O kompaniji

Politika zaštite osobnih podataka Ininih veleprodajnih kupaca

INA-Industrija nafte, d.d. Zagreb, Av. V. Holjevca 10 (dalje u tekstu: INA) kao voditelj obrade osobnih podataka štiti privatnost svojih kupaca fizičkih osoba, uključujući privatnost osoba koje obavljaju samostalnu gospodarsku djelatnost, odnosno djelatnost obrta, a koje kupuju naftne derivate, odnosno iznajmljuju spremnike za UNP, kao i fizičkih osoba koje su zaposlene kod kupca (dalje u tekstu: Kupac/Kupci) te obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni za ostvarivanje poslovne suradnje s Kupcem, odnosno sklapanje, realizaciju ugovora i s tim povezanih prodajnih aktivnosti Ine. U tom smislu, u svrhu kontrole rizika za financijsku sigurnost svojih potraživanja, osobne podatke INA može obrađivati u sklopu praćenja boniteta i likvidnosti kao i praćenja ostalih promjena Kupaca sa Sudskog Registra, Narodnih Novina, e-Oglasne, Fine, Porezne i ostalih službenih izvora te u postupcima naplate i otkupa potraživanja.

Također, osobne podatke INA temeljem legitimnog interesa može koristiti u svrhu istraživanja tržišta odnosno prikupljanja podataka i informacija koje su neophodne za planiranje, organiziranje i kontrolu procesa poslovanja, kao i u svrhu marketinških aktivnosti Ine vezanih uz proizvode i usluge Ine za koje bi Kupac, s obzirom na poslovni odnos s Inom, mogao biti zainteresiran.
INA prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke: ime i prezime Kupca, OIB, adresa, telefonski broj, broj mobitela, e-mail, broj GP/GPR/ePI kartice za prodaju plavog dizela, ime i prezime kontakt osobe.

Osobne podatke INA obrađuje pošteno, zakonito i transparentno te brine o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti. Pristup osobnim podacima imaju isključivo ovlaštene osobe koje su neposredno vezane uz aktivnosti realizacije poslovnog odnosa s Kupcem. Inini zaposlenici i ugovorni partneri obvezni su čuvati povjerljivost osobnih podataka te se kontinuirano ulaže trud u obuku zaposlenika o važnosti čuvanja privatnosti i sigurnosti osobnih podataka.

Pružanje navedenih osobnih podataka je nužan uvjet za realizaciju poslovne suradnje s Kupcem te u slučaju uskrate davanja traženih podataka INA neće biti u mogućnosti ostvariti poslovni odnos s Kupcem, odnosno isporučiti svoje proizvode.
Radi ispunjenja uvodno opisanih svrha INA ima pravo vršiti obradu navedenih podataka što obuhvaća pravo Ine na prikupljanje, bilježenje, organiziranje, strukturiranje, pohranu, prilagodbu ili izmjenu, pronalaženje, obavljanje uvida, uporabu, otkrivanje prijenosom, širenje ili stavljanje na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje podataka.

INA će podatke vezane za poslovni odnos s Kupcem čuvati za vrijeme trajanja i nakon prestanka poslovnog odnosa sve dok postoji zakonska obveza odnosno opravdani interes Ine na čuvanje poslovne dokumentacije. Pojašnjenja radi, takav interes primjerice postoji u slučaju podnošenja prigovora Kupca na uslugu i/ili proizvod, odnosno u slučaju eventualnih sudskih ili drugih postupaka koje INA vodi radi zaštite pravnih interesa.

INA se obvezuje čuvati osobne podatke i neće ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnima, trećim osobama osim:
– pružateljima usluge računovodstvenih poslova u svrhu obračuna usluga i izdavanja računa te vođenja računovodstvenih evidencija,
– pružateljima usluge transporta naftnih derivata,
– nadležnim tijelima u svrhu ispunjavanja poslova iz njihove nadležnosti,
– kada su ti podaci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima , a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem,
– kada je INA dužna te podatke dostavljati temeljem zakona, odnosno u svrhu uspostave, obrane ili ostvarivanja svojih zakonskih prava,
– svojim pružateljima usluge informiranja o bonitetu i monitoringu Kupaca fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu gospodarsku djelatnost odnosno djelatnost obrta, a u svrhu razvoja i unapređenja prodajnih politika Ine,
– agencijama za istraživanje tržišta kao svojim pružateljima usluga kada se osobni podaci koriste u svrhu i za potrebe istraživanja tržišta,
– tvrtkama za naplatu i otkup nenaplativih potraživanja u slučaju postojanja Ininog interesa za angažman navedenih tvrtki u cilju smanjenja opterećenja takvih potraživanja za njeno za poslovanje.
Kada INA obrađuje osobne podatke, Kupac ima pravo, u skladu s uvjetima važećih propisa kojima se regulira zaštita osobnih podataka:
– zatražiti pristup osobnim podacima koji se na njega odnose, ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade koje se na njega odnosi ili uložiti prigovor na obradu takvih podataka te pravo na prenosivost podataka,
– ukoliko smatra da je došlo do nepravilnosti u obradi njegovih osobnih podataka, obratiti se Službeniku za zaštitu osobnih podataka, na sljedeće kontakte:

• Adresa: INA-Industrija nafte, d.d., Av. V. Holjevca 10, 10020 Zagreb
• E-mail: szop@ina.hr 

– na podnošenje prigovora nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).
INA zadržava pravo izmjene ove Politike u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, a osim važeće Politike objavljene na web stranici www.ina.hr, Kupac će na navedenoj stranici biti obaviješten i o svakoj promjeni Politike. INA također može na Politiku podsjetiti i putem adrese elektroničke pošte i/ili putem pošte na adresu Kupca.