O kompaniji

Istraživanje

Ključne discipline:

  • OBRADA SEIZMIČKIH PODATAKA
    Od 1954. godine do danas obradili smo više od 108.000 km 2D i 15.000 km² 3D seizmičkih podataka.
  • GEOLOGIJA I GEOFIZIKA
    Imamo iskustvo iz Panonskog bazena, Dinarida, Jadranskog mora, Sirije, Kurdistana, Pakistana, Albanije, Namibije, Irana, Egipta, Angole te Sjevernog mora.

Istraživanje na kopnu

INA ima dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na tri istražna prostora.

  • Drava-02: U okviru istražnih radova, INA je imala dva komercijalna otkrića, prirodnog plina bušotinom Severovci-1 te nafte bušotinom Jankovac-1. Aktivnosti ishođenja svih potrebnih dozvola za privođenje ovih polja proizvodnji su u tijeku.
  • Drava-03: U prvom kvartalu 2021. godine završeno je 3D seizmičko snimanje na dva poligona ukupne površine 600 km2 korištenjem najmodernije tehnologije, što je po opsegu najveće pojedinačno snimanje podzemlja provedeno u Hrvatskoj. Nakon obrade i interpretacije snimljenih podataka očekuje se određivanje novih prospekata i  lokacija za daljnje aktivnosti istražnog bušenja.
  • Sjeverozapadna Hrvatska-0 1:U 2021. provedeno je 3D seizmičko snimanje područja površine 150 km2 i u tijeku je izrada geoloških i geofizičkih studija na osnovu čega će se pristupiti bušenju istražnih bušotina.