INA i šibenski TEF sklopili nagodbu

  • Grad Šibenik će Ini isplatiti dug do kraja 2015.
  • Obje strane izrazile zadovoljstvo potpisanom nagodbom

Zagreb, 30. travnja 2014.- INA je danas sklopila nagodbu s Gradom Šibenikom i društvom TEF d.d. Šibenik vezano za dugovanje društva TEF u vlasništvu Grada prema Ini. Nagodbu su potpisali članovi Uprave Ine g. Davor Mayer i g. Niko Dalić, gradonačelnik Grada Šibenika g. Željko Burić te direktor TEF-a g. Veselko Gulin.

Sukladno potpisanoj nagodbi Grad Šibenik, koji je Vladinom odlukom iz 1998. obvezan da podmiri potraživanja Ine prema TEF-u, Ini će isplatiti 13 milijuna kuna u dvije rate do kraja 2015. Također, INA će u Šibeniku dobiti novu lokaciju za benzinsku postaju (ili novčanu naknadu nakon pet godina ukoliko se ne pronađe zadovoljavajuća lokacija), čime će se ujedno Gradu omogućiti nastavak planiranog investicijskog ulaganja na imovini TEF-a.

Ovom prilikom, g. Niko Dalić, član Uprave Ine, izjavio je „Suradnja i partnerstvo s lokalnim zajednicama u kojima djelujemo za Inu je od neizmjerne važnosti, a današnja nagodba predstavlja rješenje problema koji je već dugi niz godina opterećivao naše odnose s Gradom Šibenikom i TEF-om. U tom smislu, veoma smo zadovoljni rješenjem takve situacije i uvjeren sam kako će provedba ove nagodbe donijeti pozitivne rezultate svim uključenim stranama“.
Gradonačelnik Grada Šibenika g. Željko Burić rekao je kako su TEF i Grad Šibenik duže vrijeme radili na rješenju koje će, uz povrat dugovanja, donijeti i dodatnu vrijednost, kako za Grad Šibenik, tako i za Inu te da potpisana nagodba ide upravo u tom smjeru.

Spomenuto dugovanje odnosi se na suradnju između Ine, HEP-a i TEF-a iz 1993. godine, kada su potraživanja Ine od HEP-a u iznosu od 6 milijuna kuna s pratećim kamatama na taj iznos prenesena na TEF, odnosno 1998.godine u okviru mjera za restrukturiranje TEF-a Odlukom Vlade RH stavljena u obvezu rješavanja Gradu Šibeniku.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. INA Grupa broji 13.460 zaposlenih. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 444 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR
Avenija Većeslava Holjevca 10
10020 ZagrebPriloženi dokument