Naručivanje

Privatni korisnici
INA, d.d. prodaje i distribuira euro loživo ulje ekstra lako, eurodizel BS plavi i UNP građanima na cijelom području Republike Hrvatske po prodajnim cijenama važećima na dan isporuke.

Kako naručiti
Poslovni partneri
Uz istraživanje i proizvodnju te rafinerijsku preradu, jedna od Ininih djelatnosti jest plasman proizvoda na tržište, odnosno prodaja rafinerijskih proizvoda krajnjim korisnicima.
Odaberite jezik: