Priopćenje

Sukladno Pravilniku o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (NN 37/2011) kojeg je propisalo Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, za utvrđivanje najviše razine cijena naftnih derivata koriste se srednje dnevne kotacije naftnih derivata u USD/t objavljenih u Platt’s European Marketscan u razdoblju od prvoga dana iza dana prethodnog obračuna do dana novog obračuna te srednji dnevni tečaj HNB-a za dolar za dan za koji je objavljena srednja dnevna kotacija naftnih derivata. Najveća dopuštena promjena najviše maloprodajne cijene pojedinog naftnog derivata naviše ili naniže na dan obračuna u odnosu na važeću najvišu maloprodajnu cijenu, iznosi 3%.

Vezano za konkretno proteklo razdoblje treba istaknuti da su kotacije svih derivata  na mediteranskom tržištu u neznatnom opadanju što konkretno znači da nema promjena cijena na benzinskim gorivima, već samo na Eurodieselu BS-u, Loživom ulju ekstra lakom i Diesel Plavom. Iako je zabilježen lagani pad svih kotacija, porast maloprodajnih cijena kod Eurodiesela BS-a, Loživog ulja ekstra lakog i Diesela Plavog uzrokovan je uslijed prethodnog obračuna pri kojem je zabilježen limitirani porast svih derivata, odnosno gdje su cijene kotacija rasle više od maksimalno dozvoljenog porasta maloprodajnih cijena. Tečaj dolara u odnosu na kunu također je u laganom opadanju u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje. Sukladno gore navedenom, stvoreni su preduvjeti za korekciju maloprodajnih cijena naftnih derivata Eurodiesel BS, Diesel Plavi i Loživo ulje ekstra lako. Navedene Inine cijene bit će od trenutka njihova važenja, odnosno od 09. kolovoza u 00.01 sati, dostupne na Ininoj korporativnoj stranici www.ina.hr, a bit će sukladne dozvoljenom rasponu koji određuje Pravilnik.

Što se tiče maloprodajnih cijena na autocestama, kao i sniženih cijena koje INA primjenjuje na određenim postajama, iste su također dostupne na našoj internet stranici.Priloženi dokument