A B C D E F G H I K L M N NJ O P R S Š T U V Z

P

 • Paklina - stari naziv za naftu (bitumen, asfalt) koja je slobodno izlazila na površinu.
 • Pentan - tekući ugljikovodik (C5H12), sastojak prirodnog plina i lakog benzina. Koristi se i kao sirovina u petrokemijskoj industriji.
 • Petrolej - (grčki: petroleum, kameno ulje), termin za sve ugljikovodike; derivat prerade nafte s početkom i krajem destilacije od 180 – 240 ˚C, koji se koristi za rasvjetu (petrolejske svjetiljke), grijanje (petrolejske grijalice) ili za pogon nekih motora s unutrašnjim izgaranjem.
 • Piroliza –Proces razgradnje, krekiranja organske tvari i nastajanja manjih organskih molekula djelovanjem povišene temperature bez kisika. Rock Eval pirolizator i hidrolitička piroliza su laboratorijske pirolitičke tehnike koje se primjenjuju za determinaciju matičnih stijena.
 • Pissasfalt - stari naziv za nakupine nafte (bitumena, asfalta) kao prirodnih površinskih izvora
 • Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija   - Dokument sastavljen u skladu s nacionalnim smjernicama, koji je usmjeren na najveći mogući požar na lokaciji, sa definiranim zalihama pjenila, vode i potrebne opreme za slučaj intervencije, koje se čuvaju na lokaciji te su stalno dostupne interventnom osoblju.
 • Plinska stanica - (PS), objekt na plinskom polju u čijim se postrojenjima i uređajima pridobiveni fluid iz bušotina (smjesa prirodnog plina, plinskog kondenzata i vode) razdvaja na prirodni plin, plinski kondenzat i vodu; proizvedene količine se izmjere i otpremaju u daljnji tehnološki proces; prirodni plin se oslobađa vlage (dehidrira) i može se odmah otpremati u potrošnju, ako je zadovoljavajućeg sastava (kvalitete)
 • Plinski kondenzat - tekući ugljikovodici u smjesi prirodnog plina; izdvajaju se iz smjese prirodnog plina u površinskim uvjetima kao gazolin (plinski kondenzat sastavljen od pentana, C5H12 do dekana, C10H22) i plinski kondenzat u širem smislu, sastavljen od tekućih ugljikovodika od C5 do čak C35 ugljikovih atoma; preradom plinskog kondenzata dobiva se veća količina visokovrijednih derivata (ukapljenih naftnih plinova, primarnog benzina, ostalih benzina, lakih loživih ulja) nego preradom sirove nafte
 • Plinski kromatograf - maseni spektrometar (GC-MS) –Analitička tehnika je vezani sistem plinske kromatografije i masene spektrometrije. Plinski kromatograf odvaja organske komponente, a maseni spektrometar detektira strukturne informacije postojećih ugljikovodika. Instrument ima posebno značenje u detekciji i analizi bioloških markera.
 • Plinsko podizanje - (gas-lift), podizanje stupca nafte u bušotini pomoću stlačenog prirodnog plina kada nafta ne može više izlaziti na površinu potisnom energijom ležišta
 • Plinsko polje - bušotine i otkrivena ležišta prirodnog plina; kada su ležišta privedena proizvodnji, plinsko polje obuhvaća i sve nadzemne objekte i postrojenja za proizvodnju prirodnog plina
 • Podzemno skladište plina - (PSP), podzemne geološke strukture slobodnog obujma u stijenama (iscrpljena plinska i naftna ležišta, prirodne kaverne, rudnici soli i sl.) u koje se mogu spremiti (uskladištiti) veće količine prirodnog plina; kroz utisno-proizvodne bušotine kompresorima se utiskuje prirodni plin kada je smanjena potrošnja (ljeti), a kroz iste se bušotine proizvodi pohranjeni prirodni plin kada je potrošnja velika (zimi); PSP osim bušotina i ležišta obuhvaća i postrojenja za utiskivanje (kompresorsku stanicu) te postrojenja za proizvodnju i otpremu prirodnog plina (plinsku stanicu)
 • Polimeri – Makromolekule sastavljene od velikog broja malih podjedinica, monomera. U prirodi se pojavljuju biopolimeri i geopolimeri. Proteini i polisaharidi pravilne strukture pripadaju biopolimerima, a geopolimeri su nepravilne strukture i sastoje se od velikog broja različitih podjedinica.
