Prodaja nekretnina

INA-Industrija nafte, d.d.

o b j a v l j u j e  
PRODAJU NEKRETNINA 

Točka 1

Objavljuje se prodaja nekretnina u vlasništvu INA, d.d.:

Popis nekretnina

 
Točka 2
 

 • Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju kao knjižno vlasništvo
 • Cijena za kupnju mora biti ponuđena u EUR.
 • Početna cijena nekretnine istaknuta je u EUR, a kupac plaća kupoprodajnu cijenu u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
 • INA, d.d. posjeduje energetske certifikate za sve nekretnine za koje ju obvezuje Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju.
 • Rok plaćanja kupoprodajne cijene je najduže do 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 • Kao garanciju za ozbiljnost ponuda, za nekretnine do 100.000,00 EUR potrebno je uplatiti 10% od početne prodajne cijene, a za nekretnine kojima je početna prodajna cijena veća od 100.000,00 EUR, potrebno je uplatiti 10.000,00 EUR i to na račun INA d.d., IBAN broj HR70 2484 0081 1006 1948 3, poziv na broj: 076, opis plaćanja: jamčevina. Traženi iznos potrebno je uplatiti u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
 • Cjelokupni uplaćeni iznos bit će vraćen u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja uplate na račun uplatitelja, ukoliko ponuda nebude prihvaćena.Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude za kupnju, INA, d.d. će zadržati uplaćeni iznos garancije.
 • Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u svezi s kupoprodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac.

Ponude moraju sadržavati:

 1. ime i prezime, OIB ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe), te aktivnu e-mail adresu;
 2. presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravne osobe);
 3. Izjavu o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka (Izjava);
 4. dokaz o uplaćenoj garanciji;
 5. broj računa ponuditelja i naziv banke na koji će se vratiti uplaćena garancija;
 6. redni broj nekretnine u oglasu, adresu i iskazanu površinu u mnekretnine iz tabele, za koju se daje ponuda za kupnju;
 7. ukupan iznos ponuđene cijene u EUR, te uvjete i način plaćanja za kupnju nekretnine.

 
Točka 3
 
Pisane ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:
INA – Industrija nafte, d.d.
Upravljanje imovinom i uslugama 
Upravljanje objektima i nekretninama 
Ponuda za kupnju nekretnina – “NE OTVARATI”
Avenija Većeslava Holjevca 10
10 020  ZAGREB
O rezultatima, sudionici će biti pisano obaviješteni na dostavljenu e-mail adresu.

Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 60 (šezdeset) dana od dana donošenja Odluke Uprave INA, d.d. o prodaji nekretnine.

Dodatne obavijesti i dogovor o pregledu nekretnine mogu se dobiti na telefone:

091 497 3872 – za nekretnine na području Zagreba i okolice
098 390 974 – za nekretnine na području Sisačko moslavačke županije
099 420 2443 – za nekretnine na području Primorsko goranske županije
091 497 1772 – za nekretnine na području Osječko baranjske županije
098 982 5648 – za nekretnine na ostalim područjima

INA, d.d. zadržava pravo na temelju ocjene povoljnosti ponude prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, kao i pozvati na drugi krug nadmetanja (putem e-aukcije).

Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva.
Točka 4
Ističe se da je ispunjena i potpisana Izjava o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka bitan sastojak svake ponude. Izjava mora biti izdana na obrascu koji je pripremljen od strane INA, d.d., a koji se može preuzeti na web stranici INA, d.d., na kojoj je objavljen ovaj oglas za prodaju nekretnina.

Zainteresirane osobe se o zaštiti osobnih podataka u trgovačkom društvu INA, d.d., u svako doba opširnije i potpuno mogu informirati u objavljenom dokumentu „Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d.“ u kojem je detaljno navedeno zašto INA, d.d., prikuplja osobne podatke te kako postupa s prikupljenim podacima i kome ih ustupa.

Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d., dostupna je na internetskoj stranici INA, d.d., https://www.ina.hr/home/zastita-osobnih-podataka/