A B C D E F G H I K L M N NJ O P R S Š T U V Z

D

 • Degazolinaža - («degazolinaža» – izdvajanje gazolina, benzina); procesno postrojenje u kojem se iz smjese prirodnog plina izdvajaju pojedini plinoviti i tekući ugljikovodici (metan, etan, propan, butan, pentan, primarni benzin)
 • Dehidracija - uklanjanje vodeiz različitih tvari;uklanjanje vode iz nafte i prirodnog plina i vlage iz prirodnog plina.
 • Dehidracija plina – postrojenje za uklanjanje vlage iz prirodnog plina
 • Deoiling - uklanjanje ulja iz parafina.
 • Derivati nafte - proizvodi nastali preradom sirove nafte
 • Destilacija - proces u kojem se sirova nafta razdvaja na pojedine frakcije.
 • Destilacija nafte – proces u kojem se sirova nafta destilacijom razdvaja na pojedine sastojke
 • Destilacijska kolona – uređaj (posuda) u kojem se iz zagrijane smjese sirove nafte na različitim razinama i temperaturama izdvajaju pojedini sastojci (plinovi, benzini, petrolej itd.)
 • Direktiva o velikim uređajima za izgaranje - Ova Direktiva ima za cilj smanjenje emisija u zrak (sumporov dioksid, dušikovi oksidi i prašina) iz velikih uređaja za izgaranje, ovisno o starosti i kapacitetu uređaja te vrsti goriva za izgaranje (kruto, tekuće ili plinovito).
 • Dionici - Dionici su one skupine koje utječu i/ili bi mogle biti pod utjecajem aktivnosti, proizvoda ili usluga i povezanih djelovanja organizacije.
 • Direktna emisija CO2  - Emisije u zrak ugljikovog dioksida (CO2) od spaljivanja fosilnih goriva i iz proizvodnih procesa, iz izvora u vlasništvu tvrtke. Ne uključuje emisije iz transporta ili indirektne emisije.
 • Distributivna mreža - sustav plinovoda unutar naselja i grupa naselja na koju su priključeni krajnji potrošači plina (kućanstva, manja industrija, škole, bolnice i dr.)
 • Dizelsko gorivo - (diesel), gorivo za motore s unutrašnjim izgaranjem; dobiva se doradom petroleja i lakih plinskih ulja, koji se izdvajaju iz nafte i njenih derivata na temperaturama 190 – 360 ˚C.
 • Dokumenti ZZSO - Dokumenti vezani za ZZSO, u elektronskom ili papirnatom obliku (npr. procedure, radne upute, liste za provjeru, alati za obuku itd.), razvijeni i primijenjeni s ciljem razvoja u području ZZSO, te s ciljem osiguranja da kompanija radi na siguran način i u skladu s razvijenim dokumentima.
 • Dozvola za rad - Stupanj prihvaćanja tvrtke, prema njihovim dionicima.
 • Dow Jones procjena održivosti - Definirani skup kriterija i složenosti koji se koristi za procjenu mogućnosti i rizika koje proizlaze iz ekonomskog, okolišnog i društvenog razvoja za izabrane tvrtke.Na temelju procjene korporativne održivosti tvrtke su rangirane unutar svojih industrijskih grupa i odabrane za Dow Jones indeks održivosti, ako su među vodećima u održivosti u svom području. Pokazuje da su kompanije koje su motivirane održivošću financijski  uspješnije od drugih kompanije iste skupine.
 • Društveno odgovorno poslovanje, DOP - „Odgovornost poduzeća za njihov utjecaj na društvo“, Koncept u kojem kompanije integriraju brigu o društvu i okolišu u svoje poslovanje, te u odnose sa svojim dionicima, i to na dobrovoljnoj osnovi. Biti društveno odgovoran ne znači samo ispunjavati zakonske obaveze, već i preko toga,investirati u ljudski kapital, okoliš i odnose sa dionicima.
 • Dubinsko snimanje - Sustavni, sažeti i provjerljivi pristup upravljanju problematikom ZZSO, koji se zasniva na procjeni vjerojatnih rizika, potencijalnih zakonskih obveza i troškova koji iz njih proizlaze, razumno projektiran i proveden da bi se nadzirali i smanjili navedeni rizici i spriječio nastanak financijskih obveza.
Odaberite jezik: