Kupci

Sigurno upravljanje proizvodom

Za sigurno upravljanje proizvodom Države članice Europske unije usvojile su Uredbu o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (Uredba REACH (EZ) br. 1907/2006) koja je stupila na snagu 1. srpnja 2007. godine. Jedan od ciljeva Uredbe je evidentiranje informacija o svim kemikalijama koje se koriste u EU za njihovo sigurno korištenje, te za postepeno uklanjanje onih najopasnijih iz uporabe.

Uredba zahtijeva da tvrtke osiguraju više podataka o kemikalijama koje proizvode i te informacije proslijede svojim potrošačima, čime  se poboljšava razumijevanje i podiže svijest o kemikalijama i njihovim opasnostima.

Uredba je među ostalim propisala da svi proizvođači, uvoznici ili druge pravne osobe koje trguju tvarima na području EU moraju do utvrđenog roka Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA) predati registracijski dosje za svaku pojedinu tvar koju proizvode ili uvoze na područje EU-a u količini većoj od jedne tone godišnje. Ako tvrtka ne registrira tvari mora prekinuti proizvodnju/prodaju/uvoz tvari na čitavom području EU sve dok ne preda registracijski dosje.

INA, d.d. je registrirala sve svoje tvari, ukupno njih 34, čime je ispunila obvezu Uredbe REACH te može nesmetano proizvoditi tvari i stavljati ih na tržište EU.

Prije stavljanja kemikalija na tržište, industrija ih mora razvrstati, obilježiti i pakirati u skladu sa CLP Uredbom. CLP je Uredba (EZ-a) broj 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. godine i odnosi se na razvrstavanje, označivanje i pakiranje tvari i smjesa i njome se izmjenjuju, dopunjuju i djelomično ukidaju Direktive 67/548/EEZ i 1999/45/EZ te izmjenjuje i dopunjuje Uredba REACH.
Uredba CLP osigurava da se opasnosti koje predstavljaju kemikalije na jasan način priopćavaju zaposlenicima i potrošačima u Europskoj uniji putem razvrstavanja i označavanja kemikalija. Zahvaljujući tom procesu opasnosti kemikalija priopćavaju se standardnim oznakama (H – oznake upozorenja i P – oznake obavijesti), dodatnim standardnim oznakama (EUH) te piktogramima na pakiranjima proizvoda i u sigurnosno-tehničkim listovima.

Stupanjem na snagu Uredbi REACH i CLP dostupna su:

  • nova saznanja o opasnostima, izloženosti i rizicima kemikalija  te mjerama za njihovu kontrolu,
  • bolja komunikacija između korisnika i dobavljača,
  • povećana kontrola nad tvarima zabrinjavajućih svojstava ograničenjem njihove uporabe ili potpunim uklanjanjem s europskog tržišta i zamjenom sigurnijim alternativama.

Krajnji je cilj smanjiti izloženost opasnim kemikalijama i spriječiti bolesti, ozljede i nezgode.
Za informacije o Uredbama REACH i CLP slobodno nas kontaktirajte na mail adresu ReachINA@ina.hr.