Press centar

Rječnik

Propan

plinoviti ugljikovodik (C3H8), sastojak prirodnog plina i rafinerijskih plinova; dobiva se preradom prirodnog plina i sirove nafte; ukapljen pod tlakom koristi se najviše kao energent, obično u smjesi propan/butan (UNP).

Proizvodnja nafte i plina

tehnološki proces koji obuhvaća: pridobivanje nafte i prirodnog plina iz bušotina, transport cjevovodima do objekata za oplemenjivanje nafte i plina, oplemenjivanje, skladištenje te otpremu nafte, prirodnog plina i plinskog kondenzata na daljnju preradu ili potrošnju

Proizvodno polje

(eksploatacijsko polje), bušotine, ležišta nafte i prirodnog plina te nadzemni objekti i postrojenja za proizvodnju nafte i prirodnog plina

Proizvodna kolona

(eksploatacijska kolona), niz zaštitnih čeličnih cijevi ugrađen u bušotinu do dubine otkrivenog ležišta nafte i prirodnog plina

Procjena obveza ZZSO

Proces otkrivanja neusklađenosti tvrtke u području ZZSO i procjena troškova potrebnih za rješavanje otkrivenih neusklađenosti vezanih za ZZSO.

Procjena

Sustavni i dokumentirani pregled učinkovitosti implementacije procesa ZZSO, programa i procesnih pravila, bazirana na općim procesnim kriterijima (mjerilima) procesa i profesionalnoj prosudbi iskusnih procjenitelja.

Procjena rizika iz područja ZZSO

Sustavni pristup se koristi za određivanje stupnja rizika ili ranjivosti vezane uz utvrđene opasnosti.

Profesionalno oboljenje

Sa radom povezano nenormalno zdravstveno stanje ili bolest, koje nije posljedica ozljede na radu, a uzrokovano je uvjetima na radnom mjestu. Ozljede na radu su uzrokovane jednim događajem u radnom okolišu, dok su profesionalne bolesti uzrokovane duljom izloženošću. Profesionalne bolesti uključuju akutne i kronične bolesti koje mogu biti uzrokovane udisanjem, apsorpcijom, gutanjem, direktnim kontaktom ili izloženošću.

Prometna nesreća

Bilo koji događaj u koji je uključeno (registrirano) motorno vozilo (koje je u vlasništvu ili zakupu od strane poslodavca ili vozilo u vlasništvu zaposlenika), za vrijeme izvršavanja radnih zadataka došlo je do ozljeda, smrtnih posljedica ili oštećenja imovine, bez obzira tko je bio ozlijeđen, čija je imovina uništena i gdje se događaj dogodio te tko je kriv. Ako nije bilo smrtnih slučajeva / ozljeda, materijalna šteta koje se dogodi u slijedećim prilikama (bez obzira na troškove popravka) također se smatra nesrećom: <ul> <li>Sudar između vozila u pokretu</li> <li>Udar u stacionarni objekt</li> <li>Nesreće bez sudara/udara – događanja koja uključuju prevrtanje motornog vozila, skliznuće, vrtnja vozila, izlijetanje s ceste.</li> </ul>

Pridobivanje nafte i prirodnog plina

vađenje (crpljenje) nafte i prirodnog plina (također i plinskog kondenzata i prateće vode) iz ležišta kroz bušotinu do ušća bušotine na površini

Pridobive zalihe

(rezerve), količine otkrivene mineralne sirovine (nafte i prirodnog plina) koje je tehnički moguće izvaditi iz ležišta

Priključni naftovod

ukopani čelični cjevovod od naftne bušotine do mjerne stanice za naftu

Primarna energija

prirodni oblici energije: drvo, ugljen, nafta, prirodni plin, vodne snage i nuklearno gorivo; ugljen, nafta i prirodni plin su fosilna goriva; obnovljivi izvori su drvo i vodne snage, a ostali su neobnovljivi; izravno se mogu rabiti: drvo kao ogrjevno drvo, ugljen i prirodni plin, a ostali se trebaju pretvoriti u korisne oblike energije (derivate nafte, električnu energiju itd.)

Primarna prerada

prerada sirove nafte u rafineriji samo jednostavnom destilacijom (atmosferskom); dobivaju se samo osnovi derivati (frakcije) koji tek kasnijom doradom postaju komercijalni proizvodi

Primarna proizvodnja

pridobivanje nafte i prirodnog plina iz ležišta energijom ležišta i dodatnim mehaničkim podizanjem (plinsko podizanje, dubinske sisaljke)

Primarni benzin

ugljikovodici s početkom i krajem destilacije od 70 – 180 ˚C. Sirovina za proizvodnju motornih benzina; vrijedna sirovina za petrokemiju.

Priprema nafte za transport

tehnološke operacije proizvodnje nafte na naftnim poljima; iz smjese nafte, prirodnog plina i vode izdvoje se prirodni plin, voda i krute nečistoće i nafta otpremi na preradu u rafineriju

Priprema prirodnog plina za transport

tehnološke operacije proizvodnje prirodnog plina na naftnim i plinskim poljima; iz smjese prirodnog plina, plinskog kondenzata i vode izdvoji se voda, plinski kondenzat, štetne primjese u prirodnom plinu i vlaga i prirodni plin otpremi na daljnju preradu (degazolinažu), skladištenje ili izravno u potrošnju

Prirodni plin

(zemni plin, metan), smjesa plinovitih ugljikovodika, pretežno metana (CH4) i drugih do pentana (C5H12), mineralnog porijekla; dobiva se iz podzemlja bušenjem i pridobivanjem kroz bušotine iz ležišta slobodnog plina ili zajedno s naftom iz naftnih ležišta; vrlo važna energetska mineralna sirovina, ekološki prihvatljiv energent.

Proizvodna bušotina

bušotina opremljena za proizvodnju nafte i plina; aktivna bušotina kroz koju se iz ležišta pridobiva nafta i prirodni plin.

Preventivne mjere

Radnje za sprječavanje ili smanjenje vjerojatnosti nastanka neželjenih incidenta iz područja ZZSO, kao što su gubitak kontrole, nesukladnosti s internim ili zakonskim zahtjevima, nesreće, ozljede, bolesti, požari ili drugi gubici vezani uz ZZSO.

Požar

Neplanirano zapaljenje ili izgaranje. Uključuje i električni luk koji izaziva požar ili neki pokazatelj požara (plamen, dim ili karbonizaciju).

Potrošnja svježe vode

Ukupne količine svježe vode uzete iz okoline (površinske vode / podzemne vode/ pitka voda) korištene u tehnološke svrhe.

Pentan

tekući ugljikovodik (C5H12), sastojak prirodnog plina i lakog benzina. Koristi se i kao sirovina u petrokemijskoj industriji.

Paklina

stari naziv za naftu (bitumen, asfalt) koja je slobodno izlazila na površinu.

Petrolej

(grčki: petroleum, kameno ulje), termin za sve ugljikovodike; derivat prerade nafte s početkom i krajem destilacije od 180 – 240 ˚C, koji se koristi za rasvjetu (petrolejske svjetiljke), grijanje (petrolejske grijalice) ili za pogon nekih motora s unutrašnjim izgaranjem.

Piroliza

Proces razgradnje, krekiranja organske tvari i nastajanja manjih organskih molekula djelovanjem povišene temperature bez kisika. Rock Eval pirolizator i hidrolitička piroliza su laboratorijske pirolitičke tehnike koje se primjenjuju za determinaciju matičnih stijena.

Pissasfalt

stari naziv za nakupine nafte (bitumena, asfalta) kao prirodnih površinskih izvora

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija

Dokument sastavljen u skladu s nacionalnim smjernicama, koji je usmjeren na najveći mogući požar na lokaciji, sa definiranim zalihama pjenila, vode i potrebne opreme za slučaj intervencije, koje se čuvaju na lokaciji te su stalno dostupne interventnom osoblju.

Plinska stanica

(PS), objekt na plinskom polju u čijim se postrojenjima i uređajima pridobiveni fluid iz bušotina (smjesa prirodnog plina, plinskog kondenzata i vode) razdvaja na prirodni plin, plinski kondenzat i vodu; proizvedene količine se izmjere i otpremaju u daljnji tehnološki proces; prirodni plin se oslobađa vlage (dehidrira) i može se odmah otpremati u potrošnju, ako je zadovoljavajućeg sastava (kvalitete)

Plinski kondenzat

tekući ugljikovodici u smjesi prirodnog plina; izdvajaju se iz smjese prirodnog plina u površinskim uvjetima kao gazolin (plinski kondenzat sastavljen od pentana, C5H12 do dekana, C10H22) i plinski kondenzat u širem smislu, sastavljen od tekućih ugljikovodika od C5 do čak C35 ugljikovih atoma; preradom plinskog kondenzata dobiva se veća količina visokovrijednih derivata (ukapljenih naftnih plinova, primarnog benzina, ostalih benzina, lakih loživih ulja) nego preradom sirove nafte

Plinski kromatograf

maseni spektrometar (GC-MS) –Analitička tehnika je vezani sistem plinske kromatografije i masene spektrometrije. Plinski kromatograf odvaja organske komponente, a maseni spektrometar detektira strukturne informacije postojećih ugljikovodika. Instrument ima posebno značenje u detekciji i analizi bioloških markera.

Plinsko podizanje

(gas-lift), podizanje stupca nafte u bušotini pomoću stlačenog prirodnog plina kada nafta ne može više izlaziti na površinu potisnom energijom ležišta

Plinsko polje

bušotine i otkrivena ležišta prirodnog plina; kada su ležišta privedena proizvodnji, plinsko polje obuhvaća i sve nadzemne objekte i postrojenja za proizvodnju prirodnog plina

Podzemno skladište plina

(PSP), podzemne geološke strukture slobodnog obujma u stijenama (iscrpljena plinska i naftna ležišta, prirodne kaverne, rudnici soli i sl.) u koje se mogu spremiti (uskladištiti) veće količine prirodnog plina; kroz utisno-proizvodne bušotine kompresorima se utiskuje prirodni plin kada je smanjena potrošnja (ljeti), a kroz iste se bušotine proizvodi pohranjeni prirodni plin kada je potrošnja velika (zimi); PSP osim bušotina i ležišta obuhvaća i postrojenja za utiskivanje (kompresorsku stanicu) te postrojenja za proizvodnju i otpremu prirodnog plina (plinsku stanicu)

Polimeri

Makromolekule sastavljene od velikog broja malih podjedinica, monomera. U prirodi se pojavljuju biopolimeri i geopolimeri. Proteini i polisaharidi pravilne strukture pripadaju biopolimerima, a geopolimeri su nepravilne strukture i sastoje se od velikog broja različitih podjedinica.

Ponašanje u duhu ZZSO

Ponašanje koje se očekuje kao rezultat učinkovite provedbe Sustava upravljanja ZZSO. Uključuje ponašanja zaposlenika, svih razina vodstva, izvođača radova i drugih nezaposlenih s pristupom kompanijskim operacijama.

Pouzdanost

Pouzdanost se sastoji od: <ul> <li>Transparentnosti: odgovornost prema dionicima;</li> <li>Spremnosti na davanje odgovora: odgovaranje na pitanja dionika;</li> <li>Usklađenosti: sa zakonskim zahtjevima, standardima, pravilima, načelima, politikama i ostalim dobrovoljnim obvezama.</li> </ul> Ovi aspekti pouzdanosti mogu imati vrlo različite pokretače, kao što su poštovanje zakonskih obveza, obveze objavljene u politikama, ugled i upravljanja rizicima, kao i osjećaj tvrtke za moralne i etičke dužnosti.

Potencijalno opasna situacija (POS)

Potencijalno opasna situacija je situacija koja je mogla uzrokovati ozljedu, bolest i/ili štetu (gubitak) ljudi, imovine, okoliša i ugleda kompanije, ali se nije dogodio.