A B C D E F G H I K L M N NJ O P R S Š T U V Z

S

 • Sekundarna prerada - rafinerijska dorada derivata dobivenih primarnom preradom sirove nafte (atmosferskom destilacijom); kemijski procesi kod kojih se mijenja struktura molekula ugljikovodika, dobivanje konačnih proizvoda za tržište.
 • Sekundarne metode - metode iskorištavanja naftnih ležišta radi povećanja iscrpka nafte iz ležišta, kada ono više nema dovoljno energije za potiskivanje nafte kroz porni prostor do bušotine; dodatna energija se uvodi u ležište utiskivanjem vode ili prirodnog plina.
 • Separator - posuda za razdvajanje pojedinih faza (parna-tekuća).
 • SEVESO II   - Sprečavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
 • Sigurnosno-tehnički list, STL  - Dokument koji sadrži podatke o potencijalnim zdravstvenim učincima zbog izloženosti kemikalijama ili drugim potencijalno opasnim tvarima, te o sigurnosnim radnim postupcima kojih se korisnici trebaju pridržavati prilikom rukovanja sa kemikalijama
 • Slučaj otežanog rada  - Bilo koji rad povezan s ozljedom osim LTI –a, koji rezultira nesposobnošću osobe za rad u punom radnom vremenu na svom uobičajenom radnom mjestu nakon ozljede. Rad se može nastaviti obavljati kao  privremeni posao, honorarni rad ili nastavak rada s punim radnim vremenom, ali bez obavljanja svih uobičajenih radnih dužnosti. Kada se ne može odvijati ni otežani rad, s ranije opisanim mogućnostima, incident se bilježi kao LTI
 • Slučaj pružanja medicinske pomoći  - Slučajevi koji nisu dovoljno ozbiljni da se tretiraju kao ozljeda na radu (LTI) ili slučajevi otežanog rada (RWC), ali su mnogo ozbiljniji od jednostavnih slučajeva prve pomoći (FAC).
 • Slučaj pružanja prve pomoći - Slučaj koji nije dovoljno ozbiljan da ga se tretira kao medicinsko liječenje ili neki ozbiljniji slučaj, ali koji ipak zahtjeva zbrinjavanje (npr. zavoj na manjoj posjekotini, vađenje krhotine iz prsta). Slučajevi pružanja prve pomoći spadaju u incidente koji se moraju registrirati
 • Smrtni slučaj  - Smrtni slučaj zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, uključujući i smrtne slučajeve uzrokovane nesrećama od strane trećih osoba. Smrtni slučajevi zaposlenika tvrtke, izvođača radova i trećih osoba prikazuju se odvojeno. Na razini Grupe, smrtni slučajevi trećih osoba se ne prijavljuju prema van
 • Sredstva utrošena za smanjenje rezervacija financijskih sredstava za zaštitu okoliša  - Ukupan iznos potrošen na projekte vezane uz smanjenje rezervacije financijskih sredstava za zaštitu okoliša. Rezervacija (kao što je definirano MRS-37): postojeća obveza karakterizirana nesigurnim vremenskim okvirom i iznosom, koja će se, bazirano na prošlim događajima, sa velikom vjerojatnošću pojaviti (vjerojatnost veća od 50%), i zahtijevat će financijske obveze
 • Staklenički plinovi  - Atmosferski plinovi odgovorni za globalno zagrijavanje i klimatske promjene. Glavni staklenički plinovi su ugljični dioksid (CO2), metan (CH4) i didušikov oksid (N20). Manje učestali, ali vrlo značajni staklenički plinovi su fluorougljikovodici (HFC), perfluorougljici (PFCs) i sumporov heksafluorid (SF6). Prijavljuju se kao ekvivalent CO2
 • Stopa istraživanja incidenata  - Broj ZZSO incidenata istraživanih analizom korijenskog uzroka (TRIPOD metodologija - softverski alat za istraživanje incidenata), u odnosu na broj svih ZZSO incidenata
 • Stopa odsutnosti sa posla - Postotak odsutnosti sa posla radi bolovanja koja su nastala kao posljedica ozljeda na radu ili profesionalnih bolest.
Računa se po formuli:
LDR = (Izgubljeni dani zbog ozljeda na radu ili profesionalnih bolesti)/((ukupni fond radnih dana)*100%
 • Stopa prometnih nezgoda - Broj prometnih nezgoda na milijun prevezenih kilometara
 • Stopa smrtnih slučajeva - Stopa smrtnih slučajeva na 100 milijuna radnih sati. Uključeni su i smrtni slučajevi trećih osoba, ako su direktno nastali kao rezultat aktivnosti kompanije ili vanjskih izvođača
 • Stopa ukupno registriranih incidenata - Ukupan broj zabilježenih incidenata iskazan na milijun radnih sati (odrađenih  tijekom izvještajnog razdoblja).
 • Stripiranje - uklanjanje lakohlapivih ugljikovodika iz pojedinih frakcija pomoću vodene pare, inertnog plina ili samo zagrijavanjem da se postigne tražena kvaliteta frakcija.
 • Sustav upravljanja sigurnošću procesa - PSM je sustav upravljanja za rješavanje svih elemenata procesa sigurnosti koji na metodološki prepoznatljiv, razumljiv način doprinosi smanjenju rizika u industrijskim procesima. Njegova glavna svrha je sprečavanje ozbiljnih incidenta poput velikih požara, eksplozija ili trovanja  koje bi mogle utjecati na zaposlenike, građanstvo, okoliš ili rezultirati značajnim materijalnim gubicima
Odaberite jezik: