Prodaja / zakup nekretnina

Ovdje možete pronaći našu trenutnu ponudu za prodaju i zakup nekretnina. Ako ste zainteresirani za neku od Ininih nekretnina koja nije ovdje navedena, molimo vas pošaljite upit na nekretnine@ina.hr.

Prodaja nekretnina

INA-Industrija nafte, d.d.
OBJAVLJUJE PRODAJU NEKRETNINA

Točka 01.

Objavljuje se prodaja nekretnina u vlasništvu INA, d.d.:
Pregledajte popis nekretnina

Točka 02.

 • Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju kao knjižno vlasništvo Cijena za kupnju mora biti ponuđena u EUR.
 • Početna cijena nekretnine istaknuta je u EUR, a kupac plaća kupoprodajnu cijenu u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
 • INA, d.d. posjeduje energetske certifikate za sve nekretnine za koje ju obvezuje Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju.
 • Rok plaćanja kupoprodajne cijene je najduže do 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 • Kao garanciju za ozbiljnost ponuda, za nekretnine do 100.000,00 EUR potrebno je uplatiti 10% od početne prodajne cijene, a za nekretnine kojima je početna prodajna cijena veća od 100.000,00 EUR, potrebno je uplatiti 10.000,00 EUR i to na račun INA d.d., IBAN broj HR70 2484 0081 1006 1948 3, poziv na broj: 076, opis plaćanja: jamčevina. Traženi iznos potrebno je uplatiti u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
 • Cjelokupni uplaćeni iznos bit će vraćen u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja uplate na račun uplatitelja, ukoliko ponuda nebude prihvaćena.Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude za kupnju, INA, d.d. će zadržati uplaćeni iznos garancije.
 • Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u svezi s kupoprodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac.

PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

 1. Ime i prezime, OIB ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe), te aktivnu e-mail adresu;
 2. presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravne osobe);
 3. Izjavu o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka (Izjava);
 4. dokaz o uplaćenoj garanciji;
 5. broj računa ponuditelja i naziv banke na koji će se vratiti uplaćena garancija;
 6. redni broj nekretnine u oglasu, adresu i iskazanu površinu u m2 nekretnine iz tabele, za koju se daje ponuda za kupnju;
 7. ukupan iznos ponuđene cijene u EUR, te uvjete i način plaćanja za kupnju nekretnine.

Točka 03.

Pisane ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

INA – Industrija nafte, d.d.
Upravljanje imovinom i uslugama
Upravljanje objektima i nekretninama
Ponuda za kupnju nekretnina – "NE OTVARATI"
Avenija Veceslava Holjevca 10
10 020 ZAGREB

O rezultatima, sudionici će biti pisano obaviješteni na dostavljenu e-mail adresu.
Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 60 (šezdeset)
dana od dana donošenja Odluke Uprave INA, d.d. o prodaji nekretnine.
Dodatne obavijesti i dogovor o pregledu nekretnine mogu se dobiti na telefone:

091 497 3872 – za nekretnine na području Zagreba i okolice
098 390 974 – za nekretnine na području Sisačko moslavačke županije
099 420 2443 – za nekretnine na području Primorsko goranske županije
091 497 1772 – za nekretnine na području Osječko baranjske županije
098 982 5648 – za nekretnine na ostalim područjima

INA, d.d. zadržava pravo na temelju ocjene povoljnosti ponude
prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, kao i
pozvati na drugi krug nadmetanja (putem e-aukcije).
Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva.

Točka 05.

Ističe se da je ispunjena i potpisana Izjava o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka bitan sastojak svake ponude. Izjava mora biti izdana na obrascu koji je pripremljen od strane INA, d.d., a koji se može preuzeti na web stranici INA, d.d., na kojoj je objavljen ovaj oglas za prodaju nekretnina.

Zainteresirane osobe se o zaštiti osobnih podataka u trgovačkom društvu INA, d.d., u svako doba opširnije i potpuno mogu informirati u objavljenom dokumentu „Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d.“ u kojem je detaljno navedeno zašto INA, d.d., prikuplja osobne podatke te kako postupa s prikupljenim podacima i kome ih ustupa.

Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d., dostupna je na internetskoj stranici INA, d.d., https://www.ina.hr/zastita-osobnih-podatakaDavanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu INA, d.d

INA-Industrija nafte, d.d.
DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU INA, d.d.

Točka 01.

Objavljuje se prodaja nekretnina u vlasništvu INA, d.d.:

ADRESA POSLOVNOG PROSTORASolin, Stjepana Radića 40
OPIS POSLOVNOG PROSTORAposlovni prostor na 2. katu, koji se sastoji od 15 ureda, 4 WC-a, sale za sastanke, predsoblja, 3 hodnika i spremišta
POVRŠINA m²374,20 m2
VLASNIČKI PODACIz.k.ul.br. 5849,

suvlasnički udio redni broj 6,

z.k.č.br. 3377/10,

k.o. Solin

POČETNA ZAKUPNINA U EUR/m28,00 EUR/m2
POČETNA MJESEČNA ZAKUPNINA U EUR2.993,60 EUR

Točka 02.

 • Poslovni prostor se daje u zakup u zatečenom stanju.
 • Cijena za zakup mora biti ponuđena u EUR/m2, odnosno mjesečno.
 • Početna cijena zakupnine istaknuta je u EUR, a zakupnik plaća zakupninu mjesečno u kunama obračunato prema srednjem tečaju HNB na dan izdavanja računa od strane zakupodavca.
 • Zakupnik je obvezan plaćati zakupninu uvećanu za PDV, te režije koje se plaćaju na nekretninu (troškovi struje, vode, čistoće i ostale režijske troškove).
 • Prilikom sklapanja ugovora o zakupu, a u svrhu osiguranja plaćanja obveza iz ugovora, zakupnik se obvezuje uručiti zakupodavcu običnu zadužnicu, ovjerenu kod javnog bilježnika, u visini 3 (tri) mjesečne zakupnine, te se obvezuje zakupodavcu uplatiti novčani depozit u vrijednosti tri mjesečne zakupnine, a koje se vraća zakupniku po isteku važnosti ugovora i po podmirenju svih obveza preuzetih ugovorom.
 • Najpovoljnijom ponudom za zakup, smatrat će se ona ponuda koja sadrži najviši iznos zakupnine.

PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

 1. Ime i prezime, OIB ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe), te aktivnu e-mail adresu;
 2. presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravne osobe);
 3. iznos ponuđene zakupnine u EUR/m2, odnosno mjesečno;
 4. vrstu djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru;
 5. financijska izvješća: RDG za 2017., Bilancu za 2017., te BON-1 ne stariji od mjesec dana i SOL-2 ne stariji od 15 dana
 6. potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog dugovanja, ne starija od mjesec dana
 7. Izjavu o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka (izjava).

Točka 03.

Pisane ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

INA – Industrija nafte, d.d.
Upravljanje imovinom i uslugama
Upravljanje objektima i nekretninama
Ponuda za kupnju nekretnina – "NE OTVARATI"
Avenija Veceslava Holjevca 10
10 020 ZAGREB

Rok za dostavu ponude je zaključno s danom 18. listopad 2018. godine.
Ponude će se javno otvarati 26. listopada 2018. godine s početkom u 10:00 sati u Središnjem poslovnom objektu INA, d.d. u Zagrebu, Avenija V. Holjevca 10, u dvorani na mezaninu, te otvaranju ponuda koje vodi Povjerenstvo, mogu prisustvovati ponuditelji ponuda.
O rezultatima, sudionici će biti pisano obaviješteni.
Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja Odluke INA, d.d. o davanju nekretnine u zakup.
Dodatne obavijesti i dogovor o pregledu nekretnine mogu se dobiti na telefone:

091/497 38 72
098/ 982 56 48.

INA, d.d. zadržava pravo na temelju ocjene povoljnosti ponude
prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, kao i
pozvati na drugi krug nadmetanja (putem e-aukcije).
Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva.

Točka 04.

Ističe se da je ispunjena i potpisana Izjava o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka bitan sastojak svake ponude. Izjava mora biti izdana na obrascu koji je pripremljen od strane INA, d.d., a koji se može preuzeti na web stranici INA, d.d., na kojoj je objavljen ovaj oglas za prodaju nekretnina.

Zainteresirane osobe se o zaštiti osobnih podataka u trgovačkom društvu INA, d.d., u svako doba opširnije i potpuno mogu informirati u objavljenom dokumentu „Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d.“ u kojem je detaljno navedeno zašto INA, d.d., prikuplja osobne podatke te kako postupa s prikupljenim podacima i kome ih ustupa.

Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d., dostupna je na internetskoj stranici INA, d.d., https://www.ina.hr/zastita-osobnih-podatakaProdaja nekretnina - STSI

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o.

 o b j a v l j u j e  

prodaju NEKRETNINA

 

 Točka 1

 Objavljuje se prodaja sljedećih nekretnina u vlasništvu STSI d.o.o.:

1. Poslovni kompleks (industrijski krug)

Adresa: Lipovljani, Zagrebačka 90

Opis: poslovni kompleks

Vlasnički podaci: zk.ul.br. 2733, zk.č.br. 1123/2, k.o. Lipovljani

Površina: 8.837 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list

Izvadak iz zemljišne knjige

Početna prodajna cijena u € 334.962,26

2. Poslovni kompleks (zemljište i zgrade)

Adresa: Veliko Trojstvo, Ulica Mišulinovac 91

Opis: poslovni kompleks

Vlasnički podaci: zk.ul.br.2720, z.k.č.br. 626/10, k.o. Veliko Trojstvo

Površina: 4.481 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list

Izvadak iz zemljišne knjige

Fotodokumentacija

Početna prodajna cijena u € 93.946,64

3. Poslovni kompleks (zemljište i zgrade)

Adresa: Magdalenovac, Kućanci, Ulica Kralja Zvonimira  251

Opis nekretnine: poslovni kompleks

Vlasnički podaci: zk uložak 554; zk.č.br.840/;.840/2; 840/3, k.o. Kućanci

Površina: 16.433 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list

Izvadak iz zemljišne knjige

Fotodokumentacija

Početna prodajna cijena u € 238.147,00

 

4. Poslovni kompleks zemljište i zgrade

Adresa: Ivanić Grad, Kolodvorska ulica bb

Opis: poslovni kompleks

Vlasnički podaci: zk uložak 3346; zk.č.br.1008/1; k.o. Ivanić Grad

Površina: 30.662 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list

Izvadak iz zemljišne knjige

Fotodokumentacija

Početna prodajna cijena u € 1.025.191,94

 

Točka 2

 • Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju kao knjižno vlasništvo
 • Cijena za kupnju mora biti ponuđena u EUR.
 • Početna cijena nekretnine istaknuta je u EUR, a kupac plaća kupoprodajnu cijenu u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
 • Rok plaćanja kupoprodajne cijene je najduže do 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 • Kao garanciju za ozbiljnost ponuda, za nekretnine do 100.000,00 EUR potrebno je uplatiti 10% od početne prodajne cijene, a za nekretnine kojima je početna prodajna cijena veća od 100.000,00 EUR, potrebno je uplatiti 10.000,00 EUR na žiro račun STSI d.o.o. broj: PBZ IBAN broj HR1123400091102716595, poziv na broj: 076, opis plaćanja: jamčevina. Traženi iznos potrebno je uplatiti u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
 • Cjelokupni uplaćeni iznos bit će vraćen u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja uplate na račun uplatitelja, u koliko ponuda ne bude prihvaćena. U koliko najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude za kupnju, STSI d.o.o. će zadržati uplaćeni iznos garancije.
 • Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u svezi s kupoprodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac.

Ponude moraju sadržavati:

 1. ime i prezime, OIB ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe), te aktivnu e-mail adresu;
 2. presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravne osobe);
 3. dokaz o uplaćenoj garanciji;
 4. broj računa ponuditelja i naziv banke na koji će se vratiti uplaćena garancija;
 5. nekretnina navedena u oglasu (redni broj nekretnine, opis, adresa nekretnine i iskazana površina u m2) za koju se daje ponuda za kupnju;
 6. ukupan iznos ponuđene cijene u EUR, te uvjete i način plaćanja za kupnju nekretnine.

 

Točka 3

Pisane ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

INA – Industrija nafte, d.d.
Upravljanje nekretninama i objektima 
Upravljanje nekretninama i imovinom 
Ponuda za kupnju nekretnina – “NE OTVARATI”
Avenija Većeslava Holjevca 10
10 020  ZAGREB

O rezultatima, sudionici će biti pisano obaviješteni na dostavljenu e-mail adresu.

Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 60 (šezdeset) dana od dana donošenja Odluke Uprave STSI d.o.o. o prodaji nekretnine.

Dodatne obavijesti i dogovor o pregledu nekretnine mogu se dobiti na telefon:

091 497 4879

STSI d.o.o. zadržava pravo na temelju ocjene povoljnosti ponude prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, kao i pozvati na drugi krug nadmetanja (putem e-aukcije).

Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva.

Točka 4

INA-Industrija nafte, d.d. i STSI d.o.o. kao voditelji obrade osobnih podataka, svaki u svom dijelu,  prikupljaju i obrađuju osobne podatke koji su nužni u svrhu provedbe natječaja radi kupoprodaje nekretnina, ocjene dostavljenih ponuda, pregovaranja odnosno u svrhu obavljanja pripremnih radnji koje prethode zaključivanju ugovora o kupoprodaji te radi sklapanja i izvršenja ugovora sa odabranim kandidatom.

Zainteresirane osobe se o zaštiti osobnih podataka u trgovačkom društvu INA, d.d. i STSI d.o.o., u svako doba opširnije i potpuno mogu informirati u objavljenom dokumentu „Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d.“  i „Politika zaštite osobnih podataka u STSI d.o.o.“  u kojima je detaljno navedeno zašto INA, d.d., odnosno STSI d.o.o. prikupljaju osobne podatke te kako postupaju s prikupljenim podacima i kome ih ustupaju.

Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d., dostupna je na internetskoj stranici INA, d.d., https://www.ina.hr/zastita-osobnih-podataka, a za dodatne informacije kandidat može poslati upit na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu podataka: szop@ina.hr, dok je Politika zaštite osobnih podataka u STSI d.o.o., dostupna je na internetskoj stranici STSI d.o.o., h https://stsi.hr/wp-content/uploads/2020/01/Politika-za%C5%A1tite-osobnih-podataka-u-STSI-d-o-o-2-2.pdf, a za dodatne informacije kandidat može poslati upit na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu podataka: szop@stsi.hr.