedinjenih naroda o međunarodnoj prodaji robe (Beč 1980.g) na sklopljeni Ugovor/Narudžbenicu.

Ugovorne strane će nastojati međusobnim dogovaranjem riješiti bilo kakve nesuglasice ili sporove koji proizađu iz OU, Ugovora/Narudžbenice ili u vezi s njim kroz pregovore. Ako se dogovor ne postigne u roku od 30 (trideset) dana, svaka ugovorna strana može, uz pisanu obavijest drugoj strani, pitanje povjeriti arbitraži na način naveden u daljnjem tekstu ovog Članka.

Svi sporovi koji proizađu iz ili su u vezi s ovim OU, Ugovorom/Narudžbenicom, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti arbitražom u skladu sa važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima).

Za sporove vrijednosti do 100.000,00 EUR, broj arbitara bit će jedan (1). Za sporove vrijednosti od 100.000,00 EUR i više, broj arbitara bit će tri (3).
Jezik arbitraže bit će engleski.
Mjesto arbitraže je Zagreb, Hrvatska.
Arbitraža odlučuje prema mjerodavnom pravu iz ovog Članka, a ne po pravičnosti (ex aequo et bono).

Ugovorne strane odriču se prava na žalbu u odnosu na arbitražnu odluku prema bilo kojem Sudu ili sudskoj vlasti. Pravorijek arbitraže je konačan i obvezujući za ugovorne strane i može se, prema potrebi, izvršiti putem bilo kojeg suda ili druge nadležne vlasti.

24. PRISTUPANJE UGOVORU

Izvršitelj prihvaća, da ukoliko s bilo kojom članicom INA Grupe kao Naručiteljem, sklopi Ugovor za izvršenje Usluga/Radova (dalje u ovom Članku: Osnovni Ugovor), tijekom važenja Osnovnog Ugovora, svaka članica INA Grupe ima pravo u bilo koje vrijeme pristupiti Osnovnom Ugovoru. Pristupanje Osnovnom Ugovoru vrši se izdavanjem potpisane i pečatom ovjere Izjave o pristupanju (u daljnjem tekstu: Izjava) od strane pristupajuće članice INA Grupe te se ista dostavlja Izvršitelju na adresu njegovog poslovnog sjedišta naznačenog u Ugovoru, poštom preporučeno.

Pravni učinci pristupa Osnovnom Ugovoru nastupaju između Izvršitelja i pristupajuće članice INA Grupe, po primitku Izjave o pristupu od strane Izvršitelja. Na članice INA Grupe  koje su pristupile Osnovnom Ugovoru, primjenjivati će se svi uvjeti definirani Osnovnim Ugovorom, neovisno o količini Usluga/Radova koje će članice INA Grupe stvarno realizirati od Izvršitelja. Račun za izvršene Usluge/Radove, Izvršitelj ispostavlja neposredno pristupjeloj članici INA Grupe.

U slučaju neurednog izvršenja Ugovora prema bilo kojoj od članica INA Grupe koje su pristupile Ugovoru, obračunatu ugovornu kaznu, Izvršitelj je obvezan neposredno platiti dotičnom društvu članici INA Grupe. Ukoliko je Izvršitelj dostavio po Osnovnom Ugovoru Naručitelju bankovnu garanciju za dobro izvršenje ugovora, utoliko u slučaju pristupanja bilo koje članice INA Grupe Izvršitelj dostavlja bankovnu garanciju pristupnoj članici INA Grupe prema uvjetima iz Osnovnog Ugovora na iznos koji se definira Izjavom.

Izvršitelj je neopozivo suglasan i prihvaća da u slučaju povrede ugovornog odnosa prema Naručitelju ili prema bilo kojoj od pristupjelih članica INA Grupe, Naručitelj i pristupjele članice INA Grupe, imaju pravo raskinuti svoje Ugovore s Izvršiteljem. Raskid Ugovora ima učinak samo na odnos između Izvršitelj i strane koja raskida Ugovor te ne utječe na ugovore koje druge članice INA Grupe (koje nisu raskinule Ugovor) imaju s Izvršiteljem.

Ukoliko Izvršitelj i Naručitelj tijekom važenja Osnovnog ugovora suglasno izvrše izmjene i/ili dopune Osnovnom ugovoru smatra se da su s takvim izmjenama suglasne i pristupjele članice INA Grupe ukoliko najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od primitka obavijesti Izvršitelja o izvršenim izmjenama i/ili dopunama Osnovnog ugovora ne izjave raskid Ugovora koji su zaključile s Izvršiteljem pristupom Osnovnom ugovoru.

Istekom vremenskog važenja Osnovnog Ugovora prestaju vrijediti i svi do tada sklopljeni Ugovori između Izvršitelja i članica INA Grupe nastali temeljem Izjave o pristupu. Međutim, istek važenja Osnovnog Ugovora ne utječe na obvezu plaćanja za Usluge/Radove koji su izvršeni prije isteka važenja Ugovora niti na obvezu Izvršitelja da izvrši Uslugu/Radove prema Naručitelju ili  pristupjeloj članici INA Grupe ako su isti naručeni prije isteka važenja Osnovnog Ugovora.

25. ETIČKI KODEKS

Očitovanjem Izvršitelja u sklopu Ponude odnosno svojim potpisom Ugovora/Narudžbenice, Izvršitelj također izjavljuje da je upoznat sa sadržajem Etičkog kodeksa INA Grupe, da su mu isti jasni i razumljivi te da iste u cijelosti prihvaća.
Cjelovita verzija Etičkog kodeksa INA Grupe dostupna je na službenoj web stranici: Etički kodeks INA Grupe.

26. PRIHVAĆANJE OU

Očitovanjem Izvršitelja u sklopu Ponude odnosno svojim potpisom Ugovora/Narudžbenice, Izvršitelj izjavljuje da je upoznat sa sadržajem ovih OU, da su mu isti jasni i razumljivi te da iste u cijelosti prihvaća.

Naručitelj je ovlašten izmijeniti i/ili dopuniti odredbe ovih OU u svakom trenutku. U slučaju izmjene OU, Izvršitelj će o istome biti obavješten te će mu novi OU biti dostavljeni sukladno odredbi „SLUŽBENA KOMUNIKACIJA“ iz ovih OU, najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana prije stupanja na snagu izmijenjene verzije OU.

Izvršitelj ne može biti nesuglasan s izmjenom onih odredbi OU koje ne mijenjaju pravnu prirodu njegovog ugovornog odnosa s Naručiteljem, odnosno ne dovode u pitanje ravnopravnost ugovornih strana i jednakovrijednost ugovorenih činidbi prema sklopljenom Ugovoru/Narudžbi s Naručiteljem.

U slučaju da izmjene OU utječu na navedeno, Izvršitelj je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana primitka izmijenjenih OU obratiti se Naručitelju (sukladno odredbi „SLUŽBENA KOMUNIKACIJA“ iz ovih OU) uz navođenje razloga nesuglasnosti s takvim izmjenama. U navedenom slučaju, ugovorne strane će pristupiti pregovorima oko definiranja prihvatljivih uvjeta daljnje ugovorne suradnje, pri čemu svaka ugovorna strana zadržava pravo jednostranog raskida ugovora, ukoliko obostrano prihvatljiv dogovor ne bude postignut.

U slučaju da se Izvršitelj ne očituje prema Naručitelju unutar navedenog roka od 5 (pet) dana, smatrat će se da je isti prihvatio izmijenjene OU.

Ovi OU stupaju na snagu dana 1. prosinca 2016. godine.


 

Opći uvjeti za nabavu roba u društvima INA GRUPE (OU)


Opći uvjeti za nabavu Roba u društvima INA Grupe (u daljnjem tekstu: OU) sadrže opća pravila i uvjete pod kojima društva INA Grupe kao Kupci kupuju Robu od Prodavatelja, temeljem posebnog Ugovora/Narudžbenica. OU se smatraju sastavnim dijelom sklopljenih Ugovora/Narudžbenica za nabavu Roba i primjenjuju se za sva pitanja koja nisu regulirana Ugovorom/Narudžbenicom.

U slučajevima gdje postoji proturječnost između odredbi Ugovora/Narudžbenice i odredbi OU, primjenjuju se odredbe Ugovora/Narudžbenice.


1. POJMOVI

Dispozicija: zahtjev za isporukom određene količine i vrste Robe koja se izdaje isključivo u okviru Okvirnog ugovora i predstavlja pojedinačnu obvezujuću narudžbenicu za Kupca i Prodavatelja. Ukoliko je Dispozicija izdana elektronski iz SAP sustava, važeća je bez potpisa Kupca i bez potrebe za potpisom/prihvatom od strane Prodavatelja.

INA Grupa: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. i društva/pravne osobe u kojima INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. kao vladajuće društvo, ima vlasnički ili upravljački utjecaj sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, odnosno joint venture tvrtke u kojima članice INA Grupe imaju svoje udjele.

Kupac: društvo/pravna osoba koja je član INA Grupe i koja je navedena u Ugovoru/Narudžbenici kao Kupac Robe.

MOL Grupa: MOL Plc. i društva u kojima MOL Plc., kao vladajuće društvo, izravno ili neizravno ima više od 50% glasačkih prava ili u kojima MOL Plc., izravno ili neizravno, ima većinsko vlasništvo ili kontrolni udio na temelju ugovora sklopljenog s ostalim vlasnicima.

Prodavatelj: fizička/pravna osoba koja temeljem Ugovora/Narudžbenice prodaje Robu Kupcu.
Prodavatelj može biti:
 • tuzemni Prodavatelj - pravna/fizička osoba s registriranim sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj;
 • Prodavatelj iz Europske Unije (u daljnjem tekstu EU) - pravna/fizička osoba s registriranim sjedištem, odnosno prebivalištem u državi članici EU, a koja nije tuzemni Prodavatelj;
 • inozemni Prodavatelj - pravna/fizička osoba s registriranim sjedištem, odnosno prebivalištem izvan Republike Hrvatske odnosno izvan države članice EU.
Pojedina pravila ovih OU, odnosno Ugovora/Narudžbenice mogu se specifično odnositi na određenu vrstu Prodavatelja u kom slučaju iz dotične odredbe OU/Ugovora/Narudžbenice mora biti vidljivo na koju vrstu takvih Prodavatelja se ista odredba odnosi. Ukoliko se u odredbama OU/Ugovora/Narudžbenica koristi generalni pojam Prodavatelj, takvo pravilo vrijedi za sve Prodavatelje neovisno o mjestu registracije njihovog sjedišta, odnosno njihovom prebivalištu.

Roba: stvar koja može biti predmet kupoprodaje (primjerice materijali, oprema, rezervni dijelovi, instrumenti, generička Roba itd.), a koju Kupac kupuje od Prodavatelja temeljem Ugovora/Narudžbenice.

Ugovor/Narudžbenica: ugovorni odnos zaključen u pisanom obliku između Kupca i Prodavatelja, temeljem kojeg Prodavatelj prodaje, a Kupac kupuje  Robu. Sastavni dio Ugovora/Narudžbenice minimalno predstavljaju ovi OU, kao i drugi uglavci i dokumenti potrebni za realizaciju Ugovora/Narudžbenice, a koji moraju biti posebno navedeni u samom Ugovoru/Narudžbenici, kao njegov sastavni dio. Posebnu vrstu Ugovora čine Okvirni ugovori kod kojih Kupac nije obvezan na kupnju unaprijed utvrđene i ugovorene količine Roba, već se kupnja vrši ovisno o stvarnim potrebama Kupca putem sklapanja posebnih Ugovora ili izdavanjem Dispozicija od strane Kupca.
Pojedina pravila ovih OU mogu se specifično odnositi na Okvirni ugovor, pri čemu će iz dotične odredbe OU biti vidljivo da se ista odredba specifično odnosi na takve Ugovore. Ukoliko se u odredbama OU koristi generalni pojam Ugovor/Narudžbenica, takvo pravilo vrijedi za sve Ugovore/Narudžbenice, uključivo i Okvirne ugovore.
Ugovor obvezuje Kupca i Prodavatelja samo ukoliko je obostrano potpisan.
Narudžbenica se izdaje temeljem prihvaćene ponude Prodavatelja i obvezuje Prodavatelja na isporuku Robe, bez potrebe potpisa/potvrde iste od strane Prodavatelja. Ukoliko Narudžbenica nije sukladna prihvaćenoj ponudi, Prodavatelj je dužan u roku od 3 dana od dana primitka Narudžbenice obavijestiti Kupca o tome prihvaća li Narudžbenicu ili ju odbija. Ukoliko se Prodavatelj ne očituje o prihvatu/odbijanju Narudžbenice, smatra se da je Prodavatelj odbio Narudžbenicu.
Ugovorne strane: Prodavatelj i Kupac zajedno

2. CIJENA

Cijena Robe predstavlja vrijednost Robe koju Kupac isplaćuje Prodavatelju i navedena je u Ugovoru/Narudžbenici.

Cijena se u Ugovoru/Narudžbenici može navesti ili u ukupnom iznosu ili u obliku jediničnih cijena bez navođenja ukupne cijene Robe (kod Okvirnih ugovora kod kojih količina Robe nije unaprijed poznata).

Cijena Robe uključuje i sve povezane troškove vezane uz kupnju i isporuku Robe na ugovorenom paritetu.

Jedinične/ukupna cijena Robe ne sadrži obračunat iznos PDV već će se isti posebno obračunati i zasebno iskazati na dan nastanka porezne obveze na računima koje Prodavatelj ispostavlja Kupcu.

Ako se isporučuje Roba koja je oslobođena plaćanja PDV, na računu treba biti navedeno da PDV nije zaračunat i uz navođenje mjerodavne zakonske osnove.

U slučaju Prodavatelja iz EU, PDV se plaća sukladno primjeni instituta prijenosa porezne obveze. Račun mora sadržavati napomenu o prijenosu porezne obveze koja glasi: „Kupac plaća PDV (prijenos porezne obveze)“ sukladno Direktivi 2006/112/EZ - Načela ubiranja PDV-a na području EU.

Jedinične/ukupna cijena Robe je fiksna/nepromjenjiva za isporuku Robe iz Ugovora/Narudžbenice.

3. IZDAVANJE RAČUNA I PLAĆANJE

Po izvršenoj primopredaji Robe, Prodavatelj će Kupcu ispostaviti račun za isporučenu i preuzetu Robu u roku od najkasnije 3 radna dana od dana primopredaje Robe.

Datum isporuke naveden na računu mora biti identičan datumu primopredaje robe na primopredajnom dokumentu.

U slučaju Okvirnog ugovora, Prodavatelj za svaku Dispoziciju izdaje zaseban račun.

Račun se dostavlja na adresu Kupca navedenu u Ugovoru/Narudžbenici/Dispoziciji.

Prilikom kuvertiranja računa, na kuverti je potrebno staviti oznaku „RAČUN“.

Račun mora pored propisanih elemenata iz Zakona o PDV-u sadržavati i sljedeće:
 • Mjesto i datum izdavanja računa, broj računa
 • Ime, adresu i OIB Prodavatelja
 • Ime, adresu i OIB Kupca
 • Datum isporuke
 • Ovjeru ovlaštene osobe Prodavatelja
 • Datum DVO i rok plaćanja
 • Broj Narudžbenice/Dispozicije po kojoj je račun ispostavljen
 • Naziv i količinu Robe
 • Ukupnu cijenu
 • Paritet
 • Posebno iskazan PDV; iznos poreza razvrstan po poreznoj stopi
 • Potpis, odnosno ime i prezime osobe koja je odgovorna za izdavanje računa

U slučaju da račun nije ispravan, odnosno da nije izdan sukladno odredbama ovog Članka, Kupac će Prodavatelju vratiti račun na ispravak, a Prodavatelj je dužan ispravan račun ponovo dostaviti Kupcu u roku od 3 radna dana. U slučaju neispravnog računa, ne nastaje obveza za plaćanje.

Ispravan račun Kupac će platiti u roku od 60 dana od datuma  isporuke.

Računi izdani od strane Prodavatelja iz EU, moraju ispunjavati odredbe Članaka 219. a-240., Direktive 2006/112/EZ te Račun mora sadržavati napomenu o „prijenosu porezne obveze“.

Računanje rokova plaćanja za tuzemne Prodavatelje
U slučaju da dospijeće novčane obveze pada na neradni dan (neradnim danom smatraju se: subota, nedjelja i blagdani utvrđenih zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj), isto će se podmiriti sljedeći radni dan.

Računanje rokova plaćanja za inozemne Prodavatelje i Prodavatelje iz EU
U slučaju da dospijeće novčane obveze pada u subotu, obveza će se podmiriti prethodni radni dan. U slučaju da dospijeće novčane obveze pada u nedjelju ili bilo koji drugi neradni dan ili blagdan u Republici Hrvatskoj / zemlji Prodavatelja, obveza će se podmiriti prvog sljedećeg radnog dana u Republici Hrvatskoj  / zemlji Prodavatelja. Bankovne pristojbe nastale u Hrvatskoj snosit će Kupac, a sve ostale bankovne pristojbe (uključujući naknade korespondentne banke, ako postoje) nastale izvan Hrvatske snosit će Prodavatelj. Svako plaćanje nakon ugovorenog roka plaćanja, sukladno prethodno navedenom, smatrat će se zakašnjelim plaćanjem. U slučaju zakašnjelog plaćanja, Prodavatelj ima pravo obračunati zateznu kamatu u visini 1-mjesečnog EURIBOR-a + 2 p.p. u slučaju kada je valuta plaćanja EUR, odnosno u visini 1-mjesečnog LIBOR-a + 2 p.p. u slučaju kada je valuta plaćanja USD. U ovom kontekstu, EURIBOR/LIBOR označava stopu 1-mjesečnog  EURIBOR-a/LIBOR-a p.a. objavljenog na informacijskom sustavu Reuters prvog radnog dana mjeseca kašnjenja. Zatezna kamata obračunava se na temelju broja stvarno proteklih dana od datuma dospijeća plaćanja do datuma ispunjenja obveze plaćanja, uzimajući u obzir 360 dana u godini.

4. DISPOZICIJA

Kod Okvirnih ugovora, Kupac će za svaku isporuku izdavati Prodavatelju posebnu Dispoziciju.

Dispozicija sadržava slijedeće podatke:
 • broj i datum Dispozicije,
 • broj Ugovora,
 • opis i količinu Robe,
 • jediničnu i ukupnu cijenu Robe,
 • paritet, vrijeme i rok isporuke,
 • druge potrebne podatke.

Nakon što Kupac izda Dispoziciju, ista je neopoziva i konačna te je Prodavatelj obvezan isporučiti, a  Kupac preuzeti Robu naručenom Dispozicijom. Kupac može iz opravdanog razloga zamijeniti ili povući izdanu Dispoziciju, ali samo uz pisanu suglasnost Prodavatelja. Prodavatelj neće bez opravdanog razloga uskratiti davanje navedene pisane suglasnosti.

Dispozicija se dostavlja Prodavatelju sukladno Članku 19. iz ovih OU.

5. RAČUNANJE OSTALIH ROKOVA

Utvrđuje se da se svi ostali rokovi prema Ugovoru/Narudžbenici/Dispoziciji računaju kalendarski, osim ako Ugovorom/Narudžbenicom/ Dispozicijom nije posebno regulirano da se računaju prema radnim danima.

Radnim danom se smatra svaki dan osim subote, nedjelje i blagdana utvrđenog zakonskim propisom u Republici Hrvatskoj.

