Press centar

Rječnik

Mlazno gorivo

(kerozin, petrolej, jet-gorivo), derivat prerade nafte s početkom i krajem destilacije 180 – 240 ˚C; gorivo za mlazne motore zrakoplova.

Molekula

najmanja čestica kemijskog elementa ili spoja koja može samostalno postojati, zadržavajući bitna svojstva te tvari.

Motorni benzini

derivati prerade sirove nafte s početkom i krajem destilacije 70 – 215 ˚C; pogonsko gorivo za brojne motore s unutrašnjim izgaranjem; vrste: avionski benzini, olovni benzini, bezolovni benzini.

Magistralni naftovod

ukopani čelični cjevovod za otpremu sirove nafte s proizvodnih naftnih polja u luke, utovarne stanice željezničkih ili auto-cisterni ili izravno u rafinerije nafte

Magistralni plinovod

ukopani čelični cjevovod za transport prirodnog plina s proizvodnih naftnih i plinskih polja na daljnju preradu, podzemno skladištenje i u potrošačke centre

Matična stijena

Sitnozrnati, organskom tvari bogati, sediment koji u prirodnom okolišu generira dovoljne količine ugljikovodika za nastajanje ekonomskih akumulacija.

Matrica procjene rizika

Praktičan alat koji se koristi za kvalitativno procjenu rizika na području ZZSO  i drugih poslovnih rizika.

Mazut

teža loživa ulja; koriste se kao goriva u termoelektranama, toplanama i industriji te kao pogonsko gorivo velikih motora

Međuvladina komisija o klimatskim promjenama

Međuvladina komisija o klimatskim promjenama priprema procjene, izvješća i smjernice o znanosti klimatskih promjena i moguće utjecaje, tehnološki razvoj te moguće nacionalne i međunarodne odgovore na klimatske promjene.

Metan

plinoviti ugljikovodik (CH4), najlakši i pretežni sastojak prirodnog i rafinerijskog plina; koristi se ponajprije kao energent.

Migracija

premještanje nafte i prirodnog plina iz matičnih stijena – mjesta nastanka, kroz propusne sredine litosfere do povoljnih geoloških struktura – ležišta nafte i plina.

Mjerna stanica

(MS), objekt na naftnom polju u čijim se postrojenjima i uređajima pridobiven fluid iz bušotina (smjesa nafte, plina i vode) razdvaja na naftu, prirodni plin i vodu; obavi se mjerenje proizvedenih količina i otprema svakog fluida zasebno u daljnji tehnološki proces

Mjerno-regulacijska stanica

(MRS), objekt plinovodnog sustava u čijim uređajima se smanjuje tlak prirodnog plina na tlak distributivne plinske mreže ili neki drugi tlak potreban za potrošače izravno priključene na plinovodni sustav; provodi se mjerenje isporučenih količina plina i po potrebi odorizacija