Javna nadmetanja

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti društvu INA-Industrija nafte d.d. (dalje u tekstu: Društvo).

Sukladno važećem Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, br. 46/2022) Društvo je donijelo  Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe kojim uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, imenovanja povjerljive osobe i njena zamjenika, zaštite prijavitelja nepravilnosti te sva prava i obveze koja za Društvo i prijavitelja nepravilnosti proizlaze u okviru tog postupka.

Što je nepravilnost?

Nepravilnosti su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4.  Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (dalje u tekstu: Zakon), a koji su povezani s obavljanjem poslova Društva.

Tko može biti prijavitelj nepravilnosti?

Prijavitelj nepravilnosti može biti svaka fizička osoba koja je o nepravilnosti saznala u svom radnom okruženju.

Radno okruženje su profesionalne aktivnosti u javnom ili privatnom sektoru u okviru kojih, neovisno o prirodi tih aktivnosti, osobe stječu informacije o nepravilnostima i u okviru kojih bi te osobe mogle doživjeti osvetu ako prijave take nepravilnosti, uključujući situaciju kada je aktivnost u međuvremenu prestala ili neposredno treba ili je trebala započeti.

Takve aktivnosti posebno uključuju:

  • osobe u radnom odnosu u Društvu
  • imatelje dionica i poslovnih udjela, kao i osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela Društva, uključujući i neizvršne članove, te volontere i plaćene ili neplaćene vježbenike
  • osobe koje rade pod nadzorom i u skladu s uputama ugovaratelja, podugovaratelja i dobavljača
  • osobe koje na bilo koji način sudjeluju u djelatnostima Društva.

Koji su uvjeti za zaštitu prijavitelja nepravilnosti?

Prijavitelj nepravilnosti ostvaruje pravo na zaštitu sukladno Zakonu ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

  • ako je imao opravdan razlog vjerovati da su prijavljene ili javno razotkrivene informacije o nepravilnostima istinite u trenutku prijave ili razotkrivanja
  • ako su prijavljene ili javno razotkrivene informacije o nepravilnostima obuhvaćene područjem primjene Zakona i
  • ako je podnio prijavu u skladu s odredbama Zakona sustavom unutarnjeg ili vanjskog prijavljivanja nepravilnosti ili je javno razotkrio nepravilnost.

Kako podnijeti prijavu nepravilnosti?

Prijava Društvu se može podnijeti pisanim putem, usmeno na zapisnik u slučaju sastanka s povjerljivom osobom ili putem elektroničke pošte na sljedeće adrese:

– poštom na adresu: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb

Avenija Većeslava Holjevca 10

10 020 Zagreb

n/p povjerljive osobe

– u elektroničkom obliku na mail adresu: povjerljivaosoba@ina.hr

– ili na besplatan broj telefona 0800 0120 radnim danom (ponedjeljak-petak) od 8 do 11 sati.

Prijava treba sadržavati podatke o prijavitelju nepravilnosti, podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, opis nepravilnosti i datum prijave.

Kako bi se mogla učinkovitije ispitati, preporučuje se da prijava sadrži i dokaze o nepravilnostima koje se prijavljuju, a koji su poznati odnosno dostupni prijavitelju nepravilnosti.

Prijava se može podnijeti na  Obrascu za prijavljivanje.

Detaljnije o pravilima postupka unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Društvu možete naći ovdje.