Ukoliko posljednji dan roka koji se računa kalendarski padne na dan koji se ne smatra radnim, rok za izvršenje ističe sljedeći radni dan.

6. ROK, MJESTO I PARITET ISPORUKE ROBE

Prodavatelj će isporučiti Kupcu Robu u roku, na lokaciji i prema paritetu definiranom u Ugovoru/Narudžbenici, odnosno sukladno izdanim Dispozicijama.

U slučaju Prodavatelja iz EU ili inozemnih Prodavatelja, paritet se definira temeljem INCOTERMS 2010 ili najnovijeg izdanja.

7. INSPEKCIJA

U cilju utvrđivanja kvalitete Robe, Prodavatelj je dužan omogućiti Kupcu pravo da na svoj trošak izvrši inspekciju Robe u tvornici proizvođača Robe, o kojoj namjeri će Kupac pravovremeno izvijestiti Prodavatelja pisanim putem.
Za potrebe vršenja inspekcije, Prodavatelj će ovlaštenom inspektoru Kupca osigurati sva potrebna sredstva za uspješno obavljanje inspekcije.

Prodavatelj mora osigurati potrebne certifikate i ostale dokumente u kojima su navedena tehnička svojstva Robe. Ti se dokumenti trebaju prezentirati ovlaštenom inspektoru Kupca.

Sve inspekcije trebaju biti izvršene prije nego Roba napusti tvornicu proizvođača, a treba ih provesti tako da ne ometaju nepotrebno proces proizvodnje.
Ako inspekcijom bude utvrđeno da Roba ne udovoljava odredbama tehničke specifikacije Kupca, ovlašteni inspektor će izdati obavijest o neprihvaćanju. 

Nakon što nedostaci budu uklonjeni, Roba će biti podvrgnuta ponovnom pregledu/testu i to na trošak Prodavatelja. Ako za vrijeme ponovljenog pregleda/testa bude utvrđeno da nedostaci nisu uklonjeni ili budu pronađeni novi nedostaci, Kupac ima pravo:
 • ne prihvatiti isporuku takve Robe i zatražiti zamjenu iste za drugu odgovarajuću Robu,
 • tražiti sniženje cijene Robe,
 • raskinuti Ugovor/Narudžbenicu.

U slučaju da Kupac odluči ne izvršiti inspekciju, o kojoj namjeri će Kupac pravovremeno izvijestiti Prodavatelja pisanim putem, Prodavatelj je dužan izvršiti pregled Robe u tvornici proizvođača Robe, za vrijeme proizvodnje, a prije njezine otpreme.

Inspekcija koju je izvršio ovlašteni inspektor Kupca, odnosno u slučaju kada inspekciju vrši Prodavatelj, ne oslobađa Prodavatelja niti jedne od njegovih ugovornih obveza, uključujući, ali ne ograničavajući se na obveze po osnovi vidljivih i skrivenih nedostataka, odnosno po osnovi jamstva.

Prodavatelj je Kupcu dužan dostaviti Certifikat o kvaliteti i kvantiteti te Certifikat o kontroli izrade Robe. 

8. PAKIRANJE ROBE, OTPREMA I PRIMOPREDAJA ROBE

Roba će biti isporučena u standardnom pakiranju i deklarirana sukladno važećim propisima za tu vrstu Robe.

Prodavatelj je obvezan najkasnije 5 radnih dana prije isporuke Robe pisanim putem obavijestiti Kupca o spremnosti Robe za isporuku te navesti, opis, količinu i vrijednost Robe za isporuku, a kod Okvirnih ugovora i broj Dispozicije.
Prilikom primopredaje Robe, Prodavatelj je dužan uz Robu priložiti Otpremnicu te druge potrebne dokumente ovisno o vrsti Robe koja se isporučuje.

Prodavatelj je obvezan u svim dokumentima koji prate Robu, pored svojih kataloških oznaka, upisati i ID broj Robe Kupca koji je naveden u popisu Robe iz Ugovora/Narudžbenice.

U postupku primopredaje Robe, ovlaštena osoba Kupca svojim potpisom na Otpremnici ovjerava da je Roba preuzeta u količini navedenoj na Otpremnici i bez vidljivih vanjskih nedostataka/oštećenja. Kod Robe koja se mjeri ili važe, primopredaja će se smatrati uspješnom ukoliko odstupanje ne prelazi granicu dopuštenog odstupanja reguliranog Ugovorom/Narudžbenicom. Ukoliko navedeno odstupanje nije regulirano Ugovorom/Narudžbenicom, primjenjuju se važeći trgovački običaji u mjestu isporuke.

Ukoliko se prilikom primopredaje Robe utvrde razlike između količina Robe iz Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije i stvarno isporučene količine Robe ili budu utvrđeni vanjski nedostaci/oštećenja na Robi, Kupac će preuzeti stvarno isporučenu količinu Robe, odnosno onu Robu koja nije s vidljivim vanjskim nedostatcima/oštećenjima. Kupac nije dužan preuzeti veću količinu Robe od ugovorene, odnosno naručene Dispozicijom.

Međutim takva isporuka se neće smatrati urednom te će Prodavatelj, pored obveze na isporuku cjelokupno naručene količine Robe za period do potpune i uredne isporuke, biti dužan platiti Kupcu i  ugovornu kaznu za zakašnjenje odnosno neuredno ispunjenje.

Svi troškovi ponovljene isporuke na teret su Prodavatelja.

Ukoliko niti ponovljena isporuka ne bude uredna ili ne bude izvršena u roku na kojeg se primjenjuje ugovorna kazna, Kupac stječe pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu/Dispoziciju bez obveze ostavljanja bilo kakvih daljnjih naknadnih rokova.

9. PRIJELAZ RIZIKA  I VLASNIŠTVO NAD ROBOM

S primopredajom Robe na ugovornom paritetu, na Kupca prelazi pravo vlasništva nad Robom te svi povezani rizici od slučajne propasti ili oštećenja Robe.

10. JAMSTVO ZA ISPRAVNOST ROBE (GARANCIJA)

Prodavatelj garantira ispravnost Robe u garantnom roku, sukladno garantnom/jamstvenom listu za Robu izdanu od proizvođača Robe.

Ukoliko za Robu proizvođač nije izdao garantni/jamstveni list ili ga je izdao bez da su u istome opisana jamstva koja pripadaju Kupcu i način njihova ostvarivanja, tada temeljem Ugovora/Narudžbenice Prodavatelj jamči da je Roba isporučena prema Ugovoru/Narudžbenici nova, neupotrebljavana, da odgovara zahtjevima Kupca navedenim u tehničkoj specifikaciji za Robu, kao i ostalim svojstvima navedenim u Certifikatu kvalitete proizvođača/Prodavatelja.

