Zakup nekretnina

Ovdje možete pronaći našu trenutnu ponudu za zakup nekretnina.

Ako ste zainteresirani za neku od Ininih nekretnina koja nije ovdje navedena, molimo vas pošaljite upit na nekretnine@ina.hr.

Davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu INA, d.d

INA-Industrija nafte, d.d.

o b j a v lj u j e

DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU INA, d.d.

 

 

ADRESA POSLOVNOG PROSTORASolin, Stjepana Radića 40
OPIS POSLOVNOG PROSTORAposlovni prostor na 2. katu, koji se sastoji od 15 ureda, 4 WC-a, sale za sastanke, predsoblja, 3 hodnika i spremišta
POVRŠINA m²374,20 m2
VLASNIČKI PODACIz.k.ul.br. 5849,

suvlasnički udio redni broj 6,

z.k.č.br. 3377/10,

k.o. Solin

POČETNA ZAKUPNINA U EUR/m28,00 EUR/m2
POČETNA MJESEČNA ZAKUPNINA U EUR2.993,60 EUR

 

 • Poslovni prostor se daje u zakup u zatečenom stanju.
 • Cijena za zakup mora biti ponuđena u EUR/m2, odnosno mjesečno.
 • Početna cijena zakupnine istaknuta je u EUR, a zakupnik plaća zakupninu mjesečno u kunama obračunato prema srednjem tečaju HNB na dan izdavanja računa od strane zakupodavca.
 • Zakupnik je obvezan plaćati zakupninu uvećanu za PDV, te režije koje se plaćaju na nekretninu (troškovi struje, vode, čistoće i ostale režijske troškove).
 • Prilikom sklapanja ugovora o zakupu, a u svrhu osiguranja plaćanja obveza iz ugovora, zakupnik se obvezuje uručiti zakupodavcu običnu zadužnicu, ovjerenu kod javnog bilježnika, u visini 3 (tri) mjesečne zakupnine, te se obvezuje zakupodavcu uplatiti novčani depozit u vrijednosti tri mjesečne zakupnine, a koje se vraća zakupniku po isteku važnosti ugovora i po podmirenju svih obveza preuzetih ugovorom.
 • Najpovoljnijom ponudom za zakup, smatrat će se ona ponuda koja sadrži najviši iznos zakupnine.

PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

 1. Ime i prezime, OIB ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe), te aktivnu e-mail adresu;
 2. presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravne osobe);
 3. iznos ponuđene zakupnine u EUR/m2, odnosno mjesečno;
 4. vrstu djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru;
 5. financijska izvješća: RDG za 2020., Bilancu za 2020., te BON-1 ne stariji od mjesec dana i SOL-2 ne stariji od 15 dana
 6. potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog dugovanja, ne starija od mjesec dana
 7. Izjavu o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka (Izjava).

Pisane ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

INA – Industrija nafte, d.d.

Upravljanje imovinom i uslugama

Upravljanje nekretninama i imovinom

Avenija Većeslava Holjevca 10

10 020 ZAGREB

Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja Odluke INA, d.d. o davanju nekretnine u zakup.
Dodatne obavijesti i dogovor o pregledu nekretnine mogu se dobiti na telefone:

091/497 38 72
098/ 982 56 48

INA, d.d. zadržava pravo na temelju ocjene povoljnosti ponude prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, kao i pozvati na drugi krug nadmetanja (putem e-aukcije).

Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva.

Ističe se da je ispunjena i potpisana Izjava o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka bitan sastojak svake ponude. Izjava mora biti izdana na obrascu koji je pripremljen od strane INA, d.d., a koji se može preuzeti na web stranici INA, d.d., na kojoj je objavljen ovaj oglas za prodaju nekretnina.

Zainteresirane osobe se o zaštiti osobnih podataka u trgovačkom društvu INA, d.d., u svako doba opširnije i potpuno mogu informirati u objavljenom dokumentu „Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d.“ u kojem je detaljno navedeno zašto INA, d.d., prikuplja osobne podatke te kako postupa s prikupljenim podacima i kome ih ustupa.

Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d., dostupna je na internetskoj stranici INA, d.d., https://www.ina.hr/zastita-osobnih-podataka

 Davanje u zakup nekretnine u vlasništvu INA, d.d.

INA-Industrija nafte, d.d.

 o b j a v l j u j e 

davanje u zakup NEKRETNINE u vlasništvu INA, d.d.

  

Točka 1

 Objavljuje se davanje u zakup nekretnine u vlasništvu INA, d.d.:

 

ADRESA OPIS
NEKRETNINE
POVRŠINA
VLASNIČKI PODACI
Osijek,

Biljska cesta 82

dvorište -2347 m2

benz. pumpa – 226 m2

posl. zgrada – 209 m2

2 nadstrešnice – 510 m2

3292 m2zk.ul.br. 386

k.č.br792,

k.o. Tvrđavica-Podravlje

 Točka 2 

 • Nekretnina se daje u zakup u zatečenom stanju
 • Nekretnina se ne daje u zakup za obavljanje djelatnosti prodaje nafte i naftnih derivata
 • Cijena za zakup mora biti ponuđena u EUR/mjesečno.
 • Zakupnik plaća zakupninu mjesečno u kunama obračunato prema srednjem tečaju HNB na dan izdavanja računa od strane zakupodavca.
 • Zakupnik je obvezan plaćati zakupninu uvećanu za PDV, te režije koje se plaćaju na nekretninu (troškovi struje, vode, čistoće, i ostale režijske troškove).
 • Prilikom sklapanja ugovora o zakupu, a u svrhu osiguranja plaćanja obveza iz ugovora, zakupnik se obvezuje uručiti zakupodavcu običnu zadužnicu, ovjerenu kod javnog bilježnika, u visini 12 (dvanaest) mjesečnih zakupnina, te se obvezuje zakupodavcu uplatiti novčani depozit u vrijednosti 3 (tri) mjesečne zakupnine, a koje se vraća zakupniku po isteku važnosti ugovora i po podmirenju svih obveza preuzetih ugovorom.
 • Zakupnik ne može vršiti bilo kakve preinake, građenja, uklanjanja ili slično na nekretnini bez pisane suglasnosti Zakupodavca.
 • Ugovor se sklapa se na period važenja od 2 (dvije) godine, s mogućnošću produljenja.
 • Pri odabiru najpovoljnije ponude za zakup, razmatrat će se ponuđen iznos zakupnine, iznos investicija i djelatnost koja će se na nekretnini obavljati.

Ponuda mora sadržavati:

 1. ime i prezime, OIB ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe), te aktivnu e-mail adresu;
 2. presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba, odnosno rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe;
 3. iznos ponuđene zakupnine u EUR/ mjesečno;
 4. vrstu djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru,
 5. Plan investicija za vrijeme trajanja ugovora, razrađen na glavne stavke.

Točka 3

Rok za dostavu ponuda: 25.10.2021.

Pisane ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

INA – Industrija nafte, d.d.
Upravljanje imovinom i uslugama

Upravljanje nekretninama i imovinom

Ponuda za zakup poslovnog prostora u Imotskom

Avenija Većeslava Holjevca 10

10 020  ZAGREB


ili

na e-mail: nekretnine@ina.hr.

O rezultatima, sudionici će biti pisano obaviješteni.

Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja Odluke INA, d.d. o davanju nekretnine u zakup.

Dodatne obavijesti i dogovor o pregledu nekretnine mogu se dobiti na:

091/ 497 30 19

INA, d.d. zadržava pravo na temelju ocjene povoljnosti ponude prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, kao i pozvati na drugi krug nadmetanja.

Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva.

Točka 4

Ističe se da je ispunjena i potpisana Izjava o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka bitan sastojak svake ponude. Izjava mora biti izdana na obrascu koji je pripremljen od strane INA, d.d., a koji se može preuzeti na web stranici INA, d.d., na kojoj je objavljen ovaj oglas za prodaju nekretnina.

Zainteresirane osobe se o zaštiti osobnih podataka u trgovačkom društvu INA, d.d., u svako doba opširnije i potpuno mogu informirati u objavljenom dokumentu „Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d.“ u kojem je detaljno navedeno zašto INA, d.d., prikuplja osobne podatke te kako postupa s prikupljenim podacima i kome ih ustupa.

Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d., dostupna je na internetskoj stranici INA, d.d., https://www.ina.hr/zastita-osobnih-podataka

Izvadak iz zemljišne knjige

Prikaz na karti