Prodaja / zakup nekretnina

Ovdje možete pronaći našu trenutnu ponudu za prodaju i zakup nekretnina. Ako ste zainteresirani za neku od Ininih nekretnina koja nije ovdje navedena, molimo vas pošaljite upit na nekretnine@ina.hr.

Lista oglasa:

17. siječnja 2018. / 09:51 h
INA MAZIVA d.o.o. - Najam 16 parkirališnih mjesta
Tvrtka INA MAZIVA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 175 raspolaže sa parkingom sa mogućnošću najma 16 parkirališnih mjesta za autocisterne, kamione (s prikolicom) ili autobuse.

Dostupnost korištenja parkirališta u vremenskom periodu od: 

• ponedjeljak-petak od 19:00-7:00,
• subota-nedjelja od 00:00-24:00,
• ili eventualno prema dogovoru u slučaju posebnih zahtjeva.

Parkiralište ima poseban ulaz i osiguran je 24/7 zaštitom tvrtke koja pruža uslugu tjelesne zaštite na samoj lokaciji INA MAZIVA d.o.o. Mogućnost parkiranja osobnih vozila na navedenoj lokaciji. 

Ugovor se sklapa na minimalno razdoblje od (1) godinu dana.
Cijena po parkirališnom mjestu je 500 kn/mjesec+PDV.

Kontakt osoba je Ivica Tolić, email: ivica.tolic@ina.hr ili 091/497-4950
Preuzmite
17. listopada 2017. / 12:50 h
Prodaja nekretnina u vlasništvu HOSTIN d.o.o.
Objavljuje se prodaja sljedećih nekretnina:
 
Red.
br.
Nekretnina Status objekta ZK PODACI POVRŠINE
M2
Status vlasništva
Početna prodajna cijena
(EUR)
z.k.ul.br. Kat.čest
Kompleks Črešnja
1. Ap E-26 Ne aktivan 4067 2383/22 (pod.ul. 26) 33,55 HOSTIN d.o.o.
sa teretom
36.083,11 EUR
2. Ap E-49 Ne aktivan 4067 2383/22 (pod.ul. 49) 33,55 HOSTIN d.o.o.
sa teretom
36.055,80 EUR
3. Ap E-50 Ne aktivan 4067 2383/22 (pod.ul. 50) 33,45 HOSTIN d.o.o.
sa teretom
36.005,11 EUR
4. Ap E-51 Ne aktivan 4067 2383/22 (pod.ul. 51) 33,50 HOSTIN d.o.o.
sa teretom
36.037,28 EUR
5. Ap E-52 Ne aktivan 4067 2383/22 (pod.ul. 52) 33,85 HOSTIN d.o.o.
sa teretom
36.399,04 EUR
Kompleks Javorika
1. Ap E-26 Ne aktivan 4121 2383/23 (pod.ul. 26) 33,55 HOSTIN d.o.o. 36.110,42 EUR
 

DOKUMENTACIJA I FOTOGRAFIJE
Kompleks Črešnja
Kompleks Javorika

 
 • Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju kao knjižno vlasništvo.
 • Na kompleksu Črešnja vodi se teret u iznosu od 66.172.485,90 Kn u korist Republike Hrvatske koji je u procesu brisanja. Predviđeni rok za brisanje tereta je tijekom 2018.
 • Cijena za kupnju mora biti ponuđena u EUR.
 • Početna cijena nekretnine istaknuta je u EUR, a kupac plaća kupoprodajnu cijenu u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
 • Društvo HOSTIN posjeduje energetske certifikate za sve nekretnine za koje ih obvezuje Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
 • Rok plaćanja kupoprodajne cijene je najduže do 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 • HOSTIN d.o.o. će razmatrati sve ponude.
 • Osim visine ponuđene cijene, povoljnijom ponudom smatrati će se ponuda sa kraćim rokom plaćanja i osiguranim načinom plaćanja.
 • Kao garanciju za ozbiljnost ponuda, potrebno je uplatiti 10% od početne prodajne cijene. Garanciju je potrebno uplatiti u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, na žiro račun HOSTIN d.o.o. PBZ, IBAN broj: HR4123400091100139929, poziv na broj: 076, sa naznakom svrhe uplate: uplata garancije, a koji će cjelokupni uplaćeni iznos biti vraćen 30 (trideset) dana od dana otvaranja ponuda na račun uplatitelja, ukoliko ista ne bude prihvaćena.
 • Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude za kupnju, HOSTIN d.o.o. će zadržati uplaćeni iznos garancije.
 • Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u svezi s kupoprodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac.
 
Ponude moraju sadržavati:
 1. ime, prezime, OIB ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe), te aktivnu e-mail adresu;
 2. presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravne osobe)
 3. dokaz o uplaćenoj garanciji;
 4. broj računa ponuditelja i naziv banke na koji će se vratiti uplaćena garancija;
 5. redni broj nekretnine u oglasu, adresu i iskazanu površinu u m2 nekretnine iz tabele, za koju se daje ponuda za kupnju;
 6. ukupan iznos ponuđene cijene u EUR, te uvjete i način plaćanja za kupnju nekretnine;
 
Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:
 
HOSTIN d.o.o.
Ponuda za kupnju nekretnina - "NE OTVARATI"
Barčićeva 9
10 000 ZAGREB

Rok za dostavu ponuda je 30 (trideset) dana od dana objave oglasa za prodaju u javnim glasilima, zaključno s danom 13. studenog 2017. godine.
 
Ponude će se javno otvarati 21. studenog 2017. s početkom u 10,00 sati u HOSTIN d.o.o., Zagreb, Barčićeva 9, u dvorani za sastanke, te otvaranju ponuda koje vodi Povjerenstvo, mogu prisustvovati ponuditelji ponuda.
 
O rezultatima, sudionici će biti pisano obaviješteni na dostavljenu e-mail adresu.
 
Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 60 (šezdeset) dana od dana donošenja Odluke Uprave o prodaji nekretnine.
 
Dodatne obavijesti i dogovor o pregledu nekretnine mogu se dobiti na telefone:
01/459 2946 ili na e-mail: marijana.krajna@ina.hr.

HOSTIN d.o.o. zadržava pravo na temelju ocjene povoljnosti ponude prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti niti jednu ponudu kao i pozvati na drugi krug nadmetanja (putem e-aukcije).

Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i Inozemstva.
 
Preuzmite
Odaberite jezik: