YouTube

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu

Naftna industrija zahtijeva visok stupanj zaštite zdravlja i sigurnosti (ZZS), stoga je INA uspostavila sveobuhvatan sustav upravljanja ZZS na radu, a posebna pažnja posvećena je osiguranju rada na siguran način i smanjenju rizika vezanih uz svakodnevne aktivnosti, očuvanju i unapređenju zdravlja, kontinuiranoj edukaciji, osposobljavanju, informiranju te aktivnom uključivanju zaposlenika u unapređenje ZZS na radu.
 
ZAŠTITA NA RADU
Kako bi se postigla visoka razina svijesti i operativnosti u području ZZS, INA Grupa uključila je sve razine zaposlenika u kontinuirano unapređenje aktivnosti na području ZZS. Pozitivan trend postignut je također provođenjem i unapređenjem postojećih aktivnosti i projekata te uvođenjem novih, što je vidljivo u poboljšanju vrijednosti pokazatelja ZZS.
 
KULTURA SIGURNOSTI
„Uključivanje rukovodstva u postizanje poslovne izvrsnosti kroz ZZS“ višegodišnji je program pokrenut 2015. godine u INA Grupi kao dio cjelovitog programa MOL Grupe. Program je započeo provođenjem ankete o razini ZZS kulture. Temeljem rezultata ankete, razvijena je interaktivna radionica za menadžere s osnovnim ciljem podizanja kvalitete i razine ZZS kulture, svijesti o njezinom značaju u svakodnevnim aktivnostima i poticanju rukovodstva za preuzimanjem vodeće uloge u promicanju ZZS vrijednosti i kulture. Nakon uspješno provedenih aktivnosti edukacije cca. 250 menadžera i 11 internih trenera tijekom 2015. i 2016. godine, Program se nastavlja organiziranjem interaktivnih radionica dijaloga između menadžera i radnika na lokacijama na kojima su provedene ankete.
 
ELEMENTI UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ZDRAVLJA, SIGURNOSTI I OKOLIŠA (ZZSO)
INA Grupa usmjerena je na standarde sigurnosti te unaprjeđenje istih kako bi osigurali sigurnu okolinu ne samo svojim zaposlenicima, već i zaposlenicima izvođača koji izvode radove za INA Grupu. U skladu s navedenim i s ciljem daljnjeg unapređenja poslovanja INA Grupe uvedeni su elementi upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnosti i okoliša (ZZSO):
 • Temeljna pravila sigurnosti predstavljaju osnovna pravila sigurnosti kod izvođenja radova. Ova pravila nisu nova, ona su jednostavna, jasna i postižu upravo ono što i sam njihov naziv govori - spašavaju živote. Njihovo nepoštivanje može uzrokovati tešku ozljedu ili smrt. Ta su pravila nastala na temelju povratnih informacija i pouka koje su proizašle iz prakse, a vode ka učinkovitijem upravljanju opasnostima specifičnim za poslovanje društava INA Grupe. Pravila naglašavaju jednostavne aktivnosti koje pojedinci mogu poduzeti kako bi zaštitili sebe i svoje kolege. Preko 80% svih ozbiljnih incidenata javlja se kao izravni rezultat nepridržavanja jednog od ovih pravila. Kampanja je službeno započela u listopadu 2013. god. kada se krenulo s edukacijom zaposlenika INA Grupe i izvođača, a danas je dio ustaljene prakse.

 

 • Ulazak i rad u zatvorenim prostorima i mjestima s povećanim opasnostima jedna je od najopasnijih aktivnosti koje se izvode na lokacijama INA Grupe. Kako bi se navedene aktivnosti odvijale na najsigurniji mogući način, izrađena je procedura koja definira pod kojim uvjetima i tko može izvoditi navedene aktivnosti. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi jesu li navedeni radovi nužni i potrebni. Takve radove treba ograničiti na određeni vremenski rok te ih je potrebno izvoditi u skladu sa zakonskim i kompanijskim zahtjevima. Strogo je zabranjen ulazak neovlaštenih osoba.

 

 • Upravljanje izvođačima radova i SCC certifikat Upravljanje izvođačima s aspekta sigurnosti velik je izazov za INA Grupu. Od 2013. godine uveden je sustav upravljanja dobavljačima s aspekta ZZSO koji se u praksi pokazao dobrim. Cilj je utvrđivanje obveznih minimalnih zahtjeva i uvođenje mehanizama pri izvođenju radova izvođača iz područja ZZSO, radi zaštite vlastitih zaposlenika i zaposlenika izvođača od ozljeda na radnom mjestu i bolesti kao i gubitaka povezanih s izvanrednim događajima, kroz sve dijelove procesa. Primjena pojedinih koraka ovisi o stupnju rizika i složenosti radova. Temeljno načelo je osigurati najstrožu kontrolu u slučaju visokog stupnja rizika. Svi izvođači i podizvođači koji će izvoditi radove visokog rizika na lokacijama INA Grupe, od 1. siječnja 2017. moraju implementirati sustav i ishoditi SCC certifikat. SCC (Sigurnosna lista kontrole izvođača) certifikat potvrđuje opredijeljenost izvođača za unaprjeđenjem sustava upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnosti i okoliša te je dokaz da su interni procesi izvođača mjereni i nadzirani prema najboljim praksama u upravljanju rizicima te da su s njima usklađeni. Preduvjet za certifikaciju je da je najmanje 90% operativnih zaposlenika (neposrednih izvršitelja i operativnog menadžmenta) završilo osposobljavanje iz zaštite zdravlja i sigurnosti te da je uspješno položilo ispit temeljem dokumenta. STSI d.o.o. članica INA Grupe implementirala je sustav i ishodila SCC certifikat 2015. godine. 

 
PROGRAM PROMETNE SIGURNOSTI
Program sigurne vožnje započeo je 2011. godine s ciljem poboljšanja svijesti o opasnostima u prometu te poticanja odgovornije vožnje. Osnovni standardi u kompaniji postavljeni su temeljem Politike sigurne vožnje i Standarda sigurne vožnje, dok se periodične kampanje i kontinuirane edukacije koriste kao osnovni oblici pristupa radnicima. Također uspostavljen je i proces izvješćivanja (putem besplatnog telefona 0800 1112 ili e-mail: sigurna.voznja@ina.hr  o sigurnoj vožnji i sigurnost u prometu koji daje priliku svakom sudioniku prometa da izvijesti o situaciji za koju smatra da je potencijalno opasna te na taj način osobno doprinese sigurnosti u prometu. Na razini INA Grupe osnovan je tim zadužen za promicanje programa, praćenje i prilagodbu njegovog učinka te unapređenje provedbe i osiguranja tijeka edukacija. Stopa prometnih nesreća (RAR – Road Accident Rate) ključni je pokazatelj sigurnosti u INA Grupi. U posljednjih pet godina uz provedbu navedenog programa i povezanih projekata zabilježen je veliki napredak u području ovog ključnog pokazatelja, koji se na razini Grupe smanjio s 3,4 u 2011.godini na 0,8 u 2015. godini. Za INA, d.d. rezultati su čak i bolji, 6,5 u 2010. godini i 0,7 u 2015.
Osnove sigurnosti vozača kamiona“ novi je tekući program pokrenut 2015. godine koji sadrži obavezu  poštivanja deset osnovnih pravila. Istim se kontrolira najveći rizik uzrokovanja ozbiljnih nesreća te se utječe na podizanje svijesti ciljane skupine – profesionalnih vozača.
 
 

ZAŠTITA I PROMICANJE ZDRAVLJA Zajednički cilj zaštite i promicanja zdravlja u našoj kompaniji su temeljne ljudske i životne vrijednosti; zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja naših zaposlenika.


ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Stara narodna izreka „bolje spriječiti, nego liječiti možda najbolje opisuje važnost zaštite zdravlja. Liječnički pregledi i stručni savjeti s ciljem prevencije te pravodobnog prepoznavanje bolesti i provođenja liječenja osnova su sprječavanja oštećenja zdravlja radnika i smanjenja kvalitete življenja. Uz liječničke preglede koji su zakonska obveza, za naše zaposlenike osiguravamo screeninge vodećih oboljenja te uslugu „Pitajte naše liječnike“ radi stručnog savjeta i konzultacija s ugovorenim liječnicima specijalistima medicine rada putem e-mail-a ili osobno. 

PROMOCIJA ZDRAVLJA
Promocija zdravlja predstavlja aktivnosti kojima se zaposlenicima omogućuje aktivno sudjelovanje u unapređenju vlastitog zdravlja i povećanju kontrole nad čimbenicima koji uvjetuju zdravlje.
 • Medicinski programirani aktivni odmor (MPAO) i Zdravstveni programirani aktivni odmor (ZPAO)

MPAO je desetodnevni preventivni program, a  ZPAO petodnevni preventivni  program koji uključuje mjere i postupke medicinske rehabilitacije odnosno fizičke i mentalne relaksacije, a provode se u specijalnim bolnicama/lječilištima za medicinsku rehabilitaciju s osnovnim ciljem prevencije i očuvanja te poboljšanja zdravlja radnika i njihovih radnih sposobnosti.

 • Prevencija stresa

U cilju podizanja svijesti i educiranja radnika o učinkovitom upravljanju stresom, kako na radnom mjestu tako i u privatnom životu, od 2014. godine provodimo kampanju „Manje stresa“  koja uključuje interaktivna predavanja i treninge od strane liječnika specijalista medicine rada i educiranih trenera-psihologa.

 • Ostale aktivnosti na području promocije zdravlja obuhvaćaju široku lepezu aktivnosti prevencija vodećih bolesti, ovisnosti, ozljeda na radu, preporuka za zdraviji životni i radni okoliš kao i uključivanje u sportske aktivnosti i rekreacijske sadržaje. 
   
PRVA POMOĆ
Pod geslom „Svatko od nas može spasiti ljudski život“ uz zadovoljenje zakonskog minimuma obnova znanja iz pružanja prve pomoći, s osobitim naglaskom na učinkovitom prepoznavanju srčanog zastoja i primjeni postupka reanimacije, provodi se kao interna edukacija na godišnjoj razini za sve zainteresirane radnike.

 UPRAVLJANJE PROCESNOM SIGURNOŠĆU Procesna sigurnost odnosi se na upravljanje integritetom opasnih postrojenja i procesa radi sprječavanja velikih nesreća koje bi ugrožavale ljude, imovinu, okoliš i reputaciju kompanije. Neophodno je razumjeti tehnološki proces da bi se odredio zadovoljavajući nivo sigurnosti, a identificirane mjere za poboljšanje koriste se kao alat unutar plana implementacije sustava. Kako bi se pratio napredak u upravljanju procesnom sigurnošću koriste se indikatori fokusirani na snagu kontrole u prevenciji incidenata.
 
ZAŠTITA OD POŽARA Stalna je zadaća zaštite od požara i vatrogastva cjelovita zaštita od požara na kategoriziranim objektima INA Grupe i kontinuirano unapređenje stanja zaštite od požara i vatrogastva u cjelini.
Na svim objektima INA Grupe tijekom godine aktivno se provode mjere zaštite od požara.
 • Interna regulativa
Značajne su aktivnosti usmjerene na usklađivanje interne regulative, postupaka i standarda sa standardima EU i najboljom praksom u području zaštite od požara i vatrogastva u naftnoj i kemijskoj industriji. Vatrogasne postrojbe ovisno o kategorizaciji štićenih objekata (I i II kategorija) usklađene su sa važećim zakonskim propisima potrebnim brojem vozila, opremom i brojem vatrogasaca.
 • Osposobljavanja zaposlenika
Svaki zaposlenik INA Grupe dužan je proći osposobljavanje iz zaštite od požara prilikom stupanja na radno mjesto ili kod promjene istog prema programima iz područja ZOP-a, koji su usklađeni sa zakonskom regulativom države u kojoj posluje pojedino društvo INA Grupe kao i sve ostale vidove osposobljavanja, treninga i edukacija. Kontinuirana i  stalna edukaciji svih zaposlenika ima za svrhu preventivno izbjegavanje svi eventualnih situacija koje mogu dovesti do nastanka požara i eksplozije.
 • Pokazne vatrogasne vježbe
Svake godine tijekom svibnja, Mjeseca zaštite od požara, u društvima INA Grupe provode se dodatne pokazne vježbe pod stručnim vodstvom zapovjednika Ininih vatrogasnih postrojbi i u suradnji sa stručnim službama za zaštitu od požara s ciljem unapređenja stanja zaštite od požara. Središnja završna pokazna vježba održana je 23.5.2016. u Rafineriji nafte Rijeka, a cilj vježbe je bio pokazati spremnost i odaziv na izvanrednu situaciju.