O kompaniji

INA Grupa

INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište se nalazi u Zagrebu, Avenija V. Holjevca 10, Hrvatska. Ukupan broj zaposlenih u INA Grupi na dan 31. 12. 2023. bio je 9.476. Grupa ima dominantnu ulogu u naftnom biznisu u Hrvatskoj; istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata.

U sljedećoj shemi predstavljena je INA, d.d. i neka od društava.

INA MATICA

TVRTKE U HRVATSKOJ

TVRTKE U INOZEMSTVU