Javna nadmetanja

Opći uvjeti za nabavu roba u društvima INA Grupe

Opći uvjeti za nabavu Roba u društvima INA Grupe (u daljnjem tekstu: OU) sadrže opća pravila i uvjete pod kojima društva INA Grupe kao Kupci kupuju Robu od Prodavatelja, temeljem posebnog Ugovora/Narudžbenica. OU se smatraju sastavnim dijelom sklopljenih Ugovora/Narudžbenica za nabavu Roba i primjenjuju se za sva pitanja koja nisu regulirana Ugovorom/Narudžbenicom.

U slučajevima gdje postoji proturječnost između odredbi Ugovora/Narudžbenice i odredbi OU, primjenjuju se odredbe Ugovora/Narudžbenice.

Prethodnu verziju Općih uvjeta za nabavu Roba u društvima INA Grupe (na snazi do 10. 4. 2022.) možete pronaći ovdje.

1. POJMOVI

Dispozicija: zahtjev za isporukom određene količine i vrste Robe koja se izdaje isključivo u okviru Okvirnog ugovora i predstavlja pojedinačnu obvezujuću narudžbenicu za Kupca i Prodavatelja u skladu s odredbama ovih OU. Ukoliko je Dispozicija izdana elektronski iz SAP sustava odnosno Ariba sustava, važeća je bez potpisa Kupca i bez potrebe za potpisom od strane Prodavatelja.

INA Grupa: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. i društva/pravne osobe u kojima INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. kao vladajuće društvo, ima vlasnički ili upravljački utjecaj sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, odnosno joint venture tvrtke u kojima članice INA Grupe imaju svoje udjele.

Kupac: društvo/pravna osoba koja je član INA Grupe i koja je navedena u Ugovoru/Narudžbenici kao Kupac Robe.

MOL Grupa: MOL Plc. i društva u kojima MOL Plc., kao vladajuće društvo, izravno ili neizravno ima više od 50% glasačkih prava ili u kojima MOL Plc., izravno ili neizravno, ima većinsko vlasništvo ili kontrolni udio na temelju ugovora sklopljenog s ostalim vlasnicima.

Prodavatelj: fizička/pravna osoba koja temeljem Ugovora/Narudžbenice prodaje Robu Kupcu.

Prodavatelj može biti:

 • tuzemni Prodavatelj: pravna/fizička osoba s registriranim sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj;
 • Prodavatelj iz Europske Unije (u daljnjem tekstu EU): pravna/fizička osoba s registriranim sjedištem, odnosno prebivalištem u državi članici EU, a koja nije tuzemni Prodavatelj;
 • inozemni Prodavatelj: pravna/fizička osoba s registriranim sjedištem, odnosno prebivalištem izvan Republike Hrvatske odnosno izvan države članice EU.

Pojedina pravila ovih OU, odnosno Ugovora/Narudžbenice mogu se specifično odnositi na određenu vrstu Prodavatelja u kom slučaju iz dotične odredbe OU/Ugovora/Narudžbenice mora biti vidljivo na koju vrstu takvih Prodavatelja se ista odredba odnosi. Ukoliko se u odredbama OU/Ugovora/Narudžbenica koristi generalni pojam Prodavatelj, takvo pravilo vrijedi za sve Prodavatelje neovisno o mjestu registracije njihovog sjedišta, odnosno njihovom prebivalištu.

Roba: stvar koja može biti predmet kupoprodaje (primjerice materijali, oprema, rezervni dijelovi, instrumenti, generička Roba itd.), a koju Kupac kupuje od Prodavatelja temeljem Ugovora/Narudžbenice.

Ugovor/Narudžbenica: ugovorni odnos zaključen u pisanom obliku između Kupca i Prodavatelja, temeljem kojeg Prodavatelj prodaje, a Kupac kupuje  Robu. Sastavni dio Ugovora/Narudžbenice minimalno predstavljaju ovi OU, kao i drugi uglavci i dokumenti potrebni za realizaciju Ugovora/Narudžbenice, a koji moraju biti posebno navedeni u samom Ugovoru/Narudžbenici, kao njegov sastavni dio. Posebnu vrstu Ugovora čine Okvirni ugovori kod kojih Kupac nije obvezan na kupnju unaprijed utvrđene i ugovorene količine Roba, već se kupnja vrši ovisno o stvarnim potrebama Kupca putem sklapanja posebnih Ugovora ili izdavanjem Dispozicija od strane Kupca.

Pojedina pravila ovih OU mogu se specifično odnositi na Okvirni ugovor, pri čemu će iz dotične odredbe OU biti vidljivo da se ista odredba specifično odnosi na takve Ugovore. Ukoliko se u odredbama OU koristi generalni pojam Ugovor/Narudžbenica, takvo pravilo vrijedi za sve Ugovore/Narudžbenice, uključivo i Okvirne ugovore.

Ugovor obvezuje Kupca i Prodavatelja samo ukoliko je obostrano potpisan.

Narudžbenica se izdaje temeljem prihvaćene ponude Prodavatelja i obvezuje Prodavatelja na isporuku Robe, bez potrebe potpisa/potvrde iste od strane Prodavatelja. Ukoliko Narudžbenica nije sukladna prihvaćenoj ponudi, Prodavatelj je dužan u roku od 3 dana od dana primitka Narudžbenice obavijestiti Kupca o tome prihvaća li Narudžbenicu ili ju odbija. Ukoliko se Prodavatelj ne očituje o prihvatu/odbijanju Narudžbenice, smatra se da je Prodavatelj odbio Narudžbenicu.

Narudžbenica koja je izdana elektronski iz SAP sustava odnosno Ariba sustava, ukupne neto vrijednosti ispod 1000 EUR, važeća je bez potpisa.

Ugovorne strane: Prodavatelj i Kupac zajedno.

2. CIJENA

Cijena Robe predstavlja vrijednost Robe koju Kupac isplaćuje Prodavatelju i navedena je u Ugovoru/Narudžbenici.

Cijena se u Ugovoru/Narudžbenici može navesti ili u ukupnom iznosu ili u obliku jediničnih cijena bez navođenja ukupne cijene Robe (kod Okvirnih ugovora kod kojih količina Robe nije unaprijed poznata).

Cijena Robe uključuje i sve povezane troškove vezane uz kupnju i isporuku Robe na ugovorenom paritetu.

Jedinične/ukupna cijena Robe ne sadrži obračunat iznos PDV već će se isti posebno obračunati i zasebno iskazati na dan nastanka porezne obveze na računima koje Prodavatelj ispostavlja Kupcu.

Ako se isporučuje Roba koja je oslobođena plaćanja PDV, na računu treba biti navedeno da PDV nije zaračunat i uz navođenje mjerodavne zakonske osnove.

U slučaju Prodavatelja iz EU, PDV se plaća sukladno primjeni instituta prijenosa porezne obveze. Račun mora sadržavati napomenu o prijenosu porezne obveze koja glasi: „Kupac plaća PDV (prijenos porezne obveze)“ sukladno Direktivi 2006/112/EZ – Načela ubiranja PDV-a na području EU.

Jedinične/ukupna cijena Robe je fiksna/nepromjenjiva za isporuku Robe iz Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije.

3. IZDAVANJE RAČUNA I PLAĆANJE

Po izvršenoj primopredaji Robe, Prodavatelj će Kupcu ispostaviti račun za isporučenu i preuzetu Robu u roku od najkasnije 3 radna dana od dana primopredaje Robe. Kupac ima pravo uskratiti plaćanje bilo kojeg nepodmirenog dijela cijene sve dok Prodavatelj ne ispuni svoje obveze po osnovi odgovornosti za materijalne nedostatke.

Datum isporuke naveden na računu mora biti identičan datumu primopredaje robe na primopredajnom dokumentu.

U slučaju Okvirnog ugovora, Prodavatelj za svaku Dispoziciju izdaje zaseban račun.

Račun može biti ispostavljen na papiru ili u elektroničkom obliku, sukladno zakonskim propisima.

U slučaju ispostave računa u papirnatom obliku, račun se dostavlja na adresu Kupca navedenu u Ugovoru/Narudžbenici.

U slučaju ispostave računa u elektroničkom obliku, isti se primarno ispostavlja u strukturiranom formatu (npr. XML format) i šalje putem informacijskog posrednika. U slučaju ispostave elektroničkog računa u nekom od drugih elektroničkih formata potrebna je prethodna suglasnost Kupca.

Račun mora pored propisanih elemenata iz Zakona o PDV-u sadržavati i sljedeće:

 • Mjesto i datum izdavanja računa, broj računa
 • Ime, adresu i OIB Prodavatelja
 • Ime, adresu i OIB Kupca
 • Datum isporuke
 • Ovjeru ovlaštene osobe Prodavatelja
 • Datum DVO i rok plaćanja
 • Broj Narudžbenice/Dispozicije po kojoj je račun ispostavljen
 • Naziv i količinu Robe
 • Ukupnu cijenu
 • Paritet
 • Posebno iskazan PDV; iznos poreza razvrstan po poreznoj stopi
 • Potpis, odnosno ime i prezime osobe koja je odgovorna za izdavanje računa

U slučaju da račun nije ispravan, odnosno da nije izdan sukladno odredbama ovog Članka, Kupac će Prodavatelju vratiti račun na ispravak, a Prodavatelj je dužan ispravan račun ponovo dostaviti Kupcu u roku od 3 radna dana. U slučaju neispravnog računa, ne nastaje obveza za plaćanje.

Ispravan račun Kupac će platiti u roku od 60 dana od datuma  isporuke.

Računi izdani od strane Prodavatelja iz EU, moraju ispunjavati odredbe Članaka 219. a-240., Direktive 2006/112/EZ te Račun mora sadržavati napomenu o „prijenosu porezne obveze“.

Računanje rokova plaćanja za tuzemne Prodavatelje

U slučaju da dospijeće novčane obveze pada na neradni dan (neradnim danom smatraju se: subota, nedjelja i blagdani utvrđenih zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj), isto će se podmiriti sljedeći radni dan.

Računanje rokova plaćanja za inozemne Prodavatelje i Prodavatelje iz EU

U slučaju da dospijeće novčane obveze pada u subotu, obveza će se podmiriti prethodni radni dan. U slučaju da dospijeće novčane obveze pada u nedjelju ili bilo koji drugi neradni dan ili blagdan u Republici Hrvatskoj / zemlji Prodavatelja, obveza će se podmiriti prvog sljedećeg radnog dana u Republici Hrvatskoj  / zemlji Prodavatelja. Bankovne pristojbe nastale u Hrvatskoj snosit će Kupac, a sve ostale bankovne pristojbe (uključujući naknade korespondentne banke, ako postoje) nastale izvan Hrvatske snosit će Prodavatelj. Svako plaćanje nakon ugovorenog roka plaćanja, sukladno prethodno navedenom, smatrat će se zakašnjelim plaćanjem. U slučaju zakašnjelog plaćanja, Prodavatelj ima pravo obračunati zateznu kamatu u visini 1-mjesečnog EURIBOR-a + 2 p.p. u slučaju kada je valuta plaćanja EUR, odnosno u visini 1-mjesečnog LIBOR-a + 2 p.p. u slučaju kada je valuta plaćanja USD. U ovom kontekstu, EURIBOR/LIBOR označava stopu 1-mjesečnog  EURIBOR-a/LIBOR-a p.a. objavljenog na informacijskom sustavu Reuters prvog radnog dana mjeseca kašnjenja. Zatezna kamata obračunava se na temelju broja stvarno proteklih dana od datuma dospijeća plaćanja do datuma ispunjenja obveze plaćanja, uzimajući u obzir 360 dana u godini.

4. DISPOZICIJA

Kod Okvirnih ugovora, Kupac će za svaku isporuku izdavati Prodavatelju posebnu Dispoziciju.

Dispozicija sadržava slijedeće podatke:

 • broj i datum Dispozicije,
 • broj Ugovora,
 • opis i količinu Robe,
 • jediničnu i ukupnu cijenu Robe,
 • paritet, vrijeme i rok isporuke,
 • druge potrebne podatke.

Nakon što Kupac izda Dispoziciju, Prodavatelj mora potvrditi Dispoziciju u roku od 5 (pet) kalendarskih dana od primitka. Ako Prodavatelj ne reagira na Dispoziciju u navedenom roku, smatrat će se da je Dispozicija prihvaćena. Prodavatelj ima pravo ne potvrditi samo rok isporuke u kojem slučaju je u obvezi ponuditi drugi rok, koji Kupac može potvrditi ili odbiti. Nakon što Prodavatelj potvrdi Dispoziciju ili ne reagira u navedenom roku ili Kupac potvrdi novi rok, Dispozicija postaje obvezujuća te je Prodavatelj obvezan isporučiti, dok je Kupac dužan preuzeti Robu naručenu u okviru Dispozicije. Kupac može iz opravdanog razloga zamijeniti ili povući izdanu Dispoziciju, ali samo uz pisanu suglasnost Prodavatelja. Prodavatelj neće bez opravdanog razloga uskratiti davanje navedene pisane suglasnosti.

Dispozicija se dostavlja Prodavatelju sukladno Članku 19. iz ovih OU.

5. RAČUNANJE OSTALIH ROKOVA

Utvrđuje se da se svi ostali rokovi prema Ugovoru/Narudžbenici/Dispoziciji računaju kalendarski, osim ako Ugovorom/ Narudžbenicom/Dispozicijom nije posebno regulirano da se računaju prema radnim danima.

Radnim danom se smatra svaki dan osim subote, nedjelje i blagdana utvrđenog zakonskim propisom u Republici Hrvatskoj.

Ukoliko posljednji dan roka koji se računa kalendarski padne na dan koji se ne smatra radnim, rok za izvršenje ističe sljedeći radni dan.

6. ROK, MJESTO I PARITET ISPORUKE ROBE

Prodavatelj će isporučiti Kupcu Robu u roku, na lokaciji i prema paritetu definiranom u Ugovoru/Narudžbenici, odnosno sukladno izdanim Dispozicijama.

U slučaju Prodavatelja iz EU ili inozemnih Prodavatelja, paritet se definira temeljem INCOTERMS 2020 ili najnovijeg izdanja.

7. INSPEKCIJA

U cilju utvrđivanja kvalitete Robe, Prodavatelj je dužan omogućiti Kupcu pravo da na svoj trošak izvrši inspekciju Robe u tvornici proizvođača Robe, o kojoj namjeri će Kupac pravovremeno izvijestiti Prodavatelja pisanim putem.

Za potrebe vršenja inspekcije, Prodavatelj će ovlaštenom inspektoru Kupca osigurati sva potrebna sredstva za uspješno obavljanje inspekcije.

Prodavatelj mora osigurati potrebne certifikate i ostale dokumente u kojima su navedena tehnička svojstva Robe. Ti se dokumenti trebaju prezentirati ovlaštenom inspektoru Kupca.

Sve inspekcije trebaju biti izvršene prije nego Roba napusti tvornicu proizvođača, a treba ih provesti tako da ne ometaju nepotrebno proces proizvodnje.

Ako inspekcijom bude utvrđeno da Roba ne udovoljava odredbama tehničke specifikacije Kupca, ovlašteni inspektor će izdati obavijest o neprihvaćanju.

Nakon što nedostaci budu uklonjeni, Roba će biti podvrgnuta ponovnom pregledu/testu i to na trošak Prodavatelja. Ako za vrijeme ponovljenog pregleda/testa bude utvrđeno da nedostaci nisu uklonjeni ili budu pronađeni novi nedostaci, Kupac ima pravo:

 • ne prihvatiti isporuku takve Robe i zatražiti zamjenu iste za drugu odgovarajuću Robu,
 • tražiti sniženje cijene Robe,
 • raskinuti Ugovor/Narudžbenicu.

U slučaju da Kupac odluči ne izvršiti inspekciju, o kojoj namjeri će Kupac pravovremeno izvijestiti Prodavatelja pisanim putem, Prodavatelj je dužan izvršiti pregled Robe u tvornici proizvođača Robe, za vrijeme proizvodnje, a prije njezine otpreme.

Inspekcija koju je izvršio ovlašteni inspektor Kupca, odnosno u slučaju kada inspekciju vrši Prodavatelj, ne oslobađa Prodavatelja niti jedne od njegovih ugovornih obveza, uključujući, ali ne ograničavajući se na obveze po osnovi vidljivih i skrivenih nedostataka, odnosno po osnovi jamstva.

Prodavatelj je Kupcu dužan dostaviti Certifikat o kvaliteti i kvantiteti te Certifikat o kontroli izrade Robe.

8. PAKIRANJE ROBE, OTPREMA I PRIMOPREDAJA ROBE

Roba će biti isporučena u standardnom pakiranju i deklarirana sukladno važećim propisima za tu vrstu Robe.

Prodavatelj je obvezan najkasnije 5 radnih dana prije isporuke Robe pisanim putem obavijestiti Kupca o spremnosti Robe za isporuku te navesti, opis, količinu i vrijednost Robe za isporuku, a kod Okvirnih ugovora i broj Dispozicije.

Prilikom primopredaje Robe, Prodavatelj je dužan uz Robu priložiti Otpremnicu te druge potrebne dokumente ovisno o vrsti Robe koja se isporučuje.

Prodavatelj je obvezan u svim dokumentima koji prate Robu, pored svojih kataloških oznaka, upisati i ID broj Robe Kupca koji je naveden u popisu Robe iz Ugovora/Narudžbenice.

U postupku primopredaje Robe, ovlaštena osoba Kupca svojim potpisom na Otpremnici ovjerava da je Roba preuzeta u količini navedenoj na Otpremnici i bez vidljivih vanjskih nedostataka/oštećenja. Kod Robe koja se mjeri ili važe, primopredaja će se smatrati uspješnom ukoliko odstupanje ne prelazi granicu dopuštenog odstupanja reguliranog Ugovorom/Narudžbenicom. Ukoliko navedeno odstupanje nije regulirano Ugovorom/Narudžbenicom, primjenjuju se važeći trgovački običaji u mjestu isporuke.

Ukoliko se prilikom primopredaje Robe utvrde razlike između količina Robe iz Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije i stvarno isporučene količine Robe ili budu utvrđeni vanjski nedostaci/oštećenja na Robi, Kupac će preuzeti stvarno isporučenu količinu Robe, odnosno onu Robu koja nije s vidljivim vanjskim nedostatcima/oštećenjima. Kupac nije dužan preuzeti veću količinu Robe od ugovorene, odnosno naručene Dispozicijom.

Međutim takva isporuka se neće smatrati urednom te će Prodavatelj, pored obveze na isporuku cjelokupno naručene količine Robe za period do potpune i uredne isporuke, biti dužan platiti Kupcu i  ugovornu kaznu za zakašnjenje odnosno neuredno ispunjenje.

Svi troškovi ponovljene isporuke na teret su Prodavatelja.

Ukoliko niti ponovljena isporuka ne bude uredna ili ne bude izvršena u roku na kojeg se primjenjuje ugovorna kazna, Kupac stječe pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu/Dispoziciju bez obveze ostavljanja bilo kakvih daljnjih naknadnih rokova.

9. PRIJELAZ RIZIKA I VLASNIŠTVO NAD ROBOM

S primopredajom Robe na ugovornom paritetu, na Kupca prelazi pravo vlasništva nad Robom te svi povezani rizici od slučajne propasti ili oštećenja Robe. Ako Robu treba instalirati ili montirati Prodavatelj ili osoba za koju on odgovara, rizik prelazi na Kupca u trenutku u kojem je dovršena instalacija odnosno montaža.

10. KOMERCIJALNO JAMSTVO

Prodavatelj garantira ispravnost Robe u garantnom roku, sukladno izjavi o komerijalnom jamstvu/garantnom/jamstvenom listu za Robu izdanu od proizvođača Robe.

Izjava o komercijalnom jamstvu dostavlja se Kupcu na trajnom nosaču podataka najkasnije u trenutku predaje Robe.

Izjava o komercijalnom jamstvu mora biti izražena na jednostavan i razumljiv način te sadržavati:

1) jasnu izjavu da Kupac ima prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke Robe i na temelju Zakona koji uređuje obvezne   odnose prema Prodavatelju besplatno te da komercijalno jamstvo ne utječe na prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke,

2) naziv i adresu davatelja jamstva,

3) postupak koji Kupac mora slijediti kako bi se komercijalno jamstvo provelo,

4) navođenje Robe na koju se primjenjuje komercijalno jamstvo i

5) uvjete komercijalnog jamstva.

Neispunjenje obveza iz stavka 2. i 3. ovoga članka ne utječe na valjanost komercijalnog jamstva.

Ukoliko za Robu proizvođač nije izdao izjavu o komercijalnom jamstvu/garantni/jamstveni list ili ga je izdao bez da su u istome opisana jamstva koja pripadaju Kupcu i način njihova ostvarivanja, tada temeljem Ugovora/Narudžbenice Prodavatelj jamči da je Roba isporučena prema Ugovoru/Narudžbenici nova, neupotrebljavana, da odgovara zahtjevima Kupca navedenim u tehničkoj specifikaciji za Robu, kao i ostalim svojstvima navedenim u Certifikatu kvalitete proizvođača/Prodavatelja.