Prodavatelj jamči za ispravnost Robe u jamstvenom/garantnom roku navedenom u Ugovoru/Narudžbenici računajući od dana predaje Robe Kupcu. Prodavatelj se obvezuje da će po reklamaciji Kupca, u jamstvenom roku, izvršiti otklanjanje neispravnosti/kvara na Robi ili isporučiti Kupcu novu, ispravnu Robu/njezin dio, bez ikakvih daljnjih troškova za Kupca. Jamstveni/garantni rok produljuje se za broj dana za koliko je trajao popravak Robe, dok kod isporuke nove Robe, garantni rok za taj dio Robe počinje teći iznova.

Ukoliko Prodavatelj ne postupi sukladno obvezama iz jamstva, Kupac ima pravo ili sam ili putem treće osobe otkloniti neispravnost/kvar na Robi ili ukoliko kvar nije moguće otkloniti, izvršiti kupnju odgovarajuće zamjenske robe. Trošak otklanjanja kvara, odnosno kupnje zamjenske Robe pada na trošak Prodavatelja, time da je Kupac prilikom korištenja ovih prava dužan postupati pažnjom dobrog gospodara. U svakom slučaju, Kupac iz navedenog razloga zadržava i pravo raskida Ugovora/Narudžbenice.

Neovisno o načinu na koji je Prodavatelj dao jamstvo za ispravnost Robe (u vidu garantnog/jamstvenog lista ili vidu ugovorne odredbe o jamstvu za ispravnost Robe),  Prodavateljevo jamstvo za ispravnost Robe ne isključuje primjenu ugovornih odredbi o odgovornosti Prodavatelja za nedostatke Robe (vidljive i skrivene).

11. ODGOVORNOST ZA SKRIVENE NEDOSTATKE ROBE

Ukoliko se nakon izvršene primopredaje Robe, utvrdi da na Robi postoje skriveni nedostaci, Kupac je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana kada je nedostatak ustanovljen, pisanim putem obavijestiti Prodavatelja o navedenom nedostatku, uz obvezu Kupca da u pisanoj obavijesti pobliže opiše utvrđene nedostatke.

Prodavatelj je dužan izvršiti pregled i povrat reklamirane Robe te izvršiti uklanjanje navedenog nedostatka ili ukoliko to nije moguće, isporučiti Kupcu novi dio/komad Robe. Sve troškove prijevoza i osiguranja kao i ostale troškove u vezi reklamacije snosit će Prodavatelj.

Prodavatelj odgovara za skrivene nedostatke u periodu od 6 (šest) mjeseci od dana primopredaje.

Ukoliko Prodavatelj ne postupi sukladno navedenom, odnosno ne izvrši otklanjanje ili zamjenu Robe s nedostatkom, Kupac ima pravo ili sam ili putem treće osobe otkloniti navedeni nedostatak ili ukoliko nedostatak nije moguće otkloniti, izvršiti kupnju odgovarajuće zamjenske Robe.

Trošak otklanjanja nedostatka, odnosno kupnje zamjenske Robe pada na trošak Prodavatelja, time da je Kupac prilikom korištenja ovih prava dužan postupati pažnjom dobrog gospodara. U svakom slučaju, Kupac iz navedenih razloga zadržava i pravo raskida Ugovora/Narudžbenice.

12. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

U slučaju kupnje Robe koja je zaštićena nekim od oblika prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj se obvezuje za Kupca osigurati onu razinu prava korištenja prava intelektualnog vlasništva koje je neophodno za upotrebu i korištenje Robe od strane Kupca za svrhu za koju Kupac nabavlja Robu. Prodavatelj ujedno prihvaća da je naknada za korištenje takvog intelektualnog vlasništva Prodavatelja ili njegovog podizvođača odnosno proizvođača Robe od strane Kupca uključena u cijenu Robe.

Ukoliko se postavi zahtjev ili pokrene postupak protiv Kupca zbog navodne povrede prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj će na vlastiti trošak poduzeti sve potrebne mjere (platiti potrebne pristojbe, voditi sudski postupak i dr.) kako bi obranio i/ili obeštetio Kupca od takvih zahtjeva.

13. UGOVORNA  KAZNA

Ako Prodavatelj kasni s isporukom ili isporuka ne bude uredna u okviru roka za isporuku definiranog Ugovorom/Narudžbenicom/Dispozicijom, bit će obvezan platiti Kupcu ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja do potpunog, odnosno urednog ispunjenja, u visini 0,5% od vrijednosti Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije. Maksimalan iznos ugovorne kazne kojeg Kupac ima pravo naplatiti od Prodavatelja iznosi ukupno 10% vrijednosti Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije.

Vremenski period u kojem se obračunava ugovorna kazna ujedno predstavlja naknadni primjereni rok za izvršenje ugovorne obveze Prodavatelja. Ukoliko niti po dosezanju maksimalnog iznosa ugovorne kazne Prodavatelj  ne izvrši cjelovitu i urednu isporuku Robe, Kupac ima pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu bez potrebe ostavljanja bilo kakvih daljnjih naknadnih rokova Prodavatelju.

Kod Ugovora/Narudžbenica s višekratnim isporukama Robe ugovorna kazna obračunava se u visini od 0.5% od vrijednosti isporuke, odnosno od vrijednosti Dispozicije kod Okvirnih ugovora. Maksimalan iznos ugovorne kazne po isporuci/Dispoziciji iznosi 10% od vrijednosti isporuke/Dispozicije. Ukoliko niti po dosezanju maksimalnog iznosa ugovorne kazne Prodavatelj  ne izvrši cjelovitu i urednu isporuku Robe, Kupac ima pravo djelomično raskinuti Ugovor/Narudžbenicu za navedenu isporuku, odnosno raskinuti Dispoziciju bez potrebe ostavljanja bilo kakvih daljnjih naknadnih rokova Prodavatelju. Kumulativni iznos ugovorne kazne kod višekratnih isporuka ne može prijeći iznos od 10% od vrijednosti Ugovora/Narudžbenice. Po dosezanju navedenog iznosa kumulativa, Kupac također ima pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu, bez potrebe ostavljanja bilo kakvih daljnjih naknadnih rokova za isporuku Prodavatelju.

Prodavatelju su poznati rokovi isporuke Roba te Kupac nije dužan posebno upozoriti Prodavatelja na u odnosu na ugovorene rokove i njegovo kašnjenje s isporukom, niti je dužan od Prodavatelja posebno zahtijevati isporuku Robe uz zadržavanje prava na naplatu ugovorne kazne.

