YouTube

Zaštita okoliša

Sustavno upravljanje zaštitom okoliša sastavni je dio Inine poslovne politike.  

Posebna se pozornost posvećuje:
  • promicanju i razvoju proaktivne kulture na području zaštite okoliša,
  • unapređenju učinka na području zaštite okoliša,
  • očuvanju prirodnih vrijednosti,
  • smanjenju emisija stakleničkih plinova,
  • racionalnom korištenju energetskih izvora,
  • povećanju uporabe obnovljivih izvora energije,
  • davanju prednosti dobavljačima koji u najvećoj mogućoj mjeri zadovoljavaju zahtjeve Politike zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša i društvene odgovornosti INA grupe
  • održavanju otvorene komunikacije sa svim sudionicima u procesu zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša te zainteresiranom javnošću.
 Europske direktive koje imaju najznačajniji utjecaj na naše poslovanje su: Europska direktiva o trgovanju emisijskim jedinicama (EUETS), Direktiva o industrijskim emisijama (IED), Uredbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija te o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa (REACH i CLP), Direktiva o obnovljivim izvorima energije (RED), Direktiva o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (SEVE SO), Direktiva o kvaliteti goriva (FQD), Direktiva o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima (SLFD) te regulativa koja se odnosi na brodska goriva (MFD). 


EMISIJE U ZRAK
INA kontinuirano radi na smanjenju emisija u okoliš. Kakvoća zraka kontinuirano se prati na imisijskim postajama u okolici rafinerija te se redovito, putem ovlaštenih tvrtki, provode mjerenja emisija u zrak .-više-

BIORAZNOLIKOST
Prilikom svakog novog zahvata za koji je obvezna procjena utjecaja na okoliš izrađuje se Studija utjecaja na okoliš, u kojoj su opisane sve sastavnice okoliša i mogući utjecaji zahvata na okoliš pa tako i na bioekološka obilježja te su detaljno propisane sve mjere zaštite okoliša. -više-

BRIGA O OTPADU
Strategija upravljanja otpadom u INA Grupi za period od 2011. do 2015. godine donesena je kako bismo unaprijedili gospodarenje otpadom razvojem tehnologije i uskladili se s industrijskim trendovima u tom području. -više-

ZAŠTITA VODE
U INA Grupi  voda se crpi iz rijeke Save i Kupe, vlastitih bunara, akumulacijskog sustava Tribalj, mora i vodovoda.  -više-"ZELENI" PROIZVODI 
Inini „zeleni" proizvodi su maziva koja se u slučaju kontakta s okolišem kroz kratko vrijeme razgrade, a konačni produkti biorazgradnje su jednostavni i za okoliš neškodljivi spojevi. -više-