Press centar

Rječnik

Flexikoking

nastavak fluid kokinga sa spaljivanjem koksa, u koksni niskokalorični plin, bez katalizatora.

Fluid

(tekuće), zajednički naziv za tekućine i plinove.

Fluid katalitički kreking (FCC)

cijepanje ugljikovodika u tekućem sloju katalizatora.

Fosilna goriva

ugljen, nafta i prirodni plin.

Frakcijska destilacija

proces destilacije kojim se dobiva više sastojaka (komponenata, frakcija) hlađenjem para na određenim temperaturama