Press centar

Rječnik

Alkeni (olefini)

Nezasićeni ugljikovodici koji se sastoje samo od ugljika i vodika, a sadrže jednu ili više dvostrukih veza. Opća formula je CnH2n. Vrlo se rijetko pojavljuju u «normalnim» naftama, a povišene koncentracije tih spojeva sastavne su komponente nafti dobivene pirolizom naftnih šejlova.

Alkilacija

Alkilacija je kemijska reakcija propena i butena s izobutanom prilikom čega nastaje izoheptan i izooktan (alkilati), koji imaju visoki oktanski broj.

Analiza procesnih opasnosti

Analiza procesnih opasnosti je organizirana primjena metodičkog pristupa za identifikaciju, vrednovanje i kontrolu opasnosti povezanih s procesnim postrojenjima.

Analiza trendova

Proces analize podataka za određivanje i razumijevanje  trenutnih i prošlih uvjeta  izvedbe, a koriste se za predviđanje i poboljšanje budućih rezultata, npr. podaci o istraživanju incidenta identificirani koji ukazuju na slične uzroke incidenata.

Anorganska teorija

teorija nastankaugljikovodika (nafte i prirodnog plina) kemijskim reakci- jama u litosferi, bez utjecaja žive materije (organske tvari).

API standardi

(API – American Petroleum Institute), općeprihvaćene norme u naftnoj industriji za alat za bušenje, zaštitne cijevi, tubing, dubinske sisaljke i drugo; u uporabi su mjerne jedinice: za dužinu stopa (ft) i palac (in), za težinu funta (lb), za tlak funta po kvadratnom inču (psi) itd; primjerice: standardno dlijeto 12Ľ" je promjera 311,2 mm, standardna zaštitna cijev (casing) 9⅝" je promjera 244,5 mm, standardna bušaća šipka 4˝" je promjera 139,7 mm itd.

API-težina

American Petroleum Institut gustoću nafte izražava u API stupnjevima. API-težina = 141,5/spec. masa – 131,5. Gustoća nafte izražena u 0API opće je prihvaćena, a koristi se i za određivanje cijene nafte na svjetskom tržištu: lagana nafta > 31,1 0API, srednja nafta 22,3 do 31,1 0API, teška nafta 10 do 22,3 0API, ekstra teška nafta < 10 0API.

Asfalt

prirodni: smjesa otplinjene nafte (bitumena) i krutih čestica stijene; umjetni: smjesa bitumena dobivenog preradom nafte i kamenih mješavina za gradnju cesta (asfaltiranje).

Asfalteni

Kompleksna mješavina velikih organskih molekula, pretežno aromatske strukture obogaćene heteroatomima. Asfalteni su sastavni dijelovi nafte i bitumena. Nastaju tijekom dijageneze i metageneze, ali i u naftnim ležištima kao nusprodukti krekiranja. Veličinom i strukturom asfaltenska molekula je slična molekuli kerogena, što se odražava niskom topivosti.

Atmosferska destilacija

destilacija sirove nafteu postrojenju koje radi pod približno atmosferskim tlakom (tlakom okoline); naziva se također i primarnom destilacijom