Press centar

Rječnik

Kondenzat

mješavina laganih ugljikovodika u tekućem stanju.

Kontrolirana ispuštanja u vode

Vode ukupno ispuštene u podzemne vode, površinske vode ili u sustave kanalizacijske odvodnje.

Konverzija

je odnos lakih proizvoda (plinovi,benzin i plinska ulja) i ostatka u odnosu na ulaznu sirovinu, izražen u postocima. Konverzija ovisi o vrsti sirovine, tlaku, temperaturi i prostornoj brzini. Konverzija znači i pretvaranje jednih proizvoda u druge.

Korektivna radnja

Aktivnosti za popravljanje neželjenih problema u ZZSO ili nedostataka u Sustavu upravljanja ZZSO. Primjeri mogu uključiti prekide nadzora, neusklađenost sa internim ili zakonskim zahtjevima, akcidente, ozljede, bolesti, požare, ispuštanja u okoliš i druge gubitke i nepoželjne trendove parametara ZZSO.

Krekiranje

Kemijska reakcija cijepanja velikih organskih molekula i nastajanje malih molekula djelovanjem povišene temperature. Krekiranjem molekule kerogena nastaju bitumen i nafta, a krekiranjem nafte nastaju kondenzat i plin.

Kritična aktivnost

Aktivnost ili aktivnosti, koje ako se izvode izvan očekivanih okvira, mogu potencijalno uzrokovati incident visokog rizika.

Kritične informacije iz ZZSO

Informacije bitne za radnike organizacije, kako bi se osiguralo da očekivana izvedba u području ZZSO bude dostignuta i održavana. Te informacije mogu uključivati rizik za zaposlenike i odgovarajući nadzor, metriku ZZSO, ostvarivanje ključnih ciljeva, pouke iz istraženih incidenata, interese kupaca, odgovore na pitanja zainteresirane javnosti iskomunicirane menadžmentu itd.

Katalizatori

su kemijski spojevi koji pospješuju kemijske reakcije ali ne učestvuju u njima.

Katran

prirodni katran je ponekad naziv za tešku naftu (bitumen) koja je prodrla do površine Zemlje; teški ostatak izlučen iz plinova pri rasplinjavanju ugljena i drveta, sirovina za kemijsku industriju; nakupine u dimnjacima kod peći loženih ugljenom ili drvetom

Kemijski spoj

tvari koji se sastoje od istovrsnih molekula sastavljenih od atoma više elemenata; tvar koja se sastoji od više elemenata.

Kogeneracija

istovremena proizvodnja električne energije pomoću plinskih i parnih turbina.

Kolektor

upljikava (porozna) i propusna stijena (naslaga, sloj) u kojoj se mogu akumulirati tekućine i plinovi; nadsvođen nepropusnim stijenama može biti ležište nafte i prirodnog plina

Kolomaz

(šmira), mazivo za podmazivanje osovina kotača zaprežnih i drugih vozila; u prošlosti proizvod jednostavne prerade teške nafte iz prirodnih izvora

Kompresorska stanica

(KS), postrojenje za komprimiranje (stlačivanje) prirodnog plina na viši tlak; sastoji se od potrebnog broja kompresora s motorima na plinski ili električni pogon

Kondenzacija

prevođenje para hlađenjem u tekuće stanje.