Održivi razvoj

Sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari

Kako bi se smanjili rizici velikih nesreća u industrijama u kojima su prisutne opasne tvari, nužne su mjere za sprječavanje velikih nesreća i odgovarajuća priprema i odaziv u slučaju ukoliko ipak dođe do takvih nesreća.

Politiku sprječavanja velikih nesreća INA je izradila na temelju procjene rizika od nastanka velike nesreće, kojom jamči kroz primjenu odgovarajućih mjera, postupaka i sustava upravljanja sigurnošću visoki stupanj zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

Uredbom o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (Seveso direktiva) propisuju se, između ostalog, i obveze operatera o poduzimanju mjera za sprječavanje velikih nesreća te su Prilogom VI. propisane informacije koje je operater dužan dati javnosti za slučaj opasnosti u slučaju velike nesreće. Postrojenja INA, d.d. koja su obuhvaćena izradom Priloga VI:

Istraživanje i proizvodnja nafte i plina:

Logistika: