Politika videonadzora INA, d.d.

OPĆENITO O VIDEONADZORU

INA, d.d. koristi sustave videonadzora na objektima/prostorijama koji se nalaze na lokacijama INA, d.d. širom Republike Hrvatske s ciljem zaštite objekata i ostale pripadajuće imovine u vlasništvu INA, d.d. te osoba: radnika, ostalog osoblja, dobavljača, poslovnih partnera, kupaca i posjetitelja, kao i svih drugih osoba koje dolaze, kreću se i koriste opisanom imovinom na lokacijama INA, d.d.

INA, d.d. može koristiti snimke videonadzora da rekonstruira i istražuje sigurnosne incidente, nepravilnosti u radu, moguće opasnosti ili neovlaštene pristupe štićenim prostorima.

INA, d.d. je voditelj obrade videonadzora i u tom smislu obrađuje osobne podatke stvaranjem snimki koji čine sustav pohrane, a videonadzor se odnosi prvenstveno na radni proces, a podredno na ponašanje osoba koje ulaze u vidokrug kamere.

SVRHA I PRAVNI TEMELJ

Obrada osobnih podataka putem videonadzora se temelji na važećim propisima koji reguliraju financijsko poslovanje (Zakon o zaštiti novčarskih institucija) te legitimnom interesu u svrhu kontrole ulaska i izlaska s lokacija INA, d.d. te smanjenja izloženosti osoba riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa, nepravilnosti u radu i sličnih događaja, ako je analizom procijenjeno da pravni, ekonomski i drugi interesi voditelja obrade prevladavaju nad interesima ispitanika.

Obrada osobnih podataka putem videonadzora provodi se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., Zakonu o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka i drugim važećim propisima kojima se uređuje predmetno područje te internim dokumentima INA, d.d. Svaki sustav videonadzora projektiran je i postavljen sukladno odredbama Zakona o privatnoj zaštiti, Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite.

Partneri INA, d.d. koji su u sklopu maloprodajnog poslovnog modela COCA (Company Owned Commission Agent operated ), ili na koji drugi način, u posjedu i korištenju objekata INA, d.d. moraju o prikupljanju osobnih podataka videonadzorom na pojedinoj lokaciji obavijestiti svoje zaposlenike. Također, moraju se pridržavati važećih propisa koji reguliraju područje obrade i zaštite osobnih podataka te poduzimati radnje kojima bi se spriječila bilo kakva zlouporaba takvih osobnih podataka.

INFORMIRANJE

Na svim objektima INA, d.d. na kojima je uspostavljen videonadzor postoji već na ulasku u perimetar snimanja posebna obavijest koja, uz simbol ili sliku videonadzorne kamere, sadrži i sljedeće informacije na hrvatskom i engleskom jeziku:

“Videonadzor na ovoj lokaciji provodi se neprekidno, a videozapisi se obrađuju temeljem legitimnog interesa u svrhu zaštite osoba i imovine te poštivanja zakonskih obveza INA, d.d. kao voditelja obrade. Osobni podaci obrađeni videonadzorom na ovoj lokaciji poslovna su tajna i čuvaju se, u pravilu, najdulje 180 dana. Uvid u osobne podatke obrađene videonadzorom može biti omogućen tijelima javne vlasti. Više informacija u svezi obrade osobnih podataka možete pronaći u Politici zaštite osobnih podataka u INA, d.d. koja je objavljena na stranici www.ina.hr, svoja prava u vezi obrade osobnih podataka videonadzorom možete ostvariti putem sljedećeg kontakta:

INA, d.d.
Avenija Većeslava Holjevca 10
10000 Zagreb
Tel.: 0800 11 12 (besplatni telefon)
e-mail: szop@ina.hr

tekst na engleskom jeziku:
This area is constantly monitored with video surveillance and records are being processed on the basis of legitimate interest for the purpose of protection of persons and property and to fulfil legal obligations of INA Plc. as Data Controller. Personal data collected through the video surveillance on this location are a business secret, and they are, as a rule, kept up to the 180 days. Insight into personal data processed by video surveillance can be provided to public authorities. More information regarding the processed personal data can be found in Privacy Policy published on www.ina.hr. Your rights regarding the personal data processed with video surveillance may be exercised through the contact below:

INA, d.d.
Avenija Većeslava Holjevca 10
10000 Zagreb
Tel.: 0800 11 12 (toll free number)
e-mail: szop@ina.hr

Oznaka da je prostor pod videonadzorom postavljena je najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja. Sve osobe ulaskom u perimetar ili objekt/prostoriju koja je pod videonadzorom smatraju se informiranima o obradi osobnih podataka videonadzorom od strane INA, d.d.

ZAŠTITA PODATAKA I PRAVO PRISTUPA

Videonadzorna oprema (kamere, snimači, routeri) je dio poslovne mreže INA, d.d., ali u zasebnom virtualno odijeljenom segmentu mreže (VLAN-u) koja je maksimalno fizički i logički zaštićena.

Pristupu i rukovođenju uređajima za videonadzor INA, d.d. upravljaju radnici organizacijske jedinice zadužene za sigurnost društva.

Pristup videonadzornoj opremi radnici organizacijske jedinice zadužene za sigurnost društva mogu za potrebe obavljanja njihovih zadaća dodijeliti i radnicima ugovorne zaštitarske službe te rukovoditeljima i radnicima pojedinih lokacija gdje je videonadzor uspostavljen, odnosno organizacijskoj jedinici zaduženoj za poslove održavanja. Svaki pristup, pomno je zabilježen u sustavu evidencije pristupa snimkama videonadzora koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa kao i oznaku osobe koja je izvršila pristup podacima.

Sve su snimke videozapisa jasno identificirane (označene) po datumu, vremenu i mjestu nastanka, uključujući jedinstveni način označavanja pojedine kamere.

Videozapisi na videosnimačima i/ili uređajima za pohranu ne arhiviraju se trajno, već se čuvaju u pravilu najviše do 180 dana, ovisno o kapacitetu snimača, odnosno memorijske jedinice za pohranu, nakon čega se automatski brišu. U slučaju da za potrebe sudskog, upravnog, arbitražnog ili drugog jednakovrijednog postupka postoji potreba da se snimke s podacima čuvaju i nakon proteka razdoblja od 180 dana, iste će se čuvati u organizacijskoj jedinici zaduženoj za sigurnost društva najviše do okončanja postupka.

Svi videozapisi su vlasništvo INA, d.d. te predstavljaju poslovnu tajnu.

INA, d.d. neće dostavljati videozapise, niti učiniti dostupnima, neovlaštenim osobama na bilo koji način i u bilo kojem obliku.

INA, d.d. ima bazu podataka snimki videonadzora i formiranu evidenciju aktivnosti obrade za tu bazu te nadležnog službenika za zaštitu osobnih podataka.

NADZORNI CENTAR

Svi snimači koji vrše sigurnosni videonadzor moraju biti spojeni u Nadzorni centar INA, d.d., a 24-satni nadzor nad videonadzorom vrši ugovorna zaštitarska tvrtka s kojom je INA, d.d. sklopila odgovarajući ugovor sa svim potrebnim elementima o izvršenju obrade osobnih podataka.

PRAVO NA INFORMACIJU I UVID U SNIMKE

Tijelima državne uprave, sudu i /ili drugim nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti, mogu biti dostavljene snimke videonadzornih kamera. Ispitanici imaju pravo na informaciju o obradi svojih osobnih podataka videonadzorom, a na obrazloženi pisani zahtjev, moguće je izvršiti pronalazak te vršenje uvida u pojedine snimke.

U slučaju obrade osobnih podataka videonadzorom temeljem legitimnih interesa u svrhu zaštite osoba i imovine, ispitanici nemaju pravo na zaborav unutar roka od 180 dana koliko najduže traje čuvanje videozapisa odnosno i duže u slučaju sudskog, upravnog, arbitražnog ili drugog jednakovrijednog postupka.

POSTUPAK U SLUČAJU ZLOUPORABE

U slučaju uočene moguće povrede osobnih podataka nadležna odgovorna osoba/menadžer ili nadležni službenik za zaštitu podataka u INA, d.d., bez nepotrebnog odgađanja će postupiti prema važećim propisima maksimalno poštujući pravo na privatnost ispitanika.

OSTVARENJE PRAVA ISPITANIKA

Svoja prava u vezi obrade osobnih podataka videonadzorom ispitanik može ostvariti putem sljedećeg kontakta:

INA, d.d.
Avenija Većeslava Holjevca 10
10000 Zagreb
Tel.: 0800 11 12 (besplatni telefon)
e-mail: szop@ina.hr

Dodatno o zaštiti i obradi osobnih podataka u INA, d.d. možete pročitati u Politici zaštite osobnih podataka u INA, d.d., koja je javno dostupna na web-stranici https://www.ina.hr/home/zastita-osobnih-podataka/