Kupci

Pitanja i odgovori

KAKO JE MOGUĆE UTOČITI VEĆU KOLIČINU GORIVA U SPREMNIK OD ONE KOJU DEKLARIRA PROIZVOĐAČ VOZILA

Više je razloga koji utječu na takvu mogućnost, a svi se odnose na tehničke karakteristike samog vozila te zakone fizike i kemije. Počnimo redom. Deklarirani volumen spremnika goriva vozila ne uključuje zapreminu dijelova sustava dovoda (cijev iza čepa spremnika do spremnika) u koji, ovisno o modelu i tipu vozilu, može stati nekoliko litara goriva.

Također, proizvođač definira samo deklarirani volumen spremnika koji je manji od stvarne zapremine. Veći prostor unutar spremnika proizvođači ostavljaju za pare i kompenzaciju tlakova para. Punjenjem goriva spremnik se naime puni, osim gorivom, i naftnim parama.

U slučajevima kada ne radi poseban tlačni ventil (tzv. odušnik koji služi za regulaciju ventilacije spremnika i ispuštanje emisija, ima oblik gumba i nalazi se u kućištu otvora za točenje goriva) u spremnik i spremnički sustav moguće je utočiti i više od 10 posto veću količinu goriva od one koju deklarira proizvođač vozila. Osim kvara odušnika uzrok ovoj pojavi može biti i svjestan ili nesvjestan pritisak pištoljem za točenje na odušnik u kućištu otvora za točenje goriva.

Na količinu utočenog goriva utječe i brzina protoka goriva pri točenju. Naime, kod mjernih uređaja i pištolja za točenje s nižim protokom (sporije točenje) zrak se brže i u većoj količini odvaja i izlaskom iz otvora spremnika dovodi do kasnije aktivacije tlačnog ventila, što rezultira oslobađanjem prostora za utakanje dodatne količine goriva u spremnik vozila.

Temperatura goriva isto tako može utjecati na količinu utočenog goriva. Padom temperature, osobito u zimskim mjesecima, povećava se gustoća goriva, dok se istovremeno volumen goriva smanjuje pa je stoga moguće utočiti veću količinu goriva u spremnik od one koju deklarira proizvođač automobila. Također, pri točenju goriva u spremnik vozila miješa se zrak iz okoline s gorivom, što, posebno kod dizelskih vozila, može dovesti do tzv. pjenjenja. Tada zrak ostaje uz gorivo i dodatno popunjava spremnik te u takvim situacijama nastaje obrnuti efekt, odnosno moguće je uliti manju količinu goriva od one koju deklarira proizvođač. Da bi se izbjegle takve situacije, INA goriva imaju posebne dodatke za brže odvajanje zraka, odnosno za smanjenje pjenjenja.

Kada je riječ o autoplinu, činjenice su sljedeće. U spremniku za autoplin instaliran je plovak, koji ima zadatak da na utočenoj količini od približno 80 posto aktivira ventil kojim se sprječava daljnje ulijevanje plina u spremnik. Plovak je postavljen pod optimalnim nagibom te u situacijama kada se nagib spremnika poremeti, ovisno o njegovu položaju moguće je punjenje većih ili manjih količina od predviđenih 80 posto spremnika. Također, na utočene količine mogu utjecati i različiti tlakovi plina u agregatu za utakanje i onoga u spremniku. Naime, pumpa agregata puni spremnik sve dok se tlakovi ne izjednače. Tako u toplim ljetnim danima, kada je temperatura zraka veća, a vozilo je bilo izloženo i suncu, tlak u spremniku vozila mnogo je veći i samim tim bit će moguće utočiti manje količine autoplina od deklariranih. Također, ako je vozilo radilo dulje, na višoj temperaturi zraka i k tomu pod opterećenjem, poput primjerice vožnje u koloni, postoji mogućnost da točenje autoplina uopće neće biti moguće zbog povećanog tlaka u spremniku vozila.

Za dodatna objašnjenja o mogućnostima ulijevanja veće količine goriva u spremnik od one deklarirane obratite se ovlaštenom distributeru ili serviseru marke vašeg vozila.

JESU LI MJERNI UREĐAJI ZA TOČENJE GORIVA MJERITELJSKI ISPRAVNI

Svi mjerni uređaji na Ininim maloprodajnim mjestima ispitale su i ovjerile ovlaštene mjeriteljske institucije u skladu sa zakonskom regulativom. Također, označeni su propisanim oznakama, a postavljeni su na način kojim se osigurava potrebna točnost mjerenja i mjernih rezultata. Mjerni uređaji moraju biti zapečaćeni neoštećenim i propisanim žigovima. Na svakom mjernom uređaju moraju biti postavljene oznake na kojima je vidljivo ovjereno razdoblje uređaja, odnosno godina i mjesec trajanja ovjere.

Također, sva naša mjerna oprema za točenje goriva tehnički je ispravna, prolazi redovna, kao i izvanredna održavanja te udovoljava mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za protočna mjerila za tekućine, osim vode.

Upotrebom mjerne opreme za točenja goriva na Ininim maloprodajnim mjestima jamči se mjeriteljska sigurnost za najmanji obujam tekućine, koji je iskazan na agregatu za točenje goriva kao Vmin i može biti 2 ili 5 l za istakanje goriva.

UTOČEN JE ZRAK I PIŠTOLJ ZA TOČENJE GORIVA PREKIDAO JE PRI TOČENJU

Mjerni uređaji opremljeni su separatorom zraka koji osigurava odvajanje zraka iz goriva.

Prekidanje pištolja za točenje goriva može biti uzrokovano pogrešnim položajem pri istakanju jer pištolj sadržava plovak koji automatski zaustavlja utakanje goriva kad se spremnik napuni. Ako mlaz goriva udara izravno u stijenku spremnika, povratni mlaz može zaustaviti punjenje. Eventualno zastajkivanje u radu pištolja za točenje goriva mjernog uređaja ne utječe na količinu goriva koja se evidentira na zaslonu mjernog uređaja.

KVALITETA GORIVA NIJE ODGOVARAJUĆA

Svaku isporuku goriva na bilo koje Inino maloprodajno mjesto prati Izjava o sukladnosti tekućih naftnih goriva. Njome dobavljač goriva, nakon provedene laboratorijske analize, daje pisano jamstvo da kvaliteta tekućeg naftnog goriva odgovara značajkama kvalitete propisane Uredbom o kakvoći tekućih naftnih goriva i Normom HRN EN.

Kvaliteta goriva prati se u svim ključnim fazama poput nabave, odnosno proizvodnje, otpreme, dopreme na maloprodajna mjesta, same prodaje te tijekom postprodajnih aktivnosti.

Praćenje kvalitete uključuje i kontrolu određenih značajka goriva pri zaprimanju u spremnike maloprodajnog mjesta.

Sustav istakanja goriva opremljen je filtarima koji sprječavaju da čestice onečišćenja dospiju u spremnik vozila.

GORIVO JE PUNO VODE

Na Ininim maloprodajnim mjestima ne postoji mogućnost ulijevanja vode u spremnik vozila. Sva Inina maloprodajna mjesta opremljena su sustavom nadzora eventualne prisutnosti izdvojene vode i taloga putem automatskih mjerila razine. Riječ je o sondama koje kontinuirano i precizno bilježe stanje goriva u spremnicima na maloprodajnim mjestima (prikaz svake minute u desetinkama milimetara).

U cijelom lancu opskrbe goriva do maloprodajnog mjesta postoje kontrolne točke preko kojih se nadzire i razina vode u spremniku:

  1. Kod svake otpreme goriva dobavljač je dužan provoditi nadzor u spremnicama za dostavu (npr. autocisternama), a samim time i kontrolu vode u gorivu, na temelju čega izdaje jamstvo da je gorivo u skladu sa zakonskom Uredbom i kakvoćom tekućih naftnih goriva.
  2. Na Ininu maloprodajnom mjestu ponovno se kontrolira razina izdvojene vode prije i poslije svakog zaprimanja goriva.
  3. Na kraju svakog radnog dana na maloprodajnom mjestu bilježi se kontrola vode u spremniku.

Dodatno, sustav se kontinuirano nadzire i putem sistemske alarmne dojave za razine izdvojene vode od 10 milimetara.

Također, treba znati da je voda gustoćom teža od goriva te se taloži na dnu spremnika. Upravo zato usisna košara u spremniku goriva nalazi se 20 centimetara od dna spremnika, čime se dodatno izbjegava mogućnost utakanja vode u spremnik vozila.