Zaštita okoliša

Sustavno upravljanje zaštitom okoliša sastavni je dio Inine poslovne politike, a sve makroorganizacijske jedinice, koje imaju stvarni ili potencijalni značajan utjecaj na okoliš, imaju certificirane sustave upravljanja okolišem prema normi ISO 14001.

Prilikom kreiranja Politike zaštite, zdravlja, sigurnosti, okoliša i društvene odgovornosti INA Grupe posebna pozornost posvećena je sigurnim i zdravim radnim uvjetima te brizi za okoliš uz primjenu načela predostrožnosti i racionalnog gospodarenja resursima, čime se stvaraju temelji za ostvarenje načela održivog razvoja.

U INA, d.d. na snazi je i dokument Sustav upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnošću i okolišem u društvima INA Grupe koji je usklađen sa Politikom ZZSO i društvene odgovornosti INA Grupe kao i Strateškim ciljevima i programima ZZSO INA Grupe te služi kao podrška poslovanju u implementaciji efikasnog upravljanja svim aspektima zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša.

Zakonska regulativa iz područja zaštite okoliša

Zahtjevi u pogledu zaštite okoliša i kvalitete proizvoda su sve stroži, a zakonodavstvo Republike Hrvatske u području zaštite okoliša trenutno obuhvaća oko 130 pravnih dokumenata (zakona, uredbi, odluka) od kojih veliki dio ima utjecaj na poslovanje INA Grupe.
S toga iznimnu pozornost posvećujemo poštivanju važećih zakonskih propisa i standarda te aktivno pratimo i po potrebi sudjelujemo u zakonodavnim procesima kroz rad u stručnim organizacijama i suradnju s nadležnim tijelima.
Direktiva o industrijskim emisijama ima za cilj integrirano sprječavanje, smanjenje i kontrolu onečišćujućih tvari u zrak, vodu, tlo i more, sprječavanje odnosno smanjenje nastanka otpada te učinkovito  korištenje sirovina i energije i zahtjeva da su postrojenja regulirana okolišnim dozvolama temeljenim na primjeni najboljih raspoloživih tehnika (NRT). Četiri Inina postrojenja su obveznici ishođenja okolišnih dozvola: Rafinerija nafte Sisak, Rafinerija nafte Rijeka, Objekti prerade plina Molve i Objekti frakcionacije Ivanić  Grad. Navedena postrojenja posjeduju važeća Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (okolišne dozvole) temeljena na zahtjevima relevantnih zakonskih propisa i Referentnog dokumenta o najboljim raspoloživim tehnikama za rafiniranje mineralnih ulja i plina koji je referenca pri utvrđivanju uvjeta u okolišnim dozvolama.
Usklađivanje sa zakonskim zahtjevima iz područja zaštite okoliša zahtjeva velika ulaganja. U RiM i IPNP u tijeku je cijeli niz projekata s ciljem usklađivanja s najboljim raspoloživim tehnikama za smanjenje emisija onečišćujućih tvari u zrak, vode i tlo.

KLIMATSKE PROMJENE

Jedan od glavnih izazova rafinerijske industrije jest osigurati rast i u isto vrijeme ograničiti emisije stakleničkih plinova. Svjesni utjecaja klimatskih promjena na globalnoj razini, poduzimamo i planiramo niz projekata i aktivnosti kako bi smanjili emisije stakleničkih plinova i povećali energetsku učinkovitost.

EU ETS (European Union Emissions Trading System) – trgovanje emisijskim jedinicama
INA kontinuirano poboljšava praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova. S ciljem osiguranja usuglašenosti sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova sa zakonodavstvom, učinkovitog korištenja besplatno dodijeljenih emisijskih jedinica, transparentnosti sustava planiranja, praćenja i izvješćivanja, te transparentnosti aktivnosti trgovanja emisijskim jedinicama i računovodstvenih aktivnosti objavljen je i interni Pravilnik o upravljanju emisijama stakleničkih plinova i emisijskim jedinicama u INA, d.d.
Sva četiri Inina ETS postrojenja imaju važeće dozvole za emisije stakleničkih plinova. Emisije ugljičnog dioksida prate se u skladu s odobrenim Planom praćenja emisija stakleničkih plinova, a godišnje emisije verificira akreditirani verifikator te se prijavljuju nadležnim tijelima u zakonski definiranim rokovima.
Više

EMISIJE U ZRAK

Emisije u zrak iz postrojenja s najvećim potencijalnim utjecajem na okoliš regulirane su okolišnim dozvolama u kojima su propisane granične vrijednosti emisija i zahtjevi za praćenjem emisija.  Mjerenja emisija u zrak provode se redovito, putem ovlaštenih tvrtki, a kakvoća zraka u okolici rafinerija se kontinuirano prati na imisijskim postajama. U RiM i IPNP u tijeku je niz projekata s ciljem usklađivanja s najboljim raspoloživim tehnikama za smanjenje emisija onečišćujućih tvari u zrak, poput poboljšanja efikasnosti procesnih peći, modernizacije kotlova na Energani, instalacije jedinice za rekuperaciju plina iz sustava baklji, sanacije spremnika, modernizacije punilišta/istakališta i drugih. Više

BRIGA O OTPADU

Pri proizvodnji i preradi nafte i plina nastaju različite vrste otpada te je s ciljem smanjivanja njegova nastanka i povećanja udjela oporabljenog otpada izrađena Strategija upravljanja otpadom u INA Grupi za razdoblje od 2015. do 2018. godine. Strategijom su propisane aktivnosti za unapređivanje gospodarenja otpadom poštivajući načela i red prvenstva gospodarenja otpadom, kao i ostale zakonom propisane obveze. INA posluje u skladu sa najvišim standardima i najboljim industrijskim praksama u području zaštite okoliša te je usmjerena prema daljnjem razvoju sustava gospodarenja otpadom. Više

ZAŠTITA VODE

Za potrebe tehnoloških i energetskih procesa koriste se značajne količine vode, koja se crpi iz rijeke Save i Kupe, akumulacijskog sustava Tribalj, vlastitih bunara, mora i vodovoda. Iz postrojenja se ispuštaju tehnološke, rashladne, oborinske i sanitarne vode koje se prije ispuštanja pročišćavaju fizikalnim, fizikalno-kemijskim ili fizikalno – kemijsko – biološkim postupcima, ovisno o vrsti i stupnju onečišćenja. Kontinuirano se prati kvaliteta ulazne i izlazne vode na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, s ciljem postizanja uvjeta propisanih okolišnim dozvolama odnosno vodopravnim dozvolama. Više

BIORAZNOLIKOST

Očuvanje bioraznolikosti jedna je od naših temeljnih vrijednosti. Prilikom svakog novog zahvata za koji je obvezna procjena utjecaja na okoliš izrađuje se Studija utjecaja na okoliš, u kojoj su opisane sve sastavnice okoliša i mogući utjecaji zahvata na okoliš pa tako i na bioekološka obilježja te su detaljno propisane sve mjere zaštite okoliša. Tijekom 2015. godine izradili smo bazu podataka o svim lokacijama s ciljem identificiranja onih koje se nalaze u osjetljivim područjima zbog bioraznolikosti (geografski i zakonski određeno područje koje je zaštićeno s ciljem očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti, uključujući NATURU 2000), kulturološki osjetljivom području  (mjesto koje je zaštićeno zbog svoje kulturne ili rekreativne vrijednost) i  vodno osjetljivom području (područja s liste Ramsarske konvencije i sušna područja). Identificirane su tri lokacije u SD IPNP koje se nalaze u osjetljivim područjima bioraznolikosti i voda te su za eksploatacijska polja Kalinovac, Stružec i Gola izrađeni akcijski planovi bioraznolikosti. Više