Priopćenje

Zagreb, 2. svibnja – Sukladno Pravilniku o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (NN 37/2011) kojeg je propisalo Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, za utvrđivanje najviše razine cijena naftnih derivata koriste se srednje dnevne kotacije naftnih derivata u USD/t objavljenih u Platt’s European Marketscan u razdoblju od prvoga dana iza dana prethodnog obračuna do dana novog obračuna te srednji dnevni tečaj HNB-a za dolar zadan za koji je objavljena srednja dnevna kotacija naftnih derivata. Najveća dopuštena promjena najviše maloprodajne cijene pojedinog naftnog derivata naviše ili naniže na dan obračuna u odnosu na važeću najvišu maloprodajnu cijenu, iznosi 3%.

Vezano za konkretno proteklo razdoblje treba istaknuti da su kotacije na mediteranskom tržištu za benzin u porastu, a za eurodizel u padu, te da je tečaj dolara u odnosu na kunu također u laganom padu u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje. Sukladno gore navedenom, stvoreni su preduvjeti za korekciju maloprodajnih cijena naftnih derivata.

Navedene Inine cijene bit će od trenutka njihova važenja, odnosno od 3. svibnja u 00.00 sati, dostupne na Ininoj korporativnoj stranici www.ina.hr, a bit će sukladne dozvoljenom rasponu koji određuje Pravilnik.

Što se tiče mogućnosti slobodnog formiranja maloprodajnih cijena na određenim lokacijama (autoceste, postaje na morskoj obali koje imaju mogućnost direktne opskrbe gorivom plovila) koje su izuzete od spomenutog dozvoljenog raspona određenog novim Pravilnikom, kompanija takvu mogućnost još nije primjenjivala, a sama primjena spada u domenu poslovne odluke kompanije.

U slučaju primjene od strane Ine, i ove će cijene biti dostupne na našoj internet stranici od trenutka stupanja na snagu te će i dalje biti temeljene na transparentnom i objektivnom sustavu u skladu sa svim drugim zakonskim odredbama i  tržišnim okolnostima.Priloženi dokument