Zakup nekretnina

INA-Industrija nafte, d.d.

 

o b j a v l j u j e 

davanje u zakup NEKRETNINA u vlasništvu INA, d.d.

 

Točka 1

 

Objavljuje se davanje u zakup nekretnina u vlasništvu INA, d.d.:

 

Red.

broj

ADRESA OPIS
NEKRETNINE
POVRŠINA
VLASNIČKI PODACINAPOMENA
1Gračac,

Ulica Nikole Tesle 1

objekt  – 54,00 m2

i dvorište – 1.032 m2

1086 m2k.č.br. 6134/1; 6135/1,

Posjedovni list: 1403

k.o. Štikada

·  Ne daje u zakup za obavljanje djelatnosti:

– prodaje naftnih derivata

2Benkovac,

Šopotska 1a

objekt i zemljište1270 m2z.k.ul.br. 959,

z.k.č.br. 63/40,

k.o. Benkovac

·  Ne daje u zakup za obavljanje djelatnosti:

– prodaje naftnih derivata

– trgovine na malo prehrambenih proizvoda i  ostale robe široke potrošnje

– ugostiteljske djelatnosti

3Skrad,

Goranska 1a

objekt i zemljište1388 m2z.k.ul.br. 1743,

z.k.č.br. 3453/1,

k.o. Divjake

·  Ne daje u zakup za obavljanje djelatnosti:

– prodaje naftnih derivata

4Sisak,

Zagrebačka ulica

zemljište6728 m2z.k.ul.br.3963,

z.k.č.br. 747/1 i 747/29,

k.o. Sisak Stari

·  Ne daje u zakup za obavljanje djelatnosti:

– prodaje naftnih derivata

5Pula,

Vodnjanska cesta 10

zemljište za postavljanje kioska48 m2z.k.ul.br. 1509,

z.k.č.br. 501/535,

k.o. Galižana

·  Ne daje u zakup za obavljanje djelatnosti:

– prodaje naftnih derivata

6Jurdani,

Jurdani 97A

skladište (objekt A)zatvoreni skladišni poslovni prostor – 400 m2;

natkriveni prostor – 80 m2

z.k.ul.br. 901,

z.k.č.br. 1142/3,

k.o. Jurdani

7Jurdani,

Jurdani 97A

skladište (objekt B)zatvoreni skladišni poslovni prostor – 125 m2z.k.ul.br. 901,

z.k.č.br. 1142/3,

k.o. Jurdani

8Jurdani,

Jurdani 97A

skladište (objekt C)zatvoreni skladišni poslovni prostor – 413,83 m2

vanjski manipulativni prostor – 1230 m2

z.k.ul.br. 901,

z.k.č.br. 1142/3,

k.o. Jurdani

9Osijek,

Ulica Ivana Gorana Kovačića 2A

zemljište i objektzemljište 688 m2

objekt 57 m2

z.k.ul.br. 14584,

z.k.č.br. 6471,

k.o. Osijek

·  Ne daje u zakup za obavljanje djelatnosti:

– prodaje naftnih derivata

– trgovine na malo prehrambenih proizvoda i  ostale robe široke potrošnje

– ugostiteljske djelatnosti

10Slatina,

Nikole Šubića Zrinskog 29

zemljište i objekti7096 m2zk.ul.br. 4342

zk.č.br. 1885/1 i 1886

k.o. Podravska Slatina

·  Ne daje u zakup za obavljanje djelatnosti:

– prodaje naftnih derivata

 

Mogučnost dostave ponude za kupnju (https://www.ina.hr/home/javna-nadmetanja/prodaja-nekretnina/)

10Zagreb,

Slavonska avenija 7a

zemljište i objektzemljište 2000 m2

objekt 389 m2

Posjedovni list: 3293,

k.č.br. 4243,

k.o. Peščenica

·  Ne daje u zakup za obavljanje djelatnosti:

– prodaje naftnih derivata

– trgovine na malo prehrambenih proizvoda i  ostale robe široke potrošnje

– ugostiteljske djelatnosti

 

 

Točka 2

 

 • Nekretnine se daju u zakup u zatečenom stanju.
 • Cijena za zakup mora biti ponuđena u EUR/mjesečno.
 • Zakupnik plaća zakupninu mjesečno u kunama obračunato prema srednjem tečaju HNB na dan izdavanja računa od strane zakupodavca.
 • Zakupnik je obvezan plaćati zakupninu uvećanu za PDV, te režije koje se plaćaju za nekretninu (troškovi struje, vode, čistoće, komunalne naknade, te ostale režijske troškove i druge troškove vezane uz nekretninu).
 • Prilikom sklapanja ugovora o zakupu, a u svrhu osiguranja plaćanja obveza iz ugovora, zakupnik se obvezuje uručiti zakupodavcu običnu zadužnicu, ovjerenu kod javnog bilježnika, u visini 12 (dvanaest) mjesečnih zakupnina, te se obvezuje zakupodavcu uplatiti novčani depozit u vrijednosti 3 (tri) mjesečne zakupnine, a koje se vraća zakupniku po isteku važnosti ugovora i po podmirenju svih obveza preuzetih ugovorom.
 • Zakupnik ne može vršiti bilo kakve preinake, građenja ili slično na nekretnini bez pisane suglasnosti Zakupodavca.
 • Ugovor se sklapa se na period važenja do 5 (pet) godina, s mogućnošću produljenja.
 • Najpovoljnijom ponudom za zakup, smatrat će se ona ponuda koja sadrži najviši iznos zakupnine.

 

Ponuda mora sadržavati:

 

 1. ime i prezime, OIB ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe), te aktivnu e-mail adresu;
 2. presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba, odnosno rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe;
 3. podatke o nekretnini za koju se daje ponuda za zakup, a koji su navedeni u oglasu (adresa nekretnine, opis nekretnine, površina u m2, vlasničke podatke);
 4. iznos ponuđene zakupnine u EUR/ mjesečno;
 5. vrstu djelatnosti koja će se obavljati na nekretnini;
 6. Plan investicija za vrijeme trajanja ugovora, razrađen na glavne stavke

 

Točka 3

Pisane ponude dostaviti na adresu:

 INA – Industrija nafte, d.d.

Upravljanje imovinom i uslugama

Upravljanje nekretninama i imovinom

Ponuda za zakup nekretnina

Avenija Većeslava Holjevca 10

10 020  ZAGREB


ili

na e-mail: nekretnine@ina.hr.

O rezultatima, sudionici će biti pisano obaviješteni.

Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja Odluke INA, d.d. o davanju nekretnine u zakup.

Dodatne obavijesti i dogovor o pregledu nekretnine mogu se dobiti na:

091/ 497 38 72

INA, d.d. zadržava pravo na temelju ocjene povoljnosti ponude prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, kao i pozvati na drugi krug nadmetanja.

Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva.

 

Točka 4

Ističe se da je ispunjena i potpisana Izjava o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka bitan sastojak svake ponude. Izjava mora biti izdana na obrascu koji je pripremljen od strane INA, d.d., a koji se može preuzeti na web stranici INA, d.d., na kojoj je objavljen ovaj oglas za prodaju nekretnina.

Zainteresirane osobe se o zaštiti osobnih podataka u trgovačkom društvu INA, d.d., u svako doba opširnije i potpuno mogu informirati u objavljenom dokumentu „Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d.“ u kojem je detaljno navedeno zašto INA, d.d., prikuplja osobne podatke te kako postupa s prikupljenim podacima i kome ih ustupa.

Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d., dostupna je na internetskoj stranici INA, d.d., https://www.ina.hr/zastita-osobnih-podataka

 

 

Davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu INA, d.d

INA-Industrija nafte, d.d.

o b j a v lj u j e

DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU INA, d.d.

 

 

ADRESA POSLOVNOG PROSTORASolin, Stjepana Radića 40
OPIS POSLOVNOG PROSTORAposlovni prostor na 2. katu, koji se sastoji od 15 ureda, 4 WC-a, sale za sastanke, predsoblja, 3 hodnika i spremišta
POVRŠINA m²374,20 m2
VLASNIČKI PODACIz.k.ul.br. 5849,

suvlasnički udio redni broj 6,

z.k.č.br. 3377/10,

k.o. Solin

 

 • Poslovni prostor se daje u zakup u zatečenom stanju.
 • Cijena za zakup mora biti ponuđena u EUR/m2, odnosno mjesečno.
 • Početna cijena zakupnine istaknuta je u EUR, a zakupnik plaća zakupninu mjesečno u kunama obračunato prema srednjem tečaju HNB na dan izdavanja računa od strane zakupodavca.
 • Zakupnik je obvezan plaćati zakupninu uvećanu za PDV, te režije koje se plaćaju na nekretninu (troškovi struje, vode, čistoće i ostale režijske troškove).
 • Prilikom sklapanja ugovora o zakupu, a u svrhu osiguranja plaćanja obveza iz ugovora, zakupnik se obvezuje uručiti zakupodavcu običnu zadužnicu, ovjerenu kod javnog bilježnika, u visini 3 (tri) mjesečne zakupnine, te se obvezuje zakupodavcu uplatiti novčani depozit u vrijednosti tri mjesečne zakupnine, a koje se vraća zakupniku po isteku važnosti ugovora i po podmirenju svih obveza preuzetih ugovorom.
 • Najpovoljnijom ponudom za zakup, smatrat će se ona ponuda koja sadrži najviši iznos zakupnine.

PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

 1. Ime i prezime, OIB ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe), te aktivnu e-mail adresu;
 2. presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravne osobe);
 3. iznos ponuđene zakupnine u EUR/m2, odnosno mjesečno;
 4. vrstu djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru;
 5. financijska izvješća: RDG za 2020., Bilancu za 2020., te BON-1 ne stariji od mjesec dana i SOL-2 ne stariji od 15 dana
 6. potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog dugovanja, ne starija od mjesec dana
 7. Izjavu o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka (Izjava).

Pisane ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

INA – Industrija nafte, d.d.

Upravljanje imovinom i uslugama

Upravljanje nekretninama i imovinom

Avenija Većeslava Holjevca 10

10 020 ZAGREB

Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja Odluke INA, d.d. o davanju nekretnine u zakup.
Dodatne obavijesti i dogovor o pregledu nekretnine mogu se dobiti na telefone:

091/497 38 72
098/ 982 56 48

INA, d.d. zadržava pravo na temelju ocjene povoljnosti ponude prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, kao i pozvati na drugi krug nadmetanja (putem e-aukcije).

Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva.

Ističe se da je ispunjena i potpisana Izjava o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka bitan sastojak svake ponude. Izjava mora biti izdana na obrascu koji je pripremljen od strane INA, d.d., a koji se može preuzeti na web stranici INA, d.d., na kojoj je objavljen ovaj oglas za prodaju nekretnina.

Zainteresirane osobe se o zaštiti osobnih podataka u trgovačkom društvu INA, d.d., u svako doba opširnije i potpuno mogu informirati u objavljenom dokumentu „Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d.“ u kojem je detaljno navedeno zašto INA, d.d., prikuplja osobne podatke te kako postupa s prikupljenim podacima i kome ih ustupa.

Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d., dostupna je na internetskoj stranici INA, d.d., https://www.ina.hr/zastita-osobnih-podataka