Press centar

Rječnik

Gazolinski ugljikovodici

Frakcija nafte ili kondenzata s vrelištem između 15 i 200 ˚C, a sastoji se od niskomolekularnih ugljikovodičnih komponenata koje sadrže manje od 12 ugljikovih atoma.

Geofizičke metode

metode primjenjene geofizike za mjerenja geoloških značajki podzemlja radi pronalaženja mogućih ležišta mineralnih sirovina: gravimetrija, magnetometrija, seizmika, elektrokarotaža itd.

Geofizika

znanost koja proučava fizikalne značajke Zemlje (temperaturu, magnetizam, gravitaciju, radioaktivnost, električni otpor stijena i dr.); kombinacija fizike i geologije.

Geologija

znanost o postanku, građi i razvitku Zemlje kao cjeline, a posebno Zemljine kore (litosfere).

Geološka zamka

geološki objekt u podzemlju, ležište neke mineralne sirovine, izoliran od okoline nepropusnim naslagama; karakteristično za ležište nafte i prirodnog plina

Godišnje očitovanje o usklađenosti s Priručnikom upravljanja ZZSO

Ovaj je proces ključna sastavnica upravljanja ZZSO. Provodi se jednom godišnje i zahtijeva da lokacije/organizacijske jedinice izvrše procjenu funkcioniranja ZZSO, koristeći alat za samo-procjenu. Proces je namijenjen mjerenju i evidenciji zrelosti sustava upravljanja ZZSO na organizacijskoj razini. Sva odstupanja, identificirana kroz samo-procjenu, prate se do zaključenja (rješavanja) kroz korektivne radnje.

Gradski plin

plin proizveden iz ugljena ili benzina (primarnog) u gradskim plinarama, ogrjevne vrijednosti 16 MJ/mł; pretežni sastojak je vodik (H2); plin je otrovan zbog prisutna ugljikovog monoksida (CO); više se praktički ne koristi, zamijenjen je prirodnim plinom

GRI

Global reporting initiative (GRI), je međunarodna neprofitna organizacija osnovana 1997. godine s ciljem postizanja izvrsnosti u korporativnom izvještavanju o održivom razvoju. Smjernice za izvještavanje GRI-a su središte tog okvira, a na njih se nadovezuju drugi modularni elementi kao što su Sektorski dodatci i Protokoli uz pokazatelje koji kompanijama uvelike omogućuju kvalitetnu i učinkovitu pripremu izvješća  koja je istodobno usporediva, ali i prilagođena specifičnostima pojedinih gospodarskih grana i sektora.

Gubitak sadržaja iz primarnog okruženja

Nekontrolirano ili neplanirano ispuštanje proizvoda iz procesa ili skladištenja koji služe kao primarno okruženje. Prijavljuje se odvojeno, u skladu sa sljedeće tri kategorije: <ol> <li>Incidenti zbog kojih je ispušteno 10 do 100 kg,</li> <li>Incidenti zbog kojih je ispušteno 100 do 1000 kg,</li> <li>Incidenti zbog kojih je ispušteno više od 1000 kg.</li> </ol>

Gustoća

omjer mase i obujma, veličina koja pokazuje koliku masu (kg) ima jedinica obujma (m3); često se koristi gustoća u izvedenim jedinicama kg/l; npr. gustoća vode je 1 kg/l, nafte 0,8000 – 0,9000 kg/l.

Gas-lift

(plinsko podizanje), podizanje stupca nafte iz bušotine stlačenim plinom kada naftu ne može na površinu iznijeti potisna energija ležišta