Održana Glavna skupština Ine

Zagreb, 18. lipnja 2021. – INA-Industrija nafte, d.d. održala je danas Redovnu glavnu skupštinu na kojoj je bilo prisutno 9.697.547 glasova ili 96,98 % od ukupno 10.000.000 glasova.

Dioničarima je na Skupštini prezentirano godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem nezavisnog revizora za 2020. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2020. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2020. godini.

Na Skupštini je donesena Odluka o pokriću gubitka INA, d.d. za 2020. godinu, kao i razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2020. Također, donesena je Odluka o izboru revizora Društva za 2021. godinu, Odluka o izmjenama predmeta poslovanja Društva – dopuna djelatnosti, kao i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA, d.d. te je usvojen potpuni tekst Statuta.

Osim toga, donesena je Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu, kao i odluka o izboru gospode Damira Mikuljana, Luke Burilovića i Damira Vanđelića za članove Nadzornog odbora Društva (detalji dostupni na Ininoj web stranici).

 

O INA Grupi

INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Rafineriji nafte Rijeka, dok se na industrijskoj lokaciji u Sisku razvijaju održive alternativne djelatnosti. Regionalna maloprodajna mreža sastoji od više od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i u susjednim zemljama. INA Grupa članica je MOL Grupe.

PR

Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb

Telefon:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hr