O kompaniji

Politika videonadzora na lokacijama INA Grupe

OPĆENITO

 • Ova Politika videonadzora na lokacijama INA Grupe kojima upravlja INA, d.d. (u daljnjem tekstu: Politika videonadzora) odnosi se na sve sustave videonadzora instalirane i u funkciji na objektima/prostorijama koji se nalaze na lokacijama INA, d.d. (u daljnjem tekstu: INA), kao i na sve sustave videonadzora i u funkciji na objektima/prostorijama u društvima INA Grupe kojima upravlja INA, d.d. (u daljnjem tekstu: Povezano društvo).
 • INA i relevantno Povezano društvo koriste sustav videonadzora na objektima/prostorijama koji se nalaze na lokacijama Ine i relevantnog Povezanog društva na području Republike Hrvatske s ciljem i u svrhu zaštite objekata i ostale pripadajuće imovine u vlasništvu Ine, odnosno relevantnog Povezanog društva te osoba: radnika, ostalog osoblja, dobavljača, poslovnih partnera, kupaca i posjetitelja, kao i svih ostalih osoba koje dolaze, kreću se i koriste opisanom imovinom. Kako bi se ostvarili navedeni ciljevi, sustavi videonadzora se koriste kako bi se rekonstruirali i istraživali sigurnosni incidenti (uključujući nepravilnosti koje mogu ukazivati na potencijalne sigurnosne incidente), moguće opasnosti ili neovlašteni pristupi štićenim prostorima.
 • INA je samostalni voditelj obrade videonadzora na prostorima u vlasništvu Ine, odnosno INA i relevantno Povezano društvo su zajednički voditelji obrade videonadzora na prostorima u vlasništvu relevantnog Povezanog društva.
 • Obrada osobnih podataka putem videonadzora se temelji na važećim propisima koji reguliraju financijsko poslovanje (Zakon o zaštiti novčarskih institucija) te legitimnom interesu u svrhu zaštite osoba i imovine koja svrha se ostvaruje kontrolom ulaska i izlaska s lokacije opisane u stavku 2 ovog poglavlja i smanjenjem izloženosti osoba iz istog stavka riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa, nepravilnosti u radu i sličnih događaja. Analizom legitimnog interesa voditelja obrade i ispitanika (test ravnoteže) procijenjeno je da u slučaju videonadzora pravni, ekonomski i drugi interesi voditelja obrade prevladavaju nad interesima ispitanika.

PRAVNI TEMELJ I INFORMIRANJE

 • Obrada osobnih podataka putem videonadzora provodi se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti podataka („Opća uredba o zaštiti podataka“), Zakonu o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka, Zakonu o zaštiti novčarskih institucija i drugim važećim propisima kojima se uređuje predmetno područje te internim dokumentima važećim u relevantnim društvima INA Grupe. Svaki sustav videonadzora projektiran je i postavljen sukladno odredbama Zakona o privatnoj zaštiti, Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite.
 • Za svaku od lokacija videonadzora provodi se analiza rizika, odnosno, procjenjuje se utjecaj uspostavljanja videonadzora na radnike i sve ostale fizičke osobe iz poglavlja 1, stavka 2 nad kojima se videonadzor provodi.
 • INA kao voditelj obrade, odnosno INA i relevantno Povezano društvo kao zajednički voditelji obrade su posebnom obaviješću na pojedinoj lokaciji gdje je uveden videonadzor sve ispitanike obavijestili da se vrši videonadzor.
 • Društva partneri Ine koji pružaju usluge na lokacijama Ine u sklopu modela partnerskog sustava upravljanja maloprodajnim mjestom ili na neki drugi način, moraju o prikupljanju osobnih podataka videonadzorom na pojedinoj lokaciji obavijestiti svoje zaposlenike. Također moraju:
 • poduzeti radnje kojima bi se spriječila bilo kakva zlouporaba takvih osobnih podataka;
 • postupati sukladno važećim propisima koji reguliraju područje obrade i zaštite osobnih podataka.
 • Na svim objektima odnosno prostorijama na kojima je uspostavljen videonadzor mora postojati posebna obavijest. Obavijest o videonadzoru izrađuje se sukladno trenutno važećim najboljim poslovnim praksama, u formatu koji ispitanicima omogućava vidljivost i transparentnost te mora, uz simbol ili sliku videonadzorne kamere, sadržavati najmanje sljedeće kratke informacije na hrvatskom i engleskom jeziku:
 • Kontakt podatke voditelja obrade podataka (jednog ili više njih),
 • kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka kojemu se ispitanici mogu obratiti,
 • Opće informacije o videonadzoru (provodi li se videonadzor neprekidno, period čuvanja snimki i ostale relevantne informacije),
 • Sažete informacije o svrsi i pravnom temelju obrade podataka,
 • Kratku informaciju o pravima ispitanika,
 • Podatak o tome gdje se mogu pronaći detaljnije informacije o obradi podataka posredstvom videonadzora te o ostvarivanju prava ispitanika (na maloprodajnom mjestu/recepciji zgrade, na web stranici – pri čemu je moguće koristiti i QR kod radi olakšavanja pristupa informacijama, i slično).
 • Obavijest o tome da je određena lokacija pod videonadzorom kod upućivanja na više informacija o obradi osobnih podataka posredstvom videonadzora te o načinu ostvarivanja prava ispitanika upućivat će na Informaciju o obradi osobnih podataka posredstvom videonadzora objavljenu na web stranici Ine.
 • Oznaka da je prostor pod videonadzorom mora biti postavljena na način da je oznaka ispitaniku vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja.
 • Ulaskom u perimetar ili objekt/prostoriju koja je pod videonadzorom te na kojoj je postavljena Obavijest iz stavka 5 ovog poglavlja, sve osobe iz poglavlja 1 stavka 2 smatraju se informiranima o obradi osobnih podataka posredstvom videonadzora.

PRAVO PRISTUPA I ZAŠTITA PODATAKA

 • Videonadzorna oprema (kamere, snimači, routeri) je dio poslovne mreže Ine, ali u zasebnom virtualno odijeljenom segmentu mreže (VLAN-u). Za potrebe pristupa sačinjavaju se pristupne liste koje su postavljene na uređaj za prosljeđivanje (router) svake lokacije. U pristupnim listama, točno su definirani radnici koji mogu pristupiti do videonadzorne opreme. Pristupna lista se čuva u Sigurnosti Društva Ine.
 • Pristupu i rukovođenju uređajima za videonadzor upravljaju radnici Sigurnosti Društva Ine koji sačinjavaju pristupnu listu sustava videonadzora. Preuzimanje snimki videonadzora sa videosnimača i/ili uređaja za pohranu vrše radnici Sigurnosti Društva Ine i po njima ovlaštene osobe. Vršenje uvida u videonadzornu snimku radnici Sigurnosti Društva Ine mogu za potrebe obavljanja dužnosti dodijeliti i radnicima ugovorne zaštitarske službe te rukovoditeljima i radnicima pojedinih lokacija gdje je videonadzor uspostavljen. Mogućnost uvida u videosnimke imaju i radnici tvrtke koja vrši održavanje videonadzornog sustava.
 • Sve snimke videozapisa moraju biti jasno identificirane (označene) po datumu, vremenu i mjestu nastanka, uključujući jedinstveni način označavanja pojedine kamere.
 • INA je uspostavila sustav evidencije događaja (logova) za evidentiranje pristupa snimkama videonadzora koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa kao i oznaku osobe koja je izvršila pristup podacima.
 • Videozapisi na videosnimačima i/ili uređajima za pohranu se čuvaju u skladu sa zakonski propisanim rokovima, a najviše do 30 dana, ovisno o kapacitetu snimača, odnosno memorijske jedinice za pohranu, nakon čega se automatski brišu. U slučajevima gdje je pravni temelj videonadzora Zakon o zaštiti novčarskih institucija videozapisi se moraju čuvati minimalno 168 sati od trenutka nastanke snimke te ih u tom periodu nije moguće brisati.
 • U slučaju da su određene snimke nužne za potrebe postavljanja ili obrane pravnih zahtjeva u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom jednakovrijednom postupku, Sigurnost Društva Ine će predmetne snimke izuzeti te ih čuvati do pravomoćnog okončanja postupka.
 • Svi videozapisi su vlasništvo INA, d.d. i relevantnog povezanog društva te predstavljaju poslovnu tajnu. INA, d.d. i povezano društvo neće dostavljati videozapise niti ih učiniti dostupnima neovlaštenim osobama na bilo koji način i u bilo kojem obliku. Takvo postupanje je strogo zabranjeno.

SURADNJA S TIJELIMA JAVNE VLASTI, OSTVARIVANJE PRAVA ISPITANIKA

 • Tijela javne vlasti u okviru obavljanja poslova iz svog zakonom utvrđenog djelokruga i pod uvjetima propisanim zakonom imaju pravo na uvid i dostavu snimaka videonadzora. Za suradnju s tijelima javne vlasti zadužena je Sigurnost Društva Ine. U slučaju dvojbe ili drugih relevantnih pitanja, Sigurnost Društva Ine obratit će Pravnim poslovima Ine te, ukoliko je potrebno, Službeniku za zaštitu osobnih podataka Ine.
 • Ispitanici imaju pravo zatražiti ostvarivanje svojih prava propisanih Općom Uredbom o zaštiti podataka, kako je detaljno opisano u Informaciji o obradi osobnih podataka posredstvom videonadzora objavljenoj na web stranici Ine ovdje.
 • Zahtjev za ostvarivanjem prava upućuje se Službeniku za zaštitu osobnih podataka. U slučaju da zahtjev za ostvarivanjem prava ispitanika pristigne na Sigurnost Društva Ine, zahtjev će biti odmah proslijeđen Službeniku za zaštitu osobnih podataka Ine u najkraćem roku.
 • Službenik za zaštitu osobnih podataka preuzet će zahtjev te će, u suradnji sa svim relevantnim organizacijskim jedinicama, koordinirati ostvarivanje prava, odnosno komunicirati prema ispitanicima zbog čega u konkretnom slučaju nije moguće ostvariti određeno pravo.
 • Službenik za zaštitu osobnih podataka Ine, kao i ostale osobe uključene u postupak opisan ovim poglavljem, prilikom postupanja sa zahtjevima ispitanika dužne su se pridržavati važećih internih pravila u INA Grupi o zaštiti osobnih podataka te o ostvarivanju prava ispitanika.

ZAKONITO KORIŠTENJE VIDEONADZORA

 • Sustavi videonadzora mogu se upotrebljavati i koristiti isključivo u svrhu zaštite osoba i imovine, kako je to definirano ovom Politikom. Korištenje videonadzora mora biti u skladu sa svim važećim propisima, posebno sa Zakonom o zaštiti novčarskih institucija, Zakonom o zaštiti na radu, Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka. Bilo kakvo korištenje videonadzora suprotno tome smatra se neovlaštenim i nezakonitim korištenjem videonadzora te je strogo zabranjeno.

POSTUPAK U SLUČAJU POVREDE OSOBNIH PODATAKA

 • U slučaju da određena osoba uoči moguću povredu osobnih podataka o tome će bez odgađanja obavijestiti nadležnu odgovornu osobu/menadžera ili zaposlenika ovlaštenog za zaštitu osobnih podataka koji će o tome bez nepotrebnog odgađanja izvijestiti Službenika za zaštitu osobnih podataka Ine.
 • Daljnji postupak reguliran je važećim internim pravilima u Planu postupanja kod povreda osobnih podataka.