INA R&M Novi smjer 2023.

Kako bi se gubici od oko milijardu kuna godišnje, koje je djelatnost Rafinerije i marketing proizvodila, pretvorili u dobit,  krajem 2018. godine pokrenut je novi program INA R&M Novi smjer 2023. Radi se o sveobuhvatnom programu usmjerenom na osiguranje održivosti i profitabilnosti poslovanja Rafinerija i marketinga, pa tako i cijele kompanije, kroz promjene modela poslovanja. Program podrazumijeva koncentraciju aktivnosti prerade sirove nafte u Republici Hrvatskoj u Rafineriji nafte Rijeka i u sklopu toga konverziju Rafinerije Sisak u industrijski centar, kao i provedbu ostalih projekata transformacije poslovanja Rafinerija i marketinga u skladu sa strateškim smjernicama.

Rafinerija nafte Rijeka

Ulaganjem u projekt postrojenja za obradu teških ostataka, rekonstrukcijom postojećih postrojenja, novom lukom sa zatvorenim skladištem za naftni koks te većom ukupnom složenosti, Rafinerija nafte Rijeka postat će moderna europska rafinerija.

 

Lokacija Sisak

Industrijska lokacija u Sisku vrijedan je dio Ininog poslovanja te će kompanija tamo nastaviti s poslovnim aktivnostima i zadržati položaj vodećeg poslodavca i ulagača. Za to je potrebna promjena iz prerade sirove nafte, koja donosi gubitke, u održive alternativne industrijske djelatnosti. Alternative bi uključivale proizvodnju bitumena (odobreno), moderno logističko središte, potencijalno proizvodnju maziva i rafineriju bio-komponenti.