YouTube

Klimatske promjene

Svjesni utjecaja klimatskih promjena na globalnoj razini, poduzimamo i planiramo cijeli niz projekata i aktivnosti vezanih uz smanjenje emisija stakleničkih plinova, povećanje energetske učinkovitosti i proizvodnju goriva s bio-komponentom iz obnovljivih izvora.

U listopadu 2014. godine Europsko vijeće donijelo je odluku o smanjenju emisija stakleničkih plinova, u okviru klimatsko-energetskog paketa Europske unije do 2030. godine. Odluka, uz ostalo, uključuje i obvezujući nacionalni cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova najmanje 40% u odnosu na 1990. godinu (do 2030.). Europsko vijeće dogovorilo je da u sustavu trgovine emisijama emisije trebaju biti smanjene za 43% u odnosu na 2005. godinu. Četiri postrojenja INA, d.d. dio su trećeg razdoblja Sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova Europske unije: Rafinerija nafte Rijeka, Rafinerija nafte Sisak, Objekti prerade plina Molve i Objekti frakcionacije Ivanić Grad.

Smanjenju emisija CO2 u zrak pridonijet će EOR - Projekt utiskivanja CO2 u duboke bušotine, a rekonstrukcijama benzinskih postaja smanjuju se, odnosno potpuno eliminiraju, emisije ne-metanskih hlapivih organskih spojeva.

Jedan od ciljeva INA Grupe je sveobuhvatna uspostava sustava mjerenja/ izračunavanja te smanjenja emisija hlapivih organskih spojeva kroz primjenu LDAR metodologije (detekcija curenja hlapivih organskih spojeva i sanacija mjesta ispuštanja).Također pratimo izravnu i neizravnu potrošnju energije, kako bismo mogli pratiti učinkovitost poduzetih mjera/aktivnosti.

U 2014. godini, INA, d.d. nastavila je ulagati u projekte namješavanja biogoriva-bioetanola u Ininim rafinerijama. Kako bi se ispunio nacionalni cilj, INA, d.d. je u 2014. namješavala biodizelsko gorivo (metilni esteri masnih kiselina), certificirano prema ISCC normi (eng. International Sustainability and Carbon Certification). ISCC norma je jedan od vodećih sustava certificiranja za održivost i emisije stakleničkih plinova, u Europskoj komisiji priznata je kao jedan od prvih programa certificiranja kojim se dokazuje usklađenost sa zahtjevima Direktive Europske unije o obnovljivim izvorima energije.

Prate se direktne emisije stakleničkih plinova, ali i emisije CO2 koje nastaju u cestovnom i zračnom prometu, a vezane su uz službena putovanja Ininih radnika. INA Grupa ne koristi materijale koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski omotač.

CO2 emisije za INA Grupu (u tisućama tona)
ENERGETSKA UČINKOVITOST I EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
 
Kako bi se osigurala usklađenost s novim Zakonom o energetskoj učinkovitosti, velika poduzeća dužna su izraditi energetski pregled svake četiri godine (u skladu s pravilima za provođenje energetskog pregleda velikih poduzeća) ili moraju imati uveden standard gospodarenja energijom (ISO 50 001). INA Grupa je u 2014. godini započela certificiranje u skladu sa sustavom upravljanja energijom ISO 50001, odnosno primjenom mjera energetske učinkovitosti, s ciljem povećanja energetske učinkovitosti u Europskoj uniji za 20% do 2020. godine.

Projekti i aktivnosti za smanjenje emisija stakleničkih plinova i povećanje energetske učinkovitosti:
  • CO2 EOR Ivanić i Žutica: Primarni cilj projekta je povećanje iscrpka ugljikovodika na poljima Ivanić i Žutica, a sekundarni cilj se odnosi na značajno smanjenje emisija CO2. Produženjem životnog vijeka polja potiče se daljnji razvoj regije i lokalne zajednice. Probna eksploatacija utiskivanjem CO2 u 12 bušotina na polju Ivanić započela je 14.  listopada 2014. godine.

  • Za povećanje uštede energije i energetske učinkovitosti, Rafinerija nafte Rijeka provela je četiri ključne aktivnosti u 2014. godini koje su dio Karte energetske učinkovitosti (Energy Road Map): održavanje mreže, sakupljanje kondenzata s grupe postrojenja (GP5), kontrola kondenzacije u turbo generatorima te kombinirana proizvodnja i nabava električne energije. Realizacija u odnosu na planiranu štednju iznosi 70% za 2014. Osim mjera iz Karte energetske učinkovitosti, jedan od provedenih projekata bio je Poboljšanje energetske učinkovitosti procesnih jedinica. Intenzitet CO2 u Rafineriji nafte Rijeka smanjen je u odnosu na 2013. godinu.

  • U SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina u tijeku je nekoliko projekata s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisije stakleničkih plinova. Između ostalih, to su projekti:  optimizacija sustava kompresorske stanice Kalinovac i optimizacija Objekata frakcionacije Ivanić Grad. Projekt optimizacije na Objektima frakcionacije Ivanić Grad. Primarni cilj projekta je osiguravanje kontinuiteta proizvodnje korištenjem novog kompresora za hlađenje plina na elektromotorni pogon, povećanje učinkovitosti turboelektričnih agregata i rada cijelog postrojenja. Pored povećanja energetske učinkovitosti, projektom je postignuto smanjenje emisija stakleničkih plinova. U tijeku je i rekonstrukcija jedinice za iskorištavanje otpadne topline. Cilj projekta je značajno povećanje učinkovitost rada na Objektima frakcionacije Ivanić Grad kroz kogeneraciju te je glavni projekt završen. U 2014. godini, kao rezultat projekta optimizacije na poljima Gola, Kalinovac i Molve, IPNP je uspio smanjiti potrošnju plina u Proizvodnoj regiji sjeverna Hrvatska. Ovim projektima postignuto je kontinuirano smanjenje intenziteta emisija u Istraživanju i proizvodnji nafte i plina (proizvodnja se stalno povećava, a emisije se kontinuirano smanjuju).

  • ‘Zelena” benzinska postaja: projekt izgradnje prve „zelene“ benzinske postaje je u procesu dobivanja potrebnih dozvola za BP Stupnik-Istok. Također, u splitskoj regiji raspisan je natječaj za novu „zelenu“ benzinsku postaju.

  • Zbog organizacije rada i održavanja postojeće opreme, u 2014. godini je u INA Mazivima potrošnja pare smanjena za 30%, a posljedično su smanjene i CO2 emisije za 31%.


   Projekti štednje energije u Informatičkim servisima
 • Virtualizacija servera omogućava da kompanija koristi manji broj fizičkih servera te se na taj način smanjuje količina upotrijebljene električne energije i toplinske energije koja se oslobađa. INA je u procesu virtualizacije servera zadnjih nekoliko godina te je u potpunosti ostvarila zadani cilj za 2014. godinu. To znači da je 65% od ukupnog broja INA servera virtualizirano.
 • Pod utjecajem rastuće internacionalizacije zabilježen je veći broj službenih putovanja u kompaniji. Stoga je uvedena inicijativa optimizacije službenih putovanja, uz kolaboracijske trendove, putem objedinjenih komunikacijskih usluga na različitim platformama. Inin objedinjeni komunikacijski sustav (UC) predstavlja integraciju  komunikacijskih usluga kao što su instant poruke, kontrola i upravljanje pozivima, IP i mobilna telefonija, video konferencija, dijeljene podataka (radnih mapa), dokumenata i prezentacija. UC povećava učinkovitost u svakodnevnom radu i poslovnom okruženju te osigurava uštede na troškovima službenih putovanja. Smanjeni broj međugradskih i međunarodnih putovanja rezultira uštedom troškova, smanjenjem emisije štetnih plinova i zagađenja okoliša te smanjenom mogućnosti za prometne nesreće.