Prodaja / zakup nekretnina

Ovdje možete pronaći našu trenutnu ponudu za prodaju i zakup nekretnina. Ako ste zainteresirani za neku od Ininih nekretnina koja nije ovdje navedena, molimo vas pošaljite upit na nekretnine@ina.hr.

Lista oglasa:

24. rujna 2018. / 09:42 h
Prodaja nekretnina
INA-Industrija nafte, d.d.
 
o b j a v l j u j e  
PRODAJU NEKRETNINA 
 
Točka 1
 
Objavljuje se prodaja nekretnina u vlasništvu INA, d.d.:
 
Popis nekretnina

 
Točka 2
 
·       Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju kao knjižno vlasništvo izuzev garaža pod rednim brojem 42, 43 i 44.
·       Cijena za kupnju mora biti ponuđena u EUR.
·       Početna cijena nekretnine istaknuta je u EUR, a kupac plaća kupoprodajnu cijenu u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
·       INA, d.d. posjeduje energetske certifikate za sve nekretnine za koje ju obvezuje Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju.
·       Rok plaćanja kupoprodajne cijene je najduže do 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
·      Kao garanciju za ozbiljnost ponuda, za nekretnine do 100.000,00 EUR potrebno je uplatiti 10% od početne prodajne cijene, a za nekretnine kojima je početna prodajna cijena veća od 100.000,00 EUR, potrebno je uplatiti 10.000,00 EUR i to na račun INA d.d. kod Raiffeisen Bank d.d. Zagreb, IBAN broj HR70 2484 0081 1006 1948 3, poziv na broj: 076, opis plaćanja: jamčevina. Traženi iznos potrebno je uplatiti u kunskoj protuvrijednosti.
·       Cjelokupni uplaćeni iznos bit će vraćen u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana otvaranja ponuda na račun uplatitelja, ukoliko ponuda ne bude prihvaćena.
·       Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude za kupnju, INA, d.d. će zadržati uplaćeni iznos garancije.
·       Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u svezi s kupoprodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac.
 
Ponude moraju sadržavati:
 
1.    ime i prezime, OIB ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe), te aktivnu e-mail adresu;
2.    presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravne osobe);
3.   Izjavu o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka;
4.    dokaz o uplaćenoj garanciji;
5.    broj računa ponuditelja i naziv banke na koji će se vratiti uplaćena garancija;
6.    redni broj nekretnine u oglasu, adresu i iskazanu površinu u mnekretnine iz tabele, za koju se daje ponuda za kupnju;
7.    ukupan iznos ponuđene cijene u EUR, te uvjete i način plaćanja za kupnju nekretnine.
 
Točka 3
 
Pisane ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
INA – Industrija nafte, d.d.
Upravljanje imovinom i uslugama 
Upravljanje objektima i nekretninama 
Ponuda za kupnju nekretnina – "NE OTVARATI"
Avenija Većeslava Holjevca 10
10 020  ZAGREB
 
Rok za dostavu ponuda je zaključno s danom  23. listopada 2018. godine.
 
Ponude će se javno otvarati 30. listopada 2018. s početkom u 10:00 sati u Središnjem poslovnom objektu INA, d.d. u Zagrebu, Avenija V. Holjevca 10, u dvorani na mezaninu, te otvaranju ponuda koje vodi Povjerenstvo, mogu prisustvovati ponuditelji.
 
O rezultatima, sudionici će biti pisano obaviješteni na dostavljenu e-mail adresu. 
 
Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 60 (šezdeset) dana od dana donošenja Odluke Uprave INA, d.d. o prodaji nekretnine.
 
Dodatne obavijesti i dogovor o pregledu nekretnine mogu se dobiti na telefone:
 
091 497 3872 za nekretnine na području Zagreba i okolice
098 390 974  za nekretnine na području Sisačko moslavačke županije 
099 420 2443 za nekretnine na području Primorsko goranske županije 
091 497 1772 za nekretnine na području Osječko baranjske županije  
098 982 5648 za nekretnine na ostalim područjima 
 
INA, d.d. zadržava pravo na temelju ocjene povoljnosti ponude prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, kao i pozvati na drugi krug nadmetanja (putem e-aukcije).
 
Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva.
 
Točka 4
 
Ističe se da je ispunjena i potpisana Izjava o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka bitan sastojak svake ponude. Izjava mora biti izdana na obrascu koji je pripremljen od strane INA, d.d., a koji se može preuzeti na web stranici INA, d.d., na kojoj je objavljen ovaj oglas za prodaju nekretnina. 
 
Zainteresirane osobe se o zaštiti osobnih podataka u trgovačkom društvu INA, d.d., u svako doba opširnije i potpuno mogu informirati u objavljenom dokumentu „Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d.“ u kojem je detaljno navedeno zašto INA, d.d., prikuplja osobne podatke te kako postupa s prikupljenim podacima i kome ih ustupa.
 
Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d., dostupna je na internetskoj stranici INA, d.d., https://www.ina.hr/zastita-osobnih-podataka
 
 
 
17. siječnja 2018. / 09:51 h
INA MAZIVA d.o.o. - Najam 16 parkirališnih mjesta
Tvrtka INA MAZIVA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 175 raspolaže sa parkingom sa mogućnošću najma 16 parkirališnih mjesta za autocisterne, kamione (s prikolicom) ili autobuse.

Dostupnost korištenja parkirališta u vremenskom periodu od: 

• ponedjeljak-petak od 19:00-7:00,
• subota-nedjelja od 00:00-24:00,
• ili eventualno prema dogovoru u slučaju posebnih zahtjeva.

Parkiralište ima poseban ulaz i osiguran je 24/7 zaštitom tvrtke koja pruža uslugu tjelesne zaštite na samoj lokaciji INA MAZIVA d.o.o. Mogućnost parkiranja osobnih vozila na navedenoj lokaciji. 

Ugovor se sklapa na minimalno razdoblje od (1) godinu dana.
Cijena po parkirališnom mjestu je 500 kn/mjesec+PDV.

Kontakt osoba je Ivica Tolić, email: ivica.tolic@ina.hr ili 091/497-4950
Odaberite jezik: