Press centar

Rječnik

Ozljede na radu sa izgubljenim radnim vremenom

Broj ozljeda na radu kod kojih je ozlijeđeni bio odsutan sa radnog mjesta najmanje jednu smjenu. Smrtni slučajevi su uključeni. U sustavu izvješćivanja MOL Grupe računaju se ozljede na radu i ozljede u vezi sa organiziranim radom (službeno putovanje; rukovanje materijalima i transport; održavanje higijene, prehrana na radnom mjestu, zdravstveni pregled ili bilo koji drugi servis koji je osigurao poslodavac tijekom radnog vremena), nezavisno od datuma, doba dana, lokacije i stupnja uključenosti ozlijeđenog zaposlenika. Ozljede na putu na posao i sa posla se ne računaju kao ozljede na radu, osim ako se nisu dogodile u vozilu koje je u vlasništvu ili u najmu poslodavca.

Ozljede na radu koje nisu LTI

Ozljeda povezana sa radom koja ne zahtjeva odsustvo ozlijeđene osobe sa radnog mjesta i izgubi najmanje jednu smjenu. Uključuje prvu pomoć (FAC), medicinsku pomoć (MAC) i otežani rad (RWC).

Ozljede koje nisu u vezi s radom

Ozljeda koja se dogodila zaposleniku izvan radnog mjesta tj. koje nisu u vezi sa radom organiziranim od poslodavca. Npr. svaka ozljeda koja se zaposleniku dogodi pri prijevozu na posao i sa posla kući, osim ako se ozljeda dogodi s vozilom koje je u vlasništvu ili zakupu od strane poslodavca.

Ozljeda na radu

Ozljeda na radu koja se dogodi tijekom rada ili je  vezana za organizirani rad (za vrijeme putovanja za potrebe rada, rukovanje materijalima ili prijevoz materijala, čišćenja, organiziranog obroka, tijekom zdravstvenih pregleda ili bilo koje druge aktivnosti koju je organizirao poslodavac za vrijeme radnih aktivnosti) nezavisno od vremena, datuma, mjestu i stupnju uključenosti (ozlijeđenog) zaposlenika. Bilo koja ozljede koje se dogodi prilikom putovanja od kuće do radnog mjesta i obrnuto ne smatra se u smislu ovog pravilnika ozljedom na radu, osim ako se takva ozljeda dogodi u vozilu u vlasništvu ili zakupu od strane poslodavca. Ozljede na putu na posao i s posla moraju se posebno statistički pratiti sukladno zakonskoj regulativi Republike Hrvatske.

Opasnosti

Izvor ili situacija s potencijalom da uzrokuje štetu u smislu povrede ili bolesti, oštećenja imovine, štete po okoliš odnosno, kombinacije navedenog.

Otpremna stanica

(OS), objekt na naftnom polju u koji se nafta doprema naftovodima iz drugih proizvodnih objekata jednog ili više naftnih polja, izdvoji voda (dehidracija nafte), nafta skladišti u spremnicima (rezervoarima) i otprema sisaljkama (pumpama) naftovodom na preradu

Otpad

Materijali određeni zakonskom regulativom koji se odlažu ili se namjeravaju odlagati te moraju biti zbrinuti od strane njihovih vlasnika.

Osobna zaštitna oprema

Sva oprema (uključujući i odjeću), koja je namijenjena osobnom zaduženju u svrhu zaštite radnika pri radu, a kao zaštita od jednog ili više rizika po njegovo zdravlje ili sigurnost (npr. zaštitne kacige, zaštitne rukavice, zaštitne naočale, odjeća visoke uočljivosti, zaštitna obuća).

Otkrivene zalihe

(rezerve), ukupno utvrđene količine nafte i prirodnog plina u otkrivenom ležištu, bez obzira da li će ih se moći tehnički i isplativo iscrpsti.

Organski spojevi

kemijski spojevi koji sadrže ugljik i vodik.

Organska tvar (materija, biomasa)

Biogeni materijal nastao biološkim procesima, a sadrži jedan ili više ugljikovih atoma. Kerogen, bitumen, nafta i plin su organski materijali očuvani u stijenama.

Organska teorija

teorija postanka nafte kaja se temelji na pretvorbi organske tvari iz izumrlih organizama, nataloženih na dnu mora ili jezera, u naftu posredstvom visokih temperatura i tlakova.

OR&ZZSO

Održivi razvoj i zaštita zdravlja, sigurnosti i okoliša

Oplemenjivanje

tehnološki proces kojim se od korisne mineralne sirovine odvajaju štetne ili nekorisne primjese; kod proizvodnje nafte i prirodnog plina oplemenjivanje je: odjeljivanje prirodnog plina od nafte, plinskog kondenzata od prirodnog plina, izdvajanje vode iz nafte i prirodnog plina, čišćenje nafte od krutih čestica, izdvajanje štetnih primjesa iz prirodnog plina (ugljikovog dioksida, vodikovog sulfi da, žive itd.), razdvajanje prirodnog plina na sastojke (metan, etan, propan, butan, pentan) i drugo

Opasni teret

Teret koji se prevozi, prema ADR-u kategoriziran kao onaj koji ima potencijal značajnog rizika za zdravlje i sigurnost ljudi i okoliša.

Opasni procesi

Neželjeno ispuštanje opasnih tvari ili energije (npr. ispuštanje toksičnih ili korozivnih tvari, požari i eksplozije) s potencijalom da ljudima nanesu teške ozljede i/ili da uzrokuju značajnu štetu imovini ili okolišu.

Opasni otpad

Otpad koji sadrži jednu ili više opasnih karakteristika navedenih važećoj zakonskoj regulativi. Opasni otpad je kategoriziran prema izvoru proizvodnje otpada: a) opasni otpad koji je nastao normalnim radom b) opasni otpad koji je nastao u izvanrednim slučajevima, c) opasni otpad koji je nastao kao rezultat građevinskih radova / rušenjem i d) opasni otpad nastao u prošlim operacijama.

Opasne tvari

Tvari koje imaju potencijal predstavljanja značajnog rizika za zdravlje i sigurnost ljudi ili za okoliš.

Oktanski broj

mjera za antidetonatorsko svojstvo i kvalitetu benzina; težnja je da se smjesa zraka i goriva ne zapali, tj. eksplodira prije nego što je kontrolirano zapali električna iskra svjećice motora; detonatorska svojstva ispitivanog benzina uspoređuju se sa smjesom n-heptana (koji lako detonira) i izo-oktana (koji ne detonira) kada benzin zadovoljavajuće izgara u smjesi sa zrakom i ponaša se kao smjesa 5% n-heptana i 95% izooktana, ima oktanski broj 95.

Oksigenati

su ustvari eteri koji sadrže kisik i imaju vrlo visoki oktanski broj. Najčešće korišteni oksigenati u proizvodnji motornih benzina su: metiltercijarnibutil eter (MTBE), tercijarni amilmetil eter (TAME), etiltercijarnibutil eter (ETBE) i diizopropil eter (DIPE).

Okolišne obveze, OO

Obveze tvrtke za sanaciju onečišćenja uzrokovanih njenim aktivnostima

Okoliš

Okruženje u kojem tvrtka djeluje, uključujući zrak, vodu, zemlju, tlo, prirodne resurse, floru, faunu, staništa, ekosustave, biološku raznolikost, ljude (uključujući i ljudske artefakte, kulturalno značajne lokacije i socijalne aspekte) i njihove interakcije. Okruženje u tom kontekstu proteže se od operacije do globalnog sustava.

Održivi razvoj, OR

„Razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnje generacije, a istodobno ne ugrožava mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe“ (izvor: Brundtland komisija)

Ogrijevna vrijednost

(ogrijevna moć), količina topline koja nastaje izgaranjem određene količine nekog energenta (goriva); izražava se jedinicom za toplinu (energiju, rad) J (joul, džul) uz navođenje jedinice količine goriva; npr: J/kg, odnosno MJ/kg za loživa ulja.

Objedinjeni uvjeti zaštite okoliša

Objedinjeni uvjeti zaštite okoliša ili jednostavnije okolišna dozvola, direktiva je Europske unije kojoj je cilj sprečavanje i kontrola onečišćenja koje potječe od industrijskih i poljoprivrednih aktivnosti.

Off-shore

istraživanje i proizvodnja nafte i plina iz mora.

Odorizacija

obilježavanje plina, namijenjenog potrošnji, umiješavanjem kemijskih tvari intenzivna mirisa kako bi se uočilo eventualno propuštanje uređaja i instalacija i izlaženje plina u atmosferu