Kupac je jedino dužan za slučaj da Roba ne bude isporučena niti po dosezanju maksimalnog iznosa ugovorne kazne, obavijestiti Prodavatelja o tome raskida li Ugovor/Narudžbenicu/Dispoziciju ili nastavlja s njihovom realizacijom, pri čemu je dužan odrediti Prodavatelju novi naknadni rok za isporuku Robe. U slučaju da Kupac ne obavijesti prodavatelja o navedenom, Ugovor/Narudžbenica/Dispozicija ostaje na snazi.

U slučaju nastavka s realizacijom Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije, na novi naknadni rok za isporuku Robe ne primjenjuje se ugovorna kazna, osim ukoliko se ugovorne strane posebno, pisanim putem o tome drugačije ne dogovore.
U odnosu na  obračunatu ugovornu kaznu, ista će se naplatiti od Prodavatelja na jedan od slijedećih načina:
 • Prodavatelj će ispostaviti račun za isporučenu Robu, umanjen za iznos obračunate ugovorne kazne ili
 • Prodavatelj ispostavlja knjižno odobrenje u roku od 5 dana od obostrano prihvaćene vrijednosti obračuna ugovorne kazne. Ukoliko to ne učini, Kupac isplaćuje ukupnu cijenu umanjenu za iznos obračunane ugovorne kazne ili
 • Kupac temeljem pokrenute reklamacije ispostavlja Prodavatelju račun za iznos ugovorne kazne koje je Prodavatelj dužan podmiriti u roku od 30 dana od primitka računa.
14. RASKID UGOVORA/NARUDŽBENICE/ DISPOZICIJE

Svaka ugovorna strana ima pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu/Dispoziciju ukoliko druga ugovorna strana krši njihove odredbe, kao i odredbe ovih OU, a navede propuste/povrede ne otkloni niti u naknadnom primjerenom roku  određenom ovim OU, odnosno u slučaju kada isti nije definiran OU, u naknadnom primjerenom roku koji joj za to ostavi druga ugovorna strana.

Obavijest o propustu ugovorna strana dostavlja prekršitelju u pisanom obliku, na jedan od načina komunikacije definiranih odredbom „SLUŽBENA KOMUNIKACIJA“ iz ovih OU, čime naknadni rok počinje teći, osim u slučaju kada je naknadni rok zbog povrede ugovorne obveze neposredno određen ovim OU, jer tada za početak tijeka naknadnog roka nije potrebno slanje obavijesti. Ukoliko prekršitelj u naknadnom roku ne otkloni svoje propuste/povrede u izvršenju Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije, druga strana ima pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu/Dispoziciju, o čemu je dužna obavijestiti prekršitelja na isti način.

U slučaju raskida Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije, Kupac zadržava pravo da uz prethodnu obavijest dostavljenu Prodavatelju prije izvršenja kupnje, a na trošak Prodavatelja, izvrši nabavu zamjenske Robe od drugog dobavljača, koja će po vrsti, kvaliteti i količini odgovarati neisporučenoj Robi, sukladno važećim tržišnim uvjetima, postupajući pritom pažnjom dobrog gospodara. Međutim, Prodavatelj će biti dužan nastaviti s izvršenjem preostalog dijela Ugovora, ukoliko je raskinuta samo Dispozicija.

Pored navedenog u stavku 1. ovog Članka, Kupac zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora/Narudžbenice kao i izdanih Dispozicija s trenutačnim učinkom u slučaju slijedećih skrivljenih ponašanja Prodavatelja koje se smatraju grubom povredom Ugovora/Narudžbenice:
 • Prodavatelj povrijedi obvezu o povjerljivosti podataka iz ovih OU, ili
 • Prodavatelj svojom izjavom ili ponašanjem/postupkom naruši poslovni ugled Kupaca, ili
 • u slučaju višekratnih povreda (kašnjenja/neuredna ispunjenja) ugovornih obveza na strani Prodavatelja, ili
 • iz držanja Prodavatelja proizlazi kako isti neće ispuniti svoju ugovornu obvezu niti u naknadnom roku ili izjavi da svoju ugovornu obvezu neće uopće ispuniti, ili 
 • Prodavatelj postane nelikvidan i/ili insolventan ili nad njim bude pokrenut  postupak predstečajne nagodbe, stečajni postupak ili postupak likvidacije ili Prodavatelj dođe pod posebnu upravu sukladno mjerodavnom propisu, ili
 • Prodavatelj ili od njega ovlaštena osoba teško povrijedi zakonske ili interne propise Kupca vezane uz zaštitu zdravlja, sigurnosti i okoliša, a koji se primjenjuju na prostoru/lokaciji članica INA Grupe.
15. VIŠA SILA

Pod višom silom podrazumijeva se slučaj kada ispunjenje ugovorne obveze jedne ugovorne strane postane nemoguće zbog izvanrednih vanjskih događaja nastalih nakon sklapanja Ugovora/prihvata Narudžbenice, a prije ispunjenja ugovorne obveze, koji se nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti.

Ukoliko je ispunjenje ugovorne obveze jedne ugovorne strane postalo nemoguće uslijed događaja prethodno opisanih kao viša sila, strana koju je zadesio takav događaj dužna je o nastupu kao i o prestanku takvog događaja, odmah usmenim putem (telefonski), a pisanim putem najkasnije u roku od 3 radna dana od dana nastanka/prestanka događaja više sile, izvijestiti o tome drugu ugovornu stranu te dati procjenu opsega i duljine trajanja nemogućnosti ispunjenja ugovorne obveze. Ugovorna strana koja ne postupi sukladno navedenom, odgovorna je drugoj ugovornoj strani za štetu koju ova pretrpi zbog propusta ne dostave obavijesti. Odmah čim je to moguće, strana pogođena višom silom biti će dužna na zahtjev druge ugovorne strane predočiti joj i druge relevantne dokaze iz kojih se može utvrditi nastupanje i trajanje događaja više sile.

Ukoliko je zbog nastupa događaja više sile Prodavatelj trajno onemogućen u ispunjenju svojih ugovornih obveza, Kupac ima pravo jednostranog raskida Ugovora/Narudžbenice, odmah po primitku obavijesti o nastanku događaja više sile s takvim učinkom.

16. BANKOVNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Ako se ugovara, bankovna garancija regulirana je u svakom pojedinačnom Ugovoru/Narudžbenici.
Osnovni kriteriji za prihvat bankovne garancije su:
 • prihvatljivost banke izdavatelja,
 • plativost na prvi pisani poziv,
 • da je bez prigovora,
 • bezuvjetna i neopoziva,
 • s minimalnim rokom valjanosti 30 dana dužim od ugovorenog roka isporuke / važenja ugovora.

