Press centar

Rječnik

Dubinsko snimanje

Sustavni, sažeti i provjerljivi pristup upravljanju problematikom ZZSO, koji se zasniva na procjeni vjerojatnih rizika, potencijalnih zakonskih obveza i troškova koji iz njih proizlaze, razumno projektiran i proveden da bi se nadzirali i smanjili navedeni rizici i spriječio nastanak financijskih obveza.

Društveno odgovorno poslovanje, DOP

„Odgovornost poduzeća za njihov utjecaj na društvo“, Koncept u kojem kompanije integriraju brigu o društvu i okolišu u svoje poslovanje, te u odnose sa svojim dionicima, i to na dobrovoljnoj osnovi. Biti društveno odgovoran ne znači samo ispunjavati zakonske obaveze, već i preko toga,investirati u ljudski kapital, okoliš i odnose sa dionicima.

Dow Jones procjena održivosti

Definirani skup kriterija i složenosti koji se koristi za procjenu mogućnosti i rizika koje proizlaze iz ekonomskog, okolišnog i društvenog razvoja za izabrane tvrtke.Na temelju procjene korporativne održivosti tvrtke su rangirane unutar svojih industrijskih grupa i odabrane za Dow Jones indeks održivosti, ako su među vodećima u održivosti u svom području. Pokazuje da su kompanije koje su motivirane održivošću financijski  uspješnije od drugih kompanije iste skupine.

Dionici

Dionici su one skupine koje utječu i/ili bi mogle biti pod utjecajem aktivnosti, proizvoda ili usluga i povezanih djelovanja organizacije.

Dozvola za rad

Stupanj prihvaćanja tvrtke, prema njihovim dionicima.

Dokumenti ZZSO

Dokumenti vezani za ZZSO, u elektronskom ili papirnatom obliku (npr. procedure, radne upute, liste za provjeru, alati za obuku itd.), razvijeni i primijenjeni s ciljem razvoja u području ZZSO, te s ciljem osiguranja da kompanija radi na siguran način i u skladu s razvijenim dokumentima.

Dizelsko gorivo

(diesel), gorivo za motore s unutrašnjim izgaranjem; dobiva se doradom petroleja i lakih plinskih ulja, koji se izdvajaju iz nafte i njenih derivata na temperaturama 190 – 360 ˚C.

Distributivna mreža

sustav plinovoda unutar naselja i grupa naselja na koju su priključeni krajnji potrošači plina (kućanstva, manja industrija, škole, bolnice i dr.)

Direktna emisija CO2

Emisije u zrak ugljikovog dioksida (CO2) od spaljivanja fosilnih goriva i iz proizvodnih procesa, iz izvora u vlasništvu tvrtke. Ne uključuje emisije iz transporta ili indirektne emisije.

Degazolinaža

(«degazolinaža» – izdvajanje gazolina, benzina); procesno postrojenje u kojem se iz smjese prirodnog plina izdvajaju pojedini plinoviti i tekući ugljikovodici (metan, etan, propan, butan, pentan, primarni benzin)

Direktiva o velikim uređajima za izgaranje

Ova Direktiva ima za cilj smanjenje emisija u zrak (sumporov dioksid, dušikovi oksidi i prašina) iz velikih uređaja za izgaranje, ovisno o starosti i kapacitetu uređaja te vrsti goriva za izgaranje (kruto, tekuće ili plinovito).

Destilacijska kolona

uređaj (posuda) u kojem se iz zagrijane smjese sirove nafte na različitim razinama i temperaturama izdvajaju pojedini sastojci (plinovi, benzini, petrolej itd.)

Destilacija nafte

proces u kojem se sirova nafta destilacijom razdvaja na pojedine sastojke

Destilacija

proces u kojem se sirova nafta razdvaja na pojedine frakcije.

Derivati nafte

proizvodi nastali preradom sirove nafte

Deoiling

uklanjanje ulja iz parafina.

Dehidracija plina

postrojenje za uklanjanje vlage iz prirodnog plina

Dehidracija

uklanjanje vodeiz različitih tvari;uklanjanje vode iz nafte i prirodnog plina i vlage iz prirodnog plina.