About INA

Access Control Policy in INA, Plc.

OPĆENITO
INA, d.d. koristi sustav kontrole pristupa na lokacijama širom Republike Hrvatske s ciljem zaštite svojih objekata i sveukupne imovine te da rekonstruira i istražuje sigurnosne incidente, moguće opasnosti ili neovlaštene pristupe štićenim prostorima. Sustav kontrole pristupa može biti računalno podržan ili se pristup na lokacije INA, d.d. ručno evidentira.

Kontrola pristupa u objekte INA, d.d. osnovna je sigurnosna mjera koja mora biti na snazi kako bi ostale sigurnosne mjere bile učinkovite. Sve lokacije moraju imati utvrđene procedure kojima se odvraća neovlaštene osobe od ulaska u štićene prostore INA, d.d.. INA, d.d. je voditelj obrade, a obrada osobnih podataka kontrolom prolaza se temelji na legitimnom interesu u svrhu zaštite objekata i sveukupne imovine INA, d.d.

EVIDENCIJA 
INA, d.d. vodi evidencije kontrole prolaza za radnike, posjetitelje, vanjske izvođače i ostale osobe koje pristupaju i kreću se po štićenim prostorima i njihovih vozila u računalno podržanoj bazi podataka te ručno vođenoj evidenciji kontrole prolaza u knjigama.

Podaci u evidenciji kontrole prolaza iz stavka (1) čuvaju se 3 godine (2+1 godinu). U elektronski podržanom sustavu kontrole pristupa čuvaju se 2 godine u aktivnoj bazi, odnosno u ručnoj evidenciji kontrole pristupa 2 godine na mjestu nastanka baze. Još jednu godinu čuvaju se u Pismohrani INA d.d.

Uklanjanje podataka starijih od 2 godine iz računalno podržane evidencije kontrole prolaza za radnike, posjetitelje, vanjske izvođače i ostale osobe koje pristupaju i kreću se po štićenim prostorima vršit će se jedanput godišnje u siječnju svake godine za razdoblje koje je završilo 2 godine prije dana uklanjanja. Uklanjanje iz računalno podržane evidencije se vrši na način da se navedeni podaci stariji od 2 godine snimaju na odgovarajući vanjski medij, kriptiraju ili zaključavaju elektronskom šifrom i dostavljaju u pismohranu INA, d.d. koja provodi daljnji postupak sukladno Pravilniku o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva u INA, d.d.

Knjige evidencije ručno vođene kontrole prolaza za radnike, posjetitelje, vanjske izvođače i ostale osobe koje pristupaju i kreću se po štićenim prostorima čuvaju se na mjestu nastanka 2 godine. Nakon završetka tekuće godine, knjige se pečate sigurnosnim naljepnicama. Ručno vođenu evidenciju kontrole prolaza u knjigama starijih od 2 godine potrebno je jedanput godišnje za razdoblje koje je završilo 2 godine prije dana uklanjanja predati nadležnom radniku Sigurnosti Društva koji će ih proslijediti u pismohranu INA, d.d. koja će provesti daljnji postupak sukladno Pravilniku o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva u INA, d.d.. Svaka knjiga evidencije prolaza treba biti zatvorena sigurnosnom naljepnicom s ciljem da se ne može otvarati bez uništavanja pečata ili sigurnosne naljepnice.

INFORMIRANJE
INA, d.d. posebnom pisanom obaviješću informira sve radnike, posjetitelje, vanjske izvođače i ostale osobe koje pristupaju i kreću se po štićenim prostorima u vezi s obradom njihovih osobnih podataka i njihovim pravima.

Pisana obavijest o obradi osobnih podataka na hrvatskom i engleskom jeziku sadrži sljedeću informaciju:

Na ovoj lokaciji provodi se kontrola pristupa, a podaci se obrađuju temeljem legitimnog interesa u svrhu zaštite objekata i imovine te poštivanja važećih propisa. Osobni podaci prikupljeni kontrolom pristupa na ovoj lokaciji poslovna su tajna i obrađuju se samo u gore naznačenu svrhu. Uvid u osobne podatke obrađene sustavom kontrole prolaza može biti omogućen tijelima državne uprave, sudu  i /ili drugim nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti.
Svi predmeti koji se unose ili iznose i sva prometna sredstva kojima se ulazi na ili izlazi sa štićenih prostora INA, Plc. podložna su pregledu!
Podaci se čuvaju 3 godine, nakon čega se uništavaju.
Više informacija u svezi obrade osobnih podataka možete pronaći u Politici zaštite osobnih podataka koja je objavljena na stranici www.ina.hr, svoja prava u vezi obrade osobnih podataka sustavom kontrole prolaza možete ostvariti putem sljedećeg kontakta:

  • na email adresu: szop@ina.hr
  • na adresu: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Av. V. Holjevca 10, 10 000 Zagreb, n/p Službenika za zaštitu osobnih podataka

The text in English language:

This is a location with access control, conducted for protection of people and assets and compliance with valid legislation. Personal data collected through the access control on this location are a business secret, processed for the above purpose only. Insight into personal data processed by the control access system can be provided to public administration bodies, courts and / or other competent bodies for the purpose of carrying out the tasks within their competence.
All items brought in or out, as well as any transportation means used for entering into or exiting the location of INA, Plc. are subject to inspection!
The data are kept for 3 years and afterwards are being destroyed.
Your rights regarding the personal data processed with access control are published on www.ina.hr and they may also be exercised through the contact below:

  • the e-mail address: szop@ina.hr
  • the address INA – INDUSTRIJA NAFTE, d. d., Av. V. Holjevca 10, 10 000 Zagreb, attn. Data Protection Officer

All employees, visitors, contractors and other persons entering and passing through protected areas shall be deemed informed on personal data processing by INA, Plc. in line with paragraph (2).

PRAVO PRISTUPA
Pristupu, organizaciji i rukovođenju sustavom za kontrolu prolaza u INA, d.d. upravljaju radnici Sigurnosti Društva.

Kontrolu i obradu osobnih podataka sustavom kontrole pristupa, INA, d.d. dodjeljuje ugovornom davatelju usluga tjelesne zaštite kao izvršitelju obrade, koji obavlja poslove na temelju odredbi Pravilnika sigurnosti INA, d.d.

ZAŠTITA PODATAKA
INA, d.d. je uspostavila ručni i računalni sustav za obradu osobnih podataka sustavom kontrole pristupa za koji vodi evidenciju/e aktivnosti obrade te je odredila nadležnog lokalnog službenika za zaštitu predmetnih osobnih podataka.

Svi zapisi kontrole pristupa predstavljaju poslovnu tajnu i vlasništvo su INA, d.d. te ih je zabranjeno dostavljati i učiniti dostupnima neovlaštenim osobama na bilo koji način i u bilo kojem obliku.

INA, d.d. je za računalno podržanu evidenciju kontrole pristupa uspostavila evidenciju korisnika iste, sa shemom mogućnosti i pravima pristupa bazi podataka.

INA, d.d. je uspostavila sustav logova za evidentiranje pristupa računalno podržanom sustavu kontrole prolaza koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa kao i oznaku osobe koja je izvršila pristup podacima.

PRAVO NA INFORMACIJU I UVID U BAZU PODATAKA 
Nadležna tijela javne vlasti u okviru obavljanja poslova iz svoga djelokruga utvrđenog važećim propisima imaju pravo na uvid i dostavu podataka.

Ispitanici imaju pravo na informaciju o obradi njihovih osobnih podataka sustavom kontrole pristupa. Na obrazloženi pisani zahtjev istih, moguće je izvršiti pronalazak te vršenje uvida u pojedine zapise u bazi.

POSTUPAK U SLUČAJU ZLOUPORABE
U slučaju uočene moguće povrede osobnih podataka nadležna odgovorna osoba/menadžer ili nadležni lokalni službenik za zaštitu podataka u INA, d.d., odnosno za ostala društva INA Grupe centralni službenik pojedinog društva bez nepotrebnog odgađanja o istom izvještava centralnog službenika INA, d.d. Daljnji postupak, reguliran je dokumentom SEC2_G1_I, Obrada i zaštita osobnih podataka u društvima INA Grupe.