Press centar

Rječnik

Ukupan broj profesionalnih bolesti o kojima se mora izvješćivati

Broj svih profesionalnih bolesti, bez obzira jesu li rezultirale sa LTI, invaliditetom ili ograničenom sposobnošću za uobičajeni rad (RWC).

Utisna bušotina

bušotina namijenjena utiskivanju vode ili prirodnog plina u ležište kod sekundarnih metoda, utiskivanju prirodnog plina u podzemno skladište plina i sl.

Uredba o kvaliteti goriva

Odredbe ove Uredbe primjenjuju se na benzin i dizel goriva  koja se koriste za izgaranje kod motora s unutarnjim izgaranjem cestovnih vozila, necestovnih pokretnih strojeva zbog zdravstvenih i okolišnih razloga

Uredba o klasifikaciji, označavanju i pakiranju tvari i smjesa

Uredba o klasifikaciji, označavanju i pakiranju tvari i smjesa (CLP)

Upravljanje zaštitom zdravlja

Sustav upravljanja zaštitom zdravlja

Upravljanje promjenama

Sustavni proces upravljanja promjenama u svrhu kontrole ZZSO rizika.

Upravljanje proizvodima

Upravljanje proizvodom je koncept pomoću kojeg se načela zaštite zdravlje i zaštite okoliša usredotočuju na sam proizvod i svi koji su uključeni u životni ciklus proizvoda trebaju preuzeti odgovornost za smanjenje utjecaja proizvoda na zdravlje i okoliš.

UN Global Compact

Global Compact je strateška inicijativa koja se temelji na 10 osnovnih načela iz područja ljudskih prava, prava radnika, okoliša i borbe protiv korupcije

Ukupno registrirani incidenti

Ukupan broj zabilježenih incidenata (FAC, MTC, LTI, RWC – isti su opisani ranije u tekstu).

Uključenost dionika

Uključenost dionika je formalni proces za upravljanje odnosima kroz koje su kompanije ili industrije uključene sa grupom svojih dionika u nastojanju da usklade svoje zajedničke interese, kako bi se smanjio rizik i unaprijedio tro – bilančni pristup – financijske, socijalne i ekološke performanse tvrtke.

Ukapljeni prirodni plin

(UPP), prirodni plin ukapljen na temperaturi –162 °C radi prijevoza brodovima

Učestalost ozljeda na radu sa izgubljenim radnim vremenom (LTIF) – Broj LTI na milijun radnih sati.

Računa se po formuli: LTIF = (broj LTI)/(ukupni fond radnih sati)*1,000,000

Ukapljeni naftni plin

(UNP), plinoviti ugljikovodici propan i butan ili mješavina propan /butan dobivaju se preradom nafte ili prirodnog plina; ukapljeni pod tlakom u čeličnim bocama i spremnicima koriste se uglavnom kao energenti ili sirovina u petrokemiji.

Ugljikovodici

organski spojevi koji sadrže ugljik (C) i vodik (H).

Učinci na ZZSO

Svaka promjena koja ima pozitivne i negativne učinke na zdravlje, sigurnost ili okoliš, a koja proizlazi iz organizacijskih aspekata. Neki primjeri učinaka su: toksični učinak zbog izloženosti kemikalijama, zagušljivost zbog skučenog prostora, iscrpljivanje resursa zbog uporabe energije, onečišćenje od emisija u zrak i  ispuštanja u okoliš za vrijeme distribucije proizvoda

Učestalost svih izvješća o profesionalnim bolestima

Broj ukupno zabilježenih profesionalnih bolesti iskazan na milijun radnih sati (rad tijekom izvještajnog razdoblja). Računa se po formuli: TROIF = (broj TROI)/(ukupni fond radnih sati)*1,000,000

Učestalost prometnih nesreća (RAR)

Broj prometnih nesreća iskazan na milijun prevezenih kilometara.