Prodavatelj jamči za ispravnost Robe u jamstvenom/garantnom roku navedenom u Ugovoru/Narudžbenici računajući od dana predaje Robe Kupcu. Kupac može zahtijevati popravak ili zamjenu Robe  tijekom jamstvenog roka, bez obzira na to kad se nedostatak pojavio. Prodavatelj se obvezuje da će po reklamaciji Kupca, u jamstvenom roku, izvršiti otklanjanje neispravnosti/kvara na Robi ili isporučiti Kupcu novu, ispravnu Robu/njezin dio, bez ikakvih daljnjih troškova za Kupca. U slučaju manjih popravaka, jamstveni/garantni rok produljuje se za broj dana za koliko je Kupac bio lišen uporabe Robe. Kad je izvršena zamjena Robe i ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene odnosno od vraćanja popravljene Robe.

Ukoliko Prodavatelj ne postupi sukladno obvezama iz jamstva, Kupac ima pravo ili sam ili putem treće osobe otkloniti neispravnost/kvar na Robi ili ukoliko kvar nije moguće otkloniti, izvršiti kupnju odgovarajuće zamjenske robe. Trošak otklanjanja kvara, odnosno kupnje zamjenske Robe pada na trošak Prodavatelja, time da je Kupac prilikom korištenja ovih prava dužan postupati pažnjom dobrog gospodara. U svakom slučaju, Kupac iz navedenog razloga zadržava i pravo raskida Ugovora/Narudžbenice.

Neovisno o načinu na koji je Prodavatelj dao jamstvo za ispravnost Robe (u vidu garantnog/jamstvenog lista ili vidu ugovorne odredbe o jamstvu za ispravnost Robe),  Prodavateljevo jamstvo za ispravnost Robe ne isključuje primjenu ugovornih odredbi o odgovornosti Prodavatelja za nedostatke Robe (vidljive i skrivene).

Kupac u svakom slučaju ima pravo na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu, uključujući i štetu koju je zbog nedostatka Robe pretrpio na drugim svojim dobrima.

Na sve što nije regulirano ovim člankom OU primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima RH.

11. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE ROBE

Ukoliko se nakon izvršene primopredaje Robe, utvrdi da na Robi postoje skriveni nedostaci, Kupac je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana kada je nedostatak ustanovljen, pisanim putem obavijestiti Prodavatelja o navedenom nedostatku, uz obvezu Kupca da u pisanoj obavijesti pobliže opiše utvrđene nedostatke.

Prodavatelj je dužan izvršiti pregled i povrat reklamirane Robe te izvršiti uklanjanje navedenog nedostatka ili ukoliko to nije moguće, isporučiti Kupcu novi dio/komad Robe, ovisno o zahtjevu Kupca. Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka Kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene Robe, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka Prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednosti Robe bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca. Sve troškove prijevoza i osiguranja kao i ostale troškove u vezi reklamacije odnosno otklanjanja nedostataka snosi Prodavatelj. Popravak ili zamjena Robe s nedostatkom provode se bes­platno, u razumnom roku od trenutka kada je Kupac obavijestio Prodavatelja o nedostatku te bez znatnih neugodnosti za Kupca uzimajući u obzir prirodu Robe  i svrhu za koju je Kupcu ta Roba bila potrebna. Prilikom popravka ili zamjene Kupac je obvezan staviti Robu na raspolaganje Prodavatelju, a Prodavatelj ju je obvezan preuzeti i snositi troškove preuzimanja. Ako je Roba s nedostatkom, koja je bila instalirana odnosno montirana na način koji je u skladu s njezinom prirodom i namjenom prije nego što se nedostatak pojavio, potrebno popraviti ili zamijeniti, obveza uklanjanja nedostatka uključuje obvezu uklanjanja Robe s nedostatkom i instalaciju odnosno montažu zamjenske ili popravljene Robe ili obvezu snošenja troškova tog uklanjanja i instalacije odnosno montaže.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke neovisno o tome je li ugovorom prenio ili se obvezao prenijeti Kupcu Robu u vlasništvo, a Kupac platio ili se obvezao platiti njezinu cijenu.

Prodavatelj odgovara za skrivene nedostatke u periodu od 6 (šest) mjeseci od dana primopredaje.

Ukoliko Prodavatelj ne postupi sukladno navedenom, odnosno ne izvrši otklanjanje ili zamjenu Robe s nedostatkom, Kupac ima pravo ili sam ili putem treće osobe otkloniti navedeni nedostatak ili ukoliko nedostatak nije moguće otkloniti, izvršiti kupnju odgovarajuće zamjenske Robe.

Trošak otklanjanja nedostatka, odnosno kupnje zamjenske Robe pada na trošak Prodavatelja, time da je Kupac prilikom korištenja ovih prava dužan postupati pažnjom dobrog gospodara. U svakom slučaju, Kupac iz navedenih razloga zadržava i pravo raskida Ugovora/Narudžbenice.

Kupac u svakom slučaju ima pravo na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu, uključujući i štetu koju je zbog nedostatka Robe pretrpio na drugim svojim dobrima.

Na sve što nije regulirano ovim člankom OU primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima RH.

12. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

U slučaju kupnje Robe koja je zaštićena nekim od oblika prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj se obvezuje za Kupca osigurati onu razinu prava korištenja prava intelektualnog vlasništva koje je neophodno za upotrebu i korištenje Robe od strane Kupca za svrhu za koju Kupac nabavlja Robu. Prodavatelj ujedno prihvaća da je naknada za korištenje takvog intelektualnog vlasništva Prodavatelja ili njegovog podizvođača odnosno proizvođača Robe od strane Kupca uključena u cijenu Robe.

Ukoliko se postavi zahtjev ili pokrene postupak protiv Kupca zbog navodne povrede prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj će na vlastiti trošak poduzeti sve potrebne mjere (platiti potrebne pristojbe, voditi sudski postupak i dr.) kako bi obranio i/ili obeštetio Kupca od takvih zahtjeva.

13. UGOVORNA KAZNA

Ako Prodavatelj kasni s isporukom ili isporuka ne bude uredna u okviru roka za isporuku definiranog Ugovorom/Narudžbenicom/Dispozicijom, bit će obvezan platiti Kupcu ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja do potpunog, odnosno urednog ispunjenja, u visini 0,5% od vrijednosti Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije. Maksimalan iznos ugovorne kazne kojeg Kupac ima pravo naplatiti od Prodavatelja iznosi ukupno 10% vrijednosti Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije. Kupac ima pravo zahtijevati ugovornu kaznu i kad njezin iznos premašuje visinu štete koju je pretrpio, a i kad nije pretrpio nikakvu štetu. Ako je šteta koju je Kupac pretrpio veća od iznosa ugovorne kazne, Kupac ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.Vremenski period u kojem se obračunava ugovorna kazna ujedno predstavlja naknadni primjereni rok za izvršenje ugovorne obveze Prodavatelja. Ukoliko niti po dosezanju maksimalnog iznosa ugovorne kazne Prodavatelj  ne izvrši cjelovitu i urednu isporuku Robe, Kupac ima pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu bez potrebe ostavljanja bilo kakvih daljnjih naknadnih rokova Prodavatelju.

Kod Ugovora/Narudžbenica s višekratnim isporukama Robe ugovorna kazna obračunava se u visini od 0.5% od vrijednosti isporuke, odnosno od vrijednosti Dispozicije kod Okvirnih ugovora. Maksimalan iznos ugovorne kazne po isporuci/Dispoziciji iznosi 10% od vrijednosti isporuke/Dispozicije. Ukoliko niti po dosezanju maksimalnog iznosa ugovorne kazne Prodavatelj  ne izvrši cjelovitu i urednu isporuku Robe, Kupac ima pravo djelomično raskinuti Ugovor/Narudžbenicu za navedenu isporuku, odnosno raskinuti Dispoziciju bez potrebe ostavljanja bilo kakvih daljnjih naknadnih rokova Prodavatelju. Kumulativni iznos ugovorne kazne kod višekratnih isporuka ne može prijeći iznos od 10% od vrijednosti Ugovora/Narudžbenice. Po dosezanju navedenog iznosa kumulativa, Kupac također ima pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu, bez potrebe ostavljanja bilo kakvih daljnjih naknadnih rokova za isporuku Prodavatelju.

Prodavatelju su poznati rokovi isporuke Roba te Kupac nije dužan posebno upozoriti Prodavatelja na u odnosu na ugovorene rokove i njegovo kašnjenje s isporukom, niti je dužan od Prodavatelja posebno zahtijevati isporuku Robe uz zadržavanje prava na naplatu ugovorne kazne.

Kupac je jedino dužan za slučaj da Roba ne bude isporučena niti po dosezanju maksimalnog iznosa ugovorne kazne, obavijestiti Prodavatelja o tome raskida li Ugovor/Narudžbenicu/Dispoziciju ili nastavlja s njihovom realizacijom, pri čemu je dužan odrediti Prodavatelju novi naknadni rok za isporuku Robe. U slučaju da Kupac ne obavijesti prodavatelja o navedenom, Ugovor/Narudžbenica/Dispozicija ostaje na snazi.

U slučaju nastavka s realizacijom Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije, na novi naknadni rok za isporuku Robe ne primjenjuje se ugovorna kazna, osim ukoliko se ugovorne strane posebno, pisanim putem o tome drugačije ne dogovore.

U odnosu na ostvarenu visinu ugovorne kazne, Kupac ima pravo  ispostaviti Prodavatelju račun za iznos ugovorne kazne kojeg je Prodavatelj dužan podmiriti u roku od 14 dana od primitka računa.

14. RASKID UGOVORA/NARUDŽBENICE/ DISPOZICIJE

Svaka ugovorna strana ima pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu/Dispoziciju ukoliko druga ugovorna strana krši njihove odredbe, kao i odredbe ovih OU, a navede propuste/povrede ne otkloni niti u naknadnom primjerenom roku  određenom ovim OU, odnosno u slučaju kada isti nije definiran OU, u naknadnom primjerenom roku koji joj za to ostavi druga ugovorna strana.

Obavijest o propustu ugovorna strana dostavlja prekršitelju u pisanom obliku, na jedan od načina komunikacije definiranih odredbom „SLUŽBENA KOMUNIKACIJA“ iz ovih OU, čime naknadni rok počinje teći, osim u slučaju kada je naknadni rok zbog povrede ugovorne obveze neposredno određen ovim OU, jer tada za početak tijeka naknadnog roka nije potrebno slanje obavijesti. Ukoliko prekršitelj u naknadnom roku ne otkloni svoje propuste/povrede u izvršenju Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije, druga strana ima pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu/Dispoziciju, o čemu je dužna obavijestiti prekršitelja na isti način.

U slučaju raskida Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije, Kupac zadržava pravo da uz prethodnu obavijest dostavljenu Prodavatelju prije izvršenja kupnje, a na trošak Prodavatelja, izvrši nabavu zamjenske Robe od drugog dobavljača, koja će po vrsti, kvaliteti i količini odgovarati neisporučenoj Robi, sukladno važećim tržišnim uvjetima, postupajući pritom pažnjom dobrog gospodara. Međutim, Prodavatelj će biti dužan nastaviti s izvršenjem preostalog dijela Ugovora, ukoliko je raskinuta samo Dispozicija.

Pored navedenog u stavku 1. ovog Članka, Kupac zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora/Narudžbenice kao i izdanih Dispozicija s trenutačnim učinkom u slučaju slijedećih skrivljenih ponašanja Prodavatelja koje se smatraju grubom povredom Ugovora/Narudžbenice:

 • Prodavatelj povrijedi obvezu o povjerljivosti podataka iz ovih OU, ili
 • Prodavatelj svojom izjavom ili ponašanjem/postupkom naruši poslovni ugled Kupaca, ili
 • u slučaju višekratnih povreda (kašnjenja/neuredna ispunjenja) ugovornih obveza na strani Prodavatelja, ili
 • iz držanja Prodavatelja proizlazi kako isti neće ispuniti svoju ugovornu obvezu niti u naknadnom roku ili izjavi da svoju ugovornu obvezu neće uopće ispuniti, ili
 • Prodavatelj postane nelikvidan i/ili insolventan ili nad njim bude pokrenut postupak predstečajne nagodbe, stečajni postupak ili postupak likvidacije ili Prodavatelj dođe pod posebnu upravu sukladno mjerodavnom propisu, ili
 • Prodavatelj ili od njega ovlaštena osoba teško povrijedi zakonske ili interne propise Kupca vezane uz zaštitu zdravlja, sigurnosti i okoliša, a koji se primjenjuju na prostoru/lokaciji članica INA Grupe.
 • Prodavatelj ili od njega ovlaštena osoba povrijedi odredbu Etičkog kodeksa Kupca

15. VIŠA SILA

Pod višom silom podrazumijeva se slučaj kada ispunjenje ugovorne obveze jedne ugovorne strane postane nemoguće zbog izvanrednih vanjskih događaja nastalih nakon sklapanja Ugovora/prihvata Narudžbenice, a prije ispunjenja ugovorne obveze, koji se nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti.

Ukoliko je ispunjenje ugovorne obveze jedne ugovorne strane postalo nemoguće uslijed događaja prethodno opisanih kao viša sila, strana koju je zadesio takav događaj dužna je o nastupu kao i o prestanku takvog događaja, odmah usmenim putem (telefonski), a pisanim putem najkasnije u roku od 3 radna dana od dana nastanka/prestanka događaja više sile, izvijestiti o tome drugu ugovornu stranu te dati procjenu opsega i duljine trajanja nemogućnosti ispunjenja ugovorne obveze. Ugovorna strana koja ne postupi sukladno navedenom, odgovorna je drugoj ugovornoj strani za štetu koju ova pretrpi zbog propusta ne dostave obavijesti. Odmah čim je to moguće, strana pogođena višom silom biti će dužna na zahtjev druge ugovorne strane predočiti joj i druge relevantne dokaze iz kojih se može utvrditi nastupanje i trajanje događaja više sile.

Ukoliko je zbog nastupa događaja više sile Prodavatelj onemogućen u ispunjenju svojih ugovornih obveza dulje od 30 (trideset) dana, Kupac ima pravo jednostranog raskida Ugovora/narudžbenice odmah po primitku obavijesti o nastanku događaja više sile s takvim učinkom.

16. BANKOVNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Ako se ugovara, bankovna garancija regulirana je u svakom pojedinačnom Ugovoru/Narudžbenici.

Osnovni kriteriji za prihvat bankovne garancije su:

 • prihvatljivost banke izdavatelja,
 • plativost na prvi pisani poziv,
 • da je bez prigovora,
 • bezuvjetna i neopoziva,
 • s minimalnim rokom valjanosti 30 dana dužim od ugovorenog roka isporuke / važenja ugovora.

17. USTUPANJE TRAŽBINE (CESIJA) I PRIJENOS UGOVORA/NARUDŽBENICE

Prodavatelj ne može ustupiti svoju novčanu tražbinu po Ugovoru/Narudžbenici, u cijelosti ili djelomično, trećoj strani bez prethodne pisane suglasnosti Kupca.

Ugovorna strana ne može prenijeti Ugovor/Narudžbenicu trećemu, bez prethodne pisane suglasnosti druge ugovorne strane.

Pisana suglasnost mora biti potpisana od strane osobe(a) ovlaštene(ih) za zastupanje ugovorne strane koja daje suglasnost. U protivnom ista neće imati pravni značaj.

18. POVJERLJIVOST PODATAKA

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se ovaj Ugovor/Narudžbenica, dokumenti i informacije vezane uz realizaciju Ugovora/Narudžbenice, kao i dokumenti i informacije vezane za drugu ugovornu stranu i njeno poslovanje koje je jedna ugovorna strana primila ili dobila u bilo koje vrijeme od druge strane na bilo koji način, smatrati poslovnom tajnom i povjerljivim informacijama (Povjerljivi podaci)  te da se kao takve neće otkrivati ili učiniti dostupnim trećim stranama bez prethodne pisane suglasnosti druge ugovorne strane niti koristiti u svrhe koje izlaze izvan okvira izvršenja Ugovora/Narudžbenice.

Ova obveza čuvanja povjerljivim Povjerljivih podataka ne odnosi se na sljedeće informacije:

 • javno poznate informacije ili naknadno javno obznanjene informacije – osim ukoliko je povjerljiva informacija objavljena namjerom ili propustom ugovorne strane koja je informaciju dobila
 • informacije koje je ugovorna strana koja dobiva informacije posjedovala prije datuma sklapanja Ugovora/Narudžbenice,
 • informacije koje je ugovorna strana koja dobiva informacije dobila od neke treće strane koja nije vezana obvezom čuvanja povjerljivosti tih informacija
 • informacije koje se objavljuju ili otkrivaju u skladu sa zakonom, burzovnim propisima ili službenim propisima odnosno nalozima nadležnog tijela, u propisanoj mjeri i formi

Ugovorne strane imaju pravo bez prethodne pisane suglasnosti  druge ugovorne strane, otkriti Povjerljive podatke svojim Povezanim društvima te osobama koje im pružaju financijsko-računovodstvene, konzultantske, osiguravajuće ili druge slične financijske odnosno pravne usluge, u mjeri u kojoj im je isto potrebno radi pružanja istih usluga. Međutim, prije otkrivanja Povjerljivih podataka navedenim osobama, ugovorna strana mora osigurati poštivanje obveze čuvanja povjerljivosti Povjerljivih podataka od svake takve osobe, u pisanom obliku i sadržaju dosljedno odredbama o povjerljivosti iz ovoga članka.

Za potrebe ovih OU, “Povezanim društvom” smatra se: pravna osoba koja kontrolira i/ili koju kontrolira ugovorna strana, i/ili pak pravna osoba koju kontrolira pravna osoba koja kontrolira ugovornu stranu. “Kontrola“ podrazumijeva (i) vlasništvo ili kontrolu (izravnu ili neizravnu) nad više od pedeset posto (50%) temeljnog kapitala koji daje pravo glasa predmetnog društva ili pravne osobe, (ii) više od pedeset posto (50%) glasačkih prava na glavnoj skupštini predmetnog društva ili pravne osobe o svim ili bitno svim pitanjima, (iii) pravo imenovanja ili razrješenja članova uprave  predmetnog društva ili pravne osobe koji imaju većinu glasačkih prava na sjednicama uprave o svim ili bitno svim pitanjima i/ili (iv) pravo utjecaja na predmetno društvo ili pravnu osobu temeljem ugovora ili drugog pravnog odnosa.

Ugovorna strana koja je neovlašteno učinila dostupnim Povjerljivi podatak protivno odredbama ovog članka, odgovara drugoj ugovornoj strani za time pretrpljenu štetu.

Obveza čuvanja povjerljivosti podataka, ostaje na snazi dvije (2) godine nakon prestanka trajanja, odnosno raskida ovog Ugovora/Narudžbenice. U slučaju da se propisom na snazi propisuje obveza čuvanja povjerljivosti određenih Povjerljivih podataka u duljem roku, za te Povjerljive podatke će se primijeniti obveza čuvanja Povjerljivih podataka sukladno propisu  na snazi.

19. SLUŽBENA KOMUNIKACIJA

Sve službene obavijesti  koje ugovorne strane upućuju jedna drugoj po osnovi realizacije Ugovora/Narudžbenice, mogu se komunicirati isključivo u pisanom obliku, putem jednog od navedenih načina komunikacije:

 • poštom preporučeno na adresu sjedišta ugovorne strane
 • elektroničkom poštom na adrese kontakt osoba ugovornih strana naznačene na Ugovoru/Narudžbenici

Ukoliko se Dispozicija izdaje kroz Ariba sustav, kroz isti sustav se dostavlja, potvrđuje, potvrđuju se promjene i odbijaju se promjene.

Ukoliko se Narudžbenica izdaje kroz Ariba sustav, kroz isti sustav se i dostavlja.

Dostavom obavijesti na navedeni način drugoj ugovornoj strani, smatra se da je dostava uredno izvršena s datumom kada je obavijest odaslana.

20. IZMJENE I DOPUNE UGOVORA/NARUDŽBENICE

Izmjene i dopune Ugovora/Narudžbenice dobivaju pravnu snagu jedino ako su ugovorene u pisanoj formi i pravovaljano potpisane od ovlaštenih predstavnika obiju ugovornih strana.

Bilo kakvi usmeni dogovori ili bilo kakve usmene izjave predstavnika ugovornih strana neće imati pravni
značaj, niti obvezivati bilo koju ugovornu stranu.

Promjena u podacima Kupca ili Prodavatelja zabilježena u sudskom registru, a koja se odnosi osobito na promjenu tvrtke, sjedišta, osnivača, banke Kupca/Prodavatelja, tijekom zaključivanja i provedbe Ugovora/Narudžbenice, kao i njihovih kontakt osoba naznačenih u Ugovoru/Narudžbenici neće se smatrati izmjenom Ugovora/Narudžbenice. Ugovorna strana na koju se gore navedena promjena odnosi, bit će obvezna pisano obavijestiti drugu ugovornu stranu unutar 10 radnih dana po nastupu promjene navedenih podataka.

21. RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO ZA TUZEMNE PRODAVATELJE

Ugovorne strane suglasne su da će sve eventualne sporove iz Ugovora/Narudžbenice prvenstveno rješavati međusobnim dogovorom.

Ukoliko ugovorne strane u razumnom roku ne uspiju riješiti nastali spor međusobnim dogovorom, za rješavanje istog ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu. Utvrđuje se da se za važenje i tumačenje  Ugovora/Narudžbenice i OU te u slučaju sudskog spora oko primjene istih, primjenjuje hrvatsko pravo.

22. RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO ZA PRODAVATELJE IZ EU I INOZEMNE PRODAVATELJE

Ovi OU i Ugovori/Narudžbenice, kao i svi sporovi koji iz njega proizađu, ravnati će se i tumačiti u skladu s hrvatskim materijalnim pravom uz isključenje bilo kojih kolizijskih pravila koja bi upućivala na pravo neke druge države. Ujedno, ugovorne strane isključuju primjenu odredbi Konvencije Ujedinjenih naroda o međunarodnoj prodaji Robe (Beč 1980.g) na sklopljeni Ugovor/Narudžbenicu.

Ugovorne strane će nastojati međusobnim dogovaranjem riješiti bilo kakve nesuglasice ili sporove koji proizađu iz OU, Ugovora/Narudžbenice ili u vezi s njim kroz pregovore. Ako se dogovor ne postigne u roku od 30 (trideset) dana, svaka ugovorna strana može, uz pisanu obavijest drugoj strani, pitanje povjeriti arbitraži na način naveden u daljnjem tekstu ovog Članka.

Svi sporovi koji proizađu iz ili su u vezi s ovim OU, Ugovorom/Narudžbenicom, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti arbitražom u skladu sa važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima).

Za sporove vrijednosti do 100.000,00 EUR, broj arbitara bit će jedan (1). Za sporove vrijednosti od 100.000,00 EUR i više, broj arbitara bit će tri (3).

Jezik arbitraže bit će engleski.

Mjesto arbitraže je Zagreb, Hrvatska.

Arbitraža odlučuje prema mjerodavnom pravu iz ovog Članka, a ne po pravičnosti (ex aequo et bono).

Ugovorne strane odriču se prava na žalbu u odnosu na arbitražnu odluku prema bilo kojem Sudu ili sudskoj vlasti. Pravorijek arbitraže je konačan i obvezujući za ugovorne strane i može se, prema potrebi, izvršiti putem bilo kojeg suda ili druge nadležne vlasti.

23. PRISTUPANJE UGOVORU

Prodavatelj prihvaća, da ukoliko s bilo kojom članicom INA Grupe kao Kupcem, sklopi Ugovor za isporuku određene Robe (dalje u ovom Članku: Osnovni Ugovor), tijekom važenja Osnovnog ugovora, svaka članica INA Grupe ima pravo u bilo koje vrijeme pristupiti Osnovnom Ugovoru. Pristupanje Osnovnom Ugovoru vrši se izdavanjem potpisane Izjave o pristupanju (u daljnjem tekstu: Izjava) od strane pristupajuće članice INA Grupe te se ista dostavlja Prodavatelju na adresu njegovog poslovnog sjedišta naznačenog u Ugovoru, poštom preporučeno. U slučaju potpisivanja Izjave o pristupanju kvalificiranim elektoničkim potpisom ista se dostavlja elektroničkom poštom na adresu kontakt osobe Prodavatelja naznačene u Ugovoru.

Pravni učinci pristupa Osnovnom Ugovoru nastupaju između Prodavatelja i pristupajuće članice INA Grupe, po primitku Izjave od strane Prodavatelja. U slučaju slanja Izjave o pristupanju elektoničkom poštom, smatra se da je ista primljena na dan kada je odaslana. Na članice INA Grupe  koje su pristupile Osnovnom Ugovoru, primjenjivati će se svi uvjeti definirani Osnovnim Ugovorom, neovisno o količini Robe koje će članice INA Grupe stvarno realizirati od Prodavatelja. Račun za isporučenu Robu, Prodavatelj ispostavlja neposredno pristupjeloj članici INA Grupe.

U slučaju neurednog izvršenja Osnovnog Ugovora prema bilo kojoj od članica INA Grupe koje su pristupile Osnovnom Ugovoru, obračunatu ugovornu kaznu, Prodavatelj je obvezan neposredno platiti dotičnom društvu članici INA Grupe. Ukoliko je Prodavatelj dostavio po Osnovnom Ugovoru Kupcu bankovnu garanciju za dobro izvršenje ugovora, utoliko u slučaju pristupanja bilo koje članice INA Grupe Prodavatelj dostavlja bankovnu garanciju pristupnoj članici INA Grupe prema uvjetima iz Osnovnog Ugovora na iznos koji se definira Izjavom.

Prodavatelj je neopozivo suglasan i prihvaća da u slučaju povrede ugovornog odnosa prema Kupcu ili prema bilo kojoj od pristupjelih članica INA Grupe, Kupac i pristupjele članice INA Grupe, imaju pravo raskinuti svoje Ugovore s Prodavateljem. Raskid Ugovora ima učinak samo na odnos između Prodavatelja i strane koja raskida Ugovor te ne utječe na Ugovore koje druge članice INA Grupe (koje nisu raskinule Ugovor) imaju s Prodavateljem.

Ukoliko Prodavatelj i Kupac tijekom važenja Osnovnog ugovora suglasno izvrše izmjene i/ili dopune Osnovnom ugovoru smatra se da su s takvim izmjenama suglasne i pristupjele članice INA Grupe ukoliko najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od primitka obavijesti Prodavatelja o izvršenim izmjenama i/ili dopunama Osnovnog ugovora ne izjave raskid Ugovora koji su zaključile s Prodavateljem pristupom Osnovnom ugovoru.

Istekom vremenskog važenja Osnovnog Ugovora, prestaju vrijediti i svi do tada sklopljeni Ugovori između Prodavatelja i članica INA Grupe nastali temeljem Izjave o pristupu. Međutim, istek važenja Osnovnog Ugovora ne utječe na obvezu plaćanja, za Robu koja je isporučena prije isteka važenja Ugovora, niti na obvezu Prodavatelja da isporuči Robu Kupcu ili pristupjeloj članici INA Grupe, ako je ista naručena prije isteka važenja Osnovnog Ugovora.

24. ETIČKI KODEKS

Očitovanjem Prodavatelja u sklopu Ponude odnosno svojim potpisom Ugovora, Prodavatelj također izjavljuje da je upoznat sa sadržajem Etičkog kodeksa INA Grupe, da su mu isti jasni i razumljivi te da iste u cijelosti prihvaća.

Cjelovita verzija Etičkog kodeksa INA Grupe dostupna je na službenoj web stranici: Etički kodeks INA Grupe.

25. TRGOVINSKE RESTRIKCIJE

„Osoba protiv koje su izrečene sankcije” podrazumijeva bilo koju osobu ili subjekt uvrštene na bilo koji od popisa posebno imenovanih osoba ili subjekata kojeg vodi Tijelo koje izriče sankcije, uključujući i povremene izmjene, dopune ili zamjene tih popisa uključujući, ali ne isključivo,  popise posebno imenovanih osoba (SDN) i blokiranih osoba koje vodi američki Ured za kontrolu stranih sredstava (OFAC), konsolidirani popis ciljeva financijskih sankcija kojeg vodi Ministarstvo financija Ujedinjenog Kraljevstva (HMT), ili bilo koji sličan popis koji vodi, ili javna objava kojom se izriču sankcije od strane bilo kojeg Tijela koje izriče sankcije.

„Sankcije” podrazumijevaju sve zakone, propise, uredbe, pravilnike, naredbe, zahtjeve, pravila ili uvjete ili propise u vezi s gospodarskim ili financijskim sankcijama ili trgovinskim embargom ili povezanim ograničavajućim mjerama koje su relevantne za Dispoziciju/Narudžbenicu/Ugovor a koje s vremena na vrijeme izriču, propisuju ili provode određena tijela, uključujući i Tijelo koje izriče sankcije.

„Tijelo koje izriče sankcije“ podrazumijeva sljedeće: (i) Sjedinjene Američke Države; (ii) Ujedinjene narode; (iii) Europsku uniju; (iv) Ujedinjeno Kraljevstvo; (v) Hrvatsku; ili (vi) relevantne vladine institucije i agencije bilo koje od prethodno navedenoga, uključujući ali ne  ograničavajući se na OFAC, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, Europsku uniju i Ministarstvo financija Ujedinjenog Kraljevstva.

(a) Bez obzira na bilo koju drugu odredbu kojom je propisano drugačije, niti Kupac niti Prodavatelj nisu obvezni izvršiti niti jednu obvezu koja se inače zahtijeva Ugovorom/Narudžbenicom/Dispozicijom (uključujući ali ne isključivo obvezu (a) izvršiti, isporučiti, prihvatiti, prodati, kupiti, platiti ili primiti novac od, za ili preko fizičke ili pravne osobe, ili (b) upustiti se u neke druge aktivnosti) ako bi to bilo protivno, nedosljedno sa, ili izložilo Ugovornu stranu kaznenim mjerama ili istrazi temeljem bilo kojih Sankcija.

(b) Svaka Ugovorna strana izjavljuje i jamči drugoj Ugovornoj strani prilikom davanja ponude odnosno sklapanja Dispozicije/Narudžbenice/Ugovora da izvršenje, isporuka i provedba ponude odnosno Dispozicije/Narudžbenice/Ugovora ne krši niti je u sukobu s bilo kojim zakonom ili propisom koji se na nju primjenjuju (uključujući ali ne isključivo bilo kakve Sankcije) i jamči da se sve obveze relevantne Ugovorne strane temeljem ponude odnosno Dispozicije/Narudžbenice/Ugovora mogu u svakom relevantnom trenutku izvršiti, a da se pritom niti jedna Ugovorna strana, niti bilo koje njezino Povezano društvo, njezini zaposlenici, službenici, direktori ili agenti ne izlažu riziku od kršenja Sankcija.

(c) Osobito:

(i) Svaka Ugovorna strana izjavljuje i jamči, uključujući i u odnosu na svaki subjekt unutar Povezanih društava, da za vrijeme trajanja ponude ili Dispozicije/Narudžbenice/Ugovora nije Osoba protiv koje su izrečene sankcije te da nije u vlasništvu niti pod kontrolom, niti djeluje za ili u ime Osobe protiv koje su izrečene sankcije te se obvezuje odmah pisanim putem obavijestiti drugu Ugovornu stranu ukoliko se ovaj status promijeni.

(ii) Svaka će Ugovorna strana, na razumni pisani zahtjev druge strane, osigurati (ako je

zakonski u mogućnosti) drugoj Ugovornoj strani sve informacije koje su joj potrebne da bi se utvrdilo je li ta druga Ugovorna strana, njezina Povezana društva  ili bilo koji od njezinih ili njihovih zaposlenika, službenika, direktora, savjetnika ili agent  postali ili je razumno vjerojatno da će postati Osoba protiv koje su izrečene sankcije.

(d) Ako bi postupanje jedne Ugovorne strane bilo u suprotnosti sa Sankcijama  ili bi značilo kršenje propisa ili izlaganje te Ugovorne strane kaznenim mjerama temeljem Sankcija („Ugrožena Ugovorna strana“), onda će Ugrožena Ugovorna strana, čim je to prije moguće u razumnim okvirima, uputiti drugoj Ugovornoj strani pisanu obavijest kako nije u mogućnosti izvršiti obvezu, na jedan od načina komunikacije definiranih odredbom „SLUŽBENA KOMUNIKACIJA“ iz ovih OU. Jednom kada je Ugrožena Ugovorna strana poslala takvu obavijest, ona ima pravo odmah obustaviti kompromitirajuću obvezu (bilo plaćanje bilo neku činidbu) tako dugo dok Ugrožena Ugovorna strana nije u mogućnosti svoju obvezu ispuniti na način da ne krši Sankcije. Također u tom slučaju ima pravo jednostrano raskinuti s trenutnim učinkom Dispoziciju i/ili Narudžbenicu/Ugovor bez ikakvih štetnih posljedica za sebe u kojem slučaju obavijest o raskidu dostavlja drugoj ugovornoj strani u pisanom obliku, na jedan od načina komunikacije definiranih odredbom „SLUŽBENA KOMUNIKACIJA“ iz ovih OU. Ako se relevantna obveza odnosi na plaćanje proizvoda/Robe koji je već isporučen/preuzet, kompromitirajuća obveza plaćanja ostaje zamrznuta što znači da kamate na zakašnjelo plaćanje ne teku tako dugo dok Ugrožena Ugovorna strana ne može izvršiti plaćanje na način da ne krši Sankcije.

26. PRIHVAĆANJE OU

Očitovanjem Prodavatelja u sklopu Ponude odnosno svojim potpisom Ugovora/Narudžbenice, Prodavatelj izjavljuje da je upoznat sa sadržajem ovih OU, da su mu isti jasni i razumljivi te da ih u cijelosti prihvaća.

Kupac je ovlašten izmijeniti i/ili dopuniti odredbe ovih OU u svakom trenutku.

Kupac će Izmijenjene OU objaviti na web stranici INA, d.d. dok će o istome obavijestiti Prodavatelja (sukladno odredbi „SLUŽBENA KOMUNIKACIJA“ iz ovih OU ili dostavom na adresu elektroničke pošte upisanu u sudskom registru) najkasnije 15 (petnaest) kalendarskih dana prije stupanja na snagu izmijenjenih OU.

U slučaju nesuglasja s izmijenjenim OU, Prodavatelj je dužan u roku od 10 (deset) kalendarskih dana od dana primitka obavijesti o izmjeni OU, obratiti se Kupcu (sukladno odredbi „SLUŽBENA KOMUNIKACIJA“ iz ovih OU) uz navođenje razloga nesuglasnosti s takvim izmjenama. U navedenom slučaju, ugovorne strane će pristupiti pregovorima oko definiranja obostrano  prihvatljivih uvjeta daljnje ugovorne suradnje, pri čemu razlog za nesuglasje ne mogu biti izmjene OU kojima se ne zadire u i ne mijenja pravna i ekonomska/komercijalna priroda postojećeg ugovornog odnosa. Svaka ugovorna strana zadržava pravo jednostranog raskida ugovora, ukoliko obostrano prihvatljiv dogovor ne bude postignut.

U slučaju da se Prodavatelj ne očituje prema Kupcu unutar navedenog roka od 10 (deset) kalendarskih dana, smatrat će se da je isti prihvatio izmijenjene OU.

Ovi OU stupaju na snagu dana 11.4.2022. godine.

Objava OU na stranici INA, d.d. 1.4.2022. godine.