Akreditacije, ovlaštenja i sustavi

Od 2002. akreditiran je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 (Potvrda o akreditaciji br.1020) za Ispitivanje tekućih naftnih proizvoda i bio-goriva te uzorkovanje na benzinskim postajama, kao i za ispitivanje voda, otpada, muljeva i tla te uzorkovanje otpadnih voda.

CIL posjeduje ovlaštenja:
  • Ovlaštenje od Ministarstva poljoprivrede za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanje voda (podzemnih, površinskih i otpadnih). Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta (11. svibnja 2015., Klasa: UP/I-325-01/14-01/04), važeće do 11. svibnja 2025. godine.
  • Ovlaštenje od Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša: Određivanje vrsta otpada, opasnih svojstava otpada te uzorkovanje i ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpada praćenje stanja okoliša
CIL ima dva sustava za laboratorijsku atmosfersku (eng. Total Boling Point (TBP)) i vakuum destilaciju (eng. Vacuum Potstill). Navedeni sustavi upotrebljavaju se osim za destilaciju nafte u svrhu evaluacije i za destilaciju mješavina dviju ili više nafta te produkata vrelišta iznad 150 °C.
Odaberite jezik: