A B C D E F G H I K L M N NJ O P R S Š T U V Z

U

 • Učestalost ozljeda na radu sa izgubljenim radnim vremenom (LTIF) - Broj LTI na milijun radnih sati. 
Računa se po formuli:
LTIF = (broj LTI)/(ukupni fond radnih sati)*1,000,000
 • Učestalost prometnih nesreća (RAR) - Broj prometnih nesreća iskazan na milijun prevezenih kilometara.
 • Učestalost svih izvješća o profesionalnim bolestima  - Broj ukupno zabilježenih profesionalnih bolesti iskazan na milijun radnih sati (rad tijekom izvještajnog razdoblja).
Računa se po formuli:
TROIF = (broj TROI)/(ukupni fond radnih sati)*1,000,000
 • Učinci na ZZSO - Svaka promjena koja ima pozitivne i negativne učinke na zdravlje, sigurnost ili okoliš, a koja proizlazi iz organizacijskih aspekata. Neki primjeri učinaka su: toksični učinak zbog izloženosti kemikalijama, zagušljivost zbog skučenog prostora, iscrpljivanje resursa zbog uporabe energije, onečišćenje od emisija u zrak i  ispuštanja u okoliš za vrijeme distribucije proizvoda
 • Ugljikovodici - organski spojevi koji sadrže ugljik (C) i vodik (H).
 • Ukapljeni naftni plin - (UNP), plinoviti ugljikovodici propan i butan ili mješavina propan /butan dobivaju se preradom nafte ili prirodnog plina; ukapljeni pod tlakom u čeličnim bocama i spremnicima koriste se uglavnom kao energenti ili sirovina u petrokemiji.
 • Ukapljeni prirodni plin - (UPP), prirodni plin ukapljen na temperaturi –162 °C radi prijevoza brodovima
 • Uključenost dionika - Uključenost dionika je formalni proces za upravljanje odnosima kroz koje su kompanije ili industrije uključene sa grupom svojih dionika u nastojanju da usklade svoje zajedničke interese, kako bi se smanjio rizik i unaprijedio tro - bilančni pristup - financijske, socijalne i ekološke performanse tvrtke.
 • Ukupan broj profesionalnih bolesti o kojima se mora izvješćivati - Broj svih profesionalnih bolesti, bez obzira jesu li rezultirale sa LTI, invaliditetom ili ograničenom sposobnošću za uobičajeni rad (RWC).
 • Ukupno registrirani incidenti - Ukupan broj zabilježenih incidenata (FAC, MTC, LTI, RWC – isti su opisani ranije u tekstu).
 • UN Global Compact - Global Compact je strateška inicijativa koja se temelji na 10 osnovnih načela iz područja ljudskih prava, prava radnika, okoliša i borbe protiv korupcije
 • Upravljanje proizvodima  - Upravljanje proizvodom je koncept pomoću kojeg se načela zaštite zdravlje i zaštite okoliša usredotočuju na sam proizvod i svi koji su uključeni u životni ciklus proizvoda trebaju preuzeti odgovornost za smanjenje utjecaja proizvoda na zdravlje i okoliš.
 • Upravljanje promjenama - Sustavni proces upravljanja promjenama u svrhu kontrole ZZSO rizika.
 • Upravljanje zaštitom zdravlja - Sustav upravljanja zaštitom zdravlja
 • Uredba o klasifikaciji, označavanju i pakiranju tvari i smjesa - Uredba o klasifikaciji, označavanju i pakiranju tvari i smjesa (CLP)
 • Uredba o kvaliteti goriva - Odredbe ove Uredbe primjenjuju se na benzin i dizel goriva  koja se koriste za izgaranje kod motora s unutarnjim izgaranjem cestovnih vozila, necestovnih pokretnih strojeva zbog zdravstvenih i okolišnih razloga
 • Utisna bušotina - bušotina namijenjena utiskivanju vode ili prirodnog plina u ležište kod sekundarnih metoda, utiskivanju prirodnog plina u podzemno skladište plina i sl.
Odaberite jezik: