POLITIKA VIDEONADZORA NA LOKACIJAMA INA GRUPE KOJIMA UPRAVLJA INA, d.d.

OPĆENITO O VIDEONADZORU

INA, d.d. (INA) i njezina povezana društva koriste se sustavima videonadzora kojima upravlja INA d.d., i to na objektima/prostorijama koji se nalaze na lokacijama Ine i njezinih povezanih društava širom Republike Hrvatske s ciljem zaštite objekata i ostale pripadajuće imovine u vlasništvu Ine, odnosno njezinih povezanih društava te zaštite osoba: radnika, ostalog osoblja, dobavljača, poslovnih partnera, kupaca i posjetitelja, kao i svih drugih osoba koje dolaze, kreću se i koriste opisanom imovinom na štićenim lokacijama.

Da bi se ostvarili navedeni ciljevi, INA, d.d. može upotrijebiti snimke videonadzora kako bi se rekonstruirali i istražili sigurnosni incidenti (uključujući nepravilnosti koje mogu upućivati na potencijalne sigurnosne incidente), moguće opasnosti ili neovlašteni pristupi štićenim prostorima.

INA je samostalni voditelj obrade videonadzora na prostorima u vlasništvu Ine, odnosno INA i relevantno Povezano društvo zajednički su voditelji obrade videonadzora na prostorima u vlasništvu relevantnog Povezanog društva.

Obrada osobnih podataka putem videonadzora temelji se na važećim propisima koji reguliraju financijsko poslovanje (Zakon o zaštiti novčarskih institucija) te legitimnom interesu radi zaštite osoba i imovine čija se svrha ostvaruje kontrolom ulaska i izlaska s lokacije i smanjenjem izloženosti osoba riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa, nepravilnosti u radu i sličnih događaja. Analizom legitimnog interesa voditelja obrade i ispitanika (test ravnoteže) procijenjeno je da u slučaju videonadzora pravni, ekonomski i drugi interesi voditelja obrade prevladavaju nad interesima ispitanika.

SVRHA I PRAVNI TEMELJ

Obrada osobnih podataka putem videonadzora provodi se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakonom o zaštiti novčarskih institucija i drugim važećim propisima kojima se uređuje predmetno područje te internim dokumentima važećim u relevantnim društvima INA Grupe. Svaki sustav videonadzora projektiran je i postavljen u skladu s odredbama Zakona o privatnoj zaštiti, Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite.

Obrada osobnih podataka putem videonadzora temelji se na važećim propisima koji reguliraju financijsko poslovanje (Zakon o zaštiti novčarskih institucija) te legitimnom interesu radi zaštite osoba i imovine čija se svrha ostvaruje kontrolom ulaska i izlaska s lokacije i smanjenjem izloženosti osoba riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa, nepravilnosti u radu i sličnih događaja.

INA kao voditelj obrade, odnosno INA i relevantno Povezano društvo kao zajednički voditelji obrade posebnom su obaviješću na pojedinoj lokaciji gdje je uveden videonadzor sve ispitanike obavijestili da se obavlja videonadzor te se pohranjuju snimke određeno vrijeme.

Društva partneri Ine koji pružaju usluge na lokacijama Ine u sklopu modela partnerskog sustava upravljanja maloprodajnim mjestom ili na neki drugi način moraju o prikupljanju osobnih podataka videonadzorom na pojedinoj lokaciji obavijestiti svoje zaposlenike. Također moraju:

  • poduzeti radnje kojima bi se spriječila bilo kakva zlouporaba takvih osobnih podataka
  • postupati u skladu s važećim propisima koji reguliraju područje obrade i zaštite osobnih podataka.

INFORMIRANJE

Na svim objektima, odnosno prostorijama na kojima je uspostavljen videonadzor mora postojati posebna obavijest. Obavijest o videonadzoru izrađuje se u skladu s trenutačno važećim najboljim poslovnim praksama, u formatu koji ispitanicima omogućuje vidljivost i transparentnost te mora, uz simbol ili sliku videonadzorne kamere, sadržavati najmanje sljedeće kratke informacije na hrvatskom jeziku:

  • kontakt voditelja obrade podataka (jednog ili više njih)
  • kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka kojemu se ispitanici mogu obratiti
  • opće informacije o videonadzoru (provodi li se videonadzor neprekidno, razdoblje čuvanja snimki i ostale relevantne informacije)
  • sažete informacije o svrsi i pravnom temelju obrade podataka
  • kratku informaciju o pravima ispitanika
  • podatak o tome gdje se mogu pronaći detaljnije informacije o obradi podataka posredstvom videonadzora te o ostvarivanju prava ispitanika (na maloprodajnom mjestu/recepciji zgrade, mrežnoj stranici – pri čemu se moguće koristiti i QR kodom radi olakšavanja pristupa informacijama i slično).

Obavijest o tome da je određena lokacija pod videonadzorom kod upućivanja na više informacija o obradi osobnih podataka posredstvom videonadzora te o načinu ostvarivanja prava ispitanika nadovezivat će se na podatak o obradi osobnih podataka posredstvom videonadzora objavljen na mrežnoj stranici Ine.

Oznaka da je prostor pod videonadzorom mora biti postavljena tako da je ispitaniku vidljiva najkasnije pri ulasku u perimetar snimanja.

ZAŠTITA PODATAKA I PRAVO PRISTUPA

Videonadzorna oprema (kamere, snimači, routeri) dio je poslovne mreže INA, d.d., ali u zasebnom virtualno odijeljenom segmentu mreže (VLAN-u) koja je maksimalno fizički i logički zaštićena.

Uređajima za videonadzor INA, d.d. pristupaju i rukovode radnici organizacijske jedinice zadužene za sigurnost društva.

Pristup videonadzornoj opremi radnici organizacijske jedinice zadužene za sigurnost društva mogu za potrebe obavljanja njihovih zadaća dodijeliti i radnicima ugovorne zaštitarske službe te rukovoditeljima i radnicima pojedinih lokacija gdje je videonadzor uspostavljen, odnosno organizacijskoj jedinici zaduženoj za poslove održavanja. Svaki pristup pomno je zabilježen u sustavu evidencije pristupa snimkama videonadzora koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa kao i oznaku osobe koja je pristupila podacima.

Sve su snimke videozapisa jasno identificirane (označene) prema datumu, vremenu i mjestu nastanka, uključujući jedinstven način označavanja pojedine kamere.

Videozapisi na videosnimačima i/ili uređajima za pohranu ne arhiviraju se trajno, nego se čuvaju u skladu sa zakonski propisanim rokovima, najviše do 30 dana, ovisno o kapacitetu snimača, odnosno memorijske jedinice za pohranu, nakon čega se automatski brišu. U slučajevima gdje je pravni temelj videonadzora Zakon o zaštiti novčarskih institucija videozapisi se moraju čuvati minimalno 168 sati od nastanka snimke te ih u tom razdoblju nije moguće brisati.

Ako su određene snimke nužne za potrebe postavljanja ili obrane pravnih zahtjeva u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom jednakovrijednom postupku, Sigurnost Društva Ine predmetne će snimke izuzeti te ih čuvati do pravomoćnog okončanja postupka.

Svi videozapisi vlasništvo su INA, d.d. te su poslovna tajna.

INA, d.d. neće dostavljati videozapise niti ih učiniti dostupnima neovlaštenim osobama na bilo koji način i u bilo kojem obliku.

NADZORNI CENTAR

Svi snimači za sigurnosni videonadzor moraju biti spojeni u Nadzorni centar INA, d.d., a 24-satni nadzor nad videonadzorom obavlja ugovorna zaštitarska tvrtka s kojom je INA, d.d. sklopila odgovarajući ugovor sa svim potrebnim elementima o izvršenju obrade osobnih podataka.

SURADNJA S NADLEŽNIM TIJELIMA, OSTVARIVANJE PRAVA ISPITANIKA

Tijela javne vlasti u okviru obavljanja poslova iz svog zakonom utvrđenog djelokruga i pod uvjetima propisanim zakonom imaju pravo na uvid i dostavu snimaka videonadzora. Za suradnju s tijelima javne vlasti zadužena je Sigurnost Društva Ine.

Ispitanici imaju pravo zatražiti ostvarivanje svojih prava propisanih Općom uredbom o zaštiti podataka, kako je detaljno opisano u informaciji o obradi osobnih podataka posredstvom videonadzora objavljenoj na mrežnoj stranici Ine. Zahtjev za ostvarivanje prava upućuje se službeniku za zaštitu osobnih podataka. Ako zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika pristigne na Sigurnost Društva Ine, bit će proslijeđen službeniku za zaštitu osobnih podataka Ine u najkraćem roku.

Službenik za zaštitu osobnih podataka INA, d.d. dužan je odmah postupiti nakon pristiglog zahtjeva za ostvarivanje prava ispitanika.

Prava u vezi s obradom osobnih podataka videonadzorom ispitanik može ostvariti javljanjem službeniku za zaštitu osobnih podataka:

INA, d.d.

Avenija Većeslava Holjevca 10

10000 Zagreb

n/p: Službenik za zaštitu osobnih podataka

e-pošta: szop@ina.hr

Dodatno o zaštiti i obradi osobnih podataka u INA, d.d. možete pročitati u Politici zaštite osobnih podataka u Ini, d.d., koja je javno dostupna na mrežnoj stranici https://www.ina.hr/zastita-osobnih-podataka.

POSTUPAK U SLUČAJU POVREDE OSOBNIH PODATAKA

Ako određena osoba uoči moguću povredu osobnih podataka, o tome će bez odgađanja obavijestiti nadležnu odgovornu osobu/menadžera ili zaposlenika ovlaštenog za zaštitu osobnih podataka, koji će o tome bez odgađanja izvijestiti službenika za zaštitu osobnih podataka Ine.

Daljnji postupak reguliran je važećim internim pravilima u INA Grupi o zaštiti osobnih podataka.