 • Ponašanje u duhu ZZSO  - Ponašanje koje se očekuje kao rezultat učinkovite provedbe Sustava upravljanja ZZSO. Uključuje ponašanja zaposlenika, svih razina vodstva, izvođača radova i drugih nezaposlenih s pristupom kompanijskim operacijama.
 • Pouzdanost  - Pouzdanost se sastoji od:
  • Transparentnosti: odgovornost prema dionicima;
  • Spremnosti na davanje odgovora: odgovaranje na pitanja dionika;
  • Usklađenosti: sa zakonskim zahtjevima, standardima, pravilima, načelima, politikama i ostalim dobrovoljnim obvezama.
Ovi aspekti pouzdanosti mogu imati vrlo različite pokretače, kao što su poštovanje zakonskih obveza, obveze objavljene u politikama, ugled i upravljanja rizicima, kao i osjećaj tvrtke za moralne i etičke dužnosti.
 
 • Potencijalno opasna situacija (POS) - Potencijalno opasna situacija je situacija koja je mogla uzrokovati ozljedu, bolest i/ili štetu (gubitak) ljudi, imovine, okoliša i ugleda kompanije, ali se nije dogodio.
 • Potrošnja svježe vode  - Ukupne količine svježe vode uzete iz okoline (površinske vode / podzemne vode/ pitka voda) korištene u tehnološke svrhe.
 • Požar - Neplanirano zapaljenje ili izgaranje. Uključuje i električni luk koji izaziva požar ili neki pokazatelj požara (plamen, dim ili karbonizaciju).
 • Preventivne mjere - Radnje za sprječavanje ili smanjenje vjerojatnosti nastanka neželjenih incidenta iz područja ZZSO, kao što su gubitak kontrole, nesukladnosti s internim ili zakonskim zahtjevima, nesreće, ozljede, bolesti, požari ili drugi gubici vezani uz ZZSO.
 • Procjena - Sustavni i dokumentirani pregled učinkovitosti implementacije procesa ZZSO, programa i procesnih pravila, bazirana na općim procesnim kriterijima (mjerilima) procesa i profesionalnoj prosudbi iskusnih procjenitelja.
 • Procjena obveza ZZSO - Proces otkrivanja neusklađenosti tvrtke u području ZZSO i procjena troškova potrebnih za rješavanje otkrivenih neusklađenosti vezanih za ZZSO.
 • Procjena opasnosti radnog mjesta - Procjena opasnosti radnog mjesta je temeljit i uredan sistematski pristup za identifikaciju, procjenu i kontrolu opasnosti radnih mjesta, poslova, dužnosti i operacija.
 • Procjena rizika iz područja ZZSO - Sustavni pristup se koristi za određivanje stupnja rizika ili ranjivosti vezane uz utvrđene opasnosti.
 • Profesionalno oboljenje - Sa radom povezano nenormalno zdravstveno stanje ili bolest, koje nije posljedica ozljede na radu, a uzrokovano je uvjetima na radnom mjestu. Ozljede na radu su uzrokovane jednim događajem u radnom okolišu, dok su profesionalne bolesti uzrokovane duljom izloženošću. Profesionalne bolesti uključuju akutne i kronične bolesti koje mogu biti uzrokovane udisanjem, apsorpcijom, gutanjem, direktnim kontaktom ili izloženošću.
 • Prometna nesreća - Bilo koji događaj u koji je uključeno (registrirano) motorno vozilo (koje je u vlasništvu ili zakupu od strane poslodavca ili vozilo u vlasništvu zaposlenika), za vrijeme izvršavanja radnih zadataka došlo je do ozljeda, smrtnih posljedica ili oštećenja imovine, bez obzira tko je bio ozlijeđen, čija je imovina uništena i gdje se događaj dogodio te tko je kriv. Ako nije bilo smrtnih slučajeva / ozljeda, materijalna šteta koje se dogodi u slijedećim prilikama (bez obzira na troškove popravka) također se smatra nesrećom:
  • Sudar između vozila u pokretu
  • Udar u stacionarni objekt
  • Nesreće bez sudara/udara - događanja koja uključuju prevrtanje motornog vozila, skliznuće, vrtnja vozila, izlijetanje s ceste.
 • Pridobivanje nafte i prirodnog plina - vađenje (crpljenje) nafte i prirodnog plina (također i plinskog kondenzata i prateće vode) iz ležišta kroz bušotinu do ušća bušotine na površini
 • Pridobive zalihe - (rezerve), količine otkrivene mineralne sirovine (nafte i prirodnog plina) koje je tehnički moguće izvaditi iz ležišta
 • Priključni naftovod - ukopani čelični cjevovod od naftne bušotine do mjerne stanice za naftu
 • Primarna energija - prirodni oblici energije: drvo, ugljen, nafta, prirodni plin, vodne snage i nuklearno gorivo; ugljen, nafta i prirodni plin su fosilna goriva; obnovljivi izvori su drvo i vodne snage, a ostali su neobnovljivi; izravno se mogu rabiti: drvo kao ogrjevno drvo, ugljen i prirodni plin, a ostali se trebaju pretvoriti u korisne oblike energije (derivate nafte, električnu energiju itd.)
 • Primarna prerada - prerada sirove nafte u rafineriji samo jednostavnom destilacijom (atmosferskom); dobivaju se samo osnovi derivati (frakcije) koji tek kasnijom doradom postaju komercijalni proizvodi
 • Primarna proizvodnja - pridobivanje nafte i prirodnog plina iz ležišta energijom ležišta i dodatnim mehaničkim podizanjem (plinsko podizanje, dubinske sisaljke)
 • Primarni benzin - ugljikovodici s početkom i krajem destilacije od 70 – 180 ˚C. Sirovina za proizvodnju motornih benzina; vrijedna sirovina za petrokemiju.
 • Priprema nafte za transport - tehnološke operacije proizvodnje nafte na naftnim poljima; iz smjese nafte, prirodnog plina i vode izdvoje se prirodni plin, voda i krute nečistoće i nafta otpremi na preradu u rafineriju
 • Priprema prirodnog plina za transport - tehnološke operacije proizvodnje prirodnog plina na naftnim i plinskim poljima; iz smjese prirodnog plina, plinskog kondenzata i vode izdvoji se voda, plinski kondenzat, štetne primjese u prirodnom plinu i vlaga i prirodni plin otpremi na daljnju preradu (degazolinažu), skladištenje ili izravno u potrošnju
 • Prirodni plin - (zemni plin, metan), smjesa plinovitih ugljikovodika, pretežno metana (CH4) i drugih do pentana (C5H12), mineralnog porijekla; dobiva se iz podzemlja bušenjem i pridobivanjem kroz bušotine iz ležišta slobodnog plina ili zajedno s naftom iz naftnih ležišta; vrlo važna energetska mineralna sirovina, ekološki prihvatljiv energent.
 • Proizvodna bušotina - bušotina opremljena za proizvodnju nafte i plina; aktivna bušotina kroz koju se iz ležišta pridobiva nafta i prirodni plin.
 • Proizvodna kolona - (eksploatacijska kolona), niz zaštitnih čeličnih cijevi ugrađen u bušotinu do dubine otkrivenog ležišta nafte i prirodnog plina
 • Proizvodno polje - (eksploatacijsko polje), bušotine, ležišta nafte i prirodnog plina te nadzemni objekti i postrojenja za proizvodnju nafte i prirodnog plina
 • Proizvodnja nafte i plina - tehnološki proces koji obuhvaća: pridobivanje nafte i prirodnog plina iz bušotina, transport cjevovodima do objekata za oplemenjivanje nafte i plina, oplemenjivanje, skladištenje te otpremu nafte, prirodnog plina i plinskog kondenzata na daljnju preradu ili potrošnju
 • Propan - plinoviti ugljikovodik (C3H8), sastojak prirodnog plina i rafinerijskih plinova; dobiva se preradom prirodnog plina i sirove nafte; ukapljen pod tlakom koristi se najviše kao energent, obično u smjesi propan/butan (UNP).
Odaberite jezik: