O kompaniji

Upravljanje projektima i ishođenje dozvola IPNP

Upravljanje projektima IPNP

  • Priprema predinvesticijskih i investicijskih studija, priprema dokumentacije za fazno odobrenje istražnih/razradnih/proizvodnih projekata.
  • Upravljanje i nadzor nad svim fazama projekta, od odobravanja kroz stage gate procese do implementacije i puštanja u rad te koordinacija vanjskih i internih timova.
  • Financijsko praćenje izvršenja projektnih obveza u skladu sa zakonskim normama i regulativama.

Ishođenje dozvola IPNP

  • Ishođenje svih dozvola/odobrenja/rješenja/suglasnosti/potvrda/koncesija potrebnih za IPNP i izrada prostornih planova s nadležnim institucijama te izdavanje suglasnosti i posebnih uvjeta, kao i ostalih dokumenata vezanih za objekte IPNP.
  • Rješavanje problema i naknada štete uzrokovane aktivnostima IPNP u suradnji s lokalnom zajednicom, pravnim i fizičkim osobama, koordiniranje rješavanja imovinskopravnih odnosa na zemljišnoknjižnim česticama na kojima se nalaze naftno-rudarski objekti i postrojenja.
  • Izrada geodetskih elaborata za ishođenje koncesija i posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja te rješavanja imovinsko pravnih odnosa na eksploatacijskom polju, kao i svih ostalih vrsta geodetskih elaborata vezanih za objekte IPNP.