Javna nadmetanja

Opći uvjeti za nabavu usluga i radova u društvima INA Grupe

Opći uvjeti za nabavu Usluga i Radova u društvima INA Grupe (u daljnjem tekstu: OU) sadrže opća pravila i uvjete pod kojima društva INA Grupe kao Naručitelji nabavljaju od Izvršitelja Usluge i Radove, temeljem posebnog Ugovora/Narudžbenica.

OU se smatraju sastavnim dijelom sklopljenih Ugovora/Narudžbenica za nabavu Usluga/Radova i primjenjuju se za sva pitanja koja nisu regulirana Ugovorom/Narudžbenicom.

U slučajevima gdje postoji proturječnost između odredbi Ugovora/Narudžbenice i odredbi OU, primjenjuju se odredbe Ugovora/Narudžbenice.

Prethodnu verziju Općih uvjeta za nabavu Usluga i Radova u društvima INA Grupe (na snazi do 10. 4. 2022.) možete pronaći ovdje.

1. POJMOVI

Dispozicija: zahtjev za izvršenje određenih Usluga i/ili Radova koja se izdaje isključivo u okviru Okvirnog ugovora i predstavlja pojedinačnu obvezujuću Narudžbenicu za Naručitelja i Izvršitelja u skladu s odredbama ovih OU. Ukoliko je Dispozicija izdana elektronski iz SAP sustava odnosno Ariba sustava, važeća je bez potpisa Naručitelja i bez potrebe za potpisom od strane Izvršitelja.

INA Grupa: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. i društva/pravne osobe u kojima INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. kao vladajuće društvo, ima vlasnički ili upravljački utjecaj sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, odnosno joint venture tvrtke u kojima članice INA Grupe imaju svoje udjele.

Izvršitelj: fizička/pravna osoba koja temeljem Ugovora/Narudžbenice izvršava Usluge i/ili Radove za potrebe Naručitelja.

Izvršitelj može biti:

 • tuzemni Izvršitelj: pravna/fizička osoba s registriranim sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj;
 • Izvršitelj iz Europske Unije (u daljnjem tekstu EU): pravna/fizička osoba s registriranim sjedištem, odnosno prebivalištem u državi članici EU, a koja nije tuzemni Izvršitelj;
 • inozemni Izvršitelj: pravna/fizička osoba s registriranim sjedištem, odnosno prebivalištem izvan Republike Hrvatske odnosno izvan države članice EU.

Pojedina pravila ovih OU, odnosno Ugovora/Narudžbenice mogu se specifično odnositi na određenu vrstu Izvršitelja u kom slučaju iz dotične odredbe OU/Ugovora/Narudžbenice mora biti vidljivo na koju vrstu takvih Izvršitelja se ista odredba odnosi. Ukoliko se u odredbama OU/Ugovora/Narudžbenica koristi generalni pojam Izvršitelj, takvo pravilo vrijedi za sve Izvršitelje neovisno o mjestu registracije njihovog sjedišta, odnosno njihovom prebivalištu.

MOL Grupa: MOL Plc. i društva u kojima MOL Plc., kao vladajuće društvo, izravno ili neizravno ima više od 50% glasačkih prava ili u kojima MOL Plc., izravno ili neizravno, ima većinsko vlasništvo ili kontrolni udio na temelju ugovora sklopljenog s ostalim vlasnicima.

Nadzornik: ovlaštena osoba Naručitelja koja će vršiti nadzor prilikom izvršenja Usluga/Radova.

Naručitelj: društvo/pravna osoba koja je član INA Grupe i koja je navedena u Ugovoru/Narudžbenici kao Naručitelj Usluga i/ili Radova.

Ugovor/Narudžbenica: ugovorni odnos zaključen u pisanom obliku između Naručitelja i Izvršitelja, temeljem kojeg Izvršitelj izvršava ugovorene Usluge/Radove za potrebe Naručitelja, a Naručitelj za iste plaća Izvršitelju cijenu. Sastavni dio Ugovora/Narudžbenice minimalno predstavljaju ovi OU, kao i drugi uglavci i dokumenti potrebni za realizaciju Ugovora/Narudžbenice, a koji moraju biti posebno navedeni u samom Ugovoru/Narudžbenici, kao njegov sastavni dio. Posebnu vrstu Ugovora čine Okvirni ugovori kod kojih Naručitelj nije obvezan na izvršenje unaprijed utvrđenih i ugovorenih Usluga/Radova, već ovisno o stvarnim potrebama Naručitelja putem sklapanja posebnih Ugovora ili izdavanjem Dispozicija od strane Naručitelja.

Pojedina pravila ovih OU mogu se specifično odnositi na Okvirni ugovor, pri čemu će iz dotične odredbe OU biti vidljivo da se ista odredba specifično odnosi na takve Ugovore. Ukoliko se u odredbama OU koristi generalni pojam Ugovor/Narudžbenica, takvo pravilo vrijedi za sve Ugovore/Narudžbenice, uključivo i Okvirne ugovore.

Ugovor obvezuje Naručitelja i Izvršitelja samo ukoliko je obostrano potpisan.

Narudžbenica se izdaje temeljem prihvaćene ponude Izvršitelja i obvezuje Izvršitelja na izvršenje Usluge/Radova, bez potrebe potpisa/potvrde iste od strane Izvršitelja. Ukoliko Narudžbenica nije sukladna prihvaćenoj ponudi, Izvršitelj je dužan u roku od 3 dana od dana primitka Narudžbenice obavijestiti Naručitelja o tome prihvaća li Narudžbenicu ili ju odbija. Ukoliko se Izvršitelj ne očituje o prihvatu/odbijanju Narudžbenice, smatra se da je Izvršitelj odbio Narudžbenicu.

Narudžbenica koja je izdana elektronski iz SAP sustava odnosno Ariba sustava, ukupne neto vrijednosti ispod 1000 EUR, važeća je bez potpisa.

Usluge/Radovi: sve Usluge/Radovi osim građevinskih Radova, koje predstavljaju predmet činidbe Izvršitelja.

Ugovorne strane: Naručitelj i Izvršitelj zajedno.

2. CIJENA

Cijena Usluga/Radova predstavlja vrijednost Usluga/Radova koju Naručitelj isplaćuje Izvršitelju i navedena je u Ugovoru/Narudžbenici. Cijena se u Ugovoru/Narudžbenici može navesti ili u ukupnom iznosu ili u obliku jediničnih cijena bez navođenja ukupne cijene Usluga/Radova (kod Okvirnih ugovora kod kojih količina Usluga/Radova nije unaprijed poznata).

Cijenom (ukupnom ili jediničnom) Usluga/Radova obuhvaćeni svi zavisni troškovi, takse, davanja, odnosno svi ostali izdaci koji se mogu pojaviti u tijeku realizacije Ugovora/Narudžbenice, osim PDV-a.

Jedinična/ukupna cijena Usluga/Radova ne sadrži obračunat iznos PDV već se isti posebno obračunava i iskazuje na računima kojeg Izvršitelj ispostavlja Naručitelju na dan nastanka porezne obveze.

Ako se izvršavaju Usluge/Radovi koji su oslobođeni plaćanja PDV, na računu treba biti navedeno da PDV nije zaračunat uz navođenje mjerodavne zakonske osnove.

U slučaju Izvoditelja iz EU, PDV se plaća sukladno primjeni instituta prijenosa porezne obveze. Račun mora sadržavati napomenu o prijenosu porezne obveze koja glasi: „Naručitelj plaća PDV (prijenos porezne obveze)“ sukladno Direktivi 2006/112/EZ – Načela ubiranja PDV-a na području EU.

Jedinična/ukupna cijena Usluga/Radova je fiksna/nepromjenjiva za vrijeme važenja Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije.

3. IZDAVANJE RAČUNA I PLAĆANJE

Isplata ugovorne cijene vrši se na temelju ispostavljenog 1 (jednog) original računa, nakon što je prethodno između ovlaštenih predstavnika Naručitelja i Izvršitelja obostrano potpisan Zapisnik o primopredaji Usluga/Radova.

U slučaju Okvirnog ugovora, Izvršitelj za svaku Dispoziciju izdaje zaseban račun.

Račun za izvedene Usluge/Radove Izvršitelj ispostavlja Naručitelju najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana obostranog potpisa Zapisnika o primopredaji Usluga/Radova.

Obračunski period za koji se izdaje račun ne može biti dulji od mjesec dana (osim ako nije drugačije utvrđeno Ugovorom/Narudžbenicom). Datum isporuke mora biti identičan datumu obostranog potpisa Zapisnika o primopredaji usluge/radova. U slučaju da se datumi potpisa na Zapisniku o primopredaji usluge/radova razlikuju, smatra se da je Zapisnik obostrano potpisan kasnijeg datuma.

Račun može biti ispostavljen na papiru ili u elektroničkom obliku, sukladno zakonskim propisima.

U slučaju ispostave računa u papirnatom obliku, račun se dostavlja na adresu Naručitelja navedenu u Ugovoru/Narudžbenici.

U slučaju ispostave računa u elektroničkom obliku, isti se primarno ispostavlja u strukturiranom formatu (npr. XML format) i šalje putem informacijskog posrednika. U slučaju ispostave elektroničkog računa u nekom od drugih elektroničkih formata potrebna je prethodna suglasnost Naručitelja.

Račun mora, pored propisanih elemenata iz Zakona o PDV-u, sadržavati i sljedeće:

 • Mjesto, datum izdavanja računa, broj računa
 • Ime, adresu i OIB Izvršitelja
 • Ime, adresu i OIB Naručitelja
 • Datum isporuke
 • Datum primopredaje Usluga/Radova iz Zapisnika o primopredaji Usluga/Radova i rok plaćanja
 • Broj Narudžbenice/Dispozicije (broj iz SAP sustava) po kojoj je račun ispostavljen
 • Broj SES-a iz SAP sustava ili u slučaju Naručitelja koji ne koriste SAP sustav – broj Zapisnika o primopredaji Usluga/Radova
 • Količinu i naziv izvršenih Usluga/Radova
 • Cijena izvršenih Usluga/Radova razvrstanih po poreznoj stopi
 • Ukupnu cijenu
 • Posebno iskazan PDV; iznos poreza razvrstan po poreznoj stopi
 • Potpis, odnosno ime i prezime osobe koja je odgovorna za izdavanje računa
 • Druge podatke određene Ugovorom/Narudžbenicom

Pod pretpostavkom da je račun ispravan odnosno da je izdan sukladno odredbama ovog Članka, Naručitelj će iznos računa isplatiti Izvršitelju u roku 60 (šezdeset) dana od  datuma isporuke.

U slučaju da račun nije ispravan ne nastaje obveza plaćanja, već će Naručitelj Izvršitelju vratiti original računa na ispravak, a Izvršitelj je dužan ispravan račun ponovo dostaviti na istu adresu u roku od 3 dana.

Računi izdani od strane Izvršitelja iz EU, moraju ispunjavati odredbe Članaka 219. a-240., Direktive 2006/112/EZ te račun mora sadržavati napomenu o „prijenosu porezne obveze“.

Računanje rokova plaćanja za tuzemne Izvršitelje:

U slučaju da dospijeće novčane obveze pada na neradni dan (neradnim danom smatraju se: subota, nedjelja i blagdani utvrđenih zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj), isto će se podmiriti sljedeći radni dan.

Računanje rokova plaćanja za  inozemne Izvršitelje i Izvršitelje iz EU:

U slučaju da dospijeće novčane obveze pada u subotu, obveza će se podmiriti prethodni radni dan. U slučaju da dospijeće novčane obveze pada u nedjelju ili bilo koji drugi neradni dan ili blagdan u Republici Hrvatskoj/ zemlji Izvršitelja, obveza će se podmiriti prvog sljedećeg radnog dana u Republici Hrvatskoj/ zemlji Izvršitelja.

Bankovne pristojbe nastale u Hrvatskoj snosit će Naručitelj, a sve ostale bankovne pristojbe (uključujući naknade korespondentne banke, ako postoje) nastale izvan Hrvatske snosit će Izvršitelj. Svako plaćanje nakon ugovorenog roka plaćanja, sukladno prethodno navedenom, smatrat će se zakašnjelim plaćanjem.

U slučaju zakašnjelog plaćanja, Izvršitelj ima pravo obračunati zateznu kamatu u visini 1-mjesečnog EURIBOR-a + 2 p.p. u slučaju kada je valuta plaćanja EUR, odnosno u visini 1-mjesečnog LIBOR-a + 2 p.p. u slučaju kada je valuta plaćanja USD. U ovom kontekstu, EURIBOR/LIBOR označava stopu 1-mjesečnog  EURIBOR-a / LIBOR-a p.a. objavljenog na informacijskom sustavu Reuters prvog radnog dana mjeseca kašnjenja. Zatezna kamata obračunava se na temelju broja stvarno proteklih dana od datuma dospijeća plaćanja do datuma ispunjenja obveze plaćanja, uzimajući u obzir 360 dana u godini.

4. DISPOZICIJA

Kod Okvirnih ugovora, Naručitelj će za svako izvršenje određenih Usluga/Radova izdavati Izvršitelju posebnu Dispoziciju.

Dispozicija sadržava slijedeće podatke:

 • broj i datum Dispozicije,
 • broj Ugovora,
 • opis i količinu Usluga/Radova,
 • jediničnu i ukupnu cijenu Usluga/Radova,
 • vrijeme i rok izvršenja,
 • druge potrebne podatke.

Nakon što Naručitelj izda Dispoziciju, Izvršitelj mora potvrditi Dispoziciju u roku od 5 (pet) kalendarskih dana od primitka. Ako Izvršitelj ne reagira na Dispoziciju u navedenom roku, smatrat će se da je Dispozicija prihvaćena. Izvršitelj ima pravo ne potvrditi samo rok izvršenja u kojem slučaju je u obvezi ponuditi drugi rok, koji Naručitelj  može potvrditi ili odbiti. Nakon što Izvršitelj potvrdi Dispoziciju ili ne reagira u navedenom roku ili Naručitelj  potvrdi novi rok, Dispozicija postaje obvezujuća te je Izvršitelj obvezan izvršiti usluge, dok je Naručitelj dužan preuzeti Uslugu/Radove naručene Dispozicijom. Naručitelj može iz opravdanog razloga zamijeniti ili povući izdanu Dispoziciju, ali samo uz pisanu suglasnost Izvršitelja. Izvršitelj neće bez opravdanog razloga uskratiti davanje navedene pisane suglasnosti.

Dispozicija se dostavlja Izvršitelju sukladno Članku 20. iz ovih OU.

5. RAČUNANJE OSTALIH ROKOVA

Utvrđuje se da se svi ostali rokovi prema Ugovoru/Narudžbenici/Dispoziciji računaju kalendarski, osim ako Ugovorom/ Narudžbenicom/Dispozicijom nije posebno regulirano da se računaju prema radnim danima.

Radnim danom se smatra svaki dan osim subote, nedjelje i blagdana utvrđenog zakonskim propisom u Republici Hrvatskoj. Ukoliko posljednji dan roka koji se računa kalendarski padne na dan koji se ne smatra radnim, rok za izvršenje ističe sljedeći radni dan.

6. UVOĐENJE IZVRŠITELJA U POSAO

Kod onih Usluga/Radova, kod kojih je potrebno da se prije početka izvršenja Usluga/Radova od strane Naručitelja izvrše određene predradnje kako bi se ugovorene Usluge/Radovi mogli izvršavati od strane Izvršitelja (primjerice Naručitelj mora predati Izvršitelju lokaciju na kojoj će se Usluga/Radovi izvršavati, i/ili Naručitelj mora predati Izvršitelju određenu dokumentaciju bez koje se iste Usluge/Radovi ne mogu izvršavati i sl.), Naručitelj je dužan uvesti Izvršitelja u posao sukladno roku definiranom u Ugovoru/ Narudžbenici.

Radi uvođenja u posao, Naručitelj će prethodno posebno pozvati Izvršitelja navodeći datum i sat uvođenja u posao. O uvođenju u posao sastavlja se poseban Zapisnik te od tog trenutka počinju teći svi rokovi vezano za izvršenje Usluge/Radova od strane Izvršitelja.

Ako Naručitelj nije u mogućnosti uvesti Izvršitelja u posao u roku iz stavka 1 ovog Članka,  Naručitelj će pristupiti uvođenju u posao čim to bude moguće, o čemu će pravodobno obavijestiti Izvršitelja, pri čemu rokovi za izvršenje ugovorenih Usluga/Radova ne teku.

Ako Izvršitelj ne pristupi uvođenju u posao ili ne započne s izvršenjem Usluga/Radova odmah po uvođenju u posao, Naručitelj će odrediti novi datum za uvođenje u posao ili za početak izvršenja Usluga/Radova. Ako Izvršitelj niti tada ne pristupi uvođenju u posao ili ne započne s izvršenjem Usluga/Radova odmah po uvođenju u posao, Naručitelj zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora/Narudžbenice bez potrebe ostavljanja daljnjih naknadnih rokova Izvršitelju.

7. ROK I DINAMIKA IZVRŠENJA USLUGA/RADOVA

Izvršitelj se obvezuje Usluge/Radove izvršavati u roku i prema dinamici navedenoj u Ugovoru/Narudžbenici/Dispoziciji.  Kada je Izvršitelj dužan izraditi posebni Terminski plan radi izvršenja Usluga/Radova, Izvršitelj je dužan pridržavati se i takvog Terminskog plana.

8. NADZOR

Naručitelj se obvezuje da će pravovremeno, prije početka započinjanja s izvršavanjem Usluge/Radova, pisanim putem obavijestiti Izvršitelja o imenima osobe/a koje će obavljati nadzor nad izvršenjem Usluga/Radova (u daljnjem tekstu: nadzornik) tj. da li se Usluge/Radova izvršavaju na način kako je to regulirano Ugovorom/Narudžbenicom. Izvršitelj je dužan omogućiti nesmetano obavljanje ovog nadzora te je dužan postupati po svim nalozima nadzornika.

Nadzornik je ovlašten djelovati isključivo u okviru Ugovora/Narudžbenice te je između ostalog ovlašten odobriti ili osporiti Zapisnik o primopredaji Usluga/Radova. Svaki nalog nadzornika koji bi značio prekoračenje opsega ugovorenog posla, nema pravne važnosti  i ne obavezuje Izvršitelja. Ukoliko bi Izvršitelj takav nalog izvršio, čini to na vlastiti rizik i trošak. Povećanje opsega ugovorenog posla, da bi bilo obvezujuće za ugovorne strane, mora prethodno biti regulirano kroz sklapanje posebnog Dodatka Ugovoru ili izdavanjem posebne Narudžbenice.

Nadzornik je ovlašten zaustaviti izvršavanje Usluge/Radova ukoliko utvrdi da Izvršitelj istu ne izvršava sukladno ugovornim uvjetima, mjerodavnim propisima, standardima i  pravilima struke.

Ukoliko Izvršitelj smatra da bi postupanje po nalozima nadzornika moglo biti nepovoljno po Naručitelja ili da bi u cilju kvalitetnog izvršenja Usluge/Radova, odnosno radi sprečavanja nastanka mogućih šteta, bilo potrebno drugačije izvršiti Uslugu/Radove, odnosno smatra da dio Usluga/Radova nije potrebno izvršiti (što bi moglo dovesti do značajne financijske uštede na strani Naručitelja), dužan je o tome, kao i o predloženim radnjama, odmah obavijestiti nadzornika te o istome zatražiti pisano očitovanje. Ukoliko isto ne učini, odgovara Naručitelju za time pretrpljenu štetu. Izvršitelj je dužan postupiti po pisanom očitovanju nadzornika, odnosno drugih odgovornih osoba Naručitelja. Ukoliko u roku od 7 radnih dana, od strane nadzornika, odnosno Naručitelja ne bude dostavljeno pisano očitovanje, smatrati će se da Naručitelj nije suglasan s predloženim od strane Izvršitelja.

Naručitelj ima pravo u svakom trenutku izvršiti promjenu nadzornika te je dužna o istoj promjeni u primjerenom roku obavijestiti Izvršitelja.

9. SUDJELOVANJE PODIZVRŠITELJA

Izvršitelj ima pravo ustupiti djelomično izvršenje Usluga/Radova samo onom podizvršitelju kojeg je naveo u svojoj ponudi, a koju je Naručitelj prihvatio.

Ukoliko Izvršitelj u svojoj ponudi nije naveo podizvršitelja, a u toku izvršenja Usluga/Radova se pokaže potreba za njegovim angažmanom ili ukoliko Izvršitelj odluči umjesto dotadašnjeg ili pored dotadašnjeg podizvršitelja, angažirati drugog/novog podizvršitelja, prije angažmana istog, Izvršitelj je dužan ishoditi pisanu suglasnost Naručitelja.

Dana suglasnost Izvršitelju na angažman podizvršitelja nema utjecaja na pravne odnose i međusobna prava i obveze između Izvršitelja i Naručitelja niti oslobađa Izvršitelja od odgovornosti za izvršenje Ugovora/Narudžbenice.

Izvršitelj odgovara za izbor i za rad podizvršitelja.

10. PRIMOPREDAJA

Izvršitelj je dužan odmah po ukupnom završetku Usluga/Radova, odnosno po završetku pojedine faze ili dijela Usluge/Radova sukladno Ugovoru/Narudžbenici/Dispoziciji, obavijestiti Naručitelja o izvršenoj  Usluzi/Radovima.

Po primitku navedene obavijesti, ugovorne strane će započeti postupak  primopredaje u prisutnosti nadzornika Naručitelja (po potrebi i drugih  odgovornih osoba Naručitelja) i ovlaštenog predstavnika Izvršitelja. U slučaju  da prilikom primopredaje ne budu utvrđeni nikakvi nedostaci, ovlašteni predstavnici ugovornih strana sastaviti će i obostrano potpisati Zapisnik o primopredaji Usluga/Radova.

Trenutkom obostranog potpisa Zapisnika o primopredaji Usluga/Radova, smatra se da su njime obuhvaćene Usluge/Radovi uredno i u potpunosti izvršeni te od tog trenutka počinju teći rokovi za plaćanje od strane Naručitelja.

Ukoliko se prilikom primopredaje ustanovi postojanje nedostataka, tada ne dolazi do primopredaje Usluga/Radova, već će u tom slučaju ovlašteni predstavnici ugovornih strana sastaviti i potpisati zaseban Zapisnik u kojem će utvrditi prirodu utvrđenih nedostataka te odrediti rok za njihovo otklanjanje. Navedeni rok smatra se naknadnim primjerenim rokom za izvršenje Usluga/Radova.

Izvršitelj je dužan odmah pristupiti otklanjanju utvrđenih nedostataka. Ukoliko je uslijed navedenog otklanjanja nedostataka Izvršitelj prekoračio prvotno ugovorene rokove za izvršenje Usluga/Radova, bit će dužan podmiriti Naručitelju i iznos ugovorne kazne za period kašnjenja, sukladno odredbama ovih OU.

Ukoliko Izvršitelj ne otkloni utvrđene nedostatke u roku utvrđenom u zasebnom Zapisniku, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu te bilo sam, bilo putem treće osobe otkloniti utvrđene nedostatke na trošak Izvršitelja. Naručitelj u tom slučaju Izvršitelju plaća cijenu Usluga/Radova umanjenu za trošak prouzročen otklanjanjem navedenih nedostataka.

11. RIZIK SLUČAJNE PROPASTI ILI OŠTEĆENJA

Rizik i posljedice slučajne propasti ili oštećenja nad opremom i materijalima koje Izvršitelj mora isporučiti Naručitelju u okviru Usluga/Radova (kao i nad opremom i materijalima koji su mu za potrebe izvršenja Usluge/Radova predani ili osigurani od strane Naručitelja) te nad izvršenim Uslugama/Radovima (odnosno njihovim dijelom kada se Usluge/Radovi izvršavaju u fazama/dijelovima), do trenutka uspješno izvršene primopredaje Usluga/Radova, snosi Izvršitelj.

12. IZJAVA O KVALITETI IZVRŠENIH USLUGA/RADOVA

Izvršitelj jamči/garantira kako će Uslugu/Radove koji su predmet Ugovora/Narudžbenice izvršiti pažnjom dobrog  stručnjaka, uz primjenu i poštivanje svih meritornih standarda i pravila struke,  kao i mjerodavnih propisa za ugovorenu vrstu Usluga/Radova.

Ukoliko Ugovorom/Narudžbenicom nije drugačije određeno, odgovornost Izvršitelja za vidljive i skrivene nedostatke izvršenih Usluga/Radova utvrđuje se sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o obveznim odnosima RH.

Pored navedenoga, odgovornost Izvršitelja za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu i nedostatke zemljišta na kojemu je podignuta građevina utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima RH te se ista odgovornost ne može Ugovorom isključiti ni ograničiti.

Ukoliko su zakonom definirani dulji rokovi od rokova definiranih Ugovorom, primjenjuju se zakonski rokovi.

Izvršitelj je obvezan na prvi pisani poziv Naručitelja otkloniti o svom trošku i na svoj rizik sve nedostatke koji su nastali zbog njegovog propusta, nekvalitetnog rada i koji ne odgovaraju ugovorenoj namjeni i kvaliteti. O uočenom nedostatku, Naručitelj je obvezan obavijestiti Izvršitelja odmah čim je nedostatak uočio. Ukoliko Izvršitelj na pri pisani poziv Naručitelja ne pristupi otklanjanju nedostataka ili ne otkloni nedostatke u zadanom roku koji mora biti razuman, Naručitelj ima pravo nedostatke otkloniti sam ili za otklanjanje nedostataka angažirati treću osobu na rizik i teret Izvršitelja ili može raskinuti ugovor. Kada koristi navedeno pravo, Naručitelj je dužan postupiti kao dobar gospodarstvenik.

Pored zahtjeva za otklanjanje nedostataka, Naručitelj ima pravo zahtijevati od Izvršitelja i naknadu štete koju je zbog tih nedostataka pretrpio.

13. OSIGURANJE

Bez prejudiciranja obveza strana iz Ugovora/Narudžbenica, Izvršitelj će na vlastiti trošak pribaviti i produžavati osiguranje na način da Izvršitelj materijalne promjene u policama osiguranja vrši samo uz prethodno pismeno odobrenje Naručitelja.

Osiguranje od odgovornosti prema zaposlenicima na iznos od najmanje 500.000,00 HRK (slovima: petstotisuća)  po svakom osiguranom događaju.

Moguće ugovorena franšiza za osiguranje iz ovog Članka ide na teret Izvršitelja.

Izvršitelj se obvezuje 15 dana prije početka Usluge/Radova dostaviti Naručitelju Potvrdu o osiguranju naslovljenu na Naručitelja za osiguranje iz ovog Članka kojom se potvrđuje da je Izvršitelj s osigurateljem zaključio ugovor o tom osiguranju uz navođenje broja police, vrste i razdoblja osiguranja, limita, franšize i uvjeta osiguranja te obveznih uglavaka koji glase:

 1. „Ako bi gore navedeno osiguranje, zbog bilo kakva razloga, trebalo biti prekinuto prije isteka police ili bi se trebalo materijalno promijeniti, osiguratelj se obvezuje obavijestiti nositelja ove potvrde 30 dana prije najavljenog prekida odnosno promjene.“
 2. „Osiguratelj se odriče prava regresa prema Naručitelju“

Potvrda o osiguranju predstavlja bitan element Ugovora/Narudžbenice i čini njegov prilog.

14. UGOVORNA KAZNA

Ako Izvršitelj kasni s izvršenjem Usluga/Radova pri čemu se pod kašnjenjem podrazumijeva ne započinjanje s izvršenjem Usluga/Radova ili ne dovršenje Usluga/Radova sukladno rokovima ugovorenim Ugovorom/Narudžbenicom/Dispozicijom, Izvršitelj će biti obvezan platiti Naručitelju ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja, u visini 0,5% od vrijednosti Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije. Maksimalan iznos ugovorne kazne kojeg Naručitelj ima pravo naplatiti od Izvršitelja iznosi ukupno 10% vrijednosti Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije. Naručitelj ima pravo zahtijevati ugovornu kaznu i kad njezin iznos premašuje visinu štete koju je pretrpio, a i kad nije pretrpio nikakvu štetu. Ako je šteta koju je Naručitelj pretrpio veća od iznosa ugovorne kazne, Naručitelj ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.

Vremenski period u kojem se obračunava ugovorna kazna ujedno predstavlja naknadni primjereni rok za izvršenje ugovorne obveze Izvršitelja. Ukoliko niti po dosezanju maksimalnog iznosa ugovorne kazne Izvršitelj ne izvrši svoju obvezu, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu bez potrebe ostavljanja bilo kakvih daljnjih naknadnih rokova Izvršitelju.

Kod Ugovora/Narudžbenica s parcijalnim izvršenjem Usluge/Radova, ugovorna kazna obračunava se u visini od 0.5% od vrijednosti izvršenja, odnosno od vrijednosti Dispozicije kod Okvirnih ugovora. Maksimalan iznos ugovorne kazne po izvršenju/Dispoziciji iznosi 10% od vrijednosti izvršenja/Dispozicije. Ukoliko niti po dosezanju maksimalnog iznosa ugovorne kazne, Izvršitelj  ne izvrši Uslugu/Radove, Naručitelj ima pravo djelomično raskinuti Ugovor/Narudžbenicu za navedeno izvršenje, odnosno raskinuti Dispoziciju bez potrebe ostavljanja bilo kakvih daljnjih naknadnih rokova Izvršitelju. Kumulativni iznos ugovorne kazne kod parcijalnog izvršenja ne može prijeći iznos od 10% od vrijednosti Ugovora/Narudžbenice. Po dosezanju navedenog iznosa kumulativa, Naručitelj također ima pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu, bez potrebe ostavljanja bilo kakvih daljnjih naknadnih rokova za izvršenje Naručitelju.

Izvršitelju su poznati rokovi izvršenja Usluga/Radova te Naručitelj nije dužan posebno upozoriti Izvršitelja na njegovo kašnjenje u odnosu na ugovorene rokove niti je u slučaju kašnjenja dužan od Izvršitelja posebno zahtijevati izvršenje Usluga/Radova uz zadržavanje prava na naplatu ugovorne kazne. Naručitelj je međutim dužan za slučaj da izvršenje Usluge/Radova ne bude započeto ili dovršeno niti po dosezanju maksimalnog iznosa ugovorne kazne, obavijestiti Izvršitelja o tome raskida li Ugovor/Narudžbenicu/Dispoziciju ili nastavlja s njihovom realizacijom, pri čemu je dužan odrediti Izvršitelju novi naknadni rok za započinjanje, odnosno dovršenje Usluga/Radova.

U slučaju nastavka s realizacijom Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije, na novi naknadni rok za započinjanje, odnosno dovršenje Usluga/Radova, ne primjenjuje se ugovorna kazna, osim ukoliko se ugovorne strane posebno, pisanim putem o tome drugačije ne dogovore.

U odnosu na ostvarenu visinu ugovorne kazne, Naručitelj ima pravo ispostaviti Izvršitelju račun za iznos ugovorne kazne kojeg je Izvršitelj dužan podmiriti u roku od 14 dana od primitka računa.

15. RASKID UGOVORA/NARUDŽBENICE/DISPOZICIJE

Svaka ugovorna strana ima pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu/Dispoziciju ukoliko druga ugovorna strana krši njihove odredbe, kao i odredbe ovih OU, a navede propuste/povrede ne otkloni niti u naknadnom primjerenom roku  određenom ovim OU, odnosno u slučaju kada isti nije definiran OU, u naknadnom primjerenom roku koji joj za to ostavi druga ugovorna strana.

Obavijest o propustu ugovorna strana dostavlja prekršitelju u pisanom obliku, na jedan od načina komunikacije definiranih odredbom „SLUŽBENA KOMUNIKACIJA“ iz ovih OU, čime naknadni rok počinje teći, osim u slučaju kada je naknadni rok zbog povrede ugovorne obveze neposredno određen ovim OU, jer tada za početak tijeka naknadnog roka nije potrebno slanje obavijesti. Ukoliko prekršitelj u naknadnom roku ne otkloni svoje propuste/povrede u izvršenju Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije, druga strana ima pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu/Dispoziciju, o čemu je dužna obavijestiti prekršitelja na isti način.

Pored navedenog u stavku 1. ovog Članka, Naručitelj zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora/Narudžbenice, kao i izdanih Dispozicija, s trenutačnim učinkom, u slučaju slijedećih skrivljenih ponašanja Izvršitelja koje se smatraju grubom povredom Ugovora/Narudžbenice:

 • Izvršitelj povrijedi obvezu o povjerljivosti podataka iz ovih OU, ili
 • Izvršitelj svojom izjavom ili ponašanjem/postupkom naruši poslovni ugled Naručitelja, ili
 • u slučaju višekratnih povreda (kašnjenja/neuredna ispunjenja) ugovornih obveza na strani Izvršitelja, ili
 • iz držanja Izvršitelja proizlazi kako isti neće ispuniti svoju ugovornu obvezu niti u naknadnom roku ili izjavi da svoju ugovornu obvezu neće uopće ispuniti, ili
 • Izvršitelj postane nelikvidan i/ili insolventan, ili nad njim bude pokrenut postupak predstečajne nagodbe, stečajni postupak ili postupak likvidacije ili Izvršitelj dođe pod posebnu upravu sukladno mjerodavnom propisu, ili
 • Izvršitelj ili od njega ovlaštena osoba teško povrijedi zakonske, ili interne propise Naručitelja vezane uz zaštitu zdravlja, sigurnosti i okoliša, a koji se primjenjuju na prostoru/lokaciji članica INA Grupe.
 • Izvršitelj ili od njega ovlaštena osoba povrijedi odredbu Etičkog kodeksa Naručitelja

16. VIŠA SILA

Pod višom silom podrazumijeva se slučaj kada ispunjenje ugovorne obveze jedne ugovorne strane postane

nemoguće zbog izvanrednih vanjskih događaja nastalih nakon sklapanja Ugovora/prihvata Narudžbenice, a prije ispunjenja ugovorne obveze, koji se nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti.

Ukoliko je ispunjenje ugovorne obveze jedne ugovorne strane postalo nemoguće uslijed događaja prethodno

opisanih kao viša sila, strana koju je zadesio takav događaj dužna je o nastupu kao i o prestanku takvog događaja, odmah usmenim putem (telefonski), a pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od dana nastanka/prestanka događaja više sile, izvijestiti o tome drugu ugovornu stranu te dati procjenu opsega i duljine trajanja nemogućnosti ispunjenja ugovorne obveze. Ugovorna strana koja ne postupi sukladno navedenom, odgovorna je drugoj ugovornoj strani za štetu koju ova pretrpi zbog propusta ovakve obavijesti. Odmah čim je to moguće, strana pogođena višom silom biti će dužna na zahtjev druge ugovorne strane predočiti istoj i druge relevantne dokaze iz kojih se može utvrditi nastupanje i trajanje događaja više sile.

Ukoliko je zbog nastupa događaja više sile Izvršitelj onemogućen u ispunjenju svojih ugovornih obveza dulje od 30 (trideset) dana, Naručitelj ima pravo jednostranog raskida Ugovora/Narudžbenice, odmah po primitku obavijesti o nastanku događaja više sile s takvim učinkom.

17. BANKOVNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Ako se ugovara, bankovna garancija regulirana je u svakom pojedinačnom Ugovoru/Narudžbenici.

Osnovni kriteriji za prihvat bankovne garancije su:

 • prihvatljivost banke izdavatelja,
 • plativost na prvi pisani poziv,
 • da je bez prigovora,
 • bezuvjetna i neopoziva,
 • s minimalnim rokom valjanosti 30 dana dužim od ugovorenog roka isporuke / važenja ugovora.

18. USTUPANJE TRAŽBINE (CESIJA) I PRIJENOS UGOVORA/NARUDŽBENICE

Izvršitelj ne može ustupiti svoju novčanu tražbinu po Ugovoru/Narudžbenici/Dispoziciji, u cijelosti ili djelomično, trećoj strani bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja.

Ugovorna strana ne može prenijeti Ugovor/Narudžbenicu/Dispoziciju trećemu, bez prethodne pisane suglasnosti druge ugovorne strane.

Pisana suglasnost mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje ugovorne strane. U protivnom ista neće imati pravni značaj.

19. POVJERLJIVOST PODATAKA

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se ovaj Ugovor/Narudžbenica, dokumenti i informacije vezane uz realizaciju Ugovora/Narudžbenice, kao i dokumenti i informacije vezane za drugu ugovornu stranu i njeno poslovanje koje je jedna ugovorna strana primila ili dobila u bilo koje vrijeme od druge strane na bilo koji način, smatrati poslovnom tajnom i povjerljivim informacijama (Povjerljivi podaci)  te da se kao takve neće otkrivati ili učiniti dostupnim trećim stranama bez prethodne pisane suglasnosti druge ugovorne strane niti koristiti u svrhe koje izlaze izvan okvira izvršenja Ugovora/Narudžbenice.

Ova obveza čuvanja povjerljivim Povjerljivih podataka ne odnosi se na sljedeće informacije:

 • javno poznate informacije ili naknadno javno obznanjene informacije – osim ukoliko je povjerljiva informacija objavljena namjerom ili propustom ugovorne strane koja je informaciju dobila
 • informacije koje je ugovorna strana koja dobiva informacije posjedovala prije datuma sklapanja Ugovora/Narudžbenice,
 • informacije koje je ugovorna strana koja dobiva informacije dobila od neke treće strane koja nije vezana obvezom čuvanja povjerljivosti tih informacija
 • informacije koje se objavljuju ili otkrivaju u skladu sa zakonom, burzovnim propisima ili službenim propisima odnosno nalozima nadležnog tijela, u propisanoj mjeri i formi

 

Ugovorne strane imaju pravo bez prethodne pisane suglasnosti  druge ugovorne strane, otkriti Povjerljive podatke svojim Povezanim društvima te osobama koje im pružaju financijsko-računovodstvene, konzultantske, osiguravajuće ili druge slične financijske odnosno pravne usluge, u mjeri u kojoj im je isto potrebno radi pružanja istih usluga. Međutim, prije otkrivanja Povjerljivih podataka navedenim osobama, ugovorna strana mora osigurati poštivanje obveze čuvanja povjerljivosti Povjerljivih podataka od svake takve osobe, u pisanom obliku i sadržaju dosljedno odredbama o povjerljivosti iz ovoga članka.

Za potrebe ovih OU, “Povezanim društvom” smatra se: pravna osoba koja kontrolira i/ili koju kontrolira ugovorna strana, i/ili pak pravna osoba koju kontrolira pravna osoba koja kontrolira ugovornu stranu. “Kontrola“ podrazumijeva (i) vlasništvo ili kontrolu (izravnu ili neizravnu) nad više od pedeset posto (50%) temeljnog kapitala koji daje pravo glasa predmetnog društva ili pravne osobe, (ii) više od pedeset posto (50%) glasačkih prava na glavnoj skupštini predmetnog društva ili pravne osobe o svim ili bitno svim pitanjima, (iii) pravo imenovanja ili razrješenja članova uprave  predmetnog društva ili pravne osobe koji imaju većinu glasačkih prava na sjednicama uprave o svim ili bitno svim pitanjima i/ili (iv) pravo utjecaja na predmetno društvo ili pravnu osobu temeljem ugovora ili drugog pravnog odnosa.

Ugovorna strana koja je neovlašteno učinila dostupnim Povjerljivi podatak protivno odredbama ovog članka, odgovara drugoj ugovornoj strani za time pretrpljenu štetu.

Obveza čuvanja povjerljivosti podataka, ostaje na snazi dvije (2) godine nakon prestanka trajanja, odnosno raskida ovog Ugovora/Narudžbenice. U slučaju da se propisom na snazi propisuje obveza čuvanja povjerljivosti određenih Povjerljivih podataka u duljem roku, za te Povjerljive podatke će se primijeniti obveza čuvanja Povjerljivih podataka sukladno propisu  na snazi.

20. SLUŽBENA KOMUNIKACIJA

Sve službene obavijesti  koje ugovorne strane upućuju jedna drugoj po osnovi realizacije Ugovora/Narudžbenice, mogu se komunicirati isključivo u pisanom obliku, putem jednog od navedenih načina komunikacije:

 • poštom preporučeno na adresu sjedišta ugovorne strane
 • elektroničkom poštom na adrese kontakt osoba ugovornih strana naznačene na Ugovoru/Narudžbenici

Ukoliko se Dispozicija izdaje kroz Ariba sustav, kroz isti sustav se dostavlja, potvrđuje, potvrđuju se promjene i odbijaju se promjene. Ukoliko se Narudžbenica izdaje kroz Ariba sustav, kroz isti sustav se i dostavlja.

Dostavom obavijesti na navedeni način drugoj ugovornoj strani, smatra se da je dostava uredno izvršena s datumom kada je obavijest odaslana.

21. IZMJENE I DOPUNE UGOVORA/NARUDŽBENICE

Izmjene i dopune Ugovora/Narudžbenice dobivaju pravnu snagu jedino ako su ugovorene u pisanoj formi i pravovaljano potpisane od ovlaštenih predstavnika obiju ugovornih strana. Bilo kakvi usmeni dogovori ili bilo kakve usmene izjave predstavnika ugovornih strana neće imati pravni značaj niti obvezivati bilo koju ugovornu stranu.

Promjena u podacima Naručitelja ili Izvršitelja zabilježena u sudskom registru, a koja se odnosi osobito na promjenu tvrtke, sjedišta, osnivača, banke Naručitelja/ Izvršitelja, tijekom zaključivanja i provedbe Ugovora/Narudžbenice kao i njihovih kontakt osoba naznačenih u Ugovoru/Narudžbenici, neće se smatrati izmjenom Ugovora/Narudžbenice. Ugovorna strana na koju se gore navedena promjena odnosi bit će obavezna pisano obavijestiti drugu Ugovornu stranu unutar 10 dana po nastupu promjene navedenih podataka.

22. RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO ZA TUZEMNE IZVRŠITELJE

Ugovorne strane suglasne su da će sve eventualne sporove iz Ugovora/Narudžbenice prvenstveno rješavati međusobnim dogovorom.

Ukoliko ugovorne strane u razumnom roku ne uspiju riješiti nastali spor međusobnim dogovorom, za rješavanje istog ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Utvrđuje se da se za važenje i tumačenje Ugovora/Narudžbenice i OU te u slučaju sudskog spora oko primjene istih, primjenjuje hrvatsko pravo.

23. RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO ZA IZVRŠITELJE IZ EU I INOZEMNE IZVRŠITELJE

Ovi OU i Ugovori/Narudžbenice, kao i svi sporovi koji iz njega proizađu, ravnati će se i tumačiti u skladu s hrvatskim materijalnim pravom uz isključenje bilo kojih kolizijskih pravila koja bi upućivala na pravo neke druge države. Ujedno, ugovorne strane isključuju primjenu odredbi Konvencije Ujedinjenih naroda o međunarodnoj prodaji robe (Beč 1980.g) na sklopljeni Ugovor/Narudžbenicu.

Ugovorne strane će nastojati međusobnim dogovaranjem riješiti bilo kakve nesuglasice ili sporove koji proizađu iz OU, Ugovora/Narudžbenice ili u vezi s njim kroz pregovore. Ako se dogovor ne postigne u roku od 30 (trideset) dana, svaka ugovorna strana može, uz pisanu obavijest drugoj strani, pitanje povjeriti arbitraži na način naveden u daljnjem tekstu ovog Članka.

Svi sporovi koji proizađu iz ili su u vezi s ovim OU, Ugovorom/Narudžbenicom, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti arbitražom u skladu sa važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima).

Za sporove vrijednosti do 100.000,00 EUR, broj arbitara bit će jedan (1). Za sporove vrijednosti od 100.000,00 EUR i više, broj arbitara bit će tri (3).

Jezik arbitraže bit će engleski.

Mjesto arbitraže je Zagreb, Hrvatska.

Arbitraža odlučuje prema mjerodavnom pravu iz ovog Članka, a ne po pravičnosti (ex aequo et bono).

Ugovorne strane odriču se prava na žalbu u odnosu na arbitražnu odluku prema bilo kojem Sudu ili sudskoj vlasti. Pravorijek arbitraže je konačan i obvezujući za ugovorne strane i može se, prema potrebi, izvršiti putem bilo kojeg suda ili druge nadležne vlasti.

24. PRISTUPANJE UGOVORU

Izvršitelj prihvaća, da ukoliko s bilo kojom članicom INA Grupe kao Naručiteljem, sklopi Ugovor za izvršenje Usluga/Radova (dalje u ovom Članku: Osnovni Ugovor), tijekom važenja Osnovnog Ugovora, svaka članica INA Grupe ima pravo u bilo koje vrijeme pristupiti Osnovnom Ugovoru. Pristupanje Osnovnom Ugovoru vrši se izdavanjem potpisane Izjave o pristupanju (u daljnjem tekstu: Izjava) od strane pristupajuće članice INA Grupe te se ista dostavlja Izvršitelju na adresu njegovog poslovnog sjedišta naznačenog u Ugovoru, poštom preporučeno. U slučaju potpisivanja Izjave o pristupanju kvalificiranim elektoničkim potpisom ista se dostavlja elektroničkom poštom na adresu kontakt osobe Izvršitelja naznačene u Ugovoru.

Pravni učinci pristupa Osnovnom Ugovoru nastupaju između Izvršitelja i pristupajuće članice INA Grupe, po primitku Izjave o pristupu od strane Izvršitelja. U slučaju slanja Izjave o pristupanju elektoničkom poštom, smatra se da je ista primljena na dan kada je odaslana. Na članice INA Grupe  koje su pristupile Osnovnom Ugovoru, primjenjivati će se svi uvjeti definirani Osnovnim Ugovorom, neovisno o količini Usluga/Radova koje će članice INA Grupe stvarno realizirati od Izvršitelja. Račun za izvršene Usluge/Radove, Izvršitelj ispostavlja neposredno pristupjeloj članici INA Grupe.

U slučaju neurednog izvršenja Ugovora prema bilo kojoj od članica INA Grupe koje su pristupile Ugovoru, obračunatu ugovornu kaznu, Izvršitelj je obvezan neposredno platiti dotičnom društvu članici INA Grupe. Ukoliko je Izvršitelj dostavio po Osnovnom Ugovoru Naručitelju bankovnu garanciju za dobro izvršenje ugovora, utoliko u slučaju pristupanja bilo koje članice INA Grupe Izvršitelj dostavlja bankovnu garanciju pristupnoj članici INA Grupe prema uvjetima iz Osnovnog Ugovora na iznos koji se definira Izjavom.

Izvršitelj je neopozivo suglasan i prihvaća da u slučaju povrede ugovornog odnosa prema Naručitelju ili prema bilo kojoj od pristupjelih članica INA Grupe, Naručitelj i pristupjele članice INA Grupe, imaju pravo raskinuti svoje Ugovore s Izvršiteljem. Raskid Ugovora ima učinak samo na odnos između Izvršitelj i strane koja raskida Ugovor te ne utječe na ugovore koje druge članice INA Grupe (koje nisu raskinule Ugovor) imaju s Izvršiteljem.

Ukoliko Izvršitelj i Naručitelj tijekom važenja Osnovnog ugovora suglasno izvrše izmjene i/ili dopune Osnovnom ugovoru smatra se da su s takvim izmjenama suglasne i pristupjele članice INA Grupe ukoliko najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od primitka obavijesti Izvršitelja o izvršenim izmjenama i/ili dopunama Osnovnog ugovora ne izjave raskid Ugovora koji su zaključile s Izvršiteljem pristupom Osnovnom ugovoru.

Istekom vremenskog važenja Osnovnog Ugovora prestaju vrijediti i svi do tada sklopljeni Ugovori između Izvršitelja i članica INA Grupe nastali temeljem Izjave o pristupu. Međutim, istek važenja Osnovnog Ugovora ne utječe na obvezu plaćanja za Usluge/Radove koji su izvršeni prije isteka važenja Ugovora niti na obvezu Izvršitelja da izvrši Uslugu/Radove prema Naručitelju ili  pristupjeloj članici INA Grupe ako su isti naručeni prije isteka važenja Osnovnog Ugovora.

25. ETIČKI KODEKS

Očitovanjem Izvršitelja u sklopu Ponude odnosno svojim potpisom Ugovora/Narudžbenice, Izvršitelj također izjavljuje da je upoznat sa sadržajem Etičkog kodeksa INA Grupe, da su mu isti jasni i razumljivi te da iste u cijelosti prihvaća.

Cjelovita verzija Etičkog kodeksa INA Grupe dostupna je na službenoj web stranici: Etički kodeks INA Grupe.

26. TRGOVINSKE RESTRIKCIJE

„Osoba protiv koje su izrečene sankcije” podrazumijeva bilo koju osobu ili subjekt uvrštene na bilo koji od popisa posebno imenovanih osoba ili subjekata kojeg vodi Tijelo koje izriče sankcije, uključujući i povremene izmjene, dopune ili zamjene tih popisa uključujući, ali ne isključivo,  popise posebno imenovanih osoba (SDN) i blokiranih osoba koje vodi američki Ured za kontrolu stranih sredstava (OFAC), konsolidirani popis ciljeva financijskih sankcija kojeg vodi Ministarstvo financija Ujedinjenog Kraljevstva (HMT), ili bilo koji sličan popis koji vodi, ili javna objava kojom se izriču sankcije od strane bilo kojeg Tijela koje izriče sankcije.

„Sankcije” podrazumijevaju sve zakone, propise, uredbe, pravilnike, naredbe, zahtjeve, pravila ili uvjete ili propise u vezi s gospodarskim ili financijskim sankcijama ili trgovinskim embargom ili povezanim ograničavajućim mjerama koje su relevantne za Dispoziciju/Narudžbenicu/Ugovor, a koje s vremena na vrijeme izriču, propisuju ili provode određena tijela, uključujući i Tijelo koje izriče sankcije.

„Tijelo koje izriče sankcije“ podrazumijeva sljedeće: (i) Sjedinjene Američke Države; (ii) Ujedinjene narode; (iii) Europsku uniju; (iv) Ujedinjeno Kraljevstvo; (v) Hrvatsku; ili (vi) relevantne vladine institucije i agencije bilo koje od prethodno navedenoga, uključujući, ali ne  ograničavajući se na OFAC, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, Europsku uniju i Ministarstvo financija Ujedinjenog Kraljevstva.

(a) Bez obzira na bilo koju drugu odredbu kojom je propisano drugačije, niti Naručitelj niti Izvršitelj nisu obvezni izvršiti niti jednu obvezu koja se inače zahtijeva Ugovorom/Narudžbenicom/Dispozicijom (uključujući ali ne isključivo obvezu (a) izvršiti, isporučiti, prihvatiti, prodati, kupiti, platiti ili primiti novac od, za ili preko fizičke ili pravne osobe, ili (b) upustiti se u neke druge aktivnosti) ako bi to bilo protivno, nedosljedno sa, ili izložilo Ugovornu stranu kaznenim mjerama ili istrazi temeljem bilo kojih Sankcija.

(b) Svaka Ugovorna strana izjavljuje i jamči drugoj Ugovornoj strani prilikom davanja ponude odnosno sklapanja Dispozicije/Narudžbenice/Ugovora da izvršenje, isporuka i provedba ponude odnosno Dispozicije/Narudžbenice/Ugovora ne krši niti je u sukobu s bilo kojim zakonom ili propisom koji se na nju primjenjuju (uključujući ali ne isključivo bilo kakve Sankcije) i jamči da se sve obveze relevantne Ugovorne strane temeljem ponude odnosno Dispozicije/Narudžbenice/Ugovora mogu u svakom relevantnom trenutku izvršiti, a da se pritom niti jedna Ugovorna strana, niti bilo koje njezino Povezano društvo, njezini zaposlenici, službenici, direktori ili agenti ne izlažu riziku od kršenja Sankcija.

(c) Osobito:

(i) Svaka Ugovorna strana izjavljuje i jamči, uključujući i u odnosu na svaki subjekt unutar Povezanih društava, da za vrijeme trajanja ponude ili Dispozicije/Narudžbenice/Ugovora nije Osoba protiv koje su izrečene sankcije te da nije u vlasništvu niti pod kontrolom, niti djeluje za ili u ime Osobe protiv koje su izrečene sankcije te se obvezuje odmah pisanim putem obavijestiti drugu Ugovornu stranu ukoliko se ovaj status promijeni.

(ii) Svaka će Ugovorna strana, na razumni pisani zahtjev druge strane, osigurati (ako je zakonski u mogućnosti) drugoj Ugovornoj strani sve informacije koje su joj potrebne da bi se utvrdilo je li ta druga Ugovorna strana, njezina Povezana društva  ili bilo koji od njezinih ili njihovih zaposlenika, službenika, direktora, savjetnika ili agent  postali ili je razumno vjerojatno da će postati Osoba protiv koje su izrečene sankcije.

(d) Ako bi postupanje jedne Ugovorne strane bilo u suprotnosti sa Sankcijama  ili bi značilo kršenje propisa ili izlaganje te Ugovorne strane kaznenim mjerama temeljem Sankcija („Ugrožena Ugovorna strana“), onda će Ugrožena Ugovorna strana, čim je to prije moguće u razumnim okvirima, uputiti drugoj Ugovornoj strani pisanu obavijest kako nije u mogućnosti izvršiti obvezu, na jedan od načina komunikacije definiranih odredbom „SLUŽBENA KOMUNIKACIJA“ iz ovih OU. Jednom kada je Ugrožena Ugovorna strana poslala takvu obavijest, ona ima pravo odmah obustaviti kompromitirajuću obvezu (bilo plaćanje bilo neku činidbu) tako dugo dok Ugrožena Ugovorna strana nije u mogućnosti svoju obvezu ispuniti na način da ne krši Sankcije. Također u tom slučaju ima pravo jednostrano raskinuti s trenutnim učinkom Dispoziciju i/ili Narudžbenicu/Ugovor bez ikakvih štetnih posljedica za sebe u kojem slučaju obavijest o raskidu dostavlja drugoj ugovornoj strani u pisanom obliku, na jedan od načina komunikacije definiranih odredbom „SLUŽBENA KOMUNIKACIJA“ iz ovih OU. Ako se relevantna obveza odnosi na plaćanje proizvoda/Radova/Usluge koji je već isporučen/preuzet, kompromitirajuća obveza plaćanja ostaje zamrznuta što znači da kamate na zakašnjelo plaćanje ne teku tako dugo dok Ugrožena Ugovorna strana ne može izvršiti plaćanje na način da ne krši Sankcije.

27. PRIHVAĆANJE OU

Očitovanjem Izvršitelja u sklopu ponude odnosno potpisom Ugovora/Narudžbenice, Izvršitelj izjavljuje da je upoznat sa sadržajem ovih OU, da su mu isti jasni i razumljivi te da iste u cijelosti prihvaća.

Naručitelj je ovlašten izmijeniti i/ili dopuniti odredbe ovih OU u svakom trenutku. Naručitelj će Izmijenjene OU objaviti na web stranici INA, d.d. dok će o istome obavijestiti Izvršitelja (sukladno odredbi „SLUŽBENA KOMUNIKACIJA“ iz ovih OU ili dostavom  na adresu elektroničke pošte upisanu u sudskom registru) najkasnije 15 (petnaest ) kalendarskih dana prije stupanja na snagu  izmijenjenih OU.

U slučaju nesuglasja s izmijenjenim OU Izvršitelj je dužan u roku od 10 (deset) kalendarskih dana od dana primitka obavijesti o izmjeni OU obratiti se Naručitelju (sukladno odredbi „SLUŽBENA KOMUNIKACIJA“ iz ovih OU) uz navođenje razloga nesuglasnosti s takvim izmjenama. U navedenom slučaju, ugovorne strane će pristupiti pregovorima oko definiranja obostrano  prihvatljivih uvjeta daljnje ugovorne suradnje, pri čemu razlog za nesuglasje ne mogu biti izmjene OU kojima se ne zadire u i ne mijenja pravna i ekonomska/komercijalna priroda postojećeg ugovornog odnosa. Svaka ugovorna strana zadržava pravo jednostranog raskida ugovora, ukoliko obostrano prihvatljiv dogovor ne bude postignut.

U slučaju da se Izvršitelj ne očituje prema Naručitelju unutar navedenog roka od 10 (deset) kalendarskih dana, smatrat će se da je isti prihvatio izmijenjene OU.

Ovi OU stupaju na snagu dana 11.4.2022. godine.

Objava OU na stranici INA, d.d. 1.4.2022. godine.