17. USTUPANJE TRAŽBINE (CESIJA) I PRIJENOS UGOVORA/NARUDŽBENICE

Prodavatelj ne može ustupiti svoju novčanu tražbinu po Ugovoru/Narudžbenici, u cijelosti ili djelomično, trećoj strani bez prethodne pisane suglasnosti Kupca.

Ugovorna strana ne može prenijeti Ugovor/Narudžbenicu trećemu, bez prethodne pisane suglasnosti druge ugovorne strane.

Pisana suglasnost mora biti potpisana od strane osobe(a) ovlaštene(ih) za zastupanje ugovorne strane koja daje suglasnost. U protivnom ista neće imati pravni značaj.

18. POVJERLJIVOST PODATAKA

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se dokumenti i informacije vezane realizaciju Ugovora/Narudžbenice, kao i dokumenti i informacije vezane za drugu ugovornu stranu i njeno poslovanje koje je jedna ugovorna strana primila ili dobila u bilo koje vrijeme od druge strane na bilo koji način, smatrati poslovnom tajnom i da se kao takve neće otkrivati ili učiniti dostupnim trećim stranama niti koristiti u svrhe koje izlaze izvan okvira izvršenja Ugovora/Narudžbenice.

Ova obveza čuvanja povjerljivosti podataka ne odnosi se na sljedeće informacije:
 • javno poznate informacije ili naknadno javno obznanjene informacije – osim ukoliko je povjerljiva informacija objavljena namjerom ili propustom ugovorne strane koja je informaciju dobila
 • informacije koje je ugovorna strana koja dobiva informacije posjedovala prije datuma sklapanja Ugovora/Narudžbenice,
 • informacije koje je ugovorna strana koja dobiva informacije dobila od neke treće strane koja nije vezana obvezom čuvanja povjerljivosti tih informacija
 • informacije koje se objavljuju ili otkrivaju u skladu sa zakonom, burzovnim propisima ili nalogom nekog drugog nadležnog tijela u mjeri u kojoj to otkrivanje propisuje zakon
 • informacije koje Kupac/Prodavatelj daje trećim osobama koje pružaju financijsko-računovodstvene, osiguravajuće ili druge financijske usluge, kao ni na informacije koje Kupac/Prodavatelj daje trećim osobama ako Ugovor/Narudžbenica propisuje pružanje financijske garancije, a informacija je nužna da bi odnosni Ugovor/Narudžbenica bio izvršen, odnosno izdana financijska garancija
 • informacije koje se odnose na Ugovor/Narudžbenicu i njenu realizaciju, a koje Kupac daje drugim društvima INA ili MOL Grupe.

Ugovorna strana koja je neovlašteno učinila dostupnom informaciju koja se smatra povjerljivom, odgovara drugoj ugovornoj strani za time pretrpljenu štetu.

Obveza čuvanja povjerljivosti podataka, ostaje na snazi 2 (dvije) godine nakon prestanka važenja, odnosno raskida Ugovora/Narudžbenice.

19. SLUŽBENA KOMUNIKACIJA

Sve službene obavijesti  koje ugovorne strane upućuju jedna drugoj po osnovi realizacije Ugovora/Narudžbenice, mogu se komunicirati isključivo u pisanom obliku, putem jednog od navedenih načina komunikacije:
 • poštom preporučeno na adresu sjedišta ugovorne strane
 • elektroničkom poštom na adrese kontakt osoba ugovornih strana naznačene na Ugovoru/Narudžbenici
Dostavom obavijesti na navedeni način drugoj ugovornoj strani, smatra se da je dostava uredno izvršena s datumom kada je obavijest odaslana.

20. IZMJENE I DOPUNE UGOVORA/NARUDŽBENICE

Izmjene i dopune Ugovora/Narudžbenice dobivaju pravnu snagu jedino ako su ugovorene u pisanoj formi i pravovaljano potpisane od ovlaštenih predstavnika obiju ugovornih strana.

Bilo kakvi usmeni dogovori ili bilo kakve usmene izjave predstavnika ugovornih strana neće imati pravni
značaj, niti obvezivati bilo koju ugovornu stranu.

Promjena u podacima Kupca ili Prodavatelja zabilježena u sudskom registru, a koja se odnosi osobito na promjenu tvrtke, sjedišta, osnivača, banke Kupca/Prodavatelja, tijekom zaključivanja i provedbe Ugovora/Narudžbenice, kao i njihovih kontakt osoba naznačenih u Ugovoru/Narudžbenici neće se smatrati izmjenom Ugovora/Narudžbenice. Ugovorna strana na koju se gore navedena promjena odnosi, bit će obvezna pisano obavijestiti drugu ugovornu stranu unutar 10 radnih dana po nastupu promjene navedenih podataka.

21. RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO ZA TUZEMNE PRODAVATELJE

Ugovorne strane suglasne su da će sve eventualne sporove iz Ugovora/Narudžbenice prvenstveno rješavati međusobnim dogovorom.

Ukoliko ugovorne strane u razumnom roku ne uspiju riješiti nastali spor međusobnim dogovorom, za rješavanje istog ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu. Utvrđuje se da se za važenje i tumačenje  Ugovora/Narudžbenice i OU te u slučaju sudskog spora oko primjene istih, primjenjuje hrvatsko pravo.

22. RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO ZA PRODAVATELJE IZ EU I INOZEMNE PRODAVATELJE

Ovi OU i Ugovori/Narudžbenice, kao i svi sporovi koji iz njega proizađu, ravnati će se i tumačiti u skladu s hrvatskim materijalnim pravom uz isključenje bilo kojih kolizijskih pravila koja bi upućivala na pravo neke druge države. Ujedno, ugovorne strane isključuju primjenu odredbi Konvencije Ujedinjenih naroda o međunarodnoj prodaji Robe (Beč 1980.g) na sklopljeni Ugovor/Narudžbenicu.

Ugovorne strane će nastojati međusobnim dogovaranjem riješiti bilo kakve nesuglasice ili sporove koji proizađu iz OU, Ugovora/Narudžbenice ili u vezi s njim kroz pregovore. Ako se dogovor ne postigne u roku od 30 (trideset) dana, svaka ugovorna strana može, uz pisanu obavijest drugoj strani, pitanje povjeriti arbitraži na način naveden u daljnjem tekstu ovog Članka.

Svi sporovi koji proizađu iz ili su u vezi s ovim OU, Ugovorom/Narudžbenicom, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti arbitražom u skladu sa važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima).

Za sporove vrijednosti do 100.000,00 EUR, broj arbitara bit će jedan (1). Za sporove vrijednosti od 100.000,00 EUR i više, broj arbitara bit će tri (3).
Jezik arbitraže bit će engleski.
Mjesto arbitraže je Zagreb, Hrvatska.
Arbitraža odlučuje prema mjerodavnom pravu iz ovog Članka, a ne po pravičnosti (ex aequo et bono).

Ugovorne strane odriču se prava na žalbu u odnosu na arbitražnu odluku prema bilo kojem Sudu ili sudskoj vlasti. Pravorijek arbitraže je konačan i obvezujući za ugovorne strane i može se, prema potrebi, izvršiti putem bilo kojeg suda ili druge nadležne vlasti.

23. PRISTUPANJE UGOVORU

Prodavatelj prihvaća, da ukoliko s bilo kojom članicom INA Grupe kao Kupcem, sklopi Ugovor za isporuku određene Robe (dalje u ovom Članku: Osnovni Ugovor), tijekom važenja Osnovnog ugovora, svaka članica INA Grupe ima pravo u bilo koje vrijeme pristupiti Osnovnom Ugovoru. Pristupanje Osnovnom Ugovoru vrši se izdavanjem potpisane i pečatom ovjerene Izjave o pristupanju (u daljnjem tekstu: Izjava) od strane pristupajuće članice INA Grupe te se ista dostavlja Prodavatelju na adresu njegovog poslovnog sjedišta naznačenog u Ugovoru, poštom preporučeno.

Pravni učinci pristupa Osnovnom Ugovoru nastupaju između Prodavatelja i pristupajuće članice INA Grupe, po primitku Izjave od strane Prodavatelja. Na članice INA Grupe  koje su pristupile Osnovnom Ugovoru, primjenjivati će se svi uvjeti definirani Osnovnim Ugovorom, neovisno o količini Robe koje će članice INA Grupe stvarno realizirati od Prodavatelja. Račun za isporučenu Robu, Prodavatelj ispostavlja neposredno pristupjeloj članici INA Grupe.

U slučaju neurednog izvršenja Osnovnog Ugovora prema bilo kojoj od članica INA Grupe koje su pristupile Osnovnom Ugovoru, obračunatu ugovornu kaznu, Prodavatelj je obvezan neposredno platiti dotičnom društvu članici INA Grupe. Ukoliko je Prodavatelj dostavio po Osnovnom Ugovoru Kupcu bankovnu garanciju za dobro izvršenje ugovora, utoliko u slučaju pristupanja bilo koje članice INA Grupe Prodavatelj dostavlja bankovnu garanciju pristupnoj članici INA Grupe prema uvjetima iz Osnovnog Ugovora na iznos koji se definira Izjavom.

Prodavatelj je neopozivo suglasan i prihvaća da u slučaju povrede ugovornog odnosa prema Kupcu ili prema bilo kojoj od pristupjelih članica INA Grupe, Kupac i pristupjele članice INA Grupe, imaju pravo raskinuti svoje Ugovore s Prodavateljem. Raskid Ugovora ima učinak samo na odnos između Prodavatelja i strane koja raskida Ugovor te ne utječe na Ugovore koje druge članice INA Grupe (koje nisu raskinule Ugovor) imaju s Prodavateljem.

Ukoliko Prodavatelj i Kupac tijekom važenja Osnovnog ugovora suglasno izvrše izmjene i/ili dopune Osnovnom ugovoru smatra se da su s takvim izmjenama suglasne i pristupjele članice INA Grupe ukoliko najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od primitka obavijesti Prodavatelja o izvršenim izmjenama i/ili dopunama Osnovnog ugovora ne izjave raskid Ugovora koji su zaključile s Prodavateljem pristupom Osnovnom ugovoru.

Istekom vremenskog važenja Osnovnog Ugovora, prestaju vrijediti i svi do tada sklopljeni Ugovori između Prodavatelja i članica INA Grupe nastali temeljem Izjave o pristupu. Međutim, istek važenja Osnovnog Ugovora ne utječe na obvezu plaćanja, za Robu koja je isporučena prije isteka važenja Ugovora, niti na obvezu Prodavatelja da isporuči Robu Kupcu ili pristupjeloj članici INA Grupe, ako je ista naručena prije isteka važenja Osnovnog Ugovora.

24. ETIČKI KODEKS

Očitovanjem Prodavatelja u sklopu Ponude odnosno svojim potpisom Ugovora, Prodavatelj također izjavljuje da je upoznat sa sadržajem Etičkog kodeksa INA Grupe, da su mu isti jasni i razumljivi te da iste u cijelosti prihvaća.
Cjelovita verzija Etičkog kodeksa INA Grupe dostupna je na službenoj web stranici: Etički kodeks INA Grupe.

25. PRIHVAĆANJE OU

Očitovanjem Prodavatelja u sklopu Ponude odnosno svojim potpisom Ugovora, Prodavatelj izjavljuje da je upoznat sa sadržajem ovih OU, da su mu isti jasni i razumljivi te da ih u cijelosti prihvaća.

Kupac je ovlašten izmijeniti i/ili dopuniti odredbe ovih OU u svakom trenutku. U slučaju izmjene OU, Prodavatelj će o istome biti obaviješten te će mu novi OU biti dostavljeni sukladno odredbi „SLUŽBENA KOMUNIKACIJA“ iz ovih OU, najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana prije stupanja na snagu izmijenjene verzije OU.

Prodavatelj ne može biti nesuglasan s izmjenom onih odredbi OU koje ne mijenjaju pravnu prirodu njegovog ugovornog odnosa s Kupcem, odnosno ne dovode u pitanje ravnopravnost ugovornih strana i jednakovrijednost ugovorenih činidbi prema sklopljenom Ugovoru/Narudžbenici s Kupcem.

U slučaju da izmjene OU utječu na navedeno, Prodavatelj je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana primitka izmijenjenih OU obratiti se Kupcu (sukladno odredbi „SLUŽBENA KOMUNIKACIJA“ iz ovih OU) uz navođenje razloga nesuglasnosti s takvim izmjenama. U navedenom slučaju, ugovorne strane će pristupiti pregovorima oko definiranja prihvatljivih uvjeta daljnje ugovorne suradnje, pri čemu svaka ugovorna strana zadržava pravo jednostranog raskida ugovora, ukoliko obostrano prihvatljiv dogovor ne bude postignut.

U slučaju da se Prodavatelj ne očituje prema Kupcu unutar navedenog roka od 5 (pet) dana, smatrat će se da je isti prihvatio izmijenjene OU.

Ovi OU stupaju na snagu dana 1. prosinca 2